Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Navigace

Obsah

 

ZÁPIS č. 2 / 2018

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 28. března 2018 v sále

 

Přítomni:

Dr. Ing Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Jana Šrámková, Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček, Karel Dudák, Mgr. Martin Komínek, Karel Pelikán, MDDr. Antonín Spal, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka, Karel Červený, Jan Slaboch, Dis., MUDr. Marta Jedličková, Mgr. Petr Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček

 

Omluveni: Ing. Ladislav Žalud, MUDr. Richard Švamberk

 1. ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 16:00 hod.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání 16 členů zastupitelstva z celkového počtu 21 členů, zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Omluveni jsou: 

      Ing. Ladislav Žalud, MUDr. Richard Švamberk

     Ostatní přijdou později.

Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
 2. Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Hořovice na základě zaslaného protokolu MV ČR – odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
 3. Schválení odměn členů zastupitelstva
 4. Schválení jednorázových odměn neuvolněným členům zastupitelstva
 5. 2. a 3. rozpočtové opatření města 2018
 6. Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním, zájmovým organizacím a na sociální a návazné služby
 7. Majetkoprávní úkony:
  A) Prodej nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb.
  1) pozemků parcelní č. 83/10, 70/1, 71 a 70/2 v k.ú. Chaloupky v Brdech o
  celkové výměře 1557 m
  2) pozemku parcelní č. 2133/36 v k.ú. Hořovice o výměře 271 m2 (Sklenářka-Plevno)
  B) Nesouhlas s prodejem nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.části pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska (parkovacích míst)
  C) Nabytí nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
  1) bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/9 v k.ú. Velká Víska o
  výměře 1741 m2 se zkolaudovanou stavbou komunikace a veř. Osvětlení (ul. Šípková)
  2) úplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/22 v k. ú. Velká Víska o výměře 21 m2 (ul.  Šípková)
  3) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 31/17 v k. ú Hořovice o výměře cca 69 m2 (ul. 9. května)
  D) Revokace usnesení zastupitelstva města č. 4/2017 ze dne 25. 9. 2017 v části nabytí nemovitostí     - pozemku parcelní č. 1966/3 a pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice (Tyršova ul.)
  E) Směny nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
  1) pozemek parcelní č. 862/2 o výměře 492 m2 a pozemek parcelní č. 883/2 o výměře 348 m2 v k. ú. Kotopeky za pozemek parcelní č. 863/2 o výměře 463 m2 a pozemek parcelní č. 864/2 o výměře 376 m2 v k. ú. Kotopeky
  2) pozemky parcelní č. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85, 751/3,831/94, 837/5 a 841/2 o celkové výměře 3.308 m2 v k. ú. Velká Víska (v ul. Cihlářské a v areálu Ranče) za pozemky parcelní č. 701/6, 877/22, 877/24, 877/25, 78/15 a 78/16 o celkové výměře 2. 302 m2 v k. ú. Velká Víska (v ul. Cihlářské a v koridoru pro plánovaný obchvat města Hořovice – východní část)
  F) Smlouva o zřízení práva stavby dle § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. Mezi Statkem Hořovice, s.r.o. a Městem Hořovice
  G) Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice dle § 84 odst. 2 písm.d)
 8. Schválení spolupráce při zajištění projektu „ Beroun – Pobytový tábor pro děti ze    socio-   kulturně znevýhodněných rodin“
 9. Schválení individuální dotace Farní charitě Starý Knín v oblasti poskytování     sociálních a návazných služeb, a schválení smlouvy o dotaci

10. Diskuse, usnesení a závěr

Bod programu č. 1 Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ing. Petr Karban

Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města jednomyslně zvoleni.

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Předseda: PhDr. Jiří Vlček

Členové: Jarmila Gruntová, Karel Pelikán

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.

1 d) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Petr Bakule a

MDDr. Antonín Spal.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je pokládán zápis za schválený.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.

Ještě chci upozornit, že z dnešního jednání zastupitelstva bude pořízen záznam pro vlastní potřebu občana Hořovic pana Hasmana, který zajistí, že tento záznam bude sloužit pouze pro jeho osobní potřebu.

Vracíme se k programu, hned na úvod chci navrhnout jednu změnu, a to stažení z programu bod 7 A) prodej pozemků v k. ú. Chaloupky společnosti VAK Beroun, a.s., řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Důvodem je zjištění nesouladu v zápisu katastru nemovitostí pozemků a staveb, toto je třeba vyjasnit, a z tohoto důvodu navrhuji stažení tohoto bodu z programu.Kdo je pro tuto změnu? Dávám hlasovat o této změně.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Schváleno.

Bod č. 1 Schválení programu

Nyní budeme hlasovat o programu jako celku, na základě provedené kontroly MV ČR nám bylo doporučeno program schválit a přijmout usnesení. Má ještě někdo jiný návrh na změnu programu? Nikdo, takže poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetl návrh usnesení č. 2/2018 písmeno A.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Schváleno.

Bod programu č. 2 Seznámení s výsledky kontroly z MV ČR

Dalším bodem programu je výsledek kontroly provedené odborem veřejné správy dozoru a kontroly MV ČR. Kontrolované období bylo od 1. ledna 2017 až do 21. února 2018, kontrola konstatovala tři porušení zákona o obcích o schváleném programu jednání zastupitelstva nově přijmout usnesení, to samé se týká i jednání rady, a třetí porušení bylo nedostatečné zveřejnění odpovědi na dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb., v krátkosti seznámil zastupitele starosta.

Všechna tato tři porušení jsou již napravená, a do budoucna budeme tato doporučení důslednědodržovat. Podrobný protokol je kdykoliv k nahlédnutí a prostudování.

Otevírám k tomuto bodu diskuzi.

Do diskuze se nikdo nepřihlásil, takpoprosím předsedu návrhové komise o přečtení návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno B.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Schváleno.

Bod programu č.3 Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva

Dalším bodem programu je schválení odměn benefitů pro uvolněné zastupitele a odměny pro neuvolněné zastupitele. Starosta podrobně seznámil s tímto návrhem všechny přítomné.

V 16. 10 hodin přišla zastupitelka MUDr. Marta Jedličková počet zastupitelů 17.

Otevírám k tomuto bodu diskuzi.

Přihlásil se Ing. Petr Karban, zeptal se, zda byly tyto benefity pobírány i v minulosti.

Starosta řekl, že byly pobírány do konce roku 2017, od 1.1. 2018 do dnešního dne nebyly

pobírány, protože musí být schváleny podle novely zákona zastupitelstvem. Pokud budou schváleny, tak budou znovu pobírány od 1. 4. 2018.Chce ještě někdo přispět do diskuze? Nikdo, takže poprosím pana předsedu návrhové komise o přečtení usnesení č. 2/2018 písmeno C.

HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽELI SE 2

Schváleno.

Bod program č. 4 Schválení jednorázových odměn členům zastupitelstva

schválení jednorázové odměny ve výši 5. 000 Kč Mgr. Zdeňce Ulčové a

5. 000 Kč Mgr. Martinu Komínkovi, dříve se nemuselo schvalovat zastupitelstvem, ale po novele zákona od 1.1.2018 se musí také schvalovat.

Otevírám diskuzi, nikdo se nepřihlásil, takže poprosím pana předsedu návrhové komise o přečtení usnesení č. 2/2018 písmeno D.

HLASOVÁNÍ: PRO 12, PROTI 0, ZDRŽELI SE 5

Schváleno.

Bod programu č. 5 - 2. a 3. Rozpočtové opatření města na rok 2018

rozpočtové opatření č. 2 na vědomí a rozpočtové opatření č. 3 ke schválení.

Obě rozpočtová opatření projednal finanční výbor a doporučil tato rozpočtová opatření vzít na vědomí a schválit, upřesnil starosta.

Otevírám diskuzi.

Ing. Petr Karban, měl bych k tomuto bodu dvě věci. Jednak navýšení za odpady, nárůst je   opravdu evidentní. Je to způsobeno tím, že je uzavřená skládka Stašov, vozí se více do Hořovic. Potřebné údajenám poskytuje firma AVE s.r.o., řekl starosta.

Druhý dotaz jsou vícepráce na tenisové klubovně. Jeden návrh na vícepráce byl zamítnut,týkal se vybudování chodníku, ale to se realizovat nebude, řekl místostarosta.

Položka v kapitole rozpočtu je na základě konkrétních objednávek. Jsme schopni tyto objednávky poskytnout k nahlédnutí. Dodáme, nyní je nemáme k dispozici. Místostarosta ještě k tomu řekl, že se nejspíšetyto vícepráce týkají dobudování a připojení kanalizace. Bohužel, když se dělal projekt, tak se ještě nevědělo, kde se bude možné napojit na kanalizaci to se zjistilo až během výstavby, a na základě toho tam vznikly nejspíše tyto vícepráce.

Ing. Karban se zeptal, že se mu zdá, že se navýšily výdaje na sportoviště a MSC Hořovice. Starosta odpověděl, že všechno něco stojí, provoz a údržba a rozvoj sportovišť, toto vše je nákladné. Mgr. Jiří Vavřička k tomu dodal,že byla speciální rada, která udělala průzkum sportovišť a zjistila, že stav některých sportovišť je skoro ve špatném stavu, do budoucna bude tento stav potřeba řešit.

Z občanů se přihlásil Ing. František Mraček, a zeptal se, kdo schvaloval dotace jednotlivým žadatelům.

Starosta odpověděl, že toto je až druhý bod, dal bych pak slovo někomu z komise, aby vysvětlil, jak komise pracovala.

V 16. 22 hodin přišel zastupitel Ing. Jan Skopeček, počet zastupitelů 18.

Do diskuze se nikdo další nepřihlásil, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno E.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Schváleno.

Bod programu č. 6 Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním, zájmovým organizacím a na sociální a návazné služby

Starosta požádal, aby místostarostka paní Jana Šrámková, která byla členem  komise pro rozdělení dotací popsala, jak probíhala práce komise. Komise byla sestavená jak ze zastupitelů, tak i zástupců z veřejnosti, takže komise byla sestavena kvalifikovaně.

Komise vycházela z žádostí a požadavků, také měla k dispozici loňské podklady (vyúčtování) jednotlivých žadatelů, k posuzování při rozdělování dotací bylo dostatek.

Letospoprvépředkládáme kompletní přehled žadatelů o dotace, kde jsou uvedeni i ti, kteří nicnedostali. Zastupitelstvo letos schvaluje všechny dotace z rozpočtu města, je to tak transparentnější, řekl starosta. Byla určena nová pravidla pro rozdělování dotací, je to určitě takto dokonalejší a transparentnější.

Ing. Jan Skopeček se dotázal, jak se to posunulo oproti minulému roku u dotací nad 100 tis., v tabulkách není uvedeno srovnání s minulým rokem. Jedná se o Sokol Hořovice, TJ Spartak Hořovice, FK Hořovicko, Cvočkaři – zimní stadion.

Plusy jsou u Sokola Hořovice, TJ Spartaku, odpověděla paní místostarostka.

Ing. Jan Skopeček se ještě dotázal, že nezaznamenal žádnou žádost o krajské dotace klubů z Hořovic, proč to tak je?

Mgr. Vavřička (radní pro sport), žádali celkem čtyři organizace. Jedna byla vyřazena (nejspíše špatně vypracovaná žádost), ostatní budou posuzovány a následně půjdou ke schválení do zastupitelstva Středočeského kraje, dodal starosta.

Pan Ján Rogos řekl, že komise odvedla kvalitní práci, ale že si myslí,že je potřeba věnovat více času pro vypracování a následné podání a posouzení žádosti. Příště se budeme snažit věnovat tomuto tématu více, řekl starosta.

Ing. Karban oznámil, že se zdrží hlasování z důvodu střetu zájmu. Budeme to respektovat,

řekl starosta. Pan místostarosta dodal, že by nebylo dobré, aby složitost vypracování a podání žádosti odradila žadatele k podání žádosti, myslím, že se našla jakási střední cesta k podání a posuzování žádostí.

Ještě někdo do rozpravy? Nikdo. Tak tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno F.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 2

Schváleno.

Bod programu č. 7 Majetkoprávní úkony:

prodej pozemku parcelní č. 2133/36 v k.ú. Hořovice o výměře 271 m2 (Sklenářka-Plevno)

Přecházíme k majetkoprávním záležitostem, jeden bod byl vypuštěn z důvodů nejasností, takže přejdeme k druhému bodu, a tím je prodej pozemku parcelní č. 2133/36 v k. ú. Hořovice

O výměře 271 m2 společnostiTPL Czech s.r.o., K Plevnu 388/10, Hořovice za účelem sjednocení majetku společnosti za kupní cenu 72. 200 Kč.

Otevírám diskuzi. Nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení návrhu usnesení usnesení č. 2/2018 písmeno G.

HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Schváleno.

Bod programu č. 7 B) Nesouhlas s prodejem nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. části pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska (parkovacích míst)

Další bod se týká nesouhlasu s prodejem nemovitosti, částí pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú.

