Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

ZÁPIS č. 4 / 2018

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 19. září 2018 v sále radnice

 

Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček, Karel Dudák, Mgr. Martin Komínek, Karel Pelikán, MDDr. Antonín Spal, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka, Karel Červený, MUDr. Marta Jedličková, Mgr. Petr Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček, MUDr. Richard Švamberk, Mgr. Jana Vlčková.

 

Omluveni: Ing. Ladislav Žalud, Jan Slaboch, Dis.

 1. ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 17:00 hod.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání 18 členů zastupitelstva z celkového počtu 21 členů,zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Omluveni jsou: 

      Ing. Ladislav Žalud, Jan Slaboch, Dis.

Ing. et Ing. Jan Skopeček přijde patrně později, řekl starosta.

Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:

1.Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení programu

2. Překlenovací úvěr ke krytí výpadku dotačních příjmů

3. 6., 7. a 8 rozpočtové opatření města na rok 2018

4. Majetkoprávní úkony:

A) Nabytínemovitostí  dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

1) pozemků parcelní č. 2330/5, 2331/19, 2331/32, 2331/57 a 2331/58 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 1182 m2 (ul. Na Kopečku)

2) technické a dopravní infrastruktury v k. ú. Hořovice

- stavby komunikace na pozemku parc.č. 2282/115 a na pozemku parc. č. 2282/251 v k. ú. Hořovice

- ideální 1/3 stavby komunikace na pozemcích parc. č. 2331/19, 2331/32, 2331/57, 2331/58, 2330/5, 2329/5, 2330/7, 2331/40, 2331/61, 2331/172, 2331/171, 2331/132, 2331/111 v k. ú. Hořovice

- stavby veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2282/251 v k. ú. Hořovice

B) Nesouhlas s prodejem nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

- části pozemku parcelní č. 2331/22 v k. ú. Hořovice

C) Schválení obecně závazné vyhlášky města dle § 84 odst. 2 písm. h)

- obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném

prostranství ve městě Hořovice

D)Změna velitele Městské policie Hořovice

5.  Diskuse, usnesení a závěr

Počet přítomných zastupitelů: 18

Bod programu č. 1 Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení programu

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Karla Červeného a MDDr. Antonína Spala

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.

Přejdeme k volbě návrhové komise.

-2-

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Předseda: PhDr. Jiří Vlček

Členové návrhové komise:Mgr. Jana Vlčková a MUDr. Marta Jedličková

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.

1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Martin Komínek a Karel Dudák.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je pokládán zápis za schválený.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.

Ještě chci upozornit, že z dnešního jednání zastupitelstva bude pořízen záznam pro vlastní potřebu občana Hořovic pana Karla Hasmana, který zajistí, že tento záznam bude sloužit pouze pro jeho osobní potřebu.

A nyní přejdeme ke schválení programu dnešního jednání zastupitelstva.

Navrhuje někdo změnu programu, protinávrh? Nikdo?, tak přejdeme k hlasování, řekl starosta.

Bod č. ASchválení programu

      Poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 

      4/2018 písmeno A.

HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Program dnešního jednání zastupitelstva byl jednomyslně schválen.

Bod programu č. 2 Překlenovací úvěr ke krytí výpadku dotačních příjmů

Materiály k tomuto bodu byly poskytnuty k prostudování, kde je vše řádně vysvětleno a popsáno,takže otevírám k tomuto bodurozpravu.

Ing. Petr Karban se zeptal, zda se opravdu dodržují smluvní podmínky a zda jsou ve smlouvách i sankce za zpoždění realizace apod. Starosta odpověděl, že se musíme chovat jako správní hospodáři a podmínky smluvdodržovat. A jaká je ta výše? Nemám konkrétně před sebou znění smluv, na to odpovíme písemně, odpověděl starosta.

Ještě má k tomuto bodu někdo dotaz? Nikdodalší se k tomuto bodu do diskuze        nepřihlásil.

Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení 

 č. 4/2018 písmeno B.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Schváleno.

Bod programu č. 3   6., 7. a 8. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2018

       Podrobné materiály k tomuto bodu byly poskytnuty k prostudování, otevírám
      k tomuto bodu rozpravu.

Ing. Karban řekl, že několikrát upozorňoval,že se podepisují smlouvy na zakázky bez toho,aby bylo zajištěno krytí v rozpočtu, opět jsem našel smlouvu, která byla podepsaná v loňském roce a do rozpočtu se dostává až nyní v letošním roce. Máme tam vlastně prodlení devět měsíců.

