Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

 

 

ZÁPIS č. 3/2017

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 26. června 2017 v Klubu Labe Hořovice

 

Přítomni:

Dr. Ing Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Jana Šrámková, Mgr. Renata Wachtlová, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček,  Karel Dudák, Mgr. Martin Komínek, Karel Pelikán,Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka, Karel Červený, Ing. Ladislav Žalud

Omluveni:

Mgr. Petr Bakule, Mgr. Renata Wachtlová, Dis., MDDr. Antonín Spal

 

 1. ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 16:00 hod.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání 15 členů zastupitelstva z celkového počtu 21 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Omluveni jsou:

Mgr. Petr Bakule, Mgr. Renata Wachtlová, Dis., MDDr. Antonín Spal

 

Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:

Program:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
 2. Závěrečný účet města Hořovice za rok 2016
 3. Účetní závěrka města Hořovice za rok 2016
 4. 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2017
 5. Schválení návrhu na dotaci FK Hořovicko v roce 2017
 6. Majetkoprávní úkony
  A)Prodej nemovitostí
  pozemků parcelní č. 2320/2, 2322/1 v  k. ú. Hořovice (Valdecká ulice)
  B) Nabytí nemovitostí
  1) části pozemku parcelní 2153/1 v k. ú. Hořovice (Sklenářka)
  2) pozemků parcelní č. 895/4, 895/5, 895/6 v k. ú. Velká Víska, pozemků parc. č. 1670/2, 1670/3, 1670/4 a částí pozemků parc. č. 1670/1, 1671/1 a 1671/4 v k. ú. Hořovice (ul.Tihavská a Fügnerova)
  C) Směna nemovitostí
  části pozemků parcelní č. 877/9 a 877/10 v k. ú. Velká Víska za pozemky parcelní č. 2279/3, 2279/4 a 2279/5 v k. ú. Hořovice
  D)Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací města
  1) Zřizovací listina příspěvkové organizace Městská mateřská škola Hořovice
  2) Zřizovací listina příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice
  3) Zřizovací listina příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice
  E) Změny názvů ulic v Hořovicích
  F) Schválení účasti města Hořovice v Destinační agentuře, organizační složce Ekologického centra Orlov o.p.s.
 7. Schválení spolupráce s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin.
 8. Diskuse, usnesení a závěr 

Vzhledem k tomu, že neeviduji návrh na změnu dávám hlasovat o navrženém programu.

HLASOVÁNÍ: PRO 15  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0

Program byl jednomyslně schválen.

A nyní přejdeme k jednotlivým bodům dnešního programu, řekl starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina.

 

 

Bod programu č. 1 
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů

 

       1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Mgr. Zdeňku Ulčovou, Miroslava Veverku

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem městajednomyslně zvoleni.

1 b) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen paní Jarmilou Gruntovou a Ondřejem Vaculíