Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

 

 

ZÁPIS č. 5/2017

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 11. prosince 2017 v Klubu Labe Hořovice

 

Přítomni:

Dr. Ing Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Jana Šrámková, Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček,Karel Dudák, Mgr. Martin Komínek, Karel Pelikán,MDDr. Antonín Spal, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka, Karel Červený,   Jan Slaboch, Dis.,MUDr. Marta Jedličková

Omluveni:Ing. Ladislav Žalud, MUDr. Richard Švamberk, Mgr. Petr Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček

 

 1. ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 16.00 hod.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání 16členů zastupitelstva z celkového počtu 21členů, zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Omluveni jsou:

Ing. Ladislav Žalud, MUDr. Richard Švamberk, Mgr. Petr Bakule,

Ing. et Ing. Jan Skopeček

 

Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
 2. Schválení žádosti o dlouhodobý úvěr
 3. Schválení žádosti o kontokorentní úvěr na rok 2018
 4. Rozpočtové opatření 8., 9., 10., 11. a 12 na rok 2017
 5. Rozpočet města na rok 2018 a rozpis rozpočtu města na rok 2018
 6. Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019 – 2021
 7. Schválení reorganizace společnosti Hořovická teplárenská, s.r.o.
 8. Majetkoprávní úkony:

A) Prodej nemovitostí

1) pozemku parcelní č. 777/2 v k. ú. Hořovice o výměře 27 m2

2) části pozemku parcelní č. 1514/2 v k.ú. Hořovice o výměře 228 m2

B) Nabytí nemovitosti

Bezúplatný převod pozemku parcelní č. 831/81 v k. ú. Velká Víska se stavbou

komunikace, chodníku a veřejného osvětlení a pozemku parcelní č. 831/136 v k. ú.Velká Víska

C) Aktualizace Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej pozemku parcelní

č. 892/5 v k.ú. Velká Víska – vyjmutí čl. V., který je součástí čl. III. cit.smlouvy (zrušení

předkupního práva věcného)

D) Veřejnoprávní smlouva o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární

ochrany

E) Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské sportovní centrum Hořovice

9. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Hořovice

10. Volba přísedící Okresního soudu v Berouně

11. Diskuse, usnesení a závěr

Bod programu č. 1  Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Mgr. Martina Komínka aKarla Pelikána

Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem městajednomyslně zvoleni.

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Předseda: PhDr. Jiří Vlček

Členové: MUDr. Marta Jedličková, Jarmila Gruntová

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.

1 d) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Ladislavem Žaludem a MDDr. Antonínem Spalem.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je pokládán zápis za schválený.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou také plněny.

A dostáváme se k dnešnímu programu, který má každý uveden na své pozvánce.

Navrhuji jednu změnu v programu, řekl starosta Dr.Ing. Jiří Peřina, kterou schválila i rada města. Navrhuji za bod 10 zařadit bod 11 - poskytnutí dotace pro FKHořovicko, rozebereme podrobněji v konkrétním bodu. Jsou další návrhy?

Přihlásil se Ing. Karban, chtěl bych navrhnout přesunutí bodu 9 - schválení jednacího řádu na začátek programu, abychom mohli schvalovat již podle nově schváleného jednacího řádu. Starosta řekl, že jednací řád bude dodržován,za to ručím, i když bude pravděpodobně doplněn. Nejdříve dávám hlasovat o návrhu Ing. Karbana předsadit bod 9 na začátek programu.

Dávám hlasovat o této změně.

HLASOVÁNÍ: PRO 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 13

Tak bohužel, tento návrh nebyl přijat. Takže jednací řád budeme projednávat v bodě 9 jak

bylo původně navrženo.

A nyní budeme hlasovat o zařazení bodu 11 do dnešního programu, tento návrh je podán  mnou, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina

HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1(Ing. Karban)

Návrh byl přijat.

A nyní ještě odhlasujeme program jako celek se zařazenou změnou.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Program byl jednomyslně schválen.

Bod č. 2  Schválení žádosti o dlouhodobý úvěr

Starosta stručně uvedl tento bod. Důvodem je akce–vybudování komunikace k nemocnici, která je plánovaná již delší dobu.

Celá akce by měla stát 26. mil. Kč, tak velkou investici ale město zvládne jen buď pomocí úvěru, nebo pomocí dotace. Ale bohužel v současné době pro obce žádná dotace na komunikace neexistuje, takže nebylo možné využít dotačních prostředků. Proto jsme se rozhodli využít tuto možnost dlouhodobého úvěru, který je ekonomicky výhodnější pro město. Z rozpočtu se nevyčerpá částka jednorázově, ale bude rozložena do více let s výhodnou úrokovou sazbou.

Nyní otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Přihlásil se Ing. Karban, a zeptal se, kdy rekonstrukce této komunikace započne, a jak to bude probíhat. Tato komunikace by měla navazovat na plánovanou výstavbu pod nemocnicí. Starosta odpověděl, že rekonstrukce by měla být započata v březnu 2018, bude probíhat ve čtyřech etapách, a vždy bude zajištěn přístup do nemocnice včetně parkování a průjezdu. Ing. Karban se zeptal ještě ohledně budoucí výstavby, zda kdyžvybudujeme novou komunikaci k nemocnici nebudepoškozena těžkou technickou při budoucí výstavbě nové lokality pod nemocnicí.