Považuji to za hrubý nedostatek, řekl Ing. Petr Karban. Myslím, že do budoucna, by se na tom mělo zapracovat, aby se to už nestávalo. Starosta řekl, že se intenzivně snažíme na těchto nedostatcích zapracovat, aby se již nestávaly. Místostarosta Ondřej Vaculík doplnil, že by také bylo dobré, kdyby se v rozpočtu pamatovalo na tyto situace v samostatné kapitole, většinou se ví, že nenadálé situace se vyskytnou v průběhu nějaké realizace, kterou je nutné dokončit.

Ing. Petr Karban ještě řekl, že ze webových stránek města zmizel archiv rozpočtů z minulých let, a že mu tato informace chybí. Proč tam tyto informace chybí?

Chtěl bych požádat, aby se tam tyto rozpočty vrátily, byly tam vždy.

Nebyl to úmysl něco schovávat, obsah rozpočtu je vždy uveden v závěrečné zprávě, která je tam uvedena, zmizelo to proto, že už tam toho bylo mnoho, není problém to tam ale vrátit, reagoval vedoucí finančního oddělení Bc. Aleš Trojan.

Ing. Karban se ještě zeptal, že po prostudování materiálů zjistil, že není žádný přírůstek financí za platby ukládaného odpadu, jak to s těmi platbami vlastně je, a kdo to kontroluje?

To požádám pana Bc. Aleše Trojana, aby to vysvětlil, jak to je. Řekl starosta.

Oproti loňsku tam nárůst financí je. Vycházíto ze smlouvy, kterou nyní před sebou nemám, tak nemůžu na toto odpovědět, řekl starosta. Můžeme zjistit, jak to s platbami je?Mohu dostat konkrétní odpověď? Zeptal se Ing. Petr Karban.  Ano, řekl starosta, samozřejmě písemnou.

     Ještě někdo k tomuto bodu nějaký dotaz?

Nikdo se nepřihlásil. Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 4/2018 písmeno C.

HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Schváleno jednomyslně.

V 17. 31 hodin přišel Ing. et Ing. Jan Skopeček.Počet zastupitelů: 19

A dostáváme se k majetkoprávním úkonům, řekl starosta.

Bodprogramu  č. 4 Majetkové úkony:

A) Nabytí nemovitostí  dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

      1) pozemků parcelní č. 2330/5, 2331/19, 2331/32, 2331/57 a 2331/58 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 1182 m2 (ul. Na Kopečku)

      2) technické a dopravní infrastruktury v k. ú. Hořovice

      - stavby komunikace na pozemku parc.č. 2282/115 a na pozemku parc. č. 2282/251 v k. ú.  Hořovice

     - ideální 1/3 stavby komunikace na pozemcích parc. č. 2331/19, 2331/32, 2331/57, 2331/58, 2330/5, 2329/5, 2330/7, 2331/40, 2331/61, 2331/172, 2331/171, 2331/132, 2331/111v k. ú.  Hořovice

- stavby veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2282/251 v k. ú. Hořovice

Jedná se o nabytí nemovitostí od Otto Srpa, tento bod vlastně navazuje na bod z minulého zastupitelstva, kde jsme schvalovali smír s panem Otto Srpem, soud o tomto smíru rozhodl. Na základě tohoto rozhodnutí soudu o smíru jsme povinni zaplatit uvedenou částku panu Srpovi za pozemky a za infrastrukturu. To, co schvalujeme dnes jsou pouze nabývací tituly, tzn.smlouvy na jejichž základě nabydeme majetek uvedený soudním rozhodnutím o smíru. Takový je správný právní postup, abychom tento majetek převedli na město.

Otevírám diskuzi k tomuto bodu diskuzi.

Ing. Petr Karban se zeptal, jestli už jsou tyto peníze zaplaceny? Ne, platby probíhají podle smlouvy o smíru, kde je vše rozepsáno, jak budou platby probíhat, konstatoval starosta. Je to rozloženo do splátek až do ledna roku 2019, je to proto, abychom co nejméně zatížili rozpočet města. A jak to bude s úhradou právních služeb, které nejsou zrovna malé, zeptal se Ing. Petr Karban?

 Děkuji za tento dotaz, náš advokát Mgr. Navrátil fakturu za právní služby rozporoval, nyní zaplatíme poplatek, který vyplývá dle sazebníku za advokátní služby, a ten zbytek rozporujeme, vrátíme fakturu, protože částka je neadekvátně vysoká, a může se stát, že se dostaneme s paní advokátkou, která nás zastupovala ve sporu proti Otto Srpovi do soudního sporu s ní. Vraťme se ale k předmětu jednání.

Nás zajímá osud občanů města, a proto jsme přistoupili k tomuto jedinému řešení, které tuto složitou situaci vyřeší, řekl starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina.

