Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

Zápis č. 6 / 2018

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 12. prosince 2018 v sále radnice od 17:00 hodin.

 

Přítomni (abecedně dle příjmení):

Mgr. Petr Bakule, Karel Červený, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, MUDr. Vladimír Moucha, JUDr. Jaroslav Ortman CSc., Dr. Ing. Jiří Peřina, Ján Rogos,

Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková, Ondřej Vaculík, Mgr. Jiří Vavřička, Miroslav Veverka, Věra Veverková, PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Zdeňka Ulčová.

 

 PROGRAM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení programu
 2. Rozpočtové opatření č. 9 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018
 3. Schválení podání žádosti o kontokorentní úvěr na rok 2019
 4. Rozpočet města na rok 2019 a rozpis rozpočtu města na rok 2019
 5. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019
 6. Schválení žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy MMR ČR
 7.  MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY
  A) Prodej nemovitostí
  dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb. prodej pozemku parcelní č. 1560 v  k. ú. Hořovice o výměře 119 m2 (v ulici Tichá) za účelem sjednocení majetku.

  B) Nabytí nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

       1) bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 635/5 v k. ú. Velká Víska
            o výměře 399 m2 (část ulice Buková) z vlastnictví ČR do vlastnictví
            města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.

       2) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 110/1 v k. ú. Hořovice
             o výměře 20 m2 (v ulici Nádražní) do vlastnictví města Hořovice
             za účelem majetkoprávního vypořádání.

 8. Revokace usnesení o nominaci člena zastupitelstva města do orgánu obchodní  společnosti
 9. Změna jednacího řádu – jmenovité hlasování
 10. Diskuse, usnesení a závěr

 

 1. ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 17.00 hod.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

     Omluven je:  Mgr. Radek  Šumera

      Zastupitel Jan Slaboch, Dis., přijde patrně později, řekl starosta.

      Konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je  
      nyní přítomno 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů
      zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
      o obcích).
 

       Bod programu č. 1 Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola
       úkolů, schválení programu

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Mgr. Zdeňku Ulčovou a Věru Veverkovou

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:

HLASOVÁNÍ: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.

Přejdeme k volbě návrhové komise.

 

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Byli navrženi PhDr. Jiří Vlček, Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o tomto návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.

Předsedou zvolen Ing. Petr Karban, za členy zvoleni PhDr. Jiří Vlček a Miloš Koželuh

 

1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Karel Červený a MDDr. Antonín Spal.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky
a tím je pokládán zápis za schválený.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.

A nyní přejdeme ke schválení programu dnešního jednání zastupitelstva.

Navrhuje někdo změnu programu, má někdo protinávrh?

Přihlásil se JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. a důrazně požádal, aby byl zařazen bod, kde Mgr. Jiří Vavřička objasní situaci ohledně prodeje bývalé knihovny
a pronájmu těchto prostor Domečku, a zda z toho měl nějaký prospěch. O zařazení tohoto bodu požádal kontrolní výbor, bohužel se tomu tak nestalo, tento bod do programu zařazen nebyl.

Nyní trvám na tom jako předseda kontrolního výboru, aby tento bod byl zařazen na dnešní jednání zastupitelstva, řekl JUDr. Jaroslav Ortman, CSc.

Mám to brát jako návrh, zeptal se starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Ano, zařadit tento bod před bod 7, řekl JUDr. Jaroslav Ortman, CSc.

V 17. 21 hodin přišel zastupitel Jan Slaboch, Dis. Počet zastupitelů 20.

Rada žádný návrh usnesení neobdržela, dohodli jsme se tedy na tom, že pan Mgr. Jiří Vavřička na dnešním jednání zastupitelstva vystoupí se svým prohlášením v bodě různé.

Pokud by zde vzniklo usnesení, tak ho lze i v tomto bodě přijmout, rada rozhodně nechtěla nic skrývat, řekl starosta.

Je ještě nějaký jiný návrh?

Přihlásil se Ing. Petr Karban a řekl, že dával návrh na usnesení zařadit také bod do programu o jmenovitém hlasování zastupitelů, a také tam tento bod není ani ho rada neprojednávala.