Starosta odpověděl, že jsme ve spojení s panem Šoltysem, který výstavbu nové lokality bude realizovat. Jsme domluveni, že v rámci rekonstrukce komunikace budou i položeny veškeré sítě, abychom již nemuseli do nové komunikace zasahovat. Ing. Karban řekl, že

za těchto okolností by bylo výhodnější počkat, aby při výstavbě nevznikly na této komunikaci škody. Starosta řekl, že na stavbu nové lokalit se plánuje i s jinou příjezdovou cestou od Lochovic.

Ing. Karban řekl, určitě bychom to měli zabezpečit, aby právě nedošlo k poškození této komunikace. Starosta řekl, že to budeme určitě řešit tak, aby k poškození nedošlo.

Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, tak dávám o tomto bodu hlasovat.

Usnesení A k bodu programu č. 2 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

 Bod č. 3 – Schválení podání žádosti o kontokorentní úvěr na rok 2018

Starosta řekl, že toto je každoroční opakující se záležitost, kontokorentní úvěr využíváme

minimálně, v letošním roce jsme ho využili pouze na 4 dny. Ing. Karban se zeptal, zda by neměl být třeba i vyšší a každý kontokorent i něco stojí. Starosta odpověděl, že byl využit na tak krátkou dobu, že náklady s tím spojené jsou minimální, a výše je postačující. Je to pro nás praktické, a spíše tím nahrazujeme rezervu rozpočtu.

Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil. Poprosím o přečtení usnesení.

Usnesení B k bodu programu č. 3 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Bod č. 4 – Rozpočtové opatření č. 8, 9, 10, 11 a 12

Rozpočtová opatření 8, 9, 10, 11 bereme pouze na vědomí, to jsou rozpočtová opatření do 200 tis. Kč,  které schvaluje rada města  a rozpočtová opatření, která souvisí s dotacemi a to jsou rozpočtová opatření do 2. mil. Kč. A pak jsou rozpočtová opatření ke schválení, to jsou ta rozpočtová opatření nad finanční hranice, které jsem tu vyjmenoval. Materiály jste obdrželi všichni e-mailem. Prosím o rozpravu.

Ing. Petr Karban, chtěl jsem se zeptat, jestli je zahrnuto do těchto rozpočtových opatření i poslední bod, a to dotace pro FK Hořovicko. Ano, to už je tam zařazeno. Ing. Karban řekl, že jsme tedy měli schválit napřed dotaci, a pak rozpočtové opatření. Starosta odpověděl,  takto je to v pořádku, protože my schvalujeme pouze smlouvu. Musím k tomu ještě říci, že je to vlastně dar, který jsme obdrželi od Terminál OILU a.s., a ten si přál tuto částku přidělit pro FKHořovicko, takže mi tyto finance pouze přerozdělujeme.

Pan Karel Červený měl dotaz k položce průzkum nákladní dopravy, viděl jsem, že když byla zavřená silnice na Felbabku tak počítali vozidla, ale tam mohli jet jen osobní auta. Tak se ptám, jestli je to takto správně? Starosta odpověděl, že průzkum byl určitě mnohem rozsáhlejší, ne jen v ten den, kdy byla silnice uzavřená. Byla vypracována poměrně podrobná analýza, kterou jsme nyní použili pro žádost o zákazu tranzitní dopravy. Takže ten průzkum probíhal více dní, jak v pracovní dny, tak o víkendech. Pan Karel Červený, řekl, že mu vadí to, že dělali průzkum, když je komunikace uzavřena, průzkum jako takový mi nevadí. Jestli to bylo až nyní tak, to už byla ale analýza dávno hotová, je možné, že si dělalaSÚSka vlastní průzkum. Ještě někdo k rozpočtovým opatřením. Nevidím nikoho.

Usnesení C k bodu programu č. 4 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Děkuji Vám, a nyní přejdeme k dalšímu bodu dnešního programu.

Bod č. 5 – Rozpočet města na rok 2018

Návrh rozpočtu byl podle zákona řádně zveřejněn, byl projednán finančním výborem. Finanční výbor ho doporučil zastupitelstvu ke schválení.

Letos poprvé zavádíme jak schválení rozpočtu, tak i jeho rozpis, který budeme brát na vědomí. Chceme, aby bylo vše transparentní a přehledné, takže budeme pracovat s kapitolami. Jednotliví radní tak i vedoucí odborů budou mít přehled o veškerých finančních transakcích, které se uskuteční v jednotlivých kapitolách.

Pokud bude tento rozpočet schválen, budeme chtít postupně navázat na rozklikávací rozpočet, aby se každý mohl podívat na jednotlivou položku. Pracujeme v softwaru GINIS, který by toto měl umět, takže se budeme snažit to zrealizovat. Ještě bych dodal, že rozpočet je schodkový, protože je kryt dlouhodobým úvěrem. Ještě bych dodal, že nám  značně rostou kapitálové výdaje, což je pozitivním jevem. Snažíme se zacházet úsporně samozřejmě i s výdaji běžnými.

Otevírám rozpravu.

Ing. Karban, bývalo zvykem, že jsme to nebrali pouze na vědomí, ale rozebírali jsme

dopodrobna. Rozpočet je teď pouze ve velkých číslech, pro veřejnost tedy dost nesrozumitelný. Chtěl bych, aby občané měli možnost se vyjádřit k budoucím plánovaným akcím. Mám pocit, že se takhle schováváme do množiny velkých čísel, a budu doufat, že do budoucna budeme více otevřenější k veřejnosti. Navrhoval bych, aby i nadále byly investiční výdaje schvalované zastupitelstvem, a ne jen brané na vědomí.