Velká Víska (parkovacích míst) osmi vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 1600 v ul. Na Okraji v Hořovicích. Na základě stanoviska odboru technického a dopravního rada města nedoporučila zastupitelstvu tento prodej schválit.

Otevírám diskuzi.

Ing. Jan Skopeček se zeptal, jestli ti, kteří tam bydleli v minulosti měli možnost si parkovací místo koupit. Starosta odpověděl, že nikdy se tam žádné parkovací místo neprodalo.

Ještě někdo do rozpravy, nikoho nevidím tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno H.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

Schváleno.

Bod programu č.7 C) Nabytí nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

1) bezúplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/9 v k.ú. Velká Víska o výměře 1741 m2  se zkolaudovanou stavbou komunikace a veř. Osvětlení (ul. Šípková)

2) úplatné nabytí pozemku parcelní č. 831/22 v k. ú. Velká Víska o výměře 21 m2

    (ul.  Šípková)

3) bezúplatné nabytí části pozemku parcelní č. 31/17 v k. ú Hořovice o výměře cca 69 m2  (ul. 9. května)

Starosta seznámil v krátkosti zastupitele s návrhy usnesení, tak jak bylo připravené pro jednání zastupitelstva a v materiálech.

Otevírám diskuzi.

Ing. Karban, tento bod projednával na schůzi kontrolního výboru, projednávali jsme jak je to se zárukou a stavem komunikace, aby se nepřebralo něco ve špatném stavu a nemuselo se hned investovat. Tyto komunikace jsou již dávno po záruce, ta již dávno uplynula. Komunikace, kterou jsme přebírali v minulosti byla nově vybudovaná, takže tam bylo na místě záruku (garanci) požadovat, ale u tohoto případu to požadovat již nelze. Měla by se určitě provézt kontrola komunikace, než jí přebereme, zda není zničená. Starosta odpověděl, že to převzetí bude mít určitě nějaký proces, předpokládám, že vše bude odpovědně převzato.

Zastupitel Karel Pelikán řekl, že určitě bude sepsán předávací protokol, jak to bývá u každého převzetí.

Kdo dále do diskuze, nikdo tak poprosímpředsedu návrhové komise o přečtení

návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno CH.

HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Schváleno.

Bod programu č. 7 D)Revokace usnesení zastupitelstva města č. 4/2017 ze dne 25. 9. 2017v části nabytí nemovitostí-pozemku parcelníč. 1966/3 a pozemku parcelníč. 1966/21 v k. ú. Hořovice (Tyršova ul.)

Starosta vysvětlil zastupitelům problematiku tohoto případu, jedná se o změnu kupní ceny za pozemek. Proto revokujeme původní usnesení a budeme schvalovat nové usnesení s vyšší cenou.

Otevírám diskuzi.

Ing. Karban, řekl, že už minule navrhoval, aby odkupní cena byla vyšší, protože ve stejné lokalitě se již odkupovalo právě za tuto cenu vyšší. Mělo by to být jednotné. Tehdy byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, kde byla nižší cena stanovena, takže se muselo hlasovat na základě této smlouvy budoucí. Nyní je vypracovánasmlouva nová o prodeji, která stanovuje cenu vyšší a zastupitelstvo již schvaluje podle nové smlouvy, dodala JUDr. Dana Maříková. Je to tedy spíše procesní záležitost, řekl starosta.

V 17.10 hod. se Ing.  Jan Skopeček vzdálil, počet zastupitelů je 17.

Ještě někdo do diskuze, nikdo tak poprosímpředsedu návrhové komise o přečtení

návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno I.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Schváleno.

Bod programu č. 7 E)Směny nemovitostídle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

1) pozemek parcelní č. 862/2 o výměře 492 m2 a pozemek parcelní č. 883/2 o výměře 348 m2 v k. ú. Kotopeky za pozemek parcelní č. 863/2 o výměře 463 m2 a pozemek parcelní č. 864/2 o výměře 376 m2 v k. ú. Kotopeky

2) pozemky parcelní č. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85, 751/3,831/94, 837/5 a 841/2 o celkové výměře 3.308 m2 v k. ú. Velká Víska (v ul. Cihlářské a v areálu Ranče) za pozemky parcelní č. 701/6, 877/22, 877/24, 877/25, 78/15 a 78/16 o celkové výměře 2. 302 m2 v k. ú. Velká Víska (v ul. Cihlářské a v koridoru pro plánovaný obchvat města Hořovice – východní část)

V 17.15 hod. přišel zpět zastupitel Ing. Jan Skopeček, počet zastupitelů 18.

