Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Obsah

 

 

 

ZÁPIS č. 4 / 2017

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 25. září 2017 v Klubu Labe Hořovice

 

Přítomni:

Dr. Ing Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Jana Šrámková, Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Petr Bakule, Karel Dudák, Mgr. Martin Komínek, Karel Pelikán, MDDr. Antonín Spal, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka, Karel Červený, Ing. Ladislav Žalud, MUDr. Richard Švamberk, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Jan Slaboch, Dis.

Omluveni: MUDr. Marta Jedličková

 

 1. ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 16.00 hod.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání 16členů zastupitelstva z celkového počtu 21členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Omluveni jsou:  MUDr. Marta Jedličková

Později přijdou: MUDr. Richard Švamberk, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule a Jan Slaboch Dis.

Hned na úvod, jak jistě již všichni víte, vámchci oznámit rezignaci člena zastupitelstva paní Mgr. Renaty Wachtlové. Na základě této skutečnosti dnes chci přivítat novou zastupitelku Mgr. Janu Vlčkovoua prosím o složení slibu.

Poté slib přečetl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Zastupitelka Mgr. Jana Vlčková přistoupila a potvrdila tento slib slovem „slibuji“ a podpisem.

Starosta konstatoval, že slib zastupitele byl složen bez výhrad a může se ujmout svého mandátu.

 

Dostáváme se k dnešnímu programu, který je uveden na pozvánce.

 

Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise, kontrola úkolů
 2. Složení slibu zastupitele města Hořovice
 3. Volba člena rady města Hořovice
 4. a)Rozpočtové opatření číslo 3, 5 a 6 na vědomí Zastupitelstvu města Hořovice
  b)Schválení rozpočtového opatření číslo 4 a 7
 5. Majetkoprávní úkony
  a) Prodej nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb.1) pozemků parcelní č. 819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska o celkové výměře 982 m2 (sídliště Karla Sezimy)
  2) pozemku parcelní č. 892/5 v k. ú. Velká Víska o výměře 58179 m2 (pod nemocnicí)
  b) Nabytí nemovitostí  dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
  1) pozemku parcelní č. 1966/3 v k. ú. Hořovice o výměře 80 m2
  pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice o výměře 48 m2
  2) pozemku parcelní č. 2082/2 v k. ú. Hořovice o výměře 11 m2
  Klostermannova ul.)
  c)Smlouva o zřízení věcného břemene dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
  Smlouva o zřízení věcného břemene provozování a údržby stavby chodníku na části pozemku parcelní 1935/1 v k. ú. Hořovice ve prospěch města Hořovice (Tyršova ul.)
  d)Aktualizace zřizovacích listiny příspěvkové organizace Středisko volného času – Domeček Hořovice  dle § 84 odst. 2 písm. d)
 6. Volba přísedících Okresního soudu v Berouně.
 7. Diskuse, usnesení a závěr

Ptám se, zda má někdo jiný návrh nebo připomínku. Nikdo. Přejdeme k hlasování.

 

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Program byl jednomyslně schválen

 

Bod programu č. 1  Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise, kontrola úkolů

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit:
Ing. Ladislava Žaluda a MDDr. Antonína Spala

Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Ověřovatelé zápisu bylijednomyslně určeni

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Předseda: PhDr. Jiří Vlček

Členové: Mgr. Zdeňka Ulčová, pan Karel Pelikán

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise byla jednomyslně zvolena

1 c) VOLBA MANDÁTOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE

Mandátová a volební komise bude pracovat ve složení Ondřej Vaculík – předseda, paní Jarmila Gruntová a pan Miroslav Veverka – členové

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Mandátová a volební komise jednomyslně zvolena

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že máme komise schváleny.

1 d) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Mgr. Zdeňkou Ulčovoua panem Miroslavem Veverkou.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu. Nebyly podány žádné námitky, a tím je pokládán zápis za schválený.

Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.

V 16:10 přišel MUDr. Richard Švamberk, počet zastupitelů 17

 

Bod programu č. 2 Složení slibu zastupitele města Hořovice

Dalším bodem dnešního programu máme povinnost vzít na vědomí slib nové zastupitelky paní Mgr. Jany Vlčkové. Já poprosím předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přečetlnávrh usnesení.

PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Návrh byl schválen

Další bodem jednání je volba člena rady. Předávám tímto slovo panu místostarostovi Ondřejovi Vaculíkovi, předsedovi volební a mandátové komise.

Předseda řekl, že potřebujeme zvolit nového člena rady města Hořovice. Nejprve seznámil s návrhem způsobu volby, a to volbu veřejnou. Má někdo protinávrh. Nikdo. Děkuji.

Vrátíme se k původnímu návrhu, a to je, že sedmého člena rady zvolíme volbou veřejnou, tedy aklamací. Prosím o hlasování tohoto návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrh byl jednomyslně schválen

 

Rada na svém jednání dobře zvážila, koho zvolit do svých řad. Shodla se na tom, že by to měl být člověk stejného politického uskupení, v němž působila paní Mgr. Renata Wachtlová. Z tohoto důvodu jsme navrhli, aby se sedmým členem rady stal zastupitel pan Karel Pelikán.

Kdo má k tomuto návrhu připomínku, nebo má jiný návrh?

Přihlásil se Ing. Karban a řekl, že se musí podivit nad tím, že do rady nastoupí člověk, který je svázaný se zakázkami, které rada schvaluje. „Sice nevidím přímý střet zájmu“, ale jsem přesvědčen, že by tuto funkci neměl vykonávat. Těžko si mohu představit, že by radním měl být člověk, který je s veřejnými zakázkami tak úzce spojen. Je to na zvážení každého, zda pro něj budete hlasovat či ne.

Děkuji za připomínku Ing. Karbanovi. Sami jsme si chtěli vyjasnit již zmíněné připomínky, a podali jsme si žádost o stanovisko k danému problému na Ministerstvo vnitra – odbor kontroly veřejné správy. Toto stanovisko jsme obdrželi. Vyjádření je obsáhlé, ale stanovisko uvádí, že je pouze na úvaze jednotlivce, zda bude hlasovat či ne. Měl byale vždy oznámit skutečnost, že je ve střetu zájmu. Karel Pelikán řekl, že nebude hlasovat o zakázkách, které by se týkalystřetu zájmu s jeho činností. Slíbil, že pokud tato situace nastane a mohl by hrozitstřet zájmu, tak se hlasování zdrží.

PhDr. Jiří Vlček podal připomínku, že skoro každý člen rady je činný v nějakých oblastech nebo činnostech, které leckdy souvisí s rozhodnutím rady. Pokud by tomu bylotak, jak říká Ing. Karban, nikdo by funkci radního nebo zastupitele nemohl vykonávat.

Ing. Ladislav Žalud upozornil, že bychom se měli vrátit k hlasování ohledně zvolení radního. Pokud už není dalších připomínek zastupitelů, dohodli jsme se, že diskuze občanů bude k jednotlivým bodům až na závěr v různém, oznámil starosta.

 

K tomuto bodu se chtěl vyjádřit pan Žížala, ale starosta řekl, že dostane možnost až na konci dnešního jednání ve volné diskuzi v různém.

Ing. Karban okamžitě vznesl k rozhodnutí starosty námitku, že občan se k danému bodu má právo vyjádřit hned, když se bod projednává. Starosta odpověděl, že určitě ano, že mu toto právo nebere, ale až ve volné diskuzi, jak bylo oznámeno hned na začátku tohoto jednání.

 

V 16. 20 hodin přišel zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, počet zastupitelů je 18

 

Bod programu č. 3 Volba člena rady

      Místostarosta se zeptal, jestli má ještě někdo připomínky k tomuto návrhu. 
       Nikdo.

Tak prosím přistoupíme k hlasování:

 

HLASOVÁNÍ: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 4

Nový člen rady byl zvolen

Konstatuji, že novým členem rady se stal navrhovaný zastupitel pan Karel Pelikán.

Děkuji volební a mandátové komisi, beru si slovo zpět a poprosím předsedu návrhové 

komise o přečtení usnesení.

 

Ještě prosím odhlasování tohoto usnesení.

HLASOVÁNÍ: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 4

Schváleno

 

Přejdeme k dalšímu bodu programu.

Bod programu č. 4 – Schválení rozpočtového opatření 4 a 7, na vědomí rozpočtové opatření 3, 5 a 6

Starosta zastupitele seznámil se změnami v rozpočtovém opatření, a čeho se týkají.

Otevírám rozpravu.

Přihlásil se Ing. Karban, s připomínkami. Jedna se týká dividend Městské akciové společnosti Hořovice a.s., které nejsou v rozpočtu. Další se týkala samotné úpravy rozpočtu. Dále kritizoval, že nedokážeme vyčerpat rozpočet na výtluky. To nedokážeme vyčerpat přidělené peníze? Určitě je tady toho na opravu výtluků dost.

      Starosta odpověděl, že o dividendách od Městské akciové společnosti Hořovice,
      a.s. nemáme žádné avízo, takže se zatím tato položka do rozpočtu nezapojila,
      jakmile budeme mít nějaké avízo, tuto položku do rozpočtu zapojíme. Ing.
      Karban se dotázal na „ rozklikávací“ rozpočet. Co se týká úpravy rozpočtu, tak
      pracujeme na jeho nové podobě od roku 2018 s panem vedoucí finančního
      odboru. Prosím otrpělivost. Co se týká výtluků, poprosím o odpověď pana
      místostarostu Ondřeje Vaculíka. Skutečně na začátku roku byla situace velmi
      špatná. Snažili jsme se několikrát jednat s firmou AVE. Nyní se situace zlepšila,
      ale stejně budeme hledat východisko, aby opravy probíhaly jak mají. Zapojíme
      do tohoto procesu i naše Technické služby Hořovice. Pan tajemník Bc. Michal
      HasmanMPA dodal, že se připravuje výběrové řízení na tyto služby s účinností
      od nového roku 2018.

      Má ještě někdo připomínky k tomuto bodu? 

      Prosím o přečtení návrhu usnesení a hlasování.

      Z jednání se vzdálil Ing. Jan Skopeček, počet zastupitelů17

       V 16:30 přišel Mgr. Petr Bakule, počet zastupitelů 18

      HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2 

      Schváleno.

Na jednání se vrátil Ing. Skopeček, počet zastupitelů 19.

Přejdeme k dalšímu bodu programu, a tím jsou majetkoprávní úkony.

A) Prodej nemovitostídle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. 
 1) pozemků parcelní č. 819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska o celkové výměře 982 m2 (sídliště Karla Sezimy) Ing.TerezeMartonové, bytem Janovská 374, Praha 10, za účelem využití na zahradu a pro volnočasové aktivity, za kupní cenu 374.000,- Kč Ing. Tereza Martonová požádala o odkup pozemků parcelní č. 819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska – sídliště Karla Sezimy z důvodu rozšíření pozemku parcelní č. 820/2 - zahrady, který je v jejím vlastnictví a na kterém hodlá postavit rodinný dům. Pozemky by využívala jako součást zahrady a pro volnočasové aktivity. Pozemek parcelní č. 819/2 je v katastru nemovitosti vedený jako zahrada, zemědělský půdní fond a pozemek parcelní č. 820/1 je vedený jako ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha.
Jedná se o opakovanou žádost pí Martonové. Žádosti o odkup pozemků z června r. 2016 nebylo radou města ani zastupitelstvem města vyhověno z důvodu návaznosti předmětných pozemků na lesopark Dražovka. Po provedeném opakovaném místním šetření, při kterém bylo zjištěno, že předmětné pozemky kdysi bývaly oplocené, město pozemky nevyužívá a v územním plánu města jsou pozemky začleněny do obytné zástavby, doporučila rada města prodej pozemků schválit za následujících podmínek - pozemky budou využity výhradně jako zahrada, prodej bude uskutečněn za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a zahrnujícím i trvalé porosty. Otevírám k tomuto bodu rozpravu.
Přihlásil se Ing. Karban. Chci se jen zeptat, zda jsou tyto pozemky stavební a jestlise tam můžev budoucnu stavět?
Starosta odpověděl, že pozemky budou využity jako zahrada a pro volnočasovéaktivity. Byl vyhotoven znalecký posudek na základě, kterého se odvíjí prodejní cena. Podle žádosti nevyplývá, že by se v budoucnu tyto pozemky zastavěly, a vždy je topředmětemstavebního řízení. Ing. Grunt, vedoucí stavebního odboru odpověděl, žetyto pozemky možné zastavět lze, ale stanovisko vydává příslušný stavební úřad.Máme na to odhad,který s variantou stavby musí počítat.
Má k tomuto bodu někdo ještě připomínky? Nikdo.

Usnesení přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

HLASOVÁNÍ: PRO 12, PROTI 2, ZDRŽEL SE 5 

Schváleno

Nyní přejděme k dalšímu bodu dnešního programu, a tím je prodej:
2) pozemku parcelní č. 892/5 v k. ú. Velká Víska o výměře 58179 m2
(pod nemocnicí)
Martinovi Šoltysovi, Jindřišská 1759/8, Praha 1, za účelem výstavby bytových domů nebo rodinných domů se souvisejícím využitím, za kupní cenu 29.147.708,09 Kčvčetně DPH.
Město dne 3.7.2017 zveřejnilo záměr prodeje pozemku parc. č. 892/5 v k. ú. Velká Víska, orná půda, o výměře 58179 m2 za cenu v minimální výši 450,- Kč/m2 vč. příslušné sazby DPH výhradně za účelem výstavby bytových domů nebo rodinných domů se souvisejícím využitím s tím, že pozemek lze využít pouze pro stavební záměr, který umožňuje projednávaný územní plán města Hořovice a stavební záměr musí být realizován pouze v souladu s územní studií lokalita Pod Nemocnicí, jejíž zpracování zadalo město. Podmínkou prodeje bylo uzavření Smlouvy o účasti s městem v termínu do 20.7.2017 a složení jistoty ve výši 5.000.000,- Kč na účet města do 5-ti dnů od podpisu smlouvy o účasti. Na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku byly předloženy dvě nabídky. Obě nabídky splnily všechny podmínky a kritéria, stanovená v záměru prodeje pozemku.
Nabídky podaly:
1. Městská akciová společnost Hořovice, a. s., Palackého náměstí 97, 268 01 Hořovice, IČ: 25600087, nabídla cenu ve výši 26.820.519,- Kč vč. DPH, tj. 461,- Kč/m2 vč. DPH.
2. Martin Šoltys, Jindřišská 1759/8, 110 00 Praha 1, nabídl cenu ve výši 29.147.708,09 Kč vč. DPH, tj. 501,- Kč/m2 vč. DPH.