Starosta dodal, že nám nejde rozhodně o to něco skrývat, budeme se snažit technicky zprovoznit rozklikávací rozpočet. Pokud někdo bude chtít znát podrobnostimůže si kdykoliv požádat o vysvětlení, není naším cílem něco skrývat.

Chtěli jsme rozpočet povýšit na vyšší úroveň, než jsme byli zvyklí v minulosti, neříkám, že to bylo špatně, ale myslím, že město Hořovice typu ORP si zaslouží už vylepšený rozpočet do kapitol na trošku jiné úrovni. Tolik k tomu, řekl starosta.

Ing. Karban, jsou soutěžené zakázky malého rozsahu a v rozpočtu nejsou, není tam tedy vidět finanční krytí. Chtěl bych vědět,jestli jsme v souladu s vnitřním předpisem. Příkladem je například tenisová klubovna. Starosta odpověděl, že se na toto informoval, a bylo mi zdůvodněno z finančního odboru, tak že se bude více méně hradit bez DPH, to je k té tenisové klubovně. A pokud jde o zakázky malého rozsahu, tak pokud nemáme finanční krytí tak uvádíme do zadávací dokumentace, že máme právo z finančních důvodů zakázku zrušit. A pak je ještě varianta, co není finančně kryto, tak můžeme ještě řešit rozpočtovým opatřením, které se schvaluje zastupitelstvem.

Ing. Petr Karban, a kde rozpočtové opatření vezme peníze? Nebo další úvěr?Starosta řekl, že je to otázka priorit a přeci rozpočtové opatření může řešit přesun položky

z jedné na druhou. Rozhodně nechceme zadlužovat dál město, kdybychom nesplatili dluhy, které nám dobíhají v roce 2018, tak bych také nebyl úplně pro a bychom se více zadlužovali, ale z pohledu rozpočtu je toto zadlužení zdravé.

Ing. Karban, dotaz směřuji směrem ke sportu, je tam velký nárůst výdejů, proč?  Starosta reagoval, nárůst je spojen s provozem a údržbou, jde nám o to, aby se sport v našem městě  rozvíjel, ne jen udržoval. Došlo například k dovybavení sportovní haly sportovním náčiním. Hala je plně vytížena, lidé jsou velmi spokojeni. Uvidíme, co nám ukáže rok 2018, dodal starosta.

Ing. Karban, mám dotaz k opravám výtluků. Kdo to bude opravovat, jak to bude vůbec do budoucna. Starosta poprosil o vysvětlení pana místostarostu Ondřeje Vaculíka.

Tady naším úmyslem je, aby výtluky v příštím roce opravovalo MSBNF, tedy naše technické služby. A ještě se současně snažíme znovu vysoutěžit firmu na opravu výtluků, v současné době nám opravy zajišťuje firma AVE, ale spokojeni rozhodně nejsme. Jde nám samozřejmě o cenu ale i o kvalitu. Starosta doplnil, že pokud by MSBNF nestačilo na tyto opravy, tak jsme vysoutěžili jinou externí firmu, která bude připraven převzít a udělat kvalitní práci. Ing. Karban se ještě zeptal, jestli bude mít MSBNF dostačující technické vybavení. Ondřej Vaculík odpověděl, že to nebudeme opravovat jak bylo zvykem stříkanou technologií, takže drahé vybavení nepotřebujeme, ale budeme se snažit to dělat co nejkvalitněji. Techniku si půjčí a pak následně se budou dovybavovat.

Ing. Karban, na jednání s firmou AVE k průkaznosti množství odpadů tam bylo řečeno, že dojde k navýšení v rozpočtu? Došlo k navýšení, odpověděl starosta.

Ještě někdo do rozpravy. Nikdo?

Usnesení D k bodu programu č. 5 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

A můžeme přejít k ještě k druhé části bodu č. 5 prosím o jeho přečtení.

Bod č. 5 – Rozpis rozpočtu

Usnesení E k bodu programu č. 5 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Bod č. 6 – Střednědobý rozpočtový výhled

Tuto povinnost nám ukládá zákon o rozpočtových pravidlech.

Je to vlastně koncepční plán přehledu příjmů a výdajů města.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Ing. Petr Karban, opět musím říct, že mě mrzí, že se schováváme za veliká čísla, která veřejnosti moc neřeknou. Vím, že tyto výhledy jsou spíše formální, ale měli by mít možná co nejracionálnější. Tak to beru na vědomí, k tomuto nyní nemám co říct, řekl starosta.

Kdo dále? Ondřej Vaculík, řekl, že chápe co tím Ing. Karban myslí, ale těžko se může říct nyní co nejpřesněji, co bude v budoucnosti. Je to také o možnosti využití dotací, které budou vypsány, podle toho dojde třeba k realizaci.

Ing. Karban reagoval a řekl, že byly dříve položky vypsané, nyní jsou tam jen čísla a není poznat, o co jde. Výhled je koncepční a musíme ze zákona schválit. Ještě někdo k tomuto bodu? Nikdo. Tak poprosím o přečtení usnesení. Uzavřel rozpravu starosta.

Usnesení F k bodu programu č. 6 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

A přecházíme dalšímu bodu programu.

Bod č. 7 – Reorganizace společnosti Hořovická teplárenská, s.r.o.

Materiály k tomuto bodu jste obdrželi, je to rozsáhlý materiál k prostudování.

Ve zkratce, město má zde menšinový podíl, nemůžeme tuto společnost efektivně řídit.