Starosta odpověděl, že tento bod č. 9 bude projednáván a požádal o usnesení pana Ing. Petra Karbana, on ale řekl, že návrh podával a bod, který je uveden na pozvánce se v programu nazval jinak, zeptal se, co se stalo s jeho původním návrhem. Starosta odpověděl, že pokud bude trvat na jeho návrhu, tak se musí nejdříve změnit jednací řád zastupitelstva, bohužel to jinak nelze.

Ing. et Ing. Skopeček, řekl, že se stala chyba, která by se již neměla opakovat. Starosta odpověděl, že si to nemyslí a že Ing. Petr Karban, by měl toto usnesení zformulovat bez problému i nyní, když ho sestavoval. Mgr. Petr Bakule řekl, že to za chybu považuje, protože zbylí zastupitelé mohli tento materiál upravit, změnit, připomínkovat, ale když ho neobdrželi, tak nemůžou k tomu nic říct. Děkuji a prosím o nápravu.

Starosta řekl, že přeruší toto jednání, aby Ing. Petr Karban mohl doložit již předložený materiál úřadu, dávám o tomto přerušení hlasovat, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO 9, PROTI 3, ZDRŽEL SE 8
 

Návrh nebyl přijat, takže zastupitelstvo bude pokračovat.

Ještě nějaký jiný návrh nebo změnu programu, zeptal se starosta. Žádný není,

tak budeme hlasovat. Ještě se přihlásil Ing. et Ing. Jan Skopeček a požádal, aby do jednacího řádu byly zapracované přestávky a přerušení jednání zastupitelstva, může se to stát, řekl. Ano, zadáme to odboru právnímu, aby to připravil, řekl starosta.

Mgr. Petr Bakule ještě podal návrh, aby zmíněný materiál byl doložen a zařazen jako bod v průběhu tohoto jednání a navrhuji, aby pan tajemník v průběhu jednání tento materiál doložil, bude to tak rychlejší. Ano, takto to můžeme vyřešit, řekl starosta. Mgr. Petr Bakule ještě požádal, aby se hlasovalo o návrhu, který podal, že pan tajemník doloží zmiňovaný materiál.

Dobře, tak dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

A nyní můžeme pokračovat dále, ještě se znovuptám, jestli je nějaký návrh na úpravu nebo změnu programu? Nikoho nevidím, tak se vrátíme k návrhu o změně programu zařadit vysvětlení Mgr. Jiřího Vavřičky před bod 7 původně navrženého programu.

HLASOVÁNÍ: PRO 12, PROTI 7, ZDRŽEL SE 1

Návrh byl přijat.

Nyní ještě dávám hlasovat o upraveném programu jako celku.

HLASOVÁNÍ: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

USNESENÍ Č. 1 SCHVÁLENO.
 

Přecházíme tedy k bodu programu č. 2, a tím je rozpočtové opatření č. 9 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018.

Otevírám diskuzi k tomuto bodu.

Do diskuze se přihlásil Ing. et Ing. Skopeček řekl, že finanční výbor se sešel poprvé toto pondělí 10. 12. 2018 a řekl, že finanční výbor projednal rozpočtové opatření číslo 9, kde narazil na několik nejasností ohledně smluv a dokladů o platbě pana O. Srpa do pokladny MěÚ, vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan vysvětlil rozbor materiálu k tomuto bodu.

Ing. Karban ještě požaduje doložit dotazované doklady o platbě. Děkuji.

Je to stará záležitost deseti let, dohledáme, reagoval vedoucí finančního odboru.

Ještě někdo do diskuze? Nikoho nevidím, tak dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 7

USNESENÍ Č. 2 SCHVÁLENO.
 

Dalším bodem č. 3 je schválení podání žádosti o kontokorentní úvěr k běžnému účtu.

Otevírám diskuzi.

Přihlásil Ing. et Ing. Jan Skopeček, řekl, že finanční výbor doporučuje tuto žádost o kontokorentní úvěr schválit.

Ještě někdo do diskuze? Nikoho nevidím, tak dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

USNESENÍ Č. 3 SCHVÁLENO.
 

A nyní přecházíme k důležitému bodu č.dnešního jednání, a tím je návrh rozpočtu na rok 2019. Starosta v krátkosti představil tento bod. Materiály k prostudování jste všichni obdrželi. Otevírám diskuzi.

Jako první dostal slovo předseda finančního výboru Ing. et Ing. Jan Skopeček. Finanční výbor se zabýval důsledně tímto bodem a přijal kritická opatření k tomuto rozpočtu.