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek vyhodnotila podané nabídky, a předložila je na vědomí radě města s tím, že doporučila zadat zpracování finanční analýzy k možnosti výstavby inženýrských sítí a prodeje pozemků městem koncovým stavebníkům.

Rada na základě vyhodnocení podaných nabídek doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 892/5 v k. ú. Velká Víska za nejvyšší nabídkovou cenu, a to 501,- Kč vč. DPH za 1 m2 pozemku, kdy celková nabídková cena činí 29.147.708,09 Kč vč. DPH. Současně rada předkládá finanční analýzu k možnosti výstavby inženýrských sítí a prodeje pozemků městem.

Dle znaleckého posudku Ing. Miroslava Beldíka ze dne 3.7.2017 činí cena pozemku 11.293.130,- Kč, tj. 194,11 Kč/m2.

Starosta dále přítomné informoval, že se jedná o pozemek, který je do budoucna určen k zástavbě. V současné době tuto zástavbu neumožňuje stávající územní plán.Pro další možnou výstavbu je třeba toto schválit v novém územním plánu. Samozřejmě musím upozornit, že tento pozemek je vázán smlouvou o výstavbě Městskou akciovouspolečností Hořovice, a.s.. My jsme s Městskou akciovou společnostíHořovice, a.s. řešili ukončení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy, ale jednání bohužel nebyla úspěšná.Byly vypracovány posudky a proběhlo mnoho jednání. Vzhledem k tomu, že smlouva o výstavbě je v podstatě nevypověditelná, tak nám nezbývá nic jiného než tuto smlouvu porušit. Rada se rozhodla, že zveřejníme zákonným způsobemzáměr, tak jako je obvyklé. Do záměru se přihlásili dva zájemci, viz výše.

Rada jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, do které jsme se snažiliobsadit všechny zástupce napříč politickým spektrem zastupitelstva. Všichni se mohli k dané situaci vyjádřit a vše okomentovat. Komise vyhodnotila nabídky. Zvítězila nabídka toho, kdo nabídl více. Vyhrála nabídka pana Martina Šoltyse. Chtěl bych se ještě zmínit o tom, že padl také návrh, aby si město udělalo zasíťování a výstavbu samo. Bohužel tento návrh je velmi nereálný jednak personálně a hlavně finančně.Náklady na zasíťování pozemku jsou v desítkách milionů korun. Město by se muselo nadlouhou dobu zadlužit. Jen ještě dodám, že existuje zastavovací studie, kde se počítá s výstavbou rodinných domů a bytových domů. Na tuto studii čerpáme dotaci.

Otevírám k tomuto bodu rozpravu.

Ing. Karban řekl, že kontrolní výbor vyčítá nedostatečnou inzerci. Povinnosti byly splněny, ale myslím, že inzerce mělo být více. Dostat sem větší množství zájemců. Posudek by měl být podrobnější. Nerozporujeme ho, ale měl by být více podrobný. Ptám se na tu studii řešení dopravy, a co vše je tam vlastně navrhnuto.

Starosta: poprosím Ing. Davida Grunta o vysvětlení.

Ing. David Grunt vysvětlil, jak bude vedena komunikace. Vyústění komunikace bude směr Lochovice, Příbram. Budou zde bytové i rodinné domy, přičemž většinu budou tvořit domy bytové. Nemocnice plánuje také výstavbu bytových domů, takže by bylo urbanisticky nevhodné, aby zde vyrostly jen rodinné domy. Vznikne tam městská bytová zástavba. Komunikace, které tam musí vzniknout, vybuduje investor. Musí se dodržet územní studie a územní plán.

Ing. Jan Skopeček: myslím si, že jestliže investor předložil určitou cenovou nabídku, musí tušit, kolik tam vybuduje domů a bytů, protože jinak by ten pozemek asi nekoupil.

Zastupitel pan Karel Červený: dnes se u nemocnice buduje parkoviště. Proč se bavíme teď o dopravě, která se tam určitě změní, až bude dobudované parkoviště u nemocnice. Domnívám se, že do budoucna zde asi problém nebude.