Zhruba po ročním vyjednávání s jednatelem této společnosti panem Burešem jsme došli ke vzájemné dohodě, která je přijatelná pro obě strany, domnívám se lepší dohodu už uzavřít neumíme. Pro nás, jako pro město je že získáváme 80% společnosti, kterou můžeme ovládat. Poměr jednatelů jsou dva ku jedné, to znamená dva za Město Hořovice a jeden za Akvaterm, s.r.o., jehož jednatelem je pan Bureš. Tímto chceme zabezpečit plné ovládání teplárenské politiky ve Městě Hořovice. To je hlavní cíl, který nám tato reorganizace umožňuje. Bude nás to stát jednorázové náklady 4 mil. Kč za podíl v Akvatermu, s.r.o. a následně se zreorganizuje tento podíl do Hořovické teplárenské, s.r.o. V rámci zisků by se nám v budoucnu tyto prostředky měli poměrně rychle vrátit.

Otevírám diskuzi.

Ing. Karban, současný stav je popisován tak, že by se mělo něco změnit k lepšímu. Nechápu proč Město nechává panu Burešovi jednatelství a 20% podíl? Obávám se, že tam město nechává velký prostor pro jednatele pana Bureše. Nechápu vůbec výhodnost. Jedná se i budovu. Starosta řekl, že hned úvodem vysvětlil, že jde o dohodu a vyjednávání, toto byly podmínky druhé strany, pokud bychom se nedohodli, tak by roční práce a vyjednávání nebyly k ničemu. Opravdu lepší podmínky už vyjednat nelze. Podstatné je že se dostaneme k řízení teplárenství v našem městě. A pokud tuto dohodu neschválíme, tak bude teplárenství v našem městě jako do teď. A my časem budeme muset investovat daleko větší prostředky k vybudování nového teplárenství a to bude náročné jak finančně tak časově. Hledali jsme nejschůdnější cestu pro Město Hořovice v oblasti teplárenství.

Místostarosta Ondřej Vaculík, doplnil bych, že nás k teplárenství zavazuje i územní plán, tedy řešení otázky teplárenství. Máme-li jednat hospodárně, tak bychom měli vytápět co nejúsporněji, ale bohužel nyní tomu tak není.

Mgr. Vavřička, doplnil bych pana starostu a místostarostu. Jednání byla komplikovaná. Pokud chceme snížit cenu, tak musíme zvýšit výrobu, pokud bychom  s tímto nesouhlasili, tak bychom museli začít s novým vybudováním teplárenské sítě.

      Tyto podmínky jsou pro nás výhodné.

Místostarostka Jana Šrámková, můžu říct, že beru tuto dohodu jako velký úspěch, a po všech složitých jednáních říkám, že byla odvedena velmi dobrá práce.

Ing. Karban, ohledně vytápění, jak město bude nahlížet na ty, kteří se odpojili a zařídili si vytápění sami. Starosta odpověděl, že věří, když bude dobře nastavena cenová politika vytápění, tak že toto odpojování ustane.

Budeme se snažit a vytvořit takové podmínky, aby se i ti, kteří se již odpojili, znovu připojili zpět do centrálního vytápění. Toto je hodně citlivé téma, řekl Ing. Petr Karban.

Právě tato dohoda je o to lepší, že bude lepší komunikace mezi městem a občany, řekla

místostarostka Jana Šrámková. Nejdůležitější je jednání s občany, ti lidé na to čekají.

Dávám slovo panu Žížalovi. Jak jsem to pochopil, tak Město Hořovice si 40% podílu kupuje, jaký důvod je k tomu, proč si nekoupí třeba jen 10%, aby mělo většinový podíl, můj názor je na to takový, že ten kdo kupuje tak ten snad určuje pravidla. Z jakého důvodu to nejde, proč se musí utratit 4. mil. Kč a ne jen 2. mil. Kč na ten většinový podíl?

Já Vám odpovím jednoduše, řekla starosta, vyplývá to z té dohody, která už dnes jiná není možná. Já, u ní nebyl, řekl pan Žížala. Bylo tok rok dlouhé vyjednávání, a nyní se bavit o tom kolik % jsme měli koupit je již bezpředmětné, řekl starosta, je to dohoda a není ji možné už měnit. Tady jde o ten dům, z mého pohledu je toto nedůvěryhodné a nehospodárné, řekl pan Žížala.

Ještě někdo do rozpravy? Nikdo?

Tak poprosím o přečtení usnesení.

Usnesení G k bodu programu č. 7 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 (Ing. Petr Karban)

Návrh byl přijat.

Děkuji a přecházíme k majetkoprávním úkonům.

Bod č.8 – Majetkoprávní úkony

A) Prodej nemovitostí

Jako první máme prodej nemovitosti a to  pozemku č. 777/2 v k.ú. Hořovice o celkové výměře 27 m2 v ul. Stará, manželům Lojínovým, bytem Hořovice za kupní cenu 21.000 Kč.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Nikdo? Tak poprosím o přečtení usnesení.

Usnesení H k bodu programu č. 8 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl jednomyslně přijat.

Další prodej se týká části pozemku č. 1514/2 v k.ú. Hořovice o výměře 228 m2 ul. Masarykova společnosti PAC Hořovice, s.r.o., sídlem ul. 5. května, Praha 4 za účelem

Zřízení parkoviště pro zaměstnance za kupní cenu 97.037 Kč.

