Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

 

 

ZÁPIS č. 1/2018

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 31. ledna 2018 v sále radnice

Přítomni:

Dr. Ing Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Petr Bakule, Karel Dudák,Karel Červený, MDDr. Antonín Spal, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka, Karel Pelikán, MUDr. Richard Švamberk

Omluveni:MUDr. Marta Jedličková, Mgr. Martin Komínek, Mgr. Jana Vlčková, Jan Slaboch Dis., Ing. Ladislav Žalud, Ing. Jan Skopeček

ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání 14členů zastupitelstva z celkového počtu 21členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Omluveni jsou:  MUDr. Marta Jedličková, Mgr. Martin Komínek, Mgr. Jana Vlčková,

      Jan Slaboch, Dis. Ing. Ladislav Žalud

      Ostatní se možná ještě dostaví, jiné omluvenky jsem neobdržel, přijdou patrně později.

      Jsme usnášení schopni, můžeme tedy jednat o bodech, které jsou uvedeny v programu.

      Program:

  1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
  2. Schválení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2018
  3. Rozpočtová opatření č. 13, 14 a č. 1
  4. Schválení vydání územního plánu města Hořovice
  5. Diskuse, usnesení a závěr  

      Nyní bychom měli zvolit ověřovatele zápisu z dnešního jednání, navrhuji pana MDDr. Spala a pana Mgr. Bakuleho.

  Dávám hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: PRO: 12  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 2

      Schváleno.

Dále budeme volit návrhovou komisi, jako obvykle si dovolím navrhnout předsedu této komise pana PhDr. Jiřího Vlčka a jako členy pana Karla Pelikána a pana Karla Dudáka.

      Dávám hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: PRO: 14   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

      Schváleno jednomyslně.

     Konstatuji, že zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně ověřen, úkoly jsou řádně a průběžně plněny.

Starosta nyní navrhl jednu změnu dnešního programu, a to zařadit jako bod č. 2, revokaci usnesení ze dne 11. prosince 2017 č. 5/2017 a to v písm. A, podání žádosti o dlouhodobý úvěr ve výši 20. mil. Kč v souladu s předloženou nabídkou, a následně schválení nového textu usnesení na základě požadavku, který vznesla banka. Je to pouze technická záležitost, nic se oproti původnímu usnesení na podstatě věci nemění, jen se usnesení doplní o pojem refinancování původního úvěru, řekl starosta. Takže, to jsem v krátkosti zdůvodnil změnu programu, samozřejmě otevřu k tomuto bodu rozpravu. Navrhuji zařadit tento bod programu jako bod č. 2, dále pak budeme pokračovat v pořadí jak bylo původně napsáno na pozvánce. Nejdříve si dovolím dát o této změně programu hlasovat.

Hlasování: PRO: 14   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

     Schváleno jednomyslně.

A teď ještě odhlasujeme program jako celek. Dávám hlasovat.

 

Hlasování: PRO: 14   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

    Schváleno jednomyslně.

 

Bod 1

 V podstatě bod programu č. 1 jsme již naplnili, jmenovali jsme ověřovatele, zvolili jsme návrhovou komisi a provedli jsme kontrolu úkolů a jejich plnění.

 

Bod 2

    Přejdeme tedy k nově zařazenému bodu č. 2, ve věci revokace usnesení a následné schválení nového usnesení k žádosti o dlouhodobý úvěr.

  Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikoho nevidím, takže poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka o přečtení usnesení k tomuto bodu.

Návrh usnesení č. 1/2018 písm. A, přečetl předseda návrhové komise a dávám o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: PRO: 14   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

    Schváleno jednomyslně.

 

Bod 3

Schválení programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2018 pro oblast sportu, kultury a zájmových organizací, na základě podaných žádostí, které vyhodnotí komise, kterou schválí rada města.

Otevírám rozpravu.

Ing. Karban se přihlásil do rozpravy. Navrhl bych, aby komise byla sestavena z členů, kteří jsou nezávislí a neovlivnitelní, aby nedocházelo k netransparentnosti v přidělování těchto dotací, a členysi nikdo takzvaně nemohl kupovat při rozhodování.

Starosta požádal Ing. Karbana o návrh. Ing. Karban řekl, že rada města má již stanovené komise,které by se tímto mohly zabývat a pracovat s tím. Respektujeme tento návrh jako doporučení radě, řekl starosta.

Do rozpravy se přihlásila místostarostka Jana Šrámková, a řekla, že v komisích působí řadu let, a rozhodně si jí nikdo nekupuje, svou práci vykonává čestně a svědomitě, „to co jste řekl pane inženýre se mě hluboce dotklo, a uráží mě to.“

Rada to samozřejmě zváží, řekl starosta.

Mgr. Ulčová se vyjádřila, že v komisi působila také, svědomitě můžu říct, že i další členové této komise rozhodně pracovali čestně, rozhodně si nás nikdo nekupoval, jak jste řekl.

Toto Vám potvrdí i Mgr. Vavřička, který následně řekl, že se všichni snažili vždy vnést do hodnocení systém a pečlivě vždyzvážili, aby přerozdělení bylo vždy spravedlivé.

V 16.15 hodin přišel MUDr. Švamberk počet zastupitelů je 15.

Ještě se přihlásil PhDr. Jiří Vlček a řekl, že je tam trojí systém kontroly, takže o nějaké netransparentnosti nemůže být ani řeč. Ing. Karban dodal, že si stojí za tím návrhem, co řekl, nic na tom nehodlá měnit. Nikoho nařknout nechtěl, pouze chtěl, aby vše bylo transparentní, dodal.

Nikdo jiný se už do rozpravy nepřihlásil, tak poprosím o přečtení návrhu usnesení předsedu návrhovékomise.

Návrh usnesení č. 1/2018 písm. B, přečetl předseda návrhové komise, a dávám o tomto návrhu hlasovat.

 

Hlasování: PRO: 15   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno jednomyslně.

 

Bod 4

V tomto bodě bereme na vědomí rozpočtová opatření 13. a 14. k rozpočtu města Hořovice na rok 2017, tím uvádíme do souladu vše, co bylo nutné proúčtovat v roce minulém, zastupitelstvo po schválení radou bere tato opatření pouze na vědomí.

A jako další projednáme rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018. Předmětem je navýšení příjmů na základě získání dotace do rozpočtu města, které musí schválit zastupitelstvo.

Otevírám rozpravu, řekl starosta.

Ing. Karban řekl, že kontrolní výbor se zabýval tím, proč na konci roku 2017 došlo k tomu, že nebyly finance, a z toho důvodu nebyly proplacené některé faktury, tuto skutečnost považuje KV jako nesystémové zacházení s veřejnými prostředky.

Starosta odůvodnil tuto situaci tak, že nenaběhly některé finanční prostředky ze státního rozpočtu tak, jak bylo potřeba a platby nepřišly včas, proto došlo k této situaci. V novém systému se to budeme snažit řešit, a lépe pohlídat, řekl starosta. Nikdo jiný se do rozpravy již nepřihlásil.

Poprosím o přečtení návrhu usnesení předsedu návrhové komise.

 

-3-

Návrh usnesení č. 1/2018 písm. C, přečetl předseda návrhové komise a dávám o tomto návrhu hlasovat.

 

Hlasování: PRO: 15   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno jednomyslně.

 

Bod 5

A nyní přecházíme k nejdůležitějšímu bodu dnešního jednání zastupitelstva, a tím je schválení vydání územního plánu města Hořovice. Úvodní slovo k tomuto bodu řekl pan Karel Pelikán a pak poprosil, aby nám k tomuto bodu více řekl Ing. David Grunt, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí.