Starosta seznámil zastupitele s první směnou pozemku, která se týká společnosti Kovovýroba Valcverk, spol. s r.o., podklady jste obdrželi v materiálech k prostudování.

Otevírám diskuzi. Nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení

návrhuusnesení č. 2/2018 písmeno J za 1).

HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Schváleno.

Bod programu č. 7 E) za 2).

A nyní přejdeme k druhé části směny pozemků, a tou je směna pozemků s manžely Opatrnými. Jedná se osměnu pozemků, které bychom pak rádi vyřešili se Středočeským krajem, při realizaci zamýšleného východního obchvatu Hořovic. To je smysl celé této akce, manželé Opatrní nám doplatí 800,- Kč ještě jako vyrovnání této směny.

Otevírám diskuzi. Nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení

návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno J za 2).

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Schváleno.

Bod programu č. 7 F) Smlouva o zřízení práva stavby dle § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. Mezi Statkem Hořovice, s.r.o. a Městem Hořovice

Starosta seznámil zastupitele s tímto bodem. Vše jste opět měli k prostudování v materiálech.

Obdrželi jsme dotaci na vybudování sběrného dvora, abychom mohli začít se stavbou potřebujeme schválit smlouvu o zřízení práva stavby. Stavba je připravená, dodavatel vybrán.

Město bohužel nemá jiný vhodný pozemek, kde sběrný dvůr vybudovat. Jednali jsme s majiteli o tom, že by nám pozemek prodal, ale to bohužel nešlo, tak jsme museli přejít k variantě dlouhodobého pronájmu.

V 17. 25 hodin přišel zastupitel Jan Slaboch, Dis., počet zastupitelů 19.

Otevírám diskuzi.

Ing. Jan Skopeček, pronájem je dost drahý, a na dlouhou dobu,potřebujeme to?

Mám pocit, že by se dali hledat i jiné možnosti. Místostarosta Ondřej Vaculík k tomu řekl, že se na tomto projektu pracuje již deset let, věnovali jsme se vyhledávání vhodného pozemku, ale ukázalo se, že jiný vhodný pozemek, který by vyhovoval všem podmínkám, které

musí splňovat sběrný dvůr v Hořovicích není. Jako Mikroregion jsme museli zajistit kapacitu svozu odpadu z okolních obcí. 

PhDr. Jiří Vlček řekl, že pro něj je tato cena také vysoká, ale když by se musel zakoupit pozemek, provést stavbu a ostatní výdaje s tím spojené tak by byla cena možná ještě vyšší, bohužel.

Ing. Jan Skopeček se ještě zeptal, jak vysoká je dotace, a jak se na tom budou podílet ostatní obce? Budou se podílet na nákladech provozu sběrného dvora? Dotace je kolem 6. mil. Kč,

v podmínkách dotace je, že to budeme provozovat my. V rámci udržitelnosti je to po dobu pěti let pro ostatní obce zdarma. Jaké další náklady kolem toho budou, zatím nevíme, to se ukáže až za provozu, reagoval místostarosta. Máme tedy představu o provozu sběrného dvora? Zeptal se Ing. Jan Skopeček. Zatím ne. Odpověděl místostarosta.

Ing. František Mraček řekl, že to nájemné je opravdu vysoké. Měly by určitě existovat ekonomické prognózy.

Ještě někdo do diskuze, nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení

návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno K.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 2

Schváleno.

Bod programu č. 7 G) Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice dle § 84 odst. 2 písm.d)

Dalším bodem je aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace MKC Hořovice. Vše jste obdrželi v materiálech k prostudování.

V 17. 35 hodin odešel zastupitel Mgr. Petr Bakule, počet zastupitelů je 18.

Otevírám diskuzi. Nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení

návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno L.

HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Schváleno.

Bod programu č. 8 Schválení spolupráce při zajištění projektu Beroun Pobytový

tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin.

Prosím o úvodní slovo paní místostarostku Janu Šrámkovou, tato spolupráce je již od roku 2015 je to z programu prevence kriminality, přináší dobré výsledky, je velmi prospěšný pro zúčastněné děti, doporučuji v tétospolupráci s městem Beroun pokračovat, řekla paní místostarostka.