Podmínkou bylo ponechání kontejnerů na této ploše, získali jsme čestné prohlášení od majitele pekáren, že tyto kontejnery tam budou ponechány.

Otevírám rozpravu. Nikdo.

Tak poprosím o přečtení usnesení.

Usnesení H k bodu programu č. 8 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 (Ing. Karban)

Návrh byl přijat.

Bod č.8 – Majetkoprávní úkony

B) Nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků parcelní č. 831/81 v k.ú. Velká Víska o výměře  1225 m2

se zkolaudovanou stavbou komunikace, chodníku a veř. osvětlení – pozemku parcelní č. 831/136 v k. ú. Velká Víska o výměře 29 m2 ze společného jmění manželů Jindrákových

bytem Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání po výstavbě komunikace.

Otevírám rozpravu.

Ing. Karban, přebírání pozemků bezúplatně, je u těchto smluv ošetřena záruční doba, aby město nepřevzalo něco, co bude muset za rok opravovat? Jak je toto v tomto případě, navrhuji, aby to bylo ošetřeno ve smlouvě. Starosta řekl, nevím jestli to ve smlouvě nyní máme, ale v každém případě to nebude problém doplnit. JUDr. Maříková sdělila, že zatím smlouva ještě není. Prosím o zadání úkolu pro právní obor, požádal Ing. Karban. To je spíše úkol pro pana tajemníka, řekl pan starosta.

Ještě někdo do rozpravy. Nikdo.

Usnesení CH k bodu programu č. 8 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

C) Aktualizace smlouvy

     A přecházíme k aktualizaci Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej

     pozemku parcelní č. 892/5 v k.ú. Velká Víska.

Aktualizace spočívá ve vyjmutí poslední věty čl. IV odst. 4.4 a celého článku V,

které se týkají zrušení předkupního práva.

Jde o požadavek pana Šoltyse, ve smlouvě je zahrnuto předkupní právo, to předkupní právo znamená, že přechází z jednoho majitele na druhého, vzniká tedy problém, že pokud ten pozemek, dům či byt prodá, tak ho bude muset prodat i s tímto předkupním právem a ten nový majitel, pokud nebude chtít mít toto předkupní právo zapsané v katastru nemovitostí, bude žádat město cestou zastupitelstva o jeho zrušení. Takže nastal by problém, že bychom museli řešit po desítkách možná i stovkách. Nedovedu si to představit jak by se to řešilo administrativně, řekl starosta. Problém hlavně nastal, když se zastavil v bance a žádal o úvěr na tuto akci, tak mu bylo řečeno, že pokud tam bude mít zapsané předkupní právo tak ten úvěr nedostane.Takže on by nemohl stavbu zrealizovat. Tak toto je hlavní důvod proč předkládáme zastupitelstvu zrušení předkupního práva.

V 17.36 HOD. PŘIŠEL ZASTUPITEL JAN SLABOCH, Dis.

POČET ZASTUPITELŮ 17

Otevírám rozpravu.

Ing. Karban, myslím, ale že v textu smlouvy bylo, že se předkupní právo ruší automaticky, ale nemám materiál bohužel u sebe. Přihlásil se Mgr. Toul, zastupuje pana Šoltyse v právních věcech.

Předkupní právo zaniká, ale při prodeji bytů, domů bude muset pan Šoltys celou dobu čekat, dokud nebude celý projekt dokončen a zkolaudován podle územní studie. Do té doby by žádný byt či dům pan Šoltys neprodal. Prosím o úpravu návrhu usnesení, požádal starosta

o spolupráci Mgr. Toula s předsedou návrhové komise a doplnil to správně. Děkuji.

Ještě někdo do rozpravy? Nikdo?

Usnesení I k bodu programu č. 8 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrhbyl jednomyslně přijat.

Já Vám děkuji.

Další bodem  jeschválení veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a městem Hořovice.

D) Veřejnoprávní smlouva o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požárníochrany

Další bodem je schválení veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a městem Hořovice.

Město má povinnost zřídit požární jednotku. Pokud ji nezřídí, tak má právo využít služeb profesionálních hasičů, kteří tady sídlí a působí a pro nás tuto funkci již dlouho zajišťují. Dosud jsme platili 70. tis. Kč, podle požadavků HZS byl nyní vyčíslen příspěvek podle velikosti měst. Pro nás bylo vyčísleno 500 tis. Kč. Domnívám se, že tato částka je odpovídající. Určitě je tato služba je pro nás levnější, než bychom museli vybudovat zbrojnici, vybavit jí požární technikou, zajistit výstroj a hlavně sehnat 5 členů jednotky. A těžko bychom je sháněli.

Otevírám rozpravu.

Pan Karel Červený, řekl že částka 500 tis. mu připadá adekvátní za tyto služby.

Někdo další? Nikdo.

Usnesení J k bodu programu č. 8 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

E) Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské sportovní centrum

Hořovice

Když, jsme tuto organizaci zřizovali, tak jsme původně chtěli, aby veškeré nemovitosti byly ve správě této organizace, ale později jsme vše přehodnotili a rozhodli jsme se, že nemovitosti zde ještě převedeme pod Město Hořovice, protože město může s majetkem operativněji nakládat, pak je otázka daňová z pohledu DPH na vstupu.

Otevírám rozpravu.

Ing. Karban, prosím o vysvětlení koncepce. Například jde o bazén, lázně, Florida atd.

Jak to bude s těmito objekty. Starosta řekl, toto je naplánované jako další kolo. Zatím se tam nic neděje.