Ing. David Grunt řekl, že celý proces územního plánu byl náročný a dosti zdlouhavý, přípravné práce již započaly v roce 2009 a samotné zadání se schvalovalo již v roce 2010. Proběhlo mnoho setkání, kde se vysvětlovaly námitky a připomínky k různým lokalitám podle atraktivity těchto zón.

Hořovice jsou obklopeny lesoparkem a chráněným územím Brdy, Křivoklátsko.

Měli jsme tři veřejná projednání, snažili jsme se připomínkám vyhovět a zapracovat do plánu.

K tomu také mnoho řekl panIng.arch. Martin Jirovský, Ph.D., zpracovatel územního plánu. Ke změnám bude určitě v budoucnu docházet,území se bude zcela určitě dál rozvíjet. Chtěli bychom alespoň dva roky nic neměnit. Chtěl bych jen říct, aby si město chránilo západní stranu města, je tam hodně biocenter a tyto lokality zachovat tzv. zelené.Východní území je zase vhodné pro rozvoj města a další výstavbu.

Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Ing. Karban řekl, že je důležité pro město, aby vydání územního plánu bylo schváleno, ale že je také potřeba do budoucna řešit koncepci zkvalitnění dopravy. Pan architekt odpověděl, že byla zcela určitě provedena studie dopravní situace.

Starosta řekl, že se projekt obchvatu trochu posunul, běží projektová příprava naplno.

Ing. Mraček se zeptal, proč se územní plán neprojednával ve strategické komisi. Ing. Grunt odpověděl, že veškeré body strategického plánu jsou obsaženy v plánu územním. Bohužel se tak stalo, a přijímáme to jako kritiku, nic víc se s tím dělat už nedá, řekl starosta.

Kdo dál do diskuze? Pan Vrbata se přihlásil, že je zplnomocněn plnou mocí svého syna. Měl několik připomínek k územnímu plánu, když se schvalovalo zadání územního plánu v roce 2010. Na jeho otázky mu v krátkosti odpověděli Ing. David Grunt a Mgr. Soňa Matějková. Kdo dále má příspěvek do rozpravy? Nevidím nikoho, takže poprosím předsedu návrhové komise o přečtení návrhu usnesení č. 1/2018 písmeno D, dávám o tomto návrhu hlasovat.

 

Hlasování: PRO: 15   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno jednomyslně.

 

Děkuji, řekl starosta.

Přejdeme k bodu poslednímu, atou je diskuze a různé.

Jako první příspěvek bych chtěl uvést, že dnes jsme před jednáním zastupitelstva obdrželi otevřený dopis od pana Otto Srpa, který se podobá dopisu minulému, který rozeslal všem zastupitelům a ostatním.

Mohu k tomuto jen sdělit, že pokud nebyl vynesen platný rozsudek soudu ve věci jeho žaloby, a my nemáme toto rozhodnutí, tak v tomto nemůžeme konat, a musíme vyčkat na rozhodnutí soudu.

 

A samozřejmě budeme rozhodnutí soudu respektovat, ale zatím jsme nic neobdrželi.

Přihlásil se Ing. Karban, a zeptal se jak, jsme postoupili ve věci online kontroly skládky AVE s.r.o.? JUDr. Maříková odpověděla, že bylo AVE s.r.o. písemně vyrozuměno, ale zatím se v této věci nic neudálo. Zašleme druhý dopis, řekl starosta. Pak upozornil na velký nepořádek kolem skládky, měla by se provézt kontrola, zda dodržují všechny předpisy o skládkování. Ing. Grunt odpověděl, že to provádí odbor odpadového hospodářství, ale ostatní řeší, a je to jen v kompetenci krajského úřadu.

Ing. Žížala se zeptal, zda obec kontroluje skládkování pravidelně. Kontroluje se to, odpověděl starosta. Všechny vozy jsou vybaveny GPS, a vše je k dispozici k nahlédnutí a kontrole.

