Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

Z á p i s    č. 5

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

konaného dne 31. října 2018 v sále radnice, od 16:00 hodin.

 

Přítomni (abecedně dle příjmení):             

                                                                    Mgr. Petr Bakule

Karel Červený

Jarmila Gruntová

Ing. Petr Karban

Eva Kaufmanová

Miloš Koželuh

MUDr. Vladimír Moucha

JUDr. Jaroslav Ortman CSc.

Dr. Ing. Jiří Peřina

Ján Rogos

Jan Slaboch, Dis.

Ing. et Ing. Jan Skopeček

MDDr. Antonín Spal

Jana Šrámková

Mgr. Radek Šumera

Ondřej Vaculík

Mgr. Jiří Vavřička

Miroslav Veverka

Věra Veverková

PhDr. Jiří Vlček

Mgr. Zdeňka Ulčová

 

Program:           

             1. Úvod

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) azapisovatele

3. Složení slibu členů zastupitelstva města

4. Schválení programu Zastupitelstva města Hořovice

5. Volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise

6. Volba starosty, místostarosty a členů rady města

a) určení počtu místostarostů

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm.azákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarostů

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

  8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
       zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

9. Pověření místostarosty zastupováním starosty

10. Delegace zástupců obce na valnou hromadu obchodních společností  

11. Návrh zástupců obce do ostatních orgánů obchodních společností

12. Diskuze, různé, závěr

Zasedání zastupitelstva města Hořovice zahájil v 16:00 hodin Miroslav Veverka nejstarší zastupitel, a zároveň přivítal všechny přítomné členy nově zvoleného zastupitelstva a občany města, konstatoval, že po komunálních volbách, které se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018 bylo ustavující zasedání řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 20. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle §93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Hořovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23. 10. 2018 do1. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Konstatoval, že v komunálních volbách získalo nejvíce hlasů Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst s pěti mandáty, Občanská demokratická strana se čtyřmi mandáty, Politické hnutí ANO 2011 se třemi mandáty, Česká strana sociálně demokratická se třemi mandáty, Komunistická strana Čech a Moravy se dvěma mandáty, Sdružení Hořováků a KDU-ČSL se dvěma mandáty a Nestraníci se dvěma mandáty.

Konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) je přítomno 21 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Poté Miroslav Veverka, předsedající přešel k dalšímu bodu jednání ustavujícího zastupitelstva, a tím je určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. O slovo se přihlásil JUDr. Jaroslav Ortman CSc. a řekl, „Pane předsedající, než tak učiníte, chci se zeptat, kdo nese odpovědnost za svolání tohoto ustavujícího jednání zastupitelstva na 16 hodinu, já tu čtu dosavadní starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina svolává, chci vědět proč na 16 hodinu, když městský úřad má hodiny pro veřejnost do 17. 00 hodin, a městský úřad tu má být pro občany. Žádám, aby kterýkoliv příští starosta, a dívám se na Vás pane Peřino, respektoval, že příští jednání zastupitelstva nebude v 16, ale v 18 hodin, a ručíte mi za to hlavou.“

O slovo se přihlásila paní Věra Veverková, která chtěla znát důvod, proč se to koná v tuto hodinu. Dr. Ing. Jiří Peřina požádal předsedajícího o slovo a řekl „Chci zareagovat na Vaše otázky, svolal jsem to já na 16 hodinu, je to moje odpovědnost, a v minulém volebním období to tak bylo. To je vše, co jsem k tomu chtěl říct.  Děkuji.

Ing. et Ing. JanSkopeček, řekl, že to tak celé období nebylo, stalo se tak zhruba od poloviny období. „Myslím si, že tento čas pro občany, kteří pracují déle, není zrovna úplně vhodný. Byl bych rád, abychom se vrátili k té letité praxi, a zastupitelstva se konala od 17 nebo 18 hodin. Myslím si, že když takový požadavek vznikne, tak by byla slušnost mu vyhovět.“

Předsedající Miroslav Veverka dodal, že když se zastupitelstva konala od 18 hodin, a  následně pak od 16 hodin, tak účast občanů byla zhruba stejná.

A nyní budeme pokračovat, vrátíme se k původnímu bodu jednání, a tím je určení zapisovatele a ověřovatelů.

Zapisovatelem dnešního jednání určuji paní Lenku Kuniakovou a za ověřovatele určuji pana Mgr. PetraBakuleho a  pana Karla Červeného.

A nyní dalším bodem bude složení slibu zastupitelstva města.

V souladu s §69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.

Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že Miroslav Veverka přečetl slib stanovený v §69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Hořovice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“, a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke  složení slibu pronesením slova „slibuji“ a  podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Zastupitelé jednotlivě přistoupili a potvrdili tento slib slovem „slibuji“ podpisem, obdrželi osvědčení zastupitele města Hořovice. Předsedající zasedání konstatoval, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou, a tudíž se mohou ujmout svého mandátu.

