Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Obsah

 

 

ZÁPIS č. 3 /2 018

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 20. června 2018 v sále radnice

 

Přítomni:

Dr. Ing Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček, Karel Dudák, Mgr. Martin Komínek, Karel Pelikán, MDDr. Antonín Spal, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka, Karel Červený, Jan Slaboch, Dis., MUDr. Marta Jedličková, Mgr. Petr Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček

 

Omluveni: Ing. Ladislav Žalud,Mgr. Jana Vlčková, MUDr. Richard Švamberk

 

 1. ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 16.00 hod.

Váženíčlenové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedánířádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání 15členů zastupitelstva z celkového počtu 21 členů, zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Omluveni jsou: 

      Ing. Ladislav Žalud, Mgr. Jana Vlčková, MUDr. Richard Švamberk

      Ostatní přijdou patrně později, řekl starosta.


Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:

Program:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení programu
 2. Účetní závěrka města Hořovice za rok 2017 
 3. Závěrečný účet města Hořovice za rok 2017
 4. 4. a 5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2018
 5. Majetkoprávní úkony:
  A) Nabytí nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
  pozemku parcelní č. 684/1 v k. ú. Hořovice o výměře 326 m2 (Jiráskova ul.)
  B) Revokace usnesení zastupitelstva města č. 2/2018 ze dne 28.3.2 2018 v části I) nabytí nemovitostí – pozemku parcelní č. 1966/3 a pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice (Tyršova ul.)
  C) Souhlas s umístěním stavby na části pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice a s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí obezúplatném převodu části pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice
  D) Nesouhlas s prodejem nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
  1)části pozemku parcelní č. 630/11 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)
  2) části pozemku parcelní č. 753/1 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)
  3) pozemku parcelní č. 1514/2 v k. ú. Hořovice (ulice Masarykova)
 6. Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dislokované v katastrálním území obce Hořovice
 7. Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice dle § 84 odst. 2 písm. d)
 8. Schválení obecně závazné vyhlášky města dle § 84 odst. 2 písm. h)
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
 9. Stanovení počtu členů do Zastupitelstva města Hořovice pro volební období 2018 -2022
 10. Diskuse, usnesení a závěr 

 

Bod programu č. 1
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení programu

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Mgr. Martin Komínek, Karel Dudák

Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:

HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Předseda: PhDr. Jiří Vlček

Členové návrhové komise:Jarmila Gruntová, Mgr. Petr Bakule

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.

1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Zdeňka Ulčová a Ing. Petr Karban

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je pokládán zápis za schválený.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.

Ještě chci upozornit, že z dnešního jednání zastupitelstva bude pořízen záznam pro vlastní potřebu občana Hořovic pana Hasmana, který zajistí, že tento záznam bude sloužit pouze pro jeho osobní potřebu.

V 16. 05 hodin přišla zastupitelka MUDr. Marta Jedličková, počet zastupitelů 16.

A vracíme se zpět k programu, hned na úvod chci navrhnout jednu změnu, a to zařazení nového bodu č. 10 Návrh finančního vyrovnání s panem Otto Srpem, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

Kdo je pro tuto změnu? Dávám hlasovat o této změně.

HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Schváleno.

V 16. 07 hodin přišel zastupitel Ing. Jan Skopeček počet zastupitelů 17.

Bod č. 1 Schválení programu

Nyní budeme hlasovat o programu jako celku i s odhlasovaným novým bodem.Má ještě někdo jiný návrh na změnu programu? Nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno A.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Schváleno jednomyslně.

Bod programu č. 2 Účetní závěrka  města Hořovice za rok 2017 

Materiály(výkazy) k tomuto bodu byly poskytnuty k prostudování, otevírám k tomuto bodurozpravu. Nikdo se nepřihlásil. Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno B.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Schváleno jednomyslně.

       Bod programu č. 3 Závěrečný účet města Hořovice za rok 2017

Materiály k tomuto bodu byly poskytnuty k dispozici, otevírám k tomuto bodu

rozpravu. Nikdo se nepřihlásil. Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno C.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Schváleno jednomyslně.