Ing. Skopeček: je to pro mě těžké hodnotit, ale myslím, že měla být masivnější inzerce. Poté musí platit, že rozhoduje nejlepší cena v souladu s nejlepším projektem. Žijeme ale v době, kdy hrozí zastupitelům různá trestní obvinění. Je potřebné, aby se zastupitelstvo rozhodovalo transparentně, a současným převládajícím argumentem je cena. Myslím si, že měl být vypracován jakýsi posudek (audit). Nechci hlasovat, zdržím se i z důvodu dobréznámosti s Ing. Petrem Marešem.

Starosta řekl, že veškeré kroky a rozhodnutí konzultujeme s právníkem. Rozhodně by nikdo z nás nechtěl jít do žádného rizika trestního stíhání a obvinění. V tomto případě, po všech konzultacích, které proběhly, vidí naše advokátní kancelář riziko jako minimální.

PhDr. Vlček: myslím, že konkurence je zdravá. Pokud se jedná o tento pozemek, spolupráce s Městskou akciovou společností Hořovice a.s. nemusí být ukončena, ale v tomto případě je toto rozhodnutí správné. A myslím, že by se město muselo podílet i na budoucí výstavbě a na to by zase nebyly finance, takže je rozhodnutí správné.

Mgr.Vavřička: zazněly tu dividendy. Do kdy byly vypláceny a od kdy budou vypláceny. Situace vůbec není v žádné rovině, takže se myslím, že vpuštění konkurence je zdravé. Proč se nezeptáme přímo pana Šoltyse? Pane Šoltysi, prosím o odpověď.

Pan Šoltys: Podal jsem nabídku. Musím respektovat územní studii a územní plán. Počítáme s výstavbou zhruba tak s 10 až 15 bytovými domy a nějaké rodinné domy. Je to zatím jakási analýza projektu. Nemám zatím územní studii, která se dokončuje,a pak se přesněrozhodneme, jak to přesně bude nebo nebude. Ale hlavně musí být schválen územní plán.

Starosta odpověděl Mgr. Vavřičkovi a současně tak vysvětlil situaci s dividendami. Dokud město mělo majoritu tak se dividendy vyplácely pravidelně, v momentě kdy město majoritu ztratilo, tak se dividendy vyplácely nepravidelně, některé roky jsme nedostali vůbec nic. Mám k dispozici informace zhruba od roku 2006 do teď.

MUDr. Švamberk: vadí mi, že smlouvu porušujeme. Starosta řekl, že bohužel nejde smlouvu vypovědět, a že jsme nedošli k žádné jiné dohodě. Výsledkem je, že nám nezbývá nic jiného než smlouvu porušit. Z mého pohledu je to, jako bychom úmyslně vjeli do křižovatky na červenou. Druhý dotaz je, že prodáváme pozemek a vlastně nevíme ani jak to bude s výstavbou, to mi vadí, vidím v tom určitou nerovnováhu. Vím, že chceme výstavbu v našem městě urychlit, podle smlouvy by měla být hotova za 6 let.

Starosta odpověděl, že se nacházíme ve složité situaci. Nechápe, proč se ve smlouvě vůbec neobjevil zásadní bod, a tím je možnost odstoupení jedné či druhé strany, či možnosti výpovědi ze smlouvy.

Místostarosta ohledně prodeje sdělil, že doufá, že analýza projektu a studie povede ke zkvalitnění organizace výstavby v našem městě.

Pan Žížala prohlásil, že by s prodejem počkal, až bude schválen nový územní plán, cena pozemku určitě poroste.

Pan Karel Dudák řekl, že je obecně proti prodeji pozemků, minimálně počkat nějaký ten rok na zvýšení cen.

V 17.30 přišel Jan Slaboch DiS, počet zastupitelů 20

Mgr. Vavřička: je průběžně zpracováván rozvoj území ze strany Středočeského kraje. Z jedné strany musím souhlasit, že cena pozemku může během let stoupat. Z druhé strany se rozšiřují průmyslové zóny. To s sebou nese určité nároky na občanskou vybavenost, služby a bydlení. Musíme se na to v předstihu připravit. Můžeme to tady rozhodnout nyní, kde je naše priorita.

Ještě někdo má dotaz? Nikdo

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina, musím konstatovat před hlasováním, že jsem místopředseda představenstva Městské akciové společnosti Hořovice a.s., ale hlasovat budu.

Místostarosta Ondřej Vaculík, musím konstatovat, že jsem předseda dozorčí rady Městské akciové společnosti Hořovice, a.s., ale hlasovat budu.

Prosím o přečtení návrhu usnesení pana předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka.

HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 5 

Návrh byl schválen

Z jednání se vzdálil Ing. Skopeček, počet zastupitelů 19.