Předsedající přešel k dalšímu bodu jednání, a tím je schválení programu Zastupitelstva města Hořovice, a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Předsedající Miroslav Veverka podal návrh na doplnění bodu 6. Volba starosty, místostarosty a členů rady města u odrážky f) volba členů rady města, který ač je v samotném bodě č. 6 uveden, nebyl zapsán do programu jednání.

Má ještě někdo jiný návrh nebo připomínku?, zeptal se předsedající.

Přihlásil se Ing. et Ing. Jan Skopeček, a zeptal se jak je to s jednacím řádem zastupitelstva? „Myslím si, že měl být rozeslán všem zastupitelům, hlavně nově zvoleným. Každé zastupitelstvo by mělo jednat na základě schváleného jednacího řádu zastupitelstva, rozhodně by se s ním zastupitelé měli seznámit. Myslím si, že je to chyba, a měli bychom se s tím vypořádat“. Předsedající Miroslav Veverka, řekl, že doplníme a rozešleme, Ing. Jan Skopeček zareagoval, a řekl, že to musíme vyřešit hned. Dr. Ing. Jiří Peřina požádal o slovo předsedajícího a řekl, že platný nový jednací řád byl schválen zastupitelstvem na konci roku 2017, a mám ho zde k nahlédnutí, řekl.

JUDr. Jaroslav Ortman CSc., řekl, že je udiven přípravou na tuto schůzi, „Domluvili jste se na termínu a hodině s tamtou partou, já jsem nebyl členem zastupitelstva, a o jednacím řádu zastupitelstva nevím nic, kolegyně po mé pravé ruce o tom neví nic, pan Rogos o tom neví nic, a utěšení, že nám ho rozešlete domů, nám je k ničemu. Takže buďto, se přeruší jednání zastupitelstva a koukejte sem dát jednací řád, anebo se nebude pokračovat“, řekl JUDr. Jaroslav Ortman CSc.

Předsedající přerušil jednání zhruba na 10 minut. Po dodání jednacího řádu zastupitelům jednání pokračovalo. Ing. et Ing.Jan Skopeček se přihlásil o slovo a řekl, že bychom měli vyzvat ostatní zastupitelské kluby, aby si po prostudování jednacího řádu zastupitelstva připravily na příští jednání zastupitelstva případné návrhy na změny v jednacím řádu.

Předsedající se vrátil k návrhu doplnění bodu f) v programu jednání zastupitelstva,
a dal o této navržené změně hlasovat.

Pro    21     Proti   0    Zdrželi se   0

Další jiný návrh nebyl podán. Předsedající dal hlasovat o tomto programu, kde byl doplněn bod f) do programu jako celku.

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání.

5. Volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise

6. Volba starosty, místostarosty a členů rady města

a) určení počtu místostarostů

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm.  a/zákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarostů

f) volba členů rady města

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

9. Pověření místostarosty zastupováním starosty

10. Delegace zástupců obce na valnou hromadu obchodních společností  

11. Návrh zástupců obce do ostatních orgánů obchodních společností

12. Diskuze, různé, závěr

Výsledek hlasování:

Pro    21         Proti  0     Zdrželi se  0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

A nyní přejdeme k dalšímu bodu jednání, a tím je volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise. Miroslav Veverka vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu a členy návrhové komise. Byly podány následující návrhy:

Předsedající Miroslav Veverka navrhl zvolit za předsedu návrhové komise PhDr. JiříhoVlčka a za členy návrhové komise byli navrženiMDDr. Antonín Spal a Miloš Koželuh, a ještě byl doplněn jeden kandidát na předsedu návrhové komise místo pana PhDr. Jiřího Vlčka, a tím je Ing. Petr Karban. Jiný návrh? Nikdo, tak dávám hlasovat o tomto návrhu.

Zastupitelstvo města Hořovice volí návrhovou komisi ve složení předseda: Ing. Petr Karban,   členové: MDDr. Antonín Spal, Miloš Koželuh, PhDr. Jiří Vlček

Výsledek hlasování:

Pro  21            Proti 0            Zdrželi se  0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

Předsedající Miroslav Veverka vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy mandátové a volební komise. Byly podány následující návrhy:

Miroslav Veverka navrhl zvolit za předsedu Mgr. Radka Šumeru, a za členy mandátové a volební komise byli navrženi: Mgr. Zdeňka Ulčová, Jan Slaboch a Věra Veverková.

Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Zastupitelstvo města Hořovice volí mandátovou a volební komisi ve složení: předseda Mgr. Radek Šumera, členové: Mgr. Zdeňka Ulčová, Jan Slaboch a Věra Veverková.

Výsledek hlasování:  

Pro  21                        Proti  0                         Zdrželi se  0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

A dostáváme se k dalšímu bodu jednání, a tím je volba starosty, místostarostů a členů rady města Hořovice.

Prosím tedy zvolené předsedy komisí, aby přijali návrhy k tomuto bodu jednání. Dávám tedy 5 minut na podání návrhů. Po pěti minutách jednání pokračovalo.