Bod programu č. 4  4. a 5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2018

      Materiály k tomuto bodu jste obdrželi k prostudování. Tento bod se skládá ze dvou částí, jedna je na vědomí a druhá ke schválení, otevírám k tomuto bodu rozpravu, řekl starosta.

      Jako první se do rozpravy přihlásil Ing. Petr Karban s dotazem týkající se výběrových řízení a jejich financování.Mám dojem, že rozpočtová opatření předbíhají výběrová řízení, příkladem je například most (lávka) 1. ZŠ. Navrhl, že by se měly přepracovat jednotlivé směrnice a postupy při výběrových řízeních, schvalování a jejich financování.

Původně se měla provádět rekonstrukce, ale po odborném posouzeníse zjistilo, že most je ve velmi špatném stavu. Místostarosta Ondřej Vaculík vysvětlil, že bohužel někdy nastane situace, kdy se musíme urychleně rozhodnout a rychle danou situaci řešit a v rozpočtu se s tím nepočítá, proto dochází k rozpočtovému opatření. Dalším příkladem je havarijní stav světlíku v domově pro seniory, museli jsme toto řešit urychleně.

Ing. Jan Skopeček se zeptal na narůstající náklady týkající se skládky, rekonstrukce ulic.

Co se týká rekonstrukce ulic, tak to se týká tří ulic, kde se upravuje povrch a vodovodní  řad, který je financovaný společností VAK Beroun, my zajišťujeme finální povrch,   který financujeme z vlastních zdrojů, vysvětlil starosta města. Narůstající náklady u skládkování jsou proto, že se více třídí a je více vývozů. Skládkování je určitě velké téma k řešení do budoucna, řekl Ing. Jan Skopeček.

 

Paní Flídrová se zeptala, kam se tento tříděný odpad vozí? Je možné, že i na skládku?

Ing. Šnajdr odpověděl, že tam nekončí, ručně se třídí a odváží pro zpracovatelské firmy a do spalovny, ale to má na starosti firma AVE, která byla vysoutěžena a má smlouvu s městem.Ještě někdo do diskuze? Zastupitel Karel Červený doplnil, že sám je svědkem odvozu separovaného odpadu do Plzně. Ing. Jan Skopeček jen dodal, že po uzavření skládky bude město čekat velký výpadek financí do rozpočtu, ale to je problém do budoucnosti.

Ing. Petr Karban ještě upozornil, že je dnes skládka již naplněna, a že příjem není takový, jak se předpokládalo, měla by proběhnout důkladná kontrola, nebo nastala někde chyba v propočtu. Starosta odpověděl, že určitě můžeme se zástupci města podrobnou kontrolu dokladů uskutečnit. Kontrola skládky již proběhla. Dále se nikdo do diskuze nepřihlásil.

Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno D.

HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2

Schváleno.

Nyní přejdeme k dalšímu bodu a tím jsou majetkoprávní úkony.

Bod programu  č. 5  Majetkoprávní úkony:

A) Nabytí nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

pozemku parcelní č. 684/1 v k. ú. Hořovice o výměře 326 m2 (Jiráskova ul.)

Starosta v krátkosti uvedl, že se jedná o nabytí nemovitostido vlastnictví města, jde o pozemek pro mateřskou školku.

K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuze,která se týkala především ceny pozemku. Nakonec byl zastupitelem Mgr. Petrem Bakulem podán protinávrh, aby se tento bod z programu jednání zastupitelstva stáhl. Starosta města Dr.Ing. Jiří Peřina dal na základě podaného protinávrhu hlasovat o stažení tohoto bodu z programu jednání.

HLASOVÁNÍ: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 3

Protinávrh byl přijat.

Další bod uvedl starosta.