Dalším bodem programu je:

B) Nabytí nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
1) pozemku parcelní č.  1966/3 v k. ú. Hořovice o výměře 80 m2 pozemku parcelní č.  1966/21 v k. ú. Hořovice o výměře 48 m (Tyršova ul.) ze spoluvlastnictví pana Zdeňka Fajrajzla, bytem Hořovice 561, pana Petra Prajzlera, bytem Bavoryně 77 a paní Mileny Prajzlerové, bytem Bavoryně 8, do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání po výstavbě chodníku, za kupní cenu 200,- Kč/m2

Pro potřeby stavebního řízení, týkajícího se výstavby chodníku v Tyršově ulici byla dne 14.10.2015 uzavřena s panem Miroslavem Fajrajzlem a panem Zdeňkem Fajrajzlem, smlouva o budoucí kupní smlouvě na odkup pozemku parc. č. 1966/3 v k. ú. Hořovice. Po smrti pana Miroslava Fajrajzla přešel jeho podíl id. ½ pozemku dědickým řízením na Petra Prajzlera a Milenu Prajzlerovou.

Ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 14.10.2015 (prodávající Miroslav a Zdeněk Fajrajzlovi) byla stanovena kupní cena ve výši 200 Kč/m2. Celková kupní cena při odkoupení pozemku parc. č. 1966/3  a pozemku parc. č. 166/21 činí 25.600,- Kč.

Otevírám k tomuto bodu rozpravu.

Ing. Karban se zeptal,o jaké pozemky se jedná?A proč je odkupujeme? Starosta odpověděl, že se jedná o pozemky, na kterých jsou chodníky.

Jestli nikdo nemá již připomínek, tak přejdeme k hlasování

HLASOVÁNÍ: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

Jednomyslně schváleno.

Z jednání se vzdálil Mgr. Petr Bakule, počet zastupitelů 18

Další bod je obsahově stejný jako předcházející.
2) pozemku parcelní č.  2082/2 v k. ú. Hořovice o výměře 11 m   (Klostermannova ul.) z vlastnictví manželů Ing. Jiřího Pavlíčka a Ivany Pavlíčkové, bytem Klostermannova 219/6, Hořovice do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání po výstavbě chodníku, za kupní cenu 500,- Kč/m2Pro potřeby stavebního řízení, týkajícího se výstavby chodníku v Klostermannově ulici byla dne 30.5.2012 uzavřena s manželi Ing. Jiřím Pavlíčkem a Ivanou Pavlíčkovou smlouva o budoucí kupní smlouvě na odkup části pozemku parc. č. 2082 v k. ú. Hořovice.

Ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 30.5.2012 (prodávající manželé Pavlíčkovi) byla stanovena kupní cena ve výši 500 Kč/m2. Celková kupní cena při odkoupení pozemku parc. č. 2082/2  o výměře 11 m2 činí  5.500,- Kč.

Otevírám k tomuto bodu rozpravu.

Ing. Karban se zeptal,proč jsou rozdílné ceny, připadá mi to divné, že jedna cena je nižší a druhá vyšší. Starosta odpověděl, že nám to připadá také divné, ale smlouvy o smlouvě budoucí se uzavíraly v jiném časovém období, a předmětem stanovení ceny bylo vždy jednání o ceně, upřesnil Ing. Šnajdr.

Změnit to nelze, protože jsou uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí a ty měnit nelze. Byl by to protiprávní krok,upřesnila JUDr.  Dana Maříková.

Ještě se někdo hlásí do rozpravy nikdo. Prosím o přečtení usnesení. HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

Jednomyslně schváleno

Dalším bodem programu je:

C) Smlouva o zřízení věcného břemene dle § 85 písm. a) smlouva o zřízení věcného břemene provozování a údržby stavby chodníku na části pozemku parcelní 1935/1 v k. ú. Hořovice ve prospěch města Hořovice (Tyršova ul.)
Pro potřeby stavebního řízení, týkajícího se výstavby chodníku v Tyršově ulici byla dne 14.10.2015 uzavřena s panem Ivanem Cedivodou a paní Ivanou Vrbovou, oba bytem Tyršova 563/25, Hořovice, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění provozování a údržby stavby chodníku na části pozemku parcelní č. 1935/1 v k. ú. Hořovice. Po dokončení stavby chodníku a jeho zaměření geometrickým plánem č. 1971-85/2017 byl vymezen rozsah věcného břemene k části pozemku parcelní č. 1935/1 v k. ú. Hořovice, kterýčiní 6,07 m2.
Ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 14.10.2015, bylo stanoveno, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 100,- Kč /m2. Celková cena věcného břemene činí 607,- Kč.
Věcné břemeno je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nemovitou věcí, tudíž k jeho zřízení (nabytí) je v případě, kdy město Hořovice je stranou oprávněnou z věcného břemene, třeba souhlasu zastupitelstva města dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Na jednání zastupitelstva se vrátil Ing. Skopeček a Petr Bakule, počet zastupitelů 20
Starosta obsahově seznámil zastupitele s dalším bodem programu a otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, tak prosím o přečtení návrhu usnesení pana předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka.
HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 
Jednomyslně schváleno.
Dalším bodem dnešního programu je:
D) Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE  dle § 84 odst. 2 písm. d)