Předsedající požádal, aby předseda mandátové a volební Mgr. Radek Šumera podal návrh na určení počtu místostarostů. Předseda komise sdělil, že byl určen počet místostarostů 2.

Ing. et Ing. Skopečekřekl, že tady existují dvě skupiny jedna koaliční a druhá opoziční skupina, „Myslím, že by každá strana měla nyní představit svůj programový návrh, a jak si představují svoje čtyřleté vládnutí. Tak vyzývám zástupce nové koalice, aby se představil jako první, já k tomu také řeknu pár slov. Děkuji“.

„Dámy a pánové, byl jsem vyzván sice mimo program, dobře, tak na to odpovím, bodem programu bylo určení počtu místostarostů, řekl Dr. Ing. Jiří Peřina. Koaliční smlouva byla podepsána a skládá se z těchto politických uskupení Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, Česká strana sociálně demokratická, Sdružení Hořováků a KDU-ČSL s podporou Komunistické strany Čech a Moravy. Programové prohlášení předložíme na příštím jednání zastupitelstva. Úmyslně jsme toto programové prohlášení nepředložili dnes, protože není jasné,v  jakém složení bude fungovat rada a zastupitelstvo města Hořovice. Jinak volební programy jednotlivých stran byly k dispozici a voliči se s nimi mohli seznámit. Děkuji“.

PhDr. Jiří Vlček řekl, že jsme před chvílí složili slib, v zákoně se nehovoří o koalici a opozici, jako zastupitelé jednáme za sebe, jako za jednotlivce. Ing. et Ing. Jan Skopeček požádal ještě předsedajícího o slovo, poděkoval všem voličům a také pogratuloval zastupitelům ke zvolení, a popřál jim úspěšnou práci.

„Očekával, jsem že vítězná strana bude vyjednávat se všemi, a že se pobavíme o návrzích do výborů a komisí, místo toho jsme tento dotaz obdrželi ze sekretariátu pana starosty, myslím, že se takto vítěz voleb nechová. Myslím si, že voliči vyslali jiný signál, který nebyl respektován. Děkuji za pozornost“, řekl Ing. et Ing. Jan Skopeček.

Dále se o slovo přihlásil Ing. Karban, a podal protinávrh, na zrušení jednoho místostarosty, řekl, že si myslí, že město druhého místostarostu nepotřebuje. JUDr. Jaroslav Ortman CSc. k této diskuzi dodal, že jejich uskupení nemusí čekat dva měsíce a své programové prohlášení můžou předložit již dnes.

Nově zvolená zastupitelka Věra Veverková řekla, že ve městě se říká všelico o špatném hospodaření s městským majetkem, sedí mezi vámi lidé, kterých si nesmírně vážím, a proto se ptám, proč pan Vaculík nenavrhl na post starosty jako vítězná strana pana MDDr. Antonína Spala a proč mezi Vámi sedí například MUDr. Moucha a PhDr. Jiří Vlček, ptám se, zda slyšeli co se ve městě říká, co odpoví svým voličům, a jak jim dokážou, že to není pravda. PhDr. Jiří Vlček, řekl, že vždy v radě hlasoval podle svého nejlepšího svědomí, a nikdy žádné náznaky manipulace a korupce nezpozoroval, ani o nich neslyšel, „a jak jsem řekl, vždy jsem hlasoval podle svého nejlepšího svědomí“, řekl PhDr. Jiří Vlček.

MUDr. Moucha vstal, a řekl, že také neslyšel o žádných nekalostech, které by se zde měly dít.

„A lidé, kteří sedí vedle mě, dobře znám, nikdy jsem neslyšel, že by dělali něco špatného. Děkuji“. O slovo se přihlásil Ondřej Vaculík a řekl, že by chtěl krátce zareagovat na některé podněty a připomínky, které tu byly řečeny.

Pozice naší místostarostky, nemyslím si, že by měla být zrušena. Paní Jana Šrámková zde odvedla spoustu práce v oblasti sociální, např. jako přísedící u soudu, je členkou komisí atd., té práce v terénu je opravdu hodně. Dále bych odpověděl na otázku, proč jsme nevyjednávali s ostatními, a proč nemáme navrženého starostu ze svých řad. Nám se osvědčila minulá spolupráce, která fungovala, a měli jsme k sobě vzájemnou důvěru, proto jsme neměli důvod oslovovat ostatní, kteří k nám důvěru nemají. Mgr. Petr Bakule řekl, proč se nezeptáme přímo paní Jany Šrámkové, ať nám řekne co je obsahem její práce.

Paní Jana Šrámková, řekla, že tuto funkci vykonává již několikáté volební období, a po celou dobu nikdy nepobírala plnou odměnu, která přísluší místostarostovi, používám soukromý mobil i auto, nikdy jsem si nenárokovala proplacení nákladů spojených s mou funkcí místostarostky. „Pokud vím, tak vy jste o tuto pozici měli enormní zájem s plnou odměnou. Děkuji“.