B)Revokace usnesení zastupitelstva města č. 2/2018 ze dne 28.3.2018 v části I)

nabytí nemovitostí – pozemku parcelní č. 1966/3 a pozemku parcelní č. 1966/21

v k. ú. Hořovice (Tyršova ul.).

Otevřel diskuzi, k tomuto bodu žádná diskuze neproběhla.

Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno E.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Schváleno jednomyslně.

C) Souhlas s umístěním stavby na části pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice a s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí obezúplatném převodu části pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice Starosta k tomuto bodu dodal, že se jedná o vybudování přechodu. Nové znění usnesení je administrativní záležitost, kterou požaduje Krajská správa a údržba silnic SK.

Otevírám k tomuto rozpravu, nikdo se nepřihlásil Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno F.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Schváleno jednomyslně.

Přejdeme dále k bodu:

D) Nesouhlas s prodejem nemovitostidle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

1)části pozemku parcelní č. 630/11 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)   

2) části pozemku parcelní č. 753/1 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)

3) pozemku parcelní č. 1514/2 v k. ú. Hořovice (ulice Masarykova)

K tomuto bodu starosta jen dodal, že v budoucnu tyto pozemky město využije.

Otevírám diskuzi. Ing. Karban se zeptal, proč musíme hlasovat o nesouhlasu.

Mgr.Soňa Matějková z právního oddělení mu odpověděla, že to podle zákona musí zastupitelstvo prohlasovat. Nikdo jiný se již do diskuze nepřihlásil.

Tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno G.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Schváleno.

Další bod dnešního jednání je:

Bod č. 6. Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dislokovanév katastrálním území obce Hořovice. Město již uzavřelo smlouvu novou. Opět je to formální záležitost, řekl starosta, a otevírám k tomuto bodu rozpravu.

Nikdo se nepřihlásil, tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno H.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Schváleno jednomyslně.

Dalším bodem je:

Bod č. 7 Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice dle § 84 odst. 2 písm. d)

Tento bod se týká sběrného dvora a jeho provozování, jedná se o rozšíření hlavní činnosti.

Otevírám diskuzi, nikdo se nehlásí, tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno CH.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Schváleno jednomyslně.

Dalším bodem je:

Bod č. 8  Schválení obecně závazné vyhlášky městadle § 84 odst. 2 písm. h)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.

Vážení zastupitelé k tomuto bodu požádám o prezentaci a vysvětlení pana ředitele Mgr. Jiřího Paula, společnost VAK Beroun.

Pan ředitel VAKu vysvětlil problematiku a názorné příklady uvedl v podrobné prezentaci.

V 17:29 hodin přišel zastupitel Jan Slaboch, Dis. Počet zastupitelů je 18.

Zastupitelé se důkladně vyptávali ředitele společnosti VAK Beroun, z čeho se bude skládat  dvousložkováforma úhrady vodného a stočného, na výhody a nevýhody. Vše jim bylo vysvětleno.

V 17:40 hodin odešla MUDr. Marta Jedličková a v 17:42 hodin odešel Ing. Jan Skopeček,

počet zastupitelů je 16.

Po prezentaci se již do diskuze nikdo nehlásí, tak poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno I.

HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI 1, ZDRŽEL SE 2

Schváleno.

Další bod je:

Bod č 9  Stanovení počtu členů do Zastupitelstva města Hořovice pro volební období 2018 -2022

Starosta otevřel diskuzi. Ing. Petr Karban podal protinávrh na počet členů zastupitelstva

19. Ještě někdo má jiný protinávrh. Nikdo, tak budeme o tomto protinávrhu hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 9, ZDRŽEL SE 1

Protinávrh nebyl přijat, tak budeme hlasovat o původním návrhu, poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno J.

HLASOVÁNÍ: PRO 10, PROTI 6, ZDRŽEL SE 0

Návrh nebyl přijat.

Znovu se přihlásil Ing. Petr Karban, že hlasování bylo zmatečné a žádá znovu předsedu komise o přečtení původního návrhu. Starosta na základě této žádosti opět poprosil předsedu návrhové komise PhDr.JiříhoVlčka,aby přečetl návrh usnesení č.3/2018 písmeno J.

