Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

 

Z á p i s č. 1/2019

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 29. ledna 2019 v sále radnice od 17:00 hodin.
 

Přítomni (abecedně dle příjmení):                   

Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman CSc., Dr. Ing. Jiří Peřina, Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal,

Mgr. Radek Šumera, Ondřej Vaculík, Miroslav Veverka, Věra Veverková, Mgr. Zdeňka Ulčová.

PROGRAM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení programu

2. Projednání petice „Nesouhlas s rozšířením skládky odpadů Hrádek (tzv. IV. etapa)“.

ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 17:00 hod.

Starosta oznámil, že průběh dnešního jednání bude zaznamenávat TV PRIMA a také proběhne živý vstup do VELKÝCH ZPRÁV TV Prima. Dnešní jednání si zároveň bude nahrávat pro svou osobní potřebu pan Karel Hasman, který to oznámil starostovi před zahájením jednání.
 

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města

(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Řádně omluveni jsou: Jarmila Gruntová, Mgr. Jiří Vavřička, MUDr. Vladimír Moucha, Jana Šrámková, Karel Červený.

Zastupitel PhDr. Jiří Vlček, Jan Slaboch, Dis., přijdou později, řekl starosta.

Konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je nyní přítomno 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
 

Bod programu č. 1 Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení programu

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Věru Veverkovou, Ondřeje Vaculíka

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:

HLASOVÁNÍ: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.

Přejdeme k volbě návrhové komise.

V 17: 10 přišel Jan Slaboch, Dis. počet zastupitelů je 15.
 

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Byli navrženi: Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, MDDr. Antonín Spal

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o tomto návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 

Návrhová komise byla zvolena.

Předsedou byl zvolen Ing. Petr Karban.
 

1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřila paní Věra Veverková a

Mgr. Zdeňka Ulčová.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky a tím je pokládán zápis za schválený.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.

A nyní přejdeme ke schválení programu dnešního jednání zastupitelstva.

Navrhuje někdo změnu programu, má někdo protinávrh? Zeptal se starosta.

Ing. et Ing. Skopeček se zeptal, proč se dnes zúčastnilo tak málo zastupitelů z řad koalice,

zda byli všichni nezúčastnění řádně omluveni. Starosta odpověděl, že všichni se řádně

omluvili a není důvod si myslet, že je toto jednání zpochybňováno.

Zastupitelka Věra Veverková navrhla, než začneme jednat, abychom udělali rychlou úpravu, aby do sálu mohli vstoupit všichni občané, co jsou zde, je nás tu hodně a někteří by neslyšeli, řekla a poděkovala. Požadovaná úprava prostoru pro veřejnost proběhla.

Pokračujeme dále, řekl starosta. Ptám se znovu, zda jsou protinávrhy k dnešnímu programu?

JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. se zeptal, proč pozvánka na dnešní jednání zastupitelstva, byla zredukována na jeden bod, přestože devět zastupitelů zaslalo dne 17. 01. 2019 požadavek na zařazení následujících bodů do programu dnešního jednání zastupitelstva.

Nestalo se tak poprvé, řekl JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. Je to chyba, která se opakuje a není možné, aby starosta, který má zastupitele spojovat jej rozděloval.

Tímto tedy navrhuji jménem zastupitelů: Ing. Petra Karbana, Mg. Petra Bakuleho, Ing. et Ing. Jana Skopečka, Miloše Koželuha, Věry Veverkové, Evy Kaufmanové, Jána Rogose, Jana Slabocha, Dis. a jménem svým, aby se dnešní zastupitelstvo řídilo navrženými body:
 

1. Seznámení a projednání požadavku v petici „Nesouhlas s rozšířením skládky odpadů Hrádek (tzv. IV. etapa) za předpokladu využívání skládkových kapacit mimo ORP Hořovice“.
2. Dle § 84 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. vyhrazení pravomoci zastupitelstva k

veškerým úkonům vztažené ke skládce Hrádek Hořovice.