Předsedající se otázal, zda ještě někdo má nějaký protinávrh? Nikdo? Tak se vrátíme k navrženému protinávrhu na jednoho místostarostu.

Dávám o tom hlasovat.

Pro    9    Proti   10    Zdrželi se   2

Protinávrh nebyl přijat.

Vrátíme se k původnímu návrhu, a tím je schválení počtu 2 místostarostů.

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje zvolení 2 místostarostů.

Výsledek hlasování:
Pro    12    Proti   9    Zdrželi se   0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Dalším bodem je určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni podle § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích.

Návrh podal předseda volební a mandátové komise Mgr. Radek Šumera pro které funkce budou členové zastupitelstva obce uvolněni, v návaznosti na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pro výkon funkce starosty města a jednoho místostarosty.

Ing. et Ing. Jan Skopeček podal protinávrh, aby obě funkce byly neuvolněné.

Dávám hlasovat o protinávrhu.

Výsledek hlasování:

Pro    9    Proti   12    Zdrželi se   0

Protinávrh nebyl přijat.

Vrátíme se k původnímu návrhu.

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje uvolněné funkce starosty a jednoho místostarosty

Výsledek hlasování:
             
Pro    12    Proti   9    Zdrželi se   0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

Nyní přejdeme k určení způsobu volby starosty a místostarosty.

Předsedající vyzval předsedu volební a mandátové komise Mgr. Radka Šumeru, aby podal návrh na určení způsobu volby starosty a místostarosty. Předseda uvedl, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarostů veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Žádné jiné návrhy nebyly podány.

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.

Výsledek hlasování:    
Pro    20    Proti   0    Zdrželi se   1

Předsedající Miroslav Veverka vyzval předsedu volební a mandátové komise k podání návrhu na starostu města Hořovice.Na post starosty navrhujeme pana
Dr. Ing. Jiřího Peřinu a dále se zeptal, jestli má někdo jiný návrh? Ing. et Ing. Jan Skopeček podal za opozici protinávrh, kde navrhuje na post starosty za opozici pana JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.

Pan JUDr. Jaroslav Ortman CSc. se k tomuto návrhu vyjádřil, „Vážení občané Hořovic, přijímám tento návrh, jsem si vědom, že koalice má návrh také, představil své kolegy. Jsme všichni občané Hořovic, a jde nám o toto město. Jsme nespokojeni s tím, že Hořovice nemají náměstí, Pražská není Pražská. Projel jsem spoustu měst a městeček, a řeknu vám, že takto zubožené město jako se nachází tady, jsem dlouho neviděl. Naším cílem je, aby se Hořovice odpíchly ode dna. Pokud bych byl za nás zvolen jako starosta, prvním krokem by byl finanční audit, druhým krokem audit právní. Jsem připraven to udělat, jsme připraveni udělat ekonomický audit. Přál bych si, aby se o nás nikdy nemluvilo špatně ani teď, ani potom, to je náš cíl, to je naše krédo. Děkuji“.

O slovo se přihlásil Dr. Ing. Jiří Peřina, „Dámy a pánové, já bych chtěl říct, že si pana JUDr.  JaroslavaOrtmana CSc. vážím, řekl jsem mu to do očí, a rozhodně s ním nechci soupeřit, nevěřím tomu, že se nedomluvíme. Neshodnu se ale s názorem, že je nutné vypracovat právní a finanční audity, domnívám se, že takový audit je poměrně drahou záležitostí, raději bych vynaložené peníze věnoval do rozvoje města. Máte pravdu, že toto město nevypadá dobře, ale vypadalo o hodně hůř, když jsem ho přebíral. Za uplynulévolební období jsme byli radou a zastupitelstvem, které bylo pracovité, a šlo nám vždy o rozvoj města, věřím, že to tak bude i nadále. Potřebujeme peníze, potřebujeme investovat, ale pokud budeme jen kontrolovat, tak toho určitě mnoho neuděláme. Děkuji“.

Zastupitelka Věra Veverková řekla, kontrolovat je ale povinnost, zda neunikají větší peníze.

Ve městě se říkají různé věci, tak byste jim tu nepravdu měli vyvrátit. Někdy se Vám ten audit vrátí, věřte mi, řekla paní Věra Veverková.

JUDr. Jaroslav Ortman CSc. řekl, že by měli dostat šanci, audity vypracovat.

Dr. Ing. Jiří Peřina jen dodal, že podrobné přezkumy hospodaření provádí Středočeský kraj, takže bez kontrol rozhodně nejsme. A na otázku paní Veverkové odpověděl starosta, že na nepravdy se špatně reaguje, „Potřeboval bych prokázat nepravdu, která je pravdou, a pak na to budu reagovat“, řekl Dr. Ing. Jiří Peřina. Děkuji.

Předsedající se vrátil k navrhovanému protinávrhu, zvolit za starostu města Hořovice pana JUDr.Jaroslava Ortmana CSc.