Další otázka je k budování tenisových šaten, proč se prodloužil termín, než je uvedeno ve smlouvě? Odpověděl Karel Pelikán, došlo k nečekanému bourání základů, tím se stavba zdržela a posunula se nám do zimního období, proto se přistoupilo k prodloužení termínu prací do začátku tenisové sezony.

Pan J. Košťálek připomněl, že se nic neudálo od minulého jednání zastupitelstva ve věci pana Srpa. Starosta odpověděl, že nemůže v tomto nic dělat, pokud nebude mít rozhodnutí od soudu. Ing. Grunt řekl, že vlastník v této věci nekoná, a město v tomto nemůže vůbec nic dělat. Je to věc pouze vlastníka, ten se musí o tuto záležitost postarat. Sítě byly řádně zkolaudované, správci se o ně řádně starají, dodal místostarosta Ondřej Vaculík a zastupitel Karel Pelikán, i když formální vztahy se správci sítí Otto Srp dosud nedořešil.

Jaromír Košťálek požádal, aby rada projednala možnost svolání mimořádného zastupitelstva ve věci pana O. Srpa a řešení inženýrských sítí a jejich provozování.

Ing. Žížala se ještě zeptal, jak to vypadá s placením parkovného u nemocnice?

Starosta odpověděl, že Město předalo NHHospital s.r.o. písemnou výzvu, ve které upozorňuje na příslušná ustanovení smlouvy o bezplatném převodu pozemku. Dosud Město neeviduje žádný podnět o porušení smlouvy.

A jak to vypadá se zákazem tranzitní dopravy. Starosta odpověděl, že se zákazem nesouhlasiloOkresní ředitelství Policie ČR v Příbrami a KSÚS. Tato rozhodnutí musíme respektovat. Hledáme jiné řešení.

Pan Žížala požádal starostu o zaslání informací k tomuto rozhodnutí.

Pan starosta odpověděl, že tyto informace rád poskytne.

Nikdo se již do diskuze nepřihlásil.

V 18. 05 hodin starosta všem poděkoval za účast a jednání zastupitelstva ukončil.

 

 

 

 

 

Dr. Ing. Jiří Peřina         Mgr. Petr Bakule                                MDDr. Antonín Spal

 

 

 

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 1/2018

ze dne 31. ledna 2018

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

A

revokuje

své usnesení ze dne 11. prosince 2017 č. 5/2017 a to v písm. A podle § 85 písm.

j) zákona č. 128/2000 Sb., podání žádosti o dlouhodobý úvěr ve výši 20. mil. Kč

v souladu s předloženou závaznou nabídkou

 

a schvaluje

podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.

podání žádosti o dlouhodobý úvěr ve výši 46,6 mil. Kč v souladu s předloženou závaznou nabídkou, kdy 20 mil. Kč bude určeno na investice a 26,6 mil. Kč bude určeno na refinancování stávajícího úvěru. Zastupitelstvo zároveň schvaluje následné uzavření smlouvy o přijetí tohoto dlouhodobého úvěru a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.

 

 

B

podle § 85 odst. 2, písm. c)

schvaluje

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2018

pro oblast sportu, kultury a zájmových organizací

 

 

C

podle § 84 odst. 2, písm. b)

bere na vědomí

13. a 14. rozpočtové opatření k rozpočtu města Hořovice na rok 2017

a schvaluje

rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018

 

D

 

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 1 a 2 stavebního zákona, § 13 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

vydává

v samostatné působnosti Územní plán města Hořovice, opatřením obecné povahy č. 1/2018, které tvoří přílohu tohoto usnesení.  

Zastupitelstvo zároveň rozhoduje v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění Opatření obecní povahy č. 1/2018.

 

 

 

 

Dr. Ing. Jiří Peřina        Mgr. Petr Bakule                            MDDr. Antonín  Spal