K tomuto bodu řekl JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., že rada je neveřejná, nemáme tam přístup nikdo, ani občané ani zastupitelé, myslíme, že by toto téma mělo být řešeno veřejně a proto jsme zařadili tento bod. Myslíme, že by měla být zřízena pracovní komise, která bude složena jak ze zástupců opozice, koalice, občanů a dokonce i zástupce z AVE s.r.o. Tato komise by měla řešit a kontrolovat vše okolo skládky Hrádek, proto jsme se dnes zde sešli.

3. Zrušení dodatku smlouvy „Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu skládky odpadů“ schvalované RM dne 12. 12. 2018.

4. Ustanovení pracovní skupiny pro návrh podmínek dodatku smlouvy o nájmu skládky odpadů.

5. Úkol RM, provedení aktuálního kontrolního zaměření výškového povrchu a objemu skládky společností Václav Heppner-geodetická kancelář.

6. Diskuse

JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. poděkoval všem za pozornost.

Starosta odpověděl k otázce číslo jedna, že zastupitelstvo řádně svolal sám, následně to rada odsouhlasila, nejsem si vědom nějakého porušení a rozhodně se před ničím neskrývám.

Na další otázku starosta odpověděl, že toto zastupitelstvo nějakým způsobem rozhodne a že toto rozhodnutí bude demokratické. Není třeba program na pozvánce dělit do tolika bodů, které jste navrhli vy. Ten jeden bod, který je uveden na pozvánce, shrnuje úplně všechno a v rámci tohoto bodu můžeme navrhnout jakákoliv usnesení a o nich se bude hlasovat, takže já nevidím důvod akceptovat váš protinávrh. Tímto dávám o vašem protinávrhu hlasovat.

Paní zastupitelka Věra Veverková řekla, že petenti odvedli velký kus práce, a že by si přála, aby se jejich požadavky braly na stejnou váhu, jako jsou požadavky opozice. Rozhodně nebude petičnímu výboru a občanům Hořovic odpíráno, aby vyjádřili svůj názor k danému tématu, řekl starosta.

Dávám hlasovat o tomto návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 9 (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.) PROTI 6 ZDRŽEL SE 0 

Protinávrh nebyl přijat.

Ing. Petr Karban řekl, že toto jednání bylo svoláno, aby se veřejnost dozvěděla co nejvíce, a kdyby se navržené body zařadily rovnou, tak jak bylo navrženo, nemuseli jsme o tomto návrhu nyní vůbec hlasovat. Poděkoval Ing. Petr Karban.

Starosta řekl, že kdyby nepodala opoziční strana návrh na toto jednání zastupitelstva, tak by se uskutečnilo veřejné jednání, kde by se mohl vyjádřit každý. V tomto případě se může vyjádřit pouze občan Hořovic, u ostatních se bude muset hlasovat o tom, zda mu bude uděleno slovo, což je myslím celkem nepraktické.

Další věcí je místo, kdyby to bylo veřejné setkání s občany, tak by se to zde v sále uspořádalo tak, aby se nás sem vešlo více, takto jsme museli dodržet úpravu, jakou máme na jednáních zastupitelstva.

Vítám zde zástupce AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pana Lva a pana Bočana. Jednání mohlo probíhat úplně jinak, vše jsme si mohli v klidu vysvětlit, řekl starosta.

Občanka Hořovic požádala, aby se přešlo k tématu a aby se zastupitelé a starosta emočně uklidnili. Poděkovala.

Starosta řekl, že naprosto souhlasí.

JUDr. Jaroslav Ortman,CSc. se přihlásil o slovo a řekl, že doposud nikdo neudělal vůbec nic, ani jste nás nesvolal, petice probíhala od listopadu, a kdyby opozice nesvolala toto jednání zastupitelstva, tak by se nestalo vůbec nic. Ještě někdo dál k programu, zeptal se starosta.

Mgr. Bakule požádal, zda by se mohla udělat krátká pauza asi tak 5 minut, abychom se mohli poradit o tom jaký program budeme schvalovat a samozřejmě pak pokračovat.

Paní zastupitelka Věra Veverková zpochybnila pravděpodobnost konání veřejného shromáždění s tím, že petiční výbor předal petici 21. 12. a teprve po písemné urgenci obdržel dne 16. 1. první, v podstatě zamítavou odpověď. Druhá odpověď, vyjadřující ochotu pana starosty k jednání byla až 23. 1. 2019. Do té doby se vůbec nic nedělo, proto jsme podali návrh na svolání této schůze Zastupitelstva my.