Budeme tedy hlasovat nejprve o tomto protinávrhu.

Výsledek hlasování:              
Pro    9    Proti   11    Zdrželi se   1

Protinávrh nebyl přijat.

Vrátíme se k původnímu návrhu.

Za starostu města Hořovice byl navržen Dr. Ing. Jiří Peřina.

Zastupitelstvo města Hořovice volí uvolněným starostou Dr. Ing. Jiřího Peřinu

Výsledek hlasování:              
Pro    12   Proti   9    Zdrželi se   0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Takže konstatuji, že starostou města byl zvolen Dr. Ing. Jiří Peřina, a tímto mu předávám vedení tohoto jednání ustavujícího zastupitelstva, řekl Miroslav Veverka, chtěl bych všem zastupitelům poblahopřát a popřát jim úspěšnou práci v novém volebním období.

Po zvolení, starosta Dr. Ing. Jiří Peřina poděkoval voličům za zvolení, a všem zastupitelům, kteří ho podpořili na funkci starosty.“ Budu se snažit vaši důvěru nezklamat, a naopak vás přesvědčit, že nejsem, a nejsme tak špatní, jak si představujete a myslíte“.

Převzal vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

A pojďme dál.

Nově zvolený starosta města vyzval předsedu volební a mandátové komise k podání návrhu, na uvolněného místostarostu města Hořovice.

Na uvolněného místostarostu města Hořovice byl navržen pan Ondřej Vaculík.

Má někdo protinávrh?

Pan Ján Rogos navrhl na tuto funkci pana Ing. Petra Karbana.

Nejdříve tedy budeme hlasovat o tomto protinávrhu.

Výsledek hlasování:              
Pro    9    Proti   11    Zdrželi se   1

Protinávrh nebyl přijat.

Vrátíme se zpět k původnímu návrhu.

Zastupitelstvo města Hořovice volí uvolněným místostarostou města Hořovice Ondřeje Vaculíka.

Výsledek hlasování:
Pro    12    Proti    9    Zdrželi se   0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Starosta města vyzval předsedu volební a mandátové komisek podání návrhu na druhého, neuvolněného místostarostu města Hořovice.

Za druhého, neuvolněného místostarostu města Hořovice byl(a) navržen (a) Jana Šrámková.

Je protinávrh? Není, tak dávám hlasovat.

Zastupitelstvo města Hořovice volí neuvolněným místostarostou města Hořovice
Janu Šrámkovou.

Výsledek hlasování:              

Pro    12     Proti    8    Zdrželi se   1

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Přecházíme k další volbě, tím je stanovení počtu členů rady města.

Zastupitelstvo města Hořovice stanovuje podle § 84, odst. 2 písm. m) zákona 128/2000Sb. počet členů rady města na 7 včetně starosty a místostarostů.

Výsledek hlasování:              

Pro   21     Proti    0   Zdrželi se   0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Starosta města vyzval předsedu volební a mandátové komise k podání návrhu na členy rady města Hořovice.

Předseda mandátové a volební komise navrhl za další členy rady města Hořovice MDDr. Antonína Spala, MUDr. Vladimíra Mouchu Mgr. Jiřího Vavřičku PhDr. Jiřího Vlčka.
Byl podán protinávrh na další členy rady: Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ján Rogos, Mgr. Petr Bakule.

Nejdříve dávám hlasovat o protinávrhu, a ptám se, jestli může být protinávrh hlasován jako celek. Nikdo neměl žádnou připomínku k tomuto návrhu.

Výsledek hlasování:

Pro   9     Proti    12   Zdrželi se   0

Protinávrh nebyl přijat.

Vrátíme s k původnímu návrhu.

Zastupitelstvo města Hořovice volí za další členy rady města Hořovice: MDDr. Antonína Spala, MUDr. Vladimíra Mouchu Mgr. Jiřího Vavřičku PhDr. Jiřího Vlčka

Výsledek hlasování:              
Pro   12      Proti      9   Zdrželi se   0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Zřízení finančního a kontrolního výboru.

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a  účetní práce na  obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.

Předseda volební a mandátové komisenavrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 5 členů včetně předsedy.

Má někdo jiný návrh?

Ing. Petr Karban podal návrh, aby výbory měly 7 členů. Budeme tedy o tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:
Pro   8     Proti    11   Zdrželi se   2

Návrh nebyl přijat.

Vrátíme se tedy k původnímu návrhu.

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje počet členů finančního výboru na 5 členů včetně předsedy a stejně tak počet členů kontrolního výboru na 5 členů včetně předsedy.

Výsledek hlasování:              
Pro   13  Proti    4      Zdrželi se     4

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

b) volba předsedy finančního výboru

Předseda volební a mandátové komise navrhl za předsedu finančního výboru paní Jarmilu Gruntovou.

Byl podán protinávrh, na předsedu finančního výboru. Navržen byl Ing. et Ing. Jan Skopeček.

O tomto protinávrhu budeme hlasovat.