Například v kapitole školství pokles o 8 mil. Kč, v kapitole na investice města taktéž pokles, to lze označit jako zastavení investování města Hořovice, nesouhlasíme s tím.

A také se finanční výbor pozastavil nad tím, že se snižuje příjem ze skládkovného a do budoucna tento příjem nebude existovat.

Jako další připomínka je k městské policii, její provoz je poměrně finančně náročný, řekl Ing. et Ing. Jan Skopeček.

Na uvedené připomínky reagoval starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina.

Myslím si, že investujeme poměrně dost, investujeme i z cizích zdrojů, tím jsou  dotace, ale i z městského rozpočtu.

Městská policie se rozrostlaa s tím se zvýšily i náklady na její provoz, můžeme se o tomto bavit, zda chceme městskou policii menší, úspornější.

Dalším bodem je skládka, nechceme ji navyšovat, připravuje se petice, na kterou chceme reagovat. Svoláme jednání, kam pozveme zástupce AVE s.r.o., stavebního úřadu a města, v žádném případě nechceme jít proti obyvatelům města, chceme o tom mluvit.

Hledáme cesty, jak výpadek příjmů nahradit, jednou cestou je hledání nového zdroje příjmů a druhou cestou jsou úspory například energií.

Ing. et Ing. Skopeček řekl, že nesouhlasí s částkou pro městskou policii a podává pozměňující návrh o ponížení kapitoly starosta paragraf městská policie o 1. mil. Kč, který bude přesunut do kapitoly školství paragraf základní školy.

Zastupitelka Věra Veverková navrhuje, aby příspěvek od města ve výši 300 tisíc. byl Domečku odebrán a dán sociální komisi pro podporu dětí ze sociálně slabších rodin, aby mohly do kroužků také chodit, protože nemají na jejich úhradu finanční prostředky.

Ing. Karban se zeptal na navýšení příspěvku na městské sportovní centrum, proč je tam nárůst na mzdách. Ředitel Jaroslav Sedlák odpověděl, že nárůst mezd proto, že byl přijat nový pracovník a v sezoně musí počítat i s lidmi na sezonní provoz Aquaparku Hořovice.

Ing. Petr Karban dále řekl, že výnosy z parkování půjdou na budování nových parkovacích míst. Ing. Jaroslav Pelán odpověděl, že výnosy jsou určeny na opravy chodníků a výtluků.

Byla by škoda, aby se tyto peníze nepoužily na opravy a budování parkovišť, reagoval Ing. Karban. Ondřej Vaculík řekl, že tyto peníze se používají i na opravy parkovacích automatů a na opravy výtluků. Pokud se tyto peníze přesunou, nebudou se výtluky opravovat, protože nebude z čeho brát na tyto opravy. Mgr. Petr Bakule požádal o doklady - faktury za opravy parkovacích automatů, zdá se mu, že tyto částky jsou vysoké.

Zastupitelka Věra Veverková se zeptala na parkoviště v tzv. proluce v Pražské ulici, zda může být majitel každý měsíc pokutován, pokud hyzdí vzhled města, protože zákon to umožňuje. Starosta odpověděl, že to asi není snadné prokázat, jak a čím je to město hyzděno. Nikdy jsme tento postup nevyužili.

Ing. Petr Karban řekl, že byl vytvořen projekt na zvelebení této proluky a nikdy nebyl využit.  Starosta odpověděl, že v současné době se řeší majetkoprávní záležitosti, pokud má někdo nějaký dotaz, tak se musí zeptat přímo majitele.

Přihlásil se Ján Rogos, řekl, že si myslí, že se s tím mohlo něco udělat už dávno. Byla by to ale investice do cizího majetku, řekl starosta.

JUDr. Jaroslav Ortman CSc. řekl, že je tato proluka velká ostuda města a mělo by se s majitelem jednat. Jana Šrámková odpověděla, že se o tomto jednalo, ale bohužel neúspěšně.

Ing. Karban podal pozměňovací návrh na ponížení příspěvku pro MSBNF o 1 mil. Kč, a tuto částku přesunout do rozpočtu města kapitola investice, a taktéž ponížit o 1 mil. Kč příspěvek pro MSC a přesunout do rozpočtu města kapitola investice.

HLASOVÁNÍ: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELI SE 11

Návrh nebyl přijat.