Starosta poděkoval paní místostarostce a otevřel diskuzi. Nikdo, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení návrhu usnesení č. 2/2018 písmeno M.

HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Schváleno.

Bod programu č. 9. Schválení individuální dotace Farní charitě Starý Knín v oblasti poskytování sociálních a návazných služeb, a schválení smlouvy o dotaci.

Ještě jednou poprosím paní místostarostku o úvodní slovo k dalšímu bodu. Jedná se schválení individuální dotace pro provoz Nízkoprahového zařízení v Hořovicích. Jelikož, se jedná o program s pozitivními účinky, který město Hořovice plně využívá, tak doporučuji tuto dotaci schválit.Zájem dětí je velký, pomáhá nám to v prevenci kriminality.

Otevírám diskuzi. Nikdo,tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení návrhu

usnesení č. 2/2018 písmeno N.

HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Schváleno.

Tím jsme vyčerpali program, a dostáváme se k poslednímu bodu dnešního jednání a tím je

Bod programu č. 10 Diskuse, usnesení a závěr

Otevírám diskuzi. Nejdříve poprosím zastupitele.

Ing. Karban pochválil, že velmi rychle bylo na základě zaslané fotky z aplikace, Na Sklenářce, uklizen rozbitý a rozsypaný koš. Poděkování patří nejspíše MSBNF, řekl starosta.

Ze zastupitelů se do diskuze již nikdo nepřihlásil.

Do diskuze se přihlásil občan Hořovic pan Hasman, a zeptal se, jak o vypadá se zákazem tranzitu přes město. Starosta odpověděl, že zatím všechny varianty byly zamítnuty, proto intenzivně spolupracujeme se Středočeským krajem na možné realizaci východního obchvatu města Hořovic. To je zatím jediná varianta, jak vyhnat nákladní dopravu z centra. Určitě na tom máme velký zájem. Ing. František Mraček se zeptal, proč se toto neprojednává s komisí pro strategický plán, pan Vaculík se komise nezúčastňuje. Strategický plán je dlouhodobý, ale my musíme řešit naléhavé věci hned, a nečekat na realizaci až se budou řešit podle strategického plánu. Některé věci tam ani nejsou zahrnuté.

Odpověděl Ondřej Vaculík, příkladem je třeba havarijní stav mostu u školy. Tento stav se musí naléhavě řešit, a nečekat až nám to strategický plán umožní, dodal starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

Dále se přihlásil pan Sojka, chtěl bych se vrátit k dodacím. Chtěl bych podat pár informací ohledně fotbalu. Hospodaříme zhruba se 2. mil. Kč.

Máme 11 oddílů, nestačí nám kapacita na trénování. Několik let žádáme, aby se vybudovalo hřiště s umělou trávou.Tam, kde je nyní odkládací plocha, tam by se dala vybudovat pro přípravku tréninkováplocha. Poprosil bych, abyste se nad tímto problémem zamysleli, a pomohli nám s řešením.

Starosta řekl, že vždy patřil k podporovatelům hořovického fotbalu, bohužel máme zde široké spektrum sportů, myslím, že podporujeme sportoviště, jak to jde. Je potřeba shánět i sponzory.

Myslím si, že město už více dávat nemůže, musíme myslet i na jiné záležitosti. Můžeme znovu podat žádost o dotaci.

Starosta řekl, že umělou trávu určitě chceme, a se sponzory rádi pomůžeme.

Pan Šmíd se zeptal, kdo by nám pomohl s dotací, s podáním žádostí, našel nám i dotační program, abychom to mohli řešit a žádosti podat. Informace může podat MSC Hořovice, které je informováno o krajských i ostatních dotací v oblasti sportu. Obecné informace podá i naše dotační oddělení. Je možné vše vyhledat na jednotlivých resortech, reagoval Mgr. Jiří Vavřička.

Pan Tětek, vznesl stížnost na hlučnost zimního stadionu. Chci znát jméno s kým to můžeme řešit. Je to neúnosné, hlučnost je několika násobně překročena. Žiju tam 50 let, nikdy jsem si nestěžoval, ale teď je to už neúnosné. To je vše. Děkuji.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina odpověděl, že řešit tento problém budete s ředitelem MSC panem Jaroslavem Sedlákem.