Výsledek hlasování:              
Pro   12        Proti    7     Zdrželi se     2

Protinávrh byl přijat. Původní návrh, tedy přijat nebyl.

Zastupitelstvo města Hořovice volí předsedou finančního výboru Ing. et Ing. Jana Skopečka.

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

c) volba předsedy kontrolního výboru

Předseda volební a mandátové komise navrhl za předsedu kontrolního výboru pana JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.

Má někdo protinávrh. Nemá, tak přejdeme k hlasování.

Zastupitelstvo města Hořovice volí předsedou kontrolního výboru pana JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.

Výsledek hlasování:              
Pro      20        Proti       0    Zdrželi se      1

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

d) volba členů finančního výboru

Předseda volební a mandátové komisenavrhl do finančního výboru tyto členy:

Zastupitelstvo města Hořovice volí za členy finančního výboru Bc. Evu Bakulovou, Miroslava Sojku, Ing. Vladimíra Votrubu, Jarmilu Gruntovou

Výsledek hlasování:              
Pro      20        Proti       0    Zdrželi se      1

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

e) volba členů kontrolního výboru

Předseda navrhl do kontrolního výboru tyto členy: Miloše Koželuha, MVDr. Miloše Urbana, Ing. Petra Karbana, Ing, Františka Mračka.

Zastupitelstvo města Hořovice volí za členy kontrolního výboru: Miloše Koželuha, MVDr. Miloše Urbana, Ing. Petra Karbana, Ing, Františka Mračka.

Výsledek hlasování:              
Pro      20        Proti       0    Zdrželi se      1

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

Předseda volební a mandátové komise navrhl:

USNESENÍ Č. 16

1) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 23.000,- Kč bez nároků na odměnu za výkon další funkce člena zastupitelstva.

Tato odměna bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce po zvolení do této funkce.

Protinávrh nebyl podán, tak přejdeme k hlasování.

Výsledek hlasování:              
Pro   14          Proti     0     Zdrželi se    7

2) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
    a) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady ve výši
          2.000,- Kč.
    b) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru či
         komise 1.500,- Kč.

    c) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru či
         komise  1.300,- Kč.

Tyto odměny budou poskytovány od prvního dne následujícího měsíce po zvolení do příslušné funkce. V případě kumulací funkcí pak bude vyplácena jen odměna vyšší.

 Protinávrh nebyl podán, tak přejdeme k hlasování.

Výsledek hlasování:
Pro   19          Proti     0     Zdrželi se    2

3) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích

stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 700,- Kč. Tato odměna bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce po složení slibu člena zastupitelstva.

Protinávrh nebyl podán, tak přejdeme k hlasování.

Výsledek hlasování:
Pro   19          Proti     0     Zdrželi se    2

4) Zastupitelstvo města Hořovice podle  § 80 a § 84, odst. 2, písm. o)

rozhoduje o plnění pro členy zastupitelstva v podobě úhrady zvýšených nákladů v rámci účasti na obřadech spojených s výkonem jejich funkce, a to ve výši 500,- Kč za každý obřadní den, a dále pro uvolněné členy zastupitelstva o poskytnutí stravného ve výši 80,- Kč za den a jednorázového příspěvku na rekreaci ve výši 4.000,- Kč.

Protinávrh nebyl podán, tak přejdeme k hlasování.

Výsledek hlasování:              

Pro   19          Proti     0     Zdrželi se    2

5) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. v) 

rozhoduje o peněžitém plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva, a to za výkon funkce předsedy komise ve výši 500,- Kč za každou osobní účast na jednání komise, max. však 3.000,- Kč za kalendářní rok, a za výkon funkce člena výboru nebo komise ve výši 300,- za každou osobní účast na jednání komise, max. však 1.800,- Kč za kalendářní rok. Toto plnění bude vypláceno 1 x ročně vždy k datu 30. 9. příslušného kalendářního roku, a to na základě podkladů prokazujících účast těchto osob na jednotlivých jednáních předaných předsedy výborů či komisí na Odbor finanční Městského úřadu Hořovice nejpozději ke dni 5. 10. příslušného kalendářního roku.

Protinávrh nebyl podán, tak přejdeme k hlasování.

Výsledek hlasování:              

Pro   19          Proti     0     Zdrželi se    2

Usnesení č. 16 bod 1, 2, 3, 4, 5 bylo schváleno. 

Pověření místostarosty zastupováním starosty.

Předseda volební a mandátové komise navrhl pověření místostarosty Ondřeje Vaculíka zastupováním starosty (dle § 73, odst. 3 a § 79, odst. 1).

Zastupitelstvo města Hořovice pověřuje podle § 104, odst. 1 zákona 128/2000 Sb.(obecnízřízení) místostarostu Ondřeje Vaculíka zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (dle § 73 odst. 3 a § 79 odst.1).

Výsledek hlasování:              
Pro      21    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Přecházíme k dalšímu bodu.