 

Dalším pozměňovacím návrhem je návrh paní Věry Veverkové zrušit příspěvek DOMEČKU a přesunout tento příspěvek sociální komisi.

Slovo dostala ředitelka Domečku paní Šlosarová a řekla, že je překvapena tímto návrhem.

Mgr. Petr Bakule řekl, že to nepovažuje za dobrý nápad, sebrat Domečku příspěvek.

A nyní hlasujeme o návrhu paní Věry Veverkové.

HLASOVÁNÍ: PRO 7, PROTI 9, ZDRŽELI SE 4

Návrh nebyl přijat.
 

A posledním pozměňovacím návrhem je návrh Ing. et. Ing. Jana Skopečka a tím je ponížení kapitoly starostaparagraf městská policie o 1. mil. Kč, který bude přesunut do kapitoly školství pod paragraf základní školy.

HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽELI SE 7

Návrh byl přijat.
 

JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. požádal, aby se vždy k danému bodu uzavřela diskuze a následně se přešlo k hlasování, aby nedocházelo k tomu, že do hlasování se vstupuje s příspěvkem do diskuze. Děkuji. S tím souhlasím, řekl starosta.

A nyní přejdeme k hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2019.

HLASOVÁNÍ: PRO 11, PROTI 7, ZDRŽEL SE 2

USNESENÍ Č. 4 SCHVÁLENO.
 

Dalším bodem č. 5 je schválení programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 2019. Tento program schvalujeme každý rok.

Otevírám rozpravu, řekl starosta.

Pan Rogos řekl, že navrhuje složení komise pro sport a kulturu, a dále navrhuji ještě zvolit komisi pro sociální oblast. Navrhuji, aby hodnotící komise byly dvě, dříve byla jedna komise.

Návrh členů na hodnotící komisi pro sport, kulturu a ostatní: Mgr. Petr Bakule, Miloš Koželuh, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Petr Karban, PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Radek Šumera, Bc. Aleš Trojan.

Návrh členů na hodnotící komisi pro sociální oblast: Eva Kaufmanová, Věra Veverková, Jana Šrámková, MUDr. Vladimír Moucha, Mgr. Olga Kebrlová.

Původně byl navržen Ondřej Vaculík, ale ten navrhl místo sebe paní Janu Šrámkovou.

A nyní budeme o tomto bodu hlasovat, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

USNESENÍ Č. 5 SCHVÁLENO.
 

Dalším bodem č. 6 je schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR. V krátkosti představil tento bod starosta.

Otevírám rozpravu. K tomuto bodu se vyjádřil Ing. Petr Karban a Ondřej Vaculík. Nikdo další se už do rozpravy nepřihlásil.

HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

USNESENÍ Č. 6 SCHVÁLENO.

 

        Nyní se dostáváme k nově zařazenému bodu č. 7 a tím je vyjádření
        zastupitele a radního 
Mgr. Jiřího Vavřičky. Předávám slovo předsedovi
        kontrolního výboru JUDr. Jaroslavu 
Ortmanovi, CSc., řekl starosta.
       JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., přečetl požadavek kontrolního výboru, aby radní
        Mgr. Jiří 
Vavřička předložil vysvětlení, zda se podílel na prodeji bývalé
        knihovny, jeho záměr, 
pronájem DOMEČKU, a zda oznámil zastupitelstvu střet
        zájmu.
     
 JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. přečetl znění smlouvy, domnívám se, že je to
       střet zájmu. 
     
 Mgr. Jiří Vavřička se vyjádřil k danému tématu, řekl, že půjčil finanční
       prostředky ze 
společného účtu mého a mé manželky panu Křečkovi za účelem
       vybudování lékařského 
domu a o pronájmu Domečku jsem nevěděl, řekl Jiří
       Vavřička.  Odmítám toto obvinění, 
a kontrolní výbor na požádání přijdu.
      JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. vyzval Mgr. Jiřího 
Vavřičku k rezignaci.

  Ondřej Vaculík, řekl, že bychom z veřejného zasedání zastupitelstva neměli
  dělat pranýř
a to byl právě jeden z důvodů, proč jsme to nechtěli zařadit jako 
  bod programu. Tyto věci 
by se měly řešit na kontrolním výboru. Byla tam
  časová posloupnost, která dokazuje že 
ke střetu zájmu nedošlo a domnívám
  se, že Jiří Vavřička není člověk, který by něco 
takového dopředu plánoval a
  prosím, abyste na veřejném jednání zastupitelstva 
neočerňoval pana Jiřího
  Vavřičku, tady nejste u soudu. Projednejte to na kontrolním 
výboru, jak jste
  původně chtěl
a nenuťte ho k rezignaci, to se nedělá, řekl místostarosta 
  
Ondřej Vaculík.

  Pan Křeček prohlásil, že nemá žádného společníka, půjčil mi peníze, které mu
  splácím
,to je vše co k tomu můžu říct.
  Mgr. Petr Bakule řekl, že nesouhlasí s Ondřejem Vaculíkem, že to sem nepatří,
  já myslím, 
že to sem rozhodně patří, jedná se o městský majetek a určitě je to
  potřeba objasnit.

  Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že by se tato diskuze měla ukončit a vysvětlení
  nechat 
na kontrolní výbor.

  Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina řekl, nehlasoval jsem pro zařazení tohoto bodu,
  a to z toho důvodu, že kontrolní výbor už stejně dávno tuto záležitost řeší a že
  zastupitelstvo dá 
prostor kontrolnímu výboru předložit zprávu, která z toho
  vzejde.

       Jsem přesvědčen, že Jiří Vavřička nic špatného, natož trestního nespáchal. 
       Tímto bych 
rozpravu k tomuto bodu zakončil a poprosím o usnesení a
        hlasování, řekl starosta.

        HLASOVÁNÍ: PRO 11, PROTI 7, ZDRŽELI SE 2

        USNESENÍ č. 7 SCHVÁLENO

 

Přejdeme k dalšímu bodu programu č. 8 a tím jsou majetkoprávní úkony.

Materiály jste všichni obdrželi k prostudování.

Otevírám rozpravu.

Nikoho nevidím, tak přejdeme k hlasování, řekl starosta.

 

 

USNESENÍ č. 8

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje:

A) Prodej nemovitosti dle ustanovení § 85 písm. a) zákona

-prodej pozemku parcelní č. 1560 v k. ú. Hořovice o výměře 119 m2, v ulici Tichá, panu Vítovi Hrdličkovi, bytem Tichá 145/7, Hořovice, za účelem sjednocení majetku, za kupní cenu 37.400,- Kč.

HLASOVÁNÍ:   Pro 20        Proti   0        Zdrželi se  0

USNESENÍ č. 8 A) bylo schváleno
 

B) Nabytí nemovitostí dle ustanovení § 85 písm. a) zákona

1) bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 635/5 v k. ú. Velká Víska o výměře 399 m2, část ulice Buková, z vlastnictví České republiky - Státní veterinární správy do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.

HLASOVÁNÍ:   Pro 20        Proti   0        Zdrželi se  0

USNESENÍ č. 8 B) 1. bylo schváleno

2) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 110/1 v k. ú. Hořovice o výměře 20 m2, v ulici Nádražní, z vlastnictví paní Jaroslavy Mikuškové, bytem Nádražní 226/10, Hořovice do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.

HLASOVÁNÍ:   Pro 20        Proti   0        Zdrželi se  0

USNESENÍ č. 8 B) 2. bylo schváleno

Rovnou přejdeme k bodu č. 9, a tím je revokace části usnesení, řekl starosta.

Otevírám rozpravu.

Paní Věra Veverková jen vysvětlila, že byla v šoku, že jí zastupitelstvo nominovalo do  něčeho, co již dávno neexistuje, dozorčí rada byla zrušena. Požádala jsem, aby to bylo revokováno.

Bohužel se tak stalo, a nyní to napravíme, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ:   Pro 20        Proti   0        Zdrželi se  0

USNESENÍ č. 9 bylo schváleno

Dalším bodem programu č. 10 je bod pana Ing. Petra Karbana a tímto mu předávám slovo, řekl starosta.

Podával jsem tento bod samostatně, protože se domnívám, že jednací řád by bylo třeba někdy v budoucnu doplnit.

Veškerá veřejná hlasování ke každému usnesení se budou nadále zaznamenávat jmenovitě v zápisu ze zastupitelstva podle jednotlivých zastupitelů. Je to běžné a mě to tady chybí, řekl Ing. Karban. Starosta se zeptal jaký je tedy smysl tohoto návrhu, nejsme tady na to technicky zařízeni, může dojít k chybě a bude to zdržovat průběh jednání. Pokud požádáte, tak u konkrétního bodu a konkrétního zastupitele jeho hlasování zaznamenáme.