Mgr. Vavřička, máme určitě lepší vizi o lepším využití.Bude to chvíli trvat, než se to rozběhne.

Ještě někdo do rozpravy? Nikdo.

Usnesení K k bodu programu č. 8 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Bod č.9 - Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Hořovice

Kdo jste byli na minulém jednání zastupitelstva, tak víte že jsem odepřel panu Žížalovi slovo, tímto se mu omlouvám. Byl to nezákonný postup, protože přišel podnět na Ministerstvo vnitra, tak jsme museli jednací řád nechat přezkoumat. Ministerstvo shledalo pouze jednu vadu, která se týkala usnášeníschopnosti, my jsme v tom posledním jednacím řádu předjímali, že zastupitelstvo bude v každém případě usnášeníschopné, což předjímat nelze. Takže naše právní oddělení to opravilo.

Otevírám rozpravu.

Ing. Karban, navrhuji doplnění, aby v jednacím řádu bylo zřejmé, že občan není krácen na svých právech a může se vyjadřovat k jednotlivým projednávaným bodům. A měli bychom to respektovat. Prosím tedy o pozměňovací návrh do bodu 11 v jednacím řádu.

Dávám o tomto návrhu hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 14

Návrh nebyl přijat.

Vrátíme se k původnímu návrhu usnesení a poprosím o přečtení.

Usnesení L k bodu programu č. 9 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Bod č. 10 - Volba přísedící Okresního soudu v Berouně

Přecházíme k dalšímu bodu jednání, a tím je bod volby přísedící u okresního soudu v Berouně.

Navržená soudem je paní Ing. Karla Kadlecová, bytem Višňová, Hořovice. Já osobně paní Ing. Kadlecovou neznám, ale budeme důvěřovat návrhu soudu. Je to pracovnice soudu, takže soudci k ní mají důvěru. Dodala Mgr. Olga Kebrlová.

Otevírám rozpravu. Nikdo.

Usnesení M k bodu programu č. 9 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 (Ing. Karban, Karel Červený)

Návrh byl přijat.

Máme zde vložený bod č. 10 do dnešního programu, a tím je dotace pro FK Hořovicko.

Podařilo se nám získat finanční prostředky celkem 300 tis. Kč pro sport od společnosti Terminal Oilu, a.s. 200 tis. Kč dáváme FK Hořovicko, rozpočet s tím již pracuje, zbylých 100 tis. Kč obdrží příspěvková organizace MSC na podporu sportu, takto rozhodla rada města.

Musíme tuto smlouvu o dotaci schválit v zastupitelstvu. Bylo to na podnět Ing. Karbana, že jsme pozapomněli tuto smlouvu schválit. Takže děkuji za konstruktivní přístup.

Otevírám rozpravu. Nikdo.

Usnesení N k bodu programu č. 10 přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 (Karel Pelikán, MDDr. Spal)

Návrh byl přijat.

Děkuji.

Tím jsme vyčerpali program a dostáváme se k poslednímu bodu tím je diskuze.

Otevírám rozpravu.

Ing. Karban se zeptal tajemníka, je běžné že jednotliví účastnící výběrového řízení o sobě vědí? Tajemník odpověděl, nemyslím si. Nevím, neumím odpovědět.

Bylo by asi zapotřebí, aby si úřad tyto informace hlídal bedlivěji. Pan tajemník bere na vědomí, konstatoval starosta.

Místostarosta Ondřej Vaculík, chtěl bych říct, že jsme žádali, aby nebyly zrušeny vlakové spoje, ale jednání byla neúspěšná. Vznikla občanská iniciativa, petice občanů, aby nebyly tyto spoje zrušeny zvláště ten poslední noční. Zastupitel pan Karel Dudák, řekl, že opravdu nádraží je hrozné, přestože je nově vybudované.

Starosta řekl, že máme setkání starostů, kde řekneme i o petici ostatním starostům z okolních obcí.  Jsme rádi, že se nádraží alespoň uklízí, ten stav byl mnohem horší a budeme se snažit,  aby se situace zlepšila. Oni sice zlepšují časové dojezdy, ale na úkor toho, že vynechají některé zastávky, řekla místostarostka Jana Šrámková.

Zastupitel Jan Slaboch, Dis. se zeptal na postup při požádání o instalaci zpomalovacího retardéru v ulici Svatopluka Čecha, pohybuje se tam celkem dost dětí. Pokud obdržíme písemnou žádost, tak se tím budeme zabývat.

Stav retardéru v ulici Komenského, je zcela nefunkční. Měl by se opravit, nebo vyměnit.

Karel Červený, proč jsme prodali bývalou knihovnu,když teď tam sídlí DOMEČEK, vysvětlete mi to. Starosta vysvětlil, že v době prodeje bývalé knihovny jsme neměli jediný požadavek, že by tam DOMEČEK chtěl, jít. Budova byl v nedobrém stavu, a my jsme potřebovali peníze na opravu Starého zámku a vybudování nové knihovny. Na opravu bývalé knihovny by nebyly finance, takže prodej tohoto objektu byl pro nás nejvýhodnější.

Starý zámek bychom z historického hlediska neměli nechat ladem a město by se o takový objekt mělo postarat. Zámek v současné době ožívá. Máme spoustu jiných objektů,  které potřebujeme opravit, ale není dostatek peněz.

Myslím, že je to tak dobře, že zámek ožívá, řekla místostarostka Jana Šrámková.

Mgr. Vavřička, řekl, původně tam měl být lékařský dům. Až později projevil Domeček o tyto prostory zájem, nebyla to připravovaná akce, aťsi k tomu vyjádří Domeček, paní ředitelka Šlosarová. Jen mě mrzí, že za celou dobu jsme nebyli schopni nabídnout Domečku adekvátní prostory pro jejich činnost.

My jako Domeček jsme přemísťováni z místa na místo, chceme se rozvíjet, původně jsme tam chtěli jen tělocvičnu, ale když jsme to viděli, tak jsme tuto šanci uchopili. Jsou to krásné prostory, moderní a vyhovuje plně našim požadavkům, máme tam umístěno vše, nebude si muset už pronajímat prostory jinde. Město nám dává stále stejný příspěvek, rozhodně není pravda, že nám bude přispívat více. My si peníze na to vyděláme sami, čeká nás hodně práce, ale je to krásné a nelitujeme toho.

Děkuji za příspěvek, řekl starosta. Ing. Karban, řekl, že si ale myslí, že by se určitě nějaké prostory našly. Chybí zde koncepce a řádný hospodář by měl více zabrat.

Do diskuze se přihlásil Jaromír Košťálek, bavíme se tu stále jen o výtlukách, silnicích apod.

ale že jste nedokázali zajistit adekvátní prostory Domečku, považuji za obrovskou chybu.

Pracuji jako sociální pracovník v bývalém kině, doufám, že někdy oceníte, že se tam s těmi dětmi pracuje. Myslím, že správu budovy kina má na starosti MSBNF, nahlásil jsem nedostatky, ale to teď se nic nestalo. Ondřej Vaculík, řekl, že je to opět o penězích. Nejde to jednoduše. Ladislav Egner se zeptal, proč Podbrdské noviny napsaly, že se na zastupitelstvu grilovalo, my jsme se jen zajímali o dopravu. Starosta řekl, dopravou se určitě zajímáme, jeden z Vašich zástupců se účastnil i jednání v Poděbradech, kde jsme byli ohledně kamerového systému.

Je to opět o penězích. Snažíme se to řešit, na Tyršově ulici Městská policie rychlost pravidelně měří.

Pan Egner řekl, budoucí dopravní situace se bude zhoršovat, zvláště po dokončení realizace výstavby bytových domů pod nemocnicí. Mělo by se udělat dopravní opatření, které to bude řešit.

Starosta řekl, souhlasím, část řešíme zákazem tranzitu. Obchvat se stále také řeší, ale obrovský problém je výkup pozemků. Tak zastavte, novou výstavbu, řekl pan Ladislav Egner.

Pan Novotný, jaké rozhodnutí rady ohledně návštěvy v Poděbradech, zda je systém realizovatelný v našem městě. Starosta odpověděl, že je to rychlejší než vybudování obchvatu, ale povolení to potřebuje také, takže není to akce na týden. Největší problém je sehnat pracovníky, momentálně nemůžeme sehnat ani jednoho. Chceme to řešit, vázne to na objektivních problémech.

Pan Žížala, prosím Vás přátelé já už jsem Vás na minulém jednání zastupitelstva řekl, že tento

problém řeší tzv. duplicitní kamera, kamera měří rychlost, dokáže číst SPZ a produkuje data, která jsou dostupná pro městskou policii, státní policii a ti jí na základě žádosti umí zpracovávat.

Ta kamera stojí 250 tis. Kč včetně umístění, je to řešení okamžité, a Vy jste slíbil, pane starosto na minulém jednání zastupitelstva, že se vyjádříte v tisku k této situaci, a do teď se nic nestalo, já jsem si skutečně nikde nic nepřečetl. My bychom rádi slyšely už nějaké vyjádření, Vy se vším souhlasíte a kde nic tu nic. A prosím, aby v zápise bylo, že je Vám jako starostovi uložen úkol,aby jste nás, občany informoval o tom, jaké bude kompletní řešení dopravní situace v tomto městě.

Pravdou je, že na stránkách města vyšel článek o řešení dopravní situace v našem městě, ale v lokalitách jako je Pražská ulice apod. Žádám tedy, aby nás starosta informoval o tomto řešení, máte k tomu všechny podklady např. dvě vypracovanéstudie. Žádám Vás, aby jste nás informoval v tisku, nebo na webových stránkách města, jakým způsobem se tato situace bude řešit, jestli tedy radary, nebo kamerami, nebo značkami. Dopravu lze upravit i místní vyhláškou. Stále se okolo toho točíme, vy se vším souhlasíte a nic se neděje, řekl pan Žížala. Starosta reagoval, a řekl, že si asi nikdy nebudou rozumět. Já na to prostě reagovat neumím, je mi líto.

Ing. Grunt se vrátil k výstavbě bytových domů, chtěl jsem jen upřesnit, že do šesti let bude vystavěno jen část, ale ne celé sídliště, to bude probíhat postupně.

Pan Košťálek, dostal se mi do rukou otevřený dopis od pana Srpa, a dost mě to zneklidnilo. Prosím o vysvětlení. Starosta řekl, pan Srp tento otevřený dopis rozeslal všude, on vlastní tyto sítě, ale pan Srp neumožňuje tyto sítě spravovat. Snažili jsme se vyjednávat, ale neúspěšně. S panem Srpen se vede soudní spor. My nemůžeme zasahovat do sítí, které nám nepatří, to opravdu nelze.