Vracím se zpět a dávám hlasovat o přerušení jednání na pět minut, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO 9 PROTI 6 ZDRŽEL SE 0 

Návrh nebyl přijat.

Ještě se přihlásil Ing. Petr Karban a řekl občanům, že nyní musíme odhlasovat jejich program. My jsme se snažili, aby se prosadilo těch navržených bodů co nejvíce a dostat se z této situace ven, jak vidíte je nám to znemožněno, tak musíme bohužel hlasovat s nimi, abychom mohli pokračovat dále.

A nyní dávám hlasovat o původně navrženém programu, ještě ho raději jednou přečtu, řekl starosta.

USNESENÍ č. 1 

1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení programu

2. Projednání petice „Nesouhlas s rozšířením skládky odpadů Hrádek (tzv. IV. etapa)“.

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 3 Zdrželi se 0 

Návrh byl přijat.

A nyní přecházíme k jedinému bodu dnešního programu a tím je projednání petice „Nesouhlas s rozšířením skládky odpadů Hrádek (tzv. IV. etapa)“.

Starosta se zeptal, zda si opozice chce tento bod uvést sama, když toto jednání zastupitelstva svolala.

JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. odpověděl, že oni by si to uvedli, kdyby byl schválen program, tak jak byl námi navržen, ale ten nebyl schválen. Domníváme se, že by nyní měl dostat slovo petiční výbor.

Pane doktore, já jsem přesně teď chtěl petičnímu výboru dát slovo, ale Vy jste mě předběhl, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Tak to je dobře, řekl JUDr. Jaroslav Ortman, CSc.
V 17:39 přišel zastupitel PhDr. Jiří Vlček počet přítomných zastupitelů 16. 

Tak prosím paní Vítová, máte slovo, řekl starosta.

Slovo si vzala paní Vítová z petičního výboru a poděkovala, že dostali možnost odprezentovat získané informace ohledně skládky Hrádek a seznámit občany o situaci.

Formou velmi dobře připravené prezentace seznámila občany s jednotlivými body petice, důvody, proč petice byla napsána a jaké jsou jejich požadavky.

Přílohou zápisu je P e t i c e, kde jsou uvedeny jednotlivé body nesouhlasu a schéma prezentace poukazující na nejzávažnější fakta.

Po skončení prezentace proběhla diskuze zastupitelů, občanů, na otázky odpovídali zástupci firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Pan starosta požádal o vyjádření k situaci zástupce AVE pana Bočana, který na svoji obhajobu uvedl, že se o stávajícím stavu dozvěděl až v lednu a pokusil se vysvětlit záměry společnosti.

Na jednotlivé otázky také odpovídali starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina, místostarosta Ondřej Vaculík, Ing. David Grunt.

Proběhla bouřlivá a dlouhá diskuze, občané vyjádřili svou nespokojenost s postupem města při řešení problémů skládky Hrádek.

Vadí jim neinformovanost vedení města i představitelů AVE o skutečném stavu skládky, absence řádných kontrol a následných opatření.

Přenos TV PRIMA z jednání včetně diskuze s občany je zveřejněn viz odkaz:

https://www.facebook.com/ftvprimazpravodajstvi/videos/285191432164563/

Svoji nespokojenost a nesouhlas s postupem města při řešení problémů skládky Hrádek vyjádřila opozice, všech devět zastupitelů:

Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.

Po stále nekončící rozpravě požádal zastupitel Mgr. Petr Bakule, aby se přešlo k jednotlivým navrženým bodům, usnesením a ke hlasování.

Starosta se ještě zeptal, zda má někdo něco do diskuze, nikdo se již nepřihlásil.

Tak přistoupíme k jednotlivým usnesením a hlasování.

Návrh přečetl Mgr. Petr Bakule.
 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 84 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

vyhrazení pravomoci zastupitelstva k veškerým úkonům vztažených ke skládce Hrádek Hořovice. Výsledek hlasování: Pro 9 (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.) Proti 4 Zdrželi se 3 

Návrh nebyl přijat.

Další návrh přečetl Ing. Petr Karban
 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo města Hořovice pověřuje radu města o provedení aktuálního kontrolního zaměření výškového povrchu a objemu skládky Hrádek Hořovice.
Výsledek hlasování: Pro 9 (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis. Proti 2 Zdrželi se 5 

Návrh nebyl přijat.

Zastupitelka paní Věra Veverková přečetla návrh na další usnesení:

Zastupitelstvo města zřizuje pracovní skupinu ve věci hospodaření skládky ve složení Ing. Bubník Stanislav, Ing. Vítová, pan Hasman, Ing. Petr Karban, Věra Veverková, 2 koaliční zastupitelé a zástupce AVE, starosta upozornil, že už taková komise životního prostředí byla zvolena a měla by se tím zabývat, zřizovat další komisi je zbytečné, řekl starosta.

Paní zastupitelka Věra Veverková řekla, že s tím nesouhlasí. Poté se JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. otočil k občanům a řekl, že se dnes neprohlasuje nic a že sem dnes občané přišli zbytečně, protože koalice je domluvena o tom, jak se bude hlasovat.

Občané mu zatleskali a začali odcházet z jednání zastupitelstva, taktéž učinili i někteří opoziční zastupitelé.

Nenechali ani dočíst svého kolegu Ing. et Ing. Jana Skopečka návrh na usnesení, který pak dočítal svůj návrh za nekoordinovaného chaosu.

Návrh usnesení přečetl Ing. et Ing. Jan Skopeček
 

USNESENÍ č. 4 
Zastupitelstvo města ukládá radě města Hořovice, aby příjmy rozpočtu města z titulu pronajímání skládky a ukládání odpadu byly jako mimořádný a časově omezený příjem městu využívány výhradně na investice, a nikoliv jako běžné a provozní výdaje města.

Jelikož vznikl nekoordinovaný chaos a překřikování občanů a zastupitelů, starosta požádal aby nechali kolegu Ing. Jana Skopečka dočíst návrh usnesení č. 4

Výsledek hlasování: Pro 9 (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.) Proti 2 Zdrželi se 5 

Návrh nebyl přijat.

Po hromadném odcházení občanů a zastupitelů z jednání zastupitelstva jednání skončilo v 19:48 hodin.

Starosta: Dr. Ing. Jiří Peřina dne 6. 2. 2019

Ověřovatelé: Věra Veverková Ondřej Vaculík dne 6. 2.2019

Zapsala: Lenka Kuniaková dne 29. 01. 2019

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice

č. 1/2019

ze dne 29. ledna 2019

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen zákon).
 

USNESENÍ č. 1 

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.

Výsledek hlasování:
Pro 12               Proti 3              Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno
 

USNESENÍ č. 2 

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 84 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. vyhrazení pravomoci zastupitelstva k veškerým úkonům vztažených ke skládce Hrádek Hořovice.

Výsledek hlasování:
Pro 9                  Proti 4              Zdrželi se 3 

Usnesení č. 2 nebylo schváleno
 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo města Hořovice pověřuje radu města o provedení aktuálního kontrolního zaměření výškového povrchu a objemu skládky Hrádek Hořovice.

Výsledek hlasování:
Pro 9                  Proti 2              Zdrželi se 5 

Usnesení č. 3 nebylo schváleno
 

USNESENÍ č. 4 

Zastupitelstvo města ukládá radě města Hořovice, aby příjmy rozpočtu města z titulu pronajímání skládky a ukládání odpadu byly jako mimořádný a časově omezený příjem městu využívány výhradně na investice, a nikoliv jako běžné a provozní výdaje města.

Výsledek hlasování:
Pro 9                  Proti 2              Zdrželi se 5 

Usnesení č. 4 nebylo schváleno

Starosta: Dr. Ing. Jiří Peřina dne 6. 2. 2019

Ověřovatelé: Věra Veverková Ondřej Vaculík dne 6. 2. 2019

Příloha č.1 - PETICE

Příloha č. 2 - prezentace skládka Hrádek - 29.1.2019