Vím, že toto je historická věc, která se táhne z dob minulých, a doufám, že už nikdy k takovým věcem nebude docházet, řekl Ing. Petr Karban. Určitě chceme jít jinou cestou, chceme opravdu změnu. Doplnil starosta. Místostarosta Ondřej Vaculík doplnil, že to byla cesta velmi složitá, a že oceňuje, co po letech tuto složitou situaci dořešil pan starosta Dr. Ing. Jiří Peřina, co se doposud nikomu z nás nepodařilo. Do diskuze se již nikdo nehlásí, tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usneseníč. 4/2018 písmeno D.

Nejprve budeme hlasovat o 1) nabytí pozemků.

HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Schváleno.

A nyní budeme hlasovat o 2) infrastruktuře.

HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Schváleno.                    

Dalším bodem majetkoprávních úkonů je:

B) Nesouhlas s prodejem nemovitostidle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

- části pozemku parcelní č. 2331/22 v k. ú. Hořovice Nesouhlas je podáván z důvodu, že město má zájem na využití tohoto pozemku, proto je zde nesouhlasné stanovisko. Důvody jsou popsány v materiálu, který jste obdrželi. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Nikoho nevidím, tak poprosím předsedu návrhové KomisePhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 4/2018 písmeno E.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2

Schváleno.

C) Schválení obecně závazné vyhlášky městadle § 84 odst. 2 písm. h)   

- obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Hořovice

Dalším bodem je schválení vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na území města Hořovice.

Vzhledem ke stížnostem občanů našeho města jsme přistoupily k vydání nové vyhlášky, která určuje pravidla pro pohyb psů v našem městě. Upravuje volný pohyb psů.

Tato vyhláška byla podrobena kontrole Ministerstva vnitra, a chtěli jsme tuto vyhlášku doplnit o povinnosti úklidu psích extrementů na veřejném prostranství, ale bylo nám sděleno, že toto řeší už zákon, a v tomto případě by to bylo řešeno duplicitně, proto nám tento návrh z naší vyhlášky vyjmuli. Odpověděla Mgr. Soňa Matějková.

Otevírám diskuzi, řekl starosta.

Přihlásil se zastupitel Mgr. Petr Bakule s dotazem na právní odbor co je přesně vymezení veřejného prostranství, co to přesně znamená. Odpověděla Mgr. Soňa Matějková, že je to rozsáhlý pojem, laicky řečeno je to prostor, který není zastřešen, jsou to například louky, nezastavěné prostranství apod.

A jak je to například se záchranářskými psy, nebo psy speciálně vycvičené pro myslivost atd.

Mělo by to být v té vyhlášce vyčleněné, aby nedocházelo ke střetu se zákonem, řekl Mgr. Petr Bakule.

K tomuto bodu se rozpoutala dlouhá debata jak z řad zastupitelů, tak i z řad občanů. Smyslem této vyhlášky je ale vyřešení toho, aby psi nepobíhali volně, kde nesmějí a neohrožovali občany našeho města při procházkách s dětmi nebo při sportování, řekl starosta města.

Zároveň je ve vyhlášce upravena pravomoc Městské policie při řešení dané situace např. při odchytu psů a odvoz psa do útulku. Toto jsou vlastně jediné dvě změny, které se oproti původní vyhlášce změnily. Navrhoval bych tuto vyhlášku zastupitelstvem schválit a následně konzultovat požadované výjimky s Ministerstvem vnitra a následně doplnit a upravit do této vyhlášky, pokud nám to schválí. Řekl starosta města. Již nikoho nevidím přihlášeného do diskuze tak můžeme tedy přejít k hlasování.

Poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 4/2018 písmeno F.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 3

Schváleno.

Dalším bodem jednání je:

D) Změna velitele Městské policie Hořovice

Starosta města seznámil v krátkosti zastupitele s tím, že paní Bc. Alena Beierová rezignovala na svou funkci a doporučila paní Bc. Světlu Dardovou, zastupující velitelku do funkce velitele Městsképolicie. Bc. Světla Dardová má dlouholeté zkušenosti u Policie ČR, svou zastupující funkci vykonává řádně a svědomitě, takže nevidím důvod, aby byl pověřen někdo jiný.

Zastupitel Ing. Karban se zeptal, proč neproběhlo výběrové řízení, paní Flídrová řekla, že si myslí, že mělo výběrové řízení proběhnout.

Místostarosta Ondřej Vaculík i starosta řekli, že zastupující velitelka již výběrovým řízením prošla, když vstupovala do městské policie jako strážník, a že vykonávala po dobu tří let zastupující velitelku, což je dostačující výběrové řízení.Zákon nevyžaduje výběrové řízení pro výkon této pozice.