Pan Žížala, prosím, než odejdu, aby můj požadavek byl v zápise. Starosta odpověděl, bude. Tak bych poprosil Vaší reakci naprosto doslovně, co jste pronesl, ano, je to možné. Ano to tam klidně dáme. Děkuji pěkně, to je vše, řekl pan Žížala.

Ing. Grunt co se týče toho vodovodu, co je uvedeno v dopise pana Srpa, tak jsem chtěl říct, že jsou řádně zkolaudovány, takže my jsme jako úřad určili jako provozovatele VAK Beroun. V tuto chvíli je provozování toho vodovodu v pořádku. Takže tento problém neexistuje, zeptal se Ing. Karban. Starosta řekl, tam je problém v předání provazovali, teď je chyba na straně pana Srpa, který nekomunikuje. A jak je to s plynem? To je problém vlastníka, řekl Ing. Grunt. Plynovod je zkolaudován, a byl tam ještě dříve než vůbec pan Srp začal stavět, dodal Ing. Šnajdr z technického odboru. Kdo dále? Jestli nikdo již nic, tak Vám děkuji za účast a chci vám popřát hodně zdraví v novém roce, slušné lidi kolem sebe, a klidné vánoční svátky a šťastný nový rok.

V 19. 15 hodin starosta ukončil jednání zastupitelstva.

 

 

 

Dr. Ing. Jiří Peřina              Karel Pelikán                Mgr. Martin Komínek

 

 


 

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 5/2017

ze dne 11. prosince 2017

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

A

podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,

schvaluje

podání žádosti o dlouhodobý úvěr ve výši 20. mil. Kč v souladu s předloženou závaznou nabídkou včetně následného uzavření smlouvy o přijetí dlouhodobého úvěru a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy

 

B

podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,

schvaluje

podání žádosti o kontokorentní úvěr na rok 2018 do výše 5 mil. Kč v souladu s předloženou závaznou nabídkou včetně následného uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy

 

 

C

podle § 84 odst. 2, písm. b)

bere na vědomí

8., 9., 10., 11. rozpočtové opatření města Hořovice

 

a zároveň

schvaluje

12. rozpočtové opatření města Hořovice

 

D

podle § 84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

schodkový rozpočet města Hořovice na rok 2018 tříděný dle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby s rozdělením na jednotlivé oblasti výdajů,  schodek je kryt dlouhodobým úvěrem

 

 

E

s odkazem na § 84 odst. 2, písm. b)

bere na vědomí

rozpis rozpočtu města Hořovice sestavený v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to včetně stanovených závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace

 

F

S odkazem na § 84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na  období  2019  až  2021 sestavený v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, v platném znění

 

G

podle § 84 odst. 2, písm. e)

schvaluje

reorganizaci společnosti Hořovická teplárenská, s.r.o., a v této souvislosti

schvaluje uzavření Dohody o reorganizaci ve zněnídle přílohy originálu zápisu

 

 

H

podle § 85 písm. a)

schvaluje

 

Prodej nemovitostí:

 

1) pozemku parcelní č. 777/2 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 27  m2

    (ul. Stará)

manželům Lojínovým, bytem Hořovice, Anýžova 450/16, z důvodu sjednocení majetku, za kupní cenu 21.000,- Kč

2) části pozemku parcelní č. 1514/2 v k. ú. Hořovice o výměře 228 m2

    (ul. Masarykova)

společnosti PAC Hořovice, s. r. o., ul. 5. května 1137/57, Praha 4, za účelem zřízení parkoviště pro zaměstnance společnosti PAC Hořovice, s. r. o., za kupní cenu 97. 037 Kč, stanovenou dle znaleckého posudku.

 

CH

podle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje

Bezúplatné nabytí nemovitostí:

 

 - pozemku parcelní č. 831/81 v k. ú. Velká Víska o výměře 1225 m2 se zkolaudovanou stavbou komunikace, chodníku a veř. osvětlení

-  pozemku parcelní č. 831/136 v k. ú. Velká Víska o výměře 29 m2

ze společného jmění manželů Ing. Martina a Věry Jindrákových, bytem Sklenářka 1410/71a, Hořovice, do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání po výstavbě komunikace, chodníku a veřejného osvětlení

 

 

I

podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje

aktualizovanou Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej pozemku parcelní č. 892/5 v k. ú. Velká Víska. Aktualizace spočívá ve vyjmutí poslední věty čl. IV odst. 4.4 a celého článku V, které se týkají zrušení předkupního práva.

 

J

podle § 84 odst. 4

schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochranymezi ČR – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a městem Hořovice

 

 

K

podle § 84 odst. 2 písm. d)

schvaluje

 

aktualizovanou  zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské sportovní centrum Hořovice

 

 • změna přílohy č. 1 – soupisu nemovitého majetku 
 • změna přílohy č. 2 – soupisu movitého majetku,

které město předává MSC Hořovice k hospodaření.

 

Znění zřizovací listiny je v příloze originálu zápisu.

 

 

L

podle § 96

schvaluje

Jednací řád Zastupitelstva města Hořovice

 

 

M

podle § 84 odst. 4

volí

 

přísedící Okresního soudu v Berouně Ing. Karlu Kadlecovou, bytem Višňová 1235, Hořovice

 

N

 

podle § 85 písm. c)

schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč FK Hořovicko,z.s., na základě veřejnoprávní smlouvy, která je nedílnou součástí zápisu

 

 

 

 

 

Dr. Ing. Jiří Peřina              Karel Pelikán                                        Mgr. Martin Komínek