Pan Sýkora, požádal, aby se zasedání zastupitelstva posunulo na pozdější dobu, aby mohla přijít i veřejnost. Pak bych chtěl ještě požádat, aby podrobné podklady pro občany byly zveřejňovány na webu. Dále pan Sýkora upozornil na dlouhodobý špatný stav komunikací v lokalitě Žižkov. Místostarosta odpověděl, že o tomto špatném stavu komunikací víme a rekonstrukci město připravuje.

Ing. Petr Karban, všichni zastupitelé obdrželi petice s problémem u školky.

Starosta sdělil, že petenti jsou na obou stranách objektu školky.

Bohužel tento spor se již táhne několik let, ale jednání s NIDV o převodu školky je nekonečné, chceme urychlit převod na město, aby tento problém mohlo město řešit samo, ale zatím se nám to 10 let nepovedlo vyřešit. Stále na tom pracujeme.

K tomu pan Ján Rogos řekl, že se tato situace měla řešit, když se tam povolila výstavba.

Bohužel ano, ale nebyla tam vypracována žádná studie. Odpověděl starosta a místostarosta.

Pan Hasman, se ještě vrátil ke studii měření hluku a ovzduší. Chtěl bych apelovat,na nutnost odklonění kamionové dopravy Krajské správě silnic, aby to konečně začala řešit. Nesmíme se vzdávat a je potřeba se neustále připomínat.

Má ještě někdo něco do diskuze? Nikoho nevidím.

V 18. 45 hodin starosta všem poděkoval za účast a jednání zastupitelstva ukončil.

 

Dr. Ing. Jiří Peřina

    starosta

  29. 03. 2018

 

 

 

Ověřovatelé:                     Mgr. Zdeňka Ulčová                        Ing. Petr Karban

                                                 29. 03. 2018                                      29. 03. 2018

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Kuniaková

Dne: 28. 3. 2018 

 

 


 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 2/2018

ze dne 28. března 2018

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vplatném znění

 

A

podle zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje

program zasedání zastupitelstva města mimo bodu 7 A) prodej pozemků parcelní č. 83/10, 70/1, 71 a 70/2 v k. ú. Chaloupky v Brdech o celkové výměře 1557 m2 společnosti VAK Beroun, a.s.

 

B

podle § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.

bere na vědomí

výsledek provedené kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Hořovice provedené na základě§ 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR.

 

C

podle § 84 odst. 2, písm. o)

schvaluje

v souladu s § 80, odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plnění pro členy zastupitelstva v podobě úhrady zvýšených nákladů v rámci účasti na obřadech spojených s výkonem jejich funkce, a to ve výši 500,- Kč za každý obřadní den, a dále pro uvolněné členy zastupitelstva poskytnutí stravného ve výši 80,- Kč/den a jednorázového příspěvku na rekreaci ve výši 4. 000,- Kč.

 

D

podle § 84 odst. 2, písm. o)

schvaluje

v souladu s § 80, odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plnění pro neuvolněné členy zastupitelstva v podobě jednotlivé a jednorázové odměny, a to pro Mgr. Zdeňku Ulčovou ve výši 5.000 Kč a Mgr. Martina Komínka ve výši 5.000 Kč za výkon občanských záležitostí.

 

 

E

Podle § 84 odst. 2, písm. b)

bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 1

a

schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018

ve znění rozpočtového opatření č. 2

F

podle § 85 písm. c)

schvaluje

v návaznosti s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto usnesení a zároveň neschvaluje poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení. Zastupitelstvo rovněž schvaluje znění příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich podpisu.

 

G

schvaluje

dle § 85 písm. a)

Prodej nemovitosti

pozemku parcelníč. 2133/36 v k. ú. Hořovice o výměře 271m2    (Sklenářka–Plevno) společnosti TPL Czech s. r. o., K Plevnu 388/10, Hořovice, za účelem sjednocení majetku společnosti, za kupní cenu 72. 200,- Kč.

 

nesouhlasí

 

           dle § 85 písm. a)

s prodejem nemovitosti částí pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska

(parkovacích míst) osmi vlastníkům bytových jednotek v doměč. p. 1600

v ul. Na Okraji v Hořovicích.

CH

schvaluje

           dle § 85 písm. a)

Nabytí nemovitostí

1)bezúplatné nabytí pozemku parcelníč. 831/9 v k. ú. Velká Víska o výměře

1741 m2 se zkolaudovanou stavbou komunikace a veř. osvětlení

(ul. Šípková).