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. deleguje  zástupce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast:

do Hořovické teplárenské, s. r. o.  Dr. Ing. Jiřího Peřinu, do společnostiVodovody akanalizace Beroun, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu a do Městské akciové společnosti Hořovice, a. s.Ing. Petra Karbana, a to dle pověření zastupitelstva a rady města.

Výsledek hlasování:              
Pro      20    Proti     0     Zdrželi se    1

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Zastupitelstvo města Hořovice navrhuje podle § 84, odst. 2, písm. g) zákona 128/2000 Sb.(obecní zřízení) do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a to do dozorčí rady Hořovické teplárenské, s. r. o. Věru Veverkovou a do dozorčí rady Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.

Výsledek hlasování:              
Pro      21   Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Posledním bodem je: Diskuze, různé, závěr

Zastupitel JUDr. Jaroslav Ortman CSc., se zeptal, kdy se bude konat další jednání zastupitelstva? Starosta odpověděl, že se bude konat v polovině prosince, přesný datum bude ještě stanoven.

PhDr. Jiří Vlček se zeptal na MUDr. Richarda Švamberka, starosta odpověděl, že podal písemnou rezignaci, nahradila ho paní Eva Kaufmanová.

Zastupitel Ján Rogos se zeptal, jak to, že se konají v KD akce, když tam probíhá přestavba.

Ondřej Vaculík odpověděl, že tam nebyly porušeny žádné hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, že je to rekonstrukce, která do těchto předpisů nezasahuje. Pan Ján Rogos požádal o písemnou zprávu, protože s tímto vysvětlením nesouhlasí.

Do diskuse se již nikdo nehlásí, tak dnešní ustavující jednání končím, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:36 hodin.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 117

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 10. 2018

 

 

 

 

Zapisovatel: Lenka Kuniaková

 

Ověřovatelé: Mgr. Petr Bakule                      dne 5. 11. 2018

 

          Karel Červený                           dne 5. 11. 2018

 

Starosta:       Dr. Ing. Jiří Peřina                    dne 5. 11. 2018


 

Usnesení ustavujícího

Zastupitelstva města Hořovice

č. 5 / 2018

ze dne 31. října 2018

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere na vědomí složení slibu všemi členy zastupitelstva.

 

USNESENÍ Č. 1

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program ustavujícího zasedání včetně nově zařazeného bodu č. 6 písm. f).

Výsledek hlasování:               Pro  21         Proti   0        Zdrželi se   0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 2

Zastupitelstvo města Hořovice volí návrhovou komisi ve složení – předseda: Ing. Petr Karban, členové: MDDr. Antonín Spal, Miloš Koželuh, PhDr. Jiří Vlček

Výsledek hlasování:               Pro   21        Proti   0       Zdrželi se   0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 3

Zastupitelstvo města Hořovice volí mandátovou a volební komisi ve složení – předseda:

Mgr. Radek Šumera, členové:Mgr. Zdeňka Ulčová, Jan Slaboch, Věra Veverková

Výsledek hlasování:               Pro  21        Proti   0       Zdrželi se   0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 4

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje počet místostarostů 2.

Výsledek hlasování:               Pro  12       Proti    9       Zdrželi se    0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 5

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje uvolněné funkce starosty a jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:               Pro  12       Proti    9       Zdrželi se   0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 6

Zastupitelstvo města Hořovice volí uvolněným starostou Dr. Ing. Jiřího Peřinu

 

Výsledek hlasování:                 Pro  12       Proti   9       Zdrželi se   0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 7

Zastupitelstvo města Hořovice volí uvolněným místostarostou Ondřeje Vaculíka

Výsledek hlasování:               Pro  12        Proti   9        Zdrželi se  0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 8

Zastupitelstvo města Hořovice volí neuvolněnou místostarostkou Janu Šrámkovou

 

Výsledek hlasování:               Pro 12         Proti   8        Zdrželi se  1

Usnesení č. 8 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 9

Zastupitelstvo města Hořovice stanovuje podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. počet členů rady města na 7 včetně starosty a místostarosty/ů.

Výsledek hlasování:               Pro 21        Proti  0        Zdrželi se  0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 10

Zastupitelstvo města Hořovice volí za další členy rady města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. z řad svých členů Za členy rady: MDDr. Antonína Spala, MUDr. Vladimíra Mouchu, Mgr. Jiřího Vavřičku, PhDr. Jiřího Vlčka

Výsledek hlasování:               Pro 12          Proti   9           Zdrželi se  0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

USNESENÍ Č. 11

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2 písm. 1) zákona 128/2000 Sb. zřizuje výbor finanční a kontrolní, stanovuje počet členů finančního výboru na 5 včetně předsedy a stejně tak počet členů kontrolního výboru na 5 včetně předsedy.

Výsledek hlasování:               Pro  13          Proti 4             Zdrželi se   4

Usnesení č. 11 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 12

Zastupitelstvo města Hořovice volí předsedou finančního výboru Ing. et Ing. Jana Skopečka

Výsledek hlasování:               Pro 12           Proti 7               Zdrželi se   2

Usnesení č. 12 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 13

Zastupitelstvo města Hořovice volí předsedou kontrolního výboru JUDr. Jaroslava Ortmana

CSc.