 • rozšíření doplňkové činnosti o poskytování služeb mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, pro žáky 1. stupně základní školy v době, kdy rodiče jsou v zaměstnání.
  Důvodem rozšíření doplňkové činnosti organizace je skutečnost, že organizace hodlá podat žádost o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování. Žádost může organizace podat pouze v případě, že tyto služby budou uvedeny ve zřizovací listině organizace v její doplňkové činnosti.
  Služby by zahrnovaly převádění dětí ze školní družiny na kroužky, hlídání dětí před zahájením vyučování a po skončení vyučování před příchodem rodičů ze zaměstnání, programy pro děti o vedlejších prázdninách a v době ředitelského volna. S obsahem tohoto bodu jste s známeni. Otevírám rozpravu.
  Je potřeba, aby byl tento bod schválen pro podání žádosti dotace řekl PhDr. Jiří Vlček.
  Jedná se o potřebné služby (např. hlídání dětí po skončení nebo před začátkem vyučování, kdy rodiče jsou v zaměstnání, převádění dětí na kroužky apod.), dodal Mgr. Vavřička.
  Ještě někdo do rozpravy? Nikdo.
  Prosím o přečtení návrhu usnesení a dávám o tomto hlasovat. HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 
  Jednomyslně schváleno

A posledním bodem dnešního programu ke schválení je:
Zvolenípřísedících Okresního soudu v Berouně paní Janu Šrámkovou a Mgr. Olgu Kebrlovou.
Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nikdo.
Prosím o přečtení návrhu usnesení. Dávám hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 
Jednomyslně schváleno
A nyní otevírám diskuzi pro členy zastupitelstva i občany.

Nejdříve dávám v různém slovo zastupitelům:
Ing. Karban se zeptal na vstup Mikroregionu Hořovickodo spolku Brdy Středočeského kraje. Ano, zítra máme setkání se starosty jednotlivých obcí, které jsou členy MikroregionuHořovicko, a chceme je podrobně seznámit s prací tohoto spolku. Budou zde i zástupci Středočeského kraje, řekl místostarosta Ondřej Vaculík.

Ing. Ladislav Žalud upozornil na špatně umístěný přechod u kruhového objezdu, je nebezpečný. Paní místostarostka Jana Šrámková odpověděla, že jsme již o tom jednali, ale Policie ČRto vždy zamítla. Je to řešeno už dávno, několikrát jsme žádali, dodal místostarosta Ondřej Vaculík. Bohužel přechodů je v Hořovicích málo a Policie ČR nechce povolit ani náhradní vybudování přechodů. Postoj Policie ČR je neustále odmítavý.

Je to složité, řekl starosta, víme o tom a snažíme se to řešit.

Za občany z Letné vystoupil pan Novotný, který upozornil na neuspokojivý stav dopravní situace Na Letné, nárůst kamionové dopravy a dopravy vůbec. Trápí nás hlavně rychlost, řidiči to vůbec nerespektují. Apeluji, aby se situace řešila, například instalací kamer, nebo aby Městská policie zvýšila kontroly. Pokud se tam nebude měřit a dávat pokuty, tak se ta situace nezlepší. Starosta odpověděl, že zajistí, aby se zde prováděly intenzivnější kontroly. Co se týká kamer, tak musí dát povolení Středočeský kraj, protože je to silnice druhé třídy. Kamerový systém funguje např. ve městě Poděbrady a Chotěboř. Pořizovací náklady jsou zhruba 600 tisíc Kč a výše. Zkusíme se tam jet podívat a zjistit jak se na základě instalací kamer zlepšila dopravní situace, řekl tajemník Bc. Michal Hasman.

Pan Vaculík sdělil, že již bylo napsáno mnoho dopisů, na které byly zamítavé odpovědi. Určitě to chceme řešit intenzivně.

Pan Egner, dnes mluvíme o tom, že chceme dál stavět, ale měly by být k tomu přizpůsobené sítě, řešená doprava, už nyní je stav neúnosný a budeme stavět dál? My nechceme už horší prostředí, než je.

Starosta řekl, že vedení města má zájem, aby se město rozrůstalo. Současně ale také chceme, aby byla vyřešena dopravní situace ke spokojenosti našich občanů. Byla vypracována studie na zákaz tranzitní dopravy přes Hořovice.

Pan Hasman z řad občanů řekl, že studie už jedna byla vypracována dávno a do teď se vůbec nic nestalo, výsledky žádné. Vy to totiž nechcete řešit. Kde je nějaká perspektiva a budoucnost. Proč se nezabýváte obchvatem. My na tom pracujeme, řekl starosta.