 

2) úplatné nabytí pozemku parcelníč. 831/22 v k. ú. Velká Víska o

  výměře 21 m2 za kupní cenu 10.500,- Kč (ul. Rpetská)

  z vlastnictví Spolku Šípková – v likvidaci do vlastnictví města Hořovice za 

  účelem majetkoprávního vypořádání.

 

3) bezúplatné nabytíčásti pozemku parcelníč. 31/17 v k. ú. Hořovice o

 výměře cca 69 m2 (ul. 9. května) z vlastnictví Středočeského kraje

do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.

 

I

 

revokuje

 

usnesení zastupitelstva města č. 4/2017 ze dne 25. 9. 2017 v bodě F)

nabytí nemovitostí– pozemku parcelníč. 1966/3 a pozemku parcelníč. 1966/21 v k. ú. Hořovice (Tyršova ul.) tak, že je ruší

a

schvaluje

nabytí nemovitostí – pozemku parcelní č. 1966/3 v k. ú. Hořovice o výměře 80 m2 a pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice o výměře 48 m2 (Tyršova ul.)

ze spoluvlastnictví pana Zdeňka Fajrajzla, bytem Hořovice 561, pana Petra Prajzlera, bytem Bavoryně 77 a paní Mileny Prajzlerové, bytem Bavoryně 8, do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání po výstavbě chodníku, za kupní cenu 500,- Kč/m2.

 

J

schvaluje

          dle§ 85 písm. a)

 

Směny nemovitostí

 

 1. pozemek parcelní č. 862/2 o výměře 492 m2

        pozemek parcelní č. 883/2 o výměře 348 m2 v k. ú. Kotopeky

        (v areálu společnosti Kovovýroba Valcverk, spol. s r.o.)

        v majetku města Hořovice  

        za     

        pozemek parcelní č. 863/2 o výměře 463 m2 a

        pozemek parcelní č. 864/2 o výměře 376 m2 v k. ú. Kotopeky

        (část hráze rybníka Valcverk)

        v majetku společnosti Kovovýroba Valcverk, spol. s r.o.

   

 2. pozemky parcelníč. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85, 751/3, 831/94, 837/5 a    841/2 o celkové výměře 3 308 m2 v k. ú. Velká Víska

      (v ul. Cihlářské a v areálu Ranče) v majetku města Hořovice

      za

      pozemky parcelní č. 701/6, 877/22, 877/24, 877/25, 78/15 a 78/16 o celkové výměře 2 302 m2 v k. ú. Velká Víska

(v ul. Cihlářské a v koridoru pro plánovaný obchvat města Hořovice – východní část)

      ve společném jmění manželů Václava a Jaroslavy Opatrných

      s doplatkem ve výši 800,-  Kč ve prospěch města Hořovice.

 

 

K

schvaluje

dle § 85 písm. m)

 

Smlouvu o zřízení práva stavby „Sběrný dvůr odpadů vč. technického zázemí“ na pozemcích parcelní č. 86/1 a parcelní č. 87 v k. ú. Velká Víska na

dobu 50 let za stavební plat ve výši 99. 000 Kč + DPH za kalendářní čtvrtletí

mezi STATKEM HOŘOVICE, s.r.o. a Městem Hořovice

Tato smlouva umožní městu realizovat na předmětných pozemcích stavbu

„Sběrný dvůr odpadů vč. technického zázemí“ a v ní dlouhodobě provozovat

Sběrný dvůr odpadů v rámci zajišťování veřejných potřeb při řešení odpadového

hospodářství a technických služeb obce.

 

L

schvaluje

podle § 84 odst. 2 písm. d)

 

Aktualizaci zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice

změnu přílohy č. 1 – soupisu nemovitého majetku

změnu přílohy č. 2 – soupisu movitého majetku, které město předává MKC Hořovice k hospodaření.

M

schvaluje

podle§ 84 odst. 2 písm. p)

 

spolupráci s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro

děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“. Zároveň schvaluje

znění smlouvy o této spolupráci.

 

N

schvaluje

dle § 85, písm. c)

poskytnutí individuální dotace v maximální výši 150.000 Kč, a znění veřejnoprávní smlouvy Farní Charitě Starý Knín na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Hořovicích.

 

 

 

 

Dr. Ing. Jiří Peřina                 Mgr. Zdeňka Ulčová           Ing. Petr Karban

 

 

Dne: 29. 3. 2018

 

Příloha k zápisu - Seznam žadatelů o dotace z oblasti sociálních a návazných služeb, kterým se dotace schvaluje zde ke stažení