Dávám znovu hlasovat, řekl starosta města.

HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Schváleno.

A posledním bodem dnešního jednání je:

Bod č. 10 Finanční vyrovnání s panem Otto Srpem

Starosta v krátkosti seznámil zastupitele s tímto bodem. Tento spor trvá již dlouhá léta, proběhlo mnoho složitých soudních jednání. Na základě posledního jednání soudu, který vyzval město jednat o uzavření smíru s panem Otto Srpem byl tento bod zařazen na dnešní jednání zastupitelstva. S panem Otto Srpem proběhlo jednání, byly vypracovány nové znalecké posudky a bylo dohodnuto finanční vyrovnání, na jehož základě dnes předkládáme zastupitelstvu návrh usnesenípro další jednání před soudem.

V 17.56 hodin přišla zastupitelka MUDr. Marta Jedličková zpět. Počet zastupitelů je 17.

Otevírám diskuzi k tomuto bodu, řekl starosta.

Smutné je, že se tento dlouholetý spor  táhne již dlouhá léta, řekl místostarosta a ještě k tomuto bodu podal vysvětlení a historii tohoto sporu.

Paní Flídrová se zeptala starosty, proč vůbec došlo k těmto sporům, a řekla, že si myslí, že kdyby mezi městem a panem Otto Srpem existoval nezávislý komunikátor, tak bychom to dnes zde nemuseli řešit.

Pan starosta odpověděl, že pro řešení tohoto sporu se udělalo vše, co jsme mohli udělat. Je to opravdu dlouholetý a složitý spor, který se konečně dostal do fáze možného dořešení.

Přejdeme k hlasování, řekl starosta, poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 3/2018 písmeno K.

HLASOVÁNÍ: PRO 12, PROTI 3, ZDRŽEL SE 2

Schváleno.

Děkuji, a nyní přejdeme k poslednímu bodu dnešního programu, a tím je:

Bod č. 11 Diskuse, usnesení a závěr

Dovolím si tento bod otevřít jako první. Máme tu k projednání návrh pana Karla Hasmana „Průhledná radnice“, prosím pana Hasmana, aby tento návrh přečetl zastupitelům města. Návrh je samozřejmě součástí zápisu a kdykoliv k nahlédnutí.

Obsahem jsou požadavky na procesní zásahy např. by se musely změnit jednací řády apod., polovina těchto požadavků je již úřadem plněna. Vzhledem k tomu, že máme již předposlední zastupitelstvo před volbami, tak bychom tyto procesní zásahy nyní neměli řešit

Chce někdo ze zastupitelů podat návrh k tomuto bodu. Nikdo. Tak děkuji panu Hasmanovi za přečtení jeho návrhu.

Dalším bodem diskuze je problém skládkování, k tomuto bodu jsme dnes již řekli hodně.

Zastupitel Karel Červený upozornil na neodvezenou zeminu po provedených výkopech, měla by být důslednější kontrola staveb a důsledné převzetí stavby.

Zastupitel Miroslav Veverka upozornil na to, že u kašny před zámkem se někteří občané snaží „vylovit“ vhozené mince do této kašny. Městská policie by toto měla více kontrolovat, není to příliš hezký obraz pro turisty, kteří navštíví naše město.

Paní Flídrová se zeptala jak je to s financemi na úpravu náměstí. Bc. Aleš Trojan jí sdělil, že může samozřejmě nahlédnout do podkladů financování tohoto projektu. Určitě koncept projektu není porušován.

Zastupitel Karel Červený upozornil na uschlé stromy, které se nachází podél cesty k Bažantnici pod nemocnicí. Na tento projekt jsme obdrželi dotaci, musíme dodržovat podmínky projektu a dobu udržitelnosti. Nyní již proběhla kontrola projektu, budeme se snažit co nejdříve uschlé stromy nahradit odpověděl místostarosta Ondřej Vaculík.