Přejdeme tedy k hlasování, řekl starosta.

Poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení

 č. 4/2018 písmeno F.

HLASOVÁNÍ: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Schváleno.

Poslední bod dnešního jednání:

Bod programu č. 5  Diskuse, usnesení a závěr

Starosta otevřel diskuzi.

Místostarosta Ondřej Vaculík poděkoval starostovi za jeho odvedenou práci a vyřešení dlouholetých problémů co se nepodařilo vyřešit jeho předchůdcům. A konstatoval, že tato rada města byla velmi pracovitá.

Z řad občanů byl dotaz, zda bude vybudován konečně přechod u lidového domu, a z řad zastupitelů byl položen dotaz, proč bude přechod tak špatně situován. Byla to velmi zdlouhavá cesta vyřizování a povolování, řekl starosta. Silnice je majetkem KSÚS a vyjadřuje se k tomu také Policie ČR, takže získat povolení k vybudování přechodu. Pokud bychom chtěli jakékoliv změny, tak bychom museli projít znovu tím zdlouhavým procesem.

Pak byl vznesen dotaz na bezpečnost přechodu a náměstí B. Němcové, tento přechod byl schválen na základě projektu a řádně povolen. Zastupitel Karel Pelikán řekl, že se mu tento přechod zdá bezpečnější než ten namalovaný přímo na vozovce.

Do diskuze se již nikdo další nepřihlásil, starosta závěrem poděkovalvšem úředníkům a zastupitelům za dosavadní odvedenou dobrou práci a popřál úspěch ve volbách.

V 19:03 hodin starosta zastupitelstvo ukončil.

 

Dr. Ing. Jiří Peřina

starosta

 

Ověřovatelé:  Karel Červený     MDDr. Antonín Spal

 

V Hořovicích 25. 9. 2018

 

 

Zapsala: Lenka Kuniaková  dne 19. 9. 2018  

 

 


 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2018

ze dne 19. září 2018

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

A

dle zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje

program zasedání zastupitelstva města

 

B

dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje

podání žádosti o překlenovací úvěr ve výši 15. mil. Kč od České spořitelny a.s.. Tento úvěr bude určen pro krytí výpadku příjmů v oblasti dotací s ohledem na jejich proplacení ze strany poskytovatelů v roce 2019. Úvěr bude účelově vázán na úhradu výdajů spojených s financováním dotačních projektů s názvem „Revitalizace rybníka Valcverk“ a „Rozvoj informačních systémů města Hořovice“. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy o úvěru. Úhrada úvěru bude kryta z rozpočtu roku 2019 příjmem garantovaných dotačních prostředků.

C

dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.

bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 6 a 7  ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 5, resp. č. 6

a

schvaluje

rozpočtové opatření č. 8 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 7

 

            D

           dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje

Nabytí nemovitostí:

 1. pozemků parcelní č. 2330/5, 2331/19, 2331/32, 2331/57 a 2331/58 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 1182 m2 (ul. Na Kopečku) z vlastnictví pana Otto Srpa do vlastnictví města za účelem majetkoprávního vypořádání za kupní cenu 616.000,- Kč
 2. technické a dopravní infrastruktury v k. ú. Hořovice:
 • stavby komunikace na pozemku parc. č. 2282/115 a na pozemku parc. č. 2282/251 v k. ú. Hořovice včetně vyústění do ulice Větrné a včetně související zeleně
 • ideální 1/3 stavby komunikace na pozemcích parc. č. 2331/19, 2331/32, 2331/57, 2331/58, 2330/5, 2329/5, 2330/7, 2331/40, 2331/61, 2331/172, 2331/171, 2331/132, 2331/111 v k. ú. Hořovice
 • stavby veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2282/ 251 v k. ú. Hořovice z vlastnictví pana Otto Srpa do vlastnictví města za účelem majetkoprávního vypořádání za kupní cenu 3.553.764,- Kč

   

  E

  dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

  nesouhlasí

  s prodejem nemovitosti - části pozemku parcelní č. 2331/22 v k. ú. Hořovice 

  panu Miroslavovi Velvarskému, bytem Hořovice, Podlužská 1244

  F

dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Hořovice

G

podle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

pověřuje

paní Bc.  Světlu Dardovou  plněním úkolů při řízení Městské policie Hořovice, uvedených v příloze originálu zápisu

 

 

 

 

 

Dr. Ing. Jiří Peřina                   Ověřovatelé: Karel Červený          MDDr. Antonín Spal

starosta    

V Hořovicích dne 25. 9. 2018

 

Zapsala: Lenka Kuniaková

V Hořovicích dne 19. 9. 2018