Ing. Karban odpověděl, že smyslem je prokázání toho, jak jednotlivec hlasoval a jak plní jednotlivý zastupitel mandát, který mu volič dal.

Pokud by se mělo hlasovat jmenovitě, tak bych se klonil k variantě pořídit hlasovací zařízení, řekl starosta.

JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. řekl, že právě tím, že je to jmenovitě, nebude docházet k chybě.

Můj názor je, aby se hlasovalo skutečně podle jmen, to nemůže být přeci žádný problém.

MUDr. Vladimír Moucha řekl, že občan může přijít na zastupitelstvo a uvidí, jak kdo hlasoval.

Mgr. Petr Bakule, řekl, že zakoupit hlasovací zařízení je elegantní řešení a že v rozpočtu bychom na to mohli ještě tuto částku najít a tuto věc jednou pro vždy vyřešit.

Do rozpravy již nikdo, tak přejdeme k hlasování, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO 9 (Ing.et Ing. Jan Skopeček, Ing. Petr Karban, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Věra Veverková, Ján Rogos, Mgr. Petr Bakule, Jan Slaboch, Dis.) PROTI 3, ZDRŽELI SE 8

Návrh usnesení č. 10 nebyl přijat.
 

A posledním bodem č. 11 dnešního programu je diskuze, nejdříve poprosímo slovo zastupitele.

Zastupitelka paní Jarmila Gruntová se zeptala pana Ing. et Ing. Jana Skopečka, proč nebyla přizvána na jednání finančního výboru, když je členkou tohoto výboru.

Ing. Skopeček odpověděl, že si není vědom, že by jí nepozval, nejspíše došlo k technické chybě.

Z řad občanů se přihlásil do diskuze pan Bubník, řekl, že podali petici ohledně skládky. Petice má určitě význam, až jí obdržíme, tak svoláme veřejné jednání se zástupci města, stavebního úřadu, firmou AVE s.r.o. pro informovanost občanů.

JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. řekl, že má připomínku k pozdnímu doručení tohoto dopisu od pana Otto Srpa, prosím pana tajemníka, aby korespondence ze sekretariátu byla předána včas a nedocházelo k těmto pochybením. Děkuji.

Následně pan JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. přečetl dopis od JUDr. Vohradské, která nás zastupovala ve sporu s panem Ottou Srpem, a požádal o vysvětlení.

Starosta odpověděl, že se JUDr. Vohradská neozvala. JUDr. Jaroslav Ortman řekl, že chce, aby se to řešilo, a žádám, abyste to vysvětlil kontrolnímu výboru. Já se velmi rád s paní JUDr. Vohradskou setkám, rozhodně to chci řešit a kontrolnímu výboru vysvětlit, řekl starosta.

Občan pan Weinert přečetl své připomínky a stížnost ohledně řešení s panem Otto Srpem. Dále pan Karel Hasman měl připomínky k elektronické úřední desce, že deska není plně funkční.

Jak to vypadá s řešením dopravní situace v našem městě?, zeptal se pan Karel Hasman. Starosta odpověděl, že jediným řešením je obchvat a ten řeší Krajský úřad. S tím nesouhlasím, řekl pan Karel Hasman.

Poslední dotaz byl na Mikroregion Hořovicko, místostarosta Ondřej Vaculík to obsáhle vysvětlil.

Ještě někdo do diskuze, nikoho nevidím.

Já bych chtěl jen ještě říct, že na stole jste všichni našli Programové prohlášení, tak si ho prosím všichni přečtěte.

A chtěl bych vám popřát všem krásné a pohodové Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a slušné lidi kolem vás.

Děkuji a tím dnešní jednání zastupitelstva končím, řekl starosta.

Jednání zastupitelstva skončeno ve 21. 14 hodin.

 

Zápis byl vyhotoven dne: 12. 12. 2018

 

Zapisovatel: Lenka Kuniaková

 

Starosta:         Dr. Ing. Jiří Peřina                     dne 17. 12. 2018

 

Ověřovatelé: Věra Veverková                           dne 17. 12. 2018

 

Mgr. Zdeňka Ulčová                             dne 17. 12. 2018

 

 


 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice

č. 6 / 2018

ze dne 12. prosince 2018

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen zákon).