Má ještě někdo příspěvek do diskuze? Nikdo.

Dovolte mi Vám poděkovat za účast na dnešním zasedání, přeju všem hezké léto.

V 19  .22 hodin starosta ukončil zasedání zastupitelstva.

 

Dr. Ing. Jiří Peřina

starosta

Ověřovatelé: Mgr. Martin Komínek      Karel Dudák

 

Zapsala: Lenka Kuniaková  dne 20. 6. 2018

 

 


 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2018

ze dne 20. června 2018

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

A

podle zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje

program zasedání zastupitelstva města včetně nového bodu 10 návrh finančního

vyrovnání s panem Otto Srpem

B

podle § 84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2017

C

podle § 84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

závěrečný účet města Hořovice za rok 2017 bez výhrad

D

podle § 84 odst. 2, písm. b)

bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 3

a

schvaluje

rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 4

E

revokuje

usnesení zastupitelstva města č. 2/2018 ze dne 28.3.2018 v části I) nabytí nemovitostí – pozemku parcelní č. 1966/3 a pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice (Tyršova ul.) tak, že je ruší

a

podle § 85 písm. a)

schvaluje

nabytí nemovitostí -  pozemku parcelní č.  1966/3 v k. ú. Hořovice o výměře 80 m2 a pozemku parcelní č.  1966/21 v k. ú. Hořovice o výměře 48 m2  (Tyršova ul.)

z vlastnictví pana Zdeňka Fajrajzla do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání po výstavbě chodníku, za kupní cenu 500,- Kč/m2

F

podle § 85 písm. a)

souhlasí

 

s umístěním stavby na části pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice a s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí obezúplatném převodu části pozemku parcelní č. 31/17 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice v rámci akce „Přechod pro chodce, lokalita Nám. Svobody, Hořovice“, za účelem vybudování přechodu pro chodce přes ulici 9. května

 

G

podle § 85 písm. a)

nesouhlasí

s prodejem nemovitostí:

 

 1. části pozemku parcelní č. 630/11 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)    

paní Andree Frajerové, bytem Hořovice, Buková 1375 

 

2) části pozemku parcelní č. 753/1 v k. ú. Velká Víska (ulice Buková)         

     MUDr. Evě Pangerlové, bytem Hořovice, Buková 1400 

 

3) pozemku parcelní č. 1514/2 v k. ú. Hořovice (ulice Masarykova)

     společnosti Pekárna a cukrárna Hořovice s.r.o., ul. 5. května 1137/57, Praha

 

 

H

podle § 84 odst. 4

schvaluje

Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dislokované v katastrálním území obce Hořovice mezi ČR–Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a městem Hořovice

CH

          podle § 84 odst. 2 písm. d)

schvaluje

Aktualizaci zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice - rozšíření hlavní činnosti organizace o provozování zařízení k podnikání v oblasti nakládáním s nebezpečnými odpady

 

I

  podle § 84 odst. 2 písm. h)

 

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 1/2018, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

J

podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje

počet členů zastupitelstva města Hořovice pro volební období 2018-2022 na 21 členů

 

K

podle § 85 písm. a)

souhlasí

s uzavřením dohody o narovnání s panem Otto Srpem, jejímž předmětem bude převod pozemků v k. ú. Hořovice parcelní č. 2331/19, 2330/5 2331/32, 2331/57, 2331/58 do

vlastnictví města na straně jedné, a závazek města zaplatit panu Otto Srpovi celkové vyrovnání ve výši 4.840.804,- Kč z čehož 616.000,- Kč připadá na kupní cenu pozemků, a zbylá část na vypořádání všech jeho zbývajících nároků ve výši 4.224.804,- Kč.

 

Dr. Ing. Jiří Peřina

starosta

 

 

Ověřovatelé:Mgr. Martin Komínek   Karel Dudák

 

 

 

Zapsala: Lenka Kuniaková  dne 20. 6. 2018