Výsledek hlasování:               Pro    20         Proti   0             Zdrželi se   1

Usnesení č. 13 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 14

Zastupitelstvo města Hořovice volí za členy finančního výboru: Bc. Evu Bakulovou, Miroslava Sojku, Ing. Vladimíra Votrubu, Jarmilu Gruntovou

Výsledek hlasování:               Pro 20            Proti 0               Zdrželi se 1

Usnesení č. 14 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 15

Zastupitelstvo města Hořovice volí za členy kontrolního výboru Ing. Petra Karbana,

Miloše Koželuha, MVDr. Miloše Urbana, Ing. Františka Mračka

Výsledek hlasování:               Pro  20             Proti  0             Zdrželi se   1

Usnesení č. 15 bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 16 

1) Zastupitelstvo města Hořovice podle  § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 23.000,- Kč bez nároků na odměnu za výkon další funkce člena zastupitelstva. Tato odměna bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce po zvolení do této funkce.

Výsledek hlasování:               Pro  14            Proti  0              Zdrželi se    7

2) Zastupitelstvo města Hořovice podle  § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
    o obcích

    a) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady ve výši
          2.000,- Kč.

    b) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru či
          komise 1.500,- Kč.

    c) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru či
         komise  1.300,- Kč.

Tyto odměny budou poskytovány od prvního dne následujícího měsíce po zvolení do příslušné funkce. V případě kumulací funkcí pak bude vyplácena jen odměna vyšší. 

Výsledek hlasování:               Pro    19         Proti 0              Zdrželi se     2

 

3) Zastupitelstvo města Hořovice podle  § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích

stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 700,- Kč. Tato odměna bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce po složení slibu člena zastupitelstva.

Výsledek hlasování:               Pro  19           Proti    0             Zdrželi se    2

 

4) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 80 a § 84, odst. 2, písm. o)

rozhoduje o plnění pro členy zastupitelstva v podobě úhrady zvýšených nákladů v rámci účasti na obřadech spojených s výkonem jejich funkce, a to ve výši 500,- Kč za každý obřadní den, a dále pro uvolněné členy zastupitelstva o poskytnutí stravného ve výši 80,- Kč za den a jednorázového příspěvku na rekreaci ve výši 4.000,- Kč.

Výsledek hlasování:               Pro  19           Proti    0             Zdrželi se    2 

5) Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. v) 

rozhoduje o peněžitém plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva, a to za výkon funkce předsedy komise ve výši 500,- Kč za každou osobní účast na jednání komise, max. však 3.000,- Kč za kalendářní rok, a za výkon funkce člena výboru nebo komise ve výši 300,- za každou osobní účast na jednání komise, max. však 1.800,- Kč za kalendářní rok. Toto plnění bude vypláceno 1 x ročně vždy k datu 30. 9. příslušného kalendářního roku, a to na základě podkladů prokazujících účast těchto osob na jednotlivých jednáních předaných předsedy výborů či komisí na Odbor finanční Městského úřadu Hořovice nejpozději ke dni 5. 10. příslušného kalendářního roku.

Výsledek hlasování:               Pro  19           Proti    0             Zdrželi se    2 

Usnesení č. 16 bod č.  1, 2, 3, 4, 5 bylo schváleno 

 

USNESENÍ Č. 17

Zastupitelstvo města Hořovice pověřuje podle § 104, odst. 1 zákona 128/2000 Sb.místostarostu Ondřeje Vaculíka zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (dle § 73 odst. 3 a § 79 odst.1).

Výsledek hlasování:               Pro  21           Proti    0             Zdrželi se    0

Usnesení č. 17 bylo schváleno

USNESENÍ Č. 18

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. deleguje  zástupce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast:

do Hořovické teplárenské, s. r. o.  Dr. Ing. Jiřího Peřinu, do společnostiVodovody akanalizace Beroun, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu a do Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. Ing. Petra Karbana, a to dle pověření zastupitelstva a rady města.

Výsledek hlasování:               Pro  20           Proti    0             Zdrželi se    1

Usnesení č. 18 bylo schváleno

USNESENÍ Č. 19

Zastupitelstvo města Hořovice navrhujepodle § 84, odst. 2, písm. g) zákona 128/2000 Sb.do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a to do dozorčí rady Hořovické teplárenské, s. r. o. Věru Veverkovou a do dozorčí rady Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.

Výsledek hlasování:               Pro  21           Proti    0             Zdrželi se    0

Usnesení č. 19 bylo schváleno

Zapisovatel: Lenka Kuniaková

 

Ověřovatelé: Mgr. Petr Bakule                      dne 5. 11. 2018

                        Karel Červený                           dne 5. 11. 2018

 

Starosta:       Dr. Ing. Jiří Peřina                    dne 5. 11. 2018