 

USNESENÍ č. 1

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice včetně nově zařazeného bodu a usnesení č. 7.

Výsledek hlasování:               Pro  19       Proti   0        Zdrželi se  1

Usnesení č. 1 bylo schváleno                      

USNESENÍ č. 2

Zastupitelstvo města Hořovice podle ustanovení § 84 odst. 2, písm. b) zákona schvaluje 9. rozpočtové opatření ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 8.

Výsledek hlasování:               Pro  13        Proti   0     Zdrželi se  7

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 3

Zastupitelstvo města Hořovicepodle ustanovení § 85 písm. j) zákona schvaluje podání žádosti o kontokorentní úvěr k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a.s., ve výši 5 mil. Kč. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:               Pro  20      Proti   0        Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 4 

Zastupitelstvo města Hořovice podle ustanovení § 84 odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočet města Hořovice na rok 2019. Jedná se o rozpočet tříděný dle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, který je v oblasti výdajů specifikován dalším tříděním podle jednotlivých druhů a typů výdajů. Přebytek je určen ke krytí úvěrů města Hořovice, s tím, že dojde ke snížení kapitoly starosta o 1 mil. Kč do kapitoly školství paragraf základní školy.

Výsledek hlasování:               Pro  11       Proti   7      Zdrželi se  2

Usnesení č. 4 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 5

Zastupitelstvo města Hořovice podle ustanovení § 85, písm. c) zákona a v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019“, včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací, a ustanovuje hodnotící komisi pro oblast sportu, kultury a ostatní ve složení: Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Aleš Trojan, Mgr. Radek Šumera, Miloš Koželuh, PhDr. Jiří Vlček, a ustanovuje hodnotící komisi pro sociální oblast ve složení: Mgr. Olga Kebrlová, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, MUDr. Vladimír Moucha a Jana Šrámková.

Výsledek hlasování:               Pro  20       Proti   0       Zdrželi se  0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 6

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, číslo výzvy 1/2019/117D8220, na realizaci akce rekonstrukce ulice Vilová, kdy poskytovatelem této dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Výsledek hlasování:               Pro  20       Proti   0        Zdrželi se  0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 7

Zastupitelstvo žádá kontrolní výbor, aby projednal s panem Vavřičkou okolnosti prodeje knihovny, a následný pronájem Domečku a předložil písemnou zprávu zastupitelstvu.

Výsledek hlasování:               Pro  11       Proti   7        Zdrželi se 2

Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 8

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje:

A) Prodej nemovitosti dle ustanovení § 85 písm. a) zákona

-prodej pozemku parcelní č. 1560 v k. ú. Hořovice o výměře 119 m2, v ulici Tichá, panu Vítovi Hrdličkovi, bytem Tichá 145/7, Hořovice, za účelem sjednocení majetku, za kupní cenu 37.400,- Kč.

Výsledek hlasování:               Pro 20        Proti   0        Zdrželi se  0

Usnesení č. 8 A) bylo schváleno

 

B) Nabytí nemovitostí dle ustanovení § 85 písm. a) zákona:

1) bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 635/5 v k. ú. Velká Víska o výměře 399 m2, část ulice Buková, z vlastnictví České republiky - Státní veterinární správy do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.

Výsledek hlasování:               Pro 20        Proti   0        Zdrželi se  0

Usnesení č. 8 B) 1. bylo schváleno

2) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 110/1 v k. ú. Hořovice o výměře 20 m2, v ulici Nádražní, z vlastnictví paní Jaroslavy Mikuškové, bytem Nádražní 226/10, Hořovice do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.

Výsledek hlasování:               Pro  20        Proti   0        Zdrželi se  0

Usnesení č. 8 B) 2. bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 9

Zastupitelstvo města Hořovice ruší část usnesení ze dne 31. 10. 2018 č. 5/2018 usnesení č. 19, kterým zastupitelstvo jmenovalo paní Věru Veverkovou do dozorčí rady Hořovické teplárenské s. r. o.

Výsledek hlasování:               Pro  20       Proti   0        Zdrželi se  0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

Zapisovatel:    Lenka Kuniaková                        dne 12.12.2018

Starosta:         Dr. Ing. Jiří Peřina                       dne 17. 12. 2018

 

Ověřovatelé: Věra Veverková                             dne 17. 12. 2018

 

Mgr. Zdeňka Ulčová                               dne 17. 12. 2018