Pan Žížala se přidal, a řekl, že studie byla vypracována již v prosinci 2008 za 80.000 Kč a doposud se nic nestalo, vy to nechcete vůbec řešit. Ano tato studie byla vypracovaná v roce 2008, ale byla vázaná na obchvat, který dodnes nemáme, řekl místostarosta Ondřej Vaculík.

Pan Žížala citoval závěr z této studie, že město může rozhodovat samo.

Ale mezitím se zákon dost změnil a rozšířil, pokud by se něco stalo, způsobí se škoda, tak veškeré náklady způsobené škody by šly za Městem Hořovice. Nezbývá nám, než respektovat rozhodnutí Policie ČR, a ne s nimi bojovat, dodal místostarosta.

A na co se čeká, ptá se pan Hasman, proč to v jiných městech jde? U nás to půjde také, řekl starosta.

Chci odpověď, kdy to bude vyřešené, a kdo se konkrétně oslovil. My opravdu chceme závěry, říká pan Žížala. Chceme vědět termín, kdy bude dokončen obchvat města a zakázaný tranzit přes město.

Je to dlouhodobá záležitost k řešení, dodal starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. „Vzít ceduli a zapíchnout ji na konec a začátek města“, to opravdu nemůžeme udělat, debata je stále dokola.

Má ještě někdo něco do diskuze?  Nikdo.

Děkuji a v 19 hodin starosta ukončil jednání zastupitelstva.

 

 

Dr. Ing. Jiří Peřina                MDDr. Antonín Spal        Ing. Ladislav Žalud

 


 

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2017

ze dne 25. září 2017

 

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

A

podle § 69 odst. 2 a 3

bere na vědomí

složení slibu člena zastupitelstva Mgr. Jany Vlčkové

 

B

podle § 84 odst. 2 písm. m)

volí

z řad svých členů za člena rady:  Karla Pelikána

 

C

podle § 84 odst. 2 písm. b)

schvaluje

4. a 7. rozpočtové opatření  města Hořovice na rok 2017

a

bere na vědomí

3., 5. a 6. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2017

 

D

dle § 85 písm. a)

revokuje

své usnesení č. 4/2016 ze dne 21. září 2016 v části písm. E bod 1) tak, že je ruší

a

schvaluje

prodej pozemků parcelní číslo 819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska o celkové výměře 982 m2 (sídliště Karla Sezimy)

Ing. Tereze Martonové, bytem Janovská 374, Praha 10, za účelem využití na zahradu a pro volnočasové aktivity, za kupní cenu 374.000,- Kč

 

E

dle § 85 písm. a)

schvaluje

prodej pozemku parcelní č. 892/5 v k. ú. Velká Víska o výměře 58179 m2(pod nemocnicí)

Martinovi Šoltysovi, Jindřišská 1759/8, Praha 1, za účelem výstavby bytových domů nebo rodinných domů se souvisejícím využitím, za kupní cenu 29.147.708,09 Kčvčetně DPH

 

Současně zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve znění dle přílohy originálu zápisu.

 

 

F

 

dle § 85 písm. a)

 

schvaluje

 

Nabytí nemovitostí:

-  pozemku parcelní č.  1966/3 v k. ú. Hořovice o výměře 80 m2 a pozemku parcelní č.  1966/21 v k. ú. Hořovice o výměře 48 m2  (Tyršova ul.)

ze spoluvlastnictví pana Zdeňka Fajrajzla, bytem Hořovice 561, pana Petra Prajzlera, bytem Bavoryně 77 a paní Mileny Prajzlerové, bytem Bavoryně 8, do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání po výstavbě chodníku, za kupní cenu 200,- Kč/m2

-   pozemku parcelní č.  2082/2 v k. ú. Hořovice o výměře 11 m2  (Klostermannova ul.)

z vlastnictví manželů Ing. Jiřího Pavlíčka a Ivany Pavlíčkové, bytem Klostermannova 219/6, Hořovice do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání po výstavbě chodníku, za kupní cenu 500,- Kč/m2

G

dle § 85 písm. a)

schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene - provozování a údržby stavby chodníku na části pozemku parcelní 1935/1 v k. ú. Hořovice ve prospěch města Hořovice dle přílohy originálu zápisu (Tyršova ul.)

 

H

dle § 84 odst. 2 písm. d)

 

schvaluje

aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE

 • rozšíření doplňkové činnosti o poskytování služeb mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, pro žáky 1. stupně základní školy v době, kdy rodiče jsou v zaměstnání.

   

Znění zřizovací listiny je v příloze originálu zápisu.

 

CH

podle § 84 odst. 4

volí

 

přísedící Okresního soudu v Berouně paní Janu Šrámkovou a Mgr. Olgu Kebrlovou

 

 

 

 

Dr. Ing. Jiří Peřina                MDDr. Antonín Spal        Ing. Ladislav Žalud

 

 

 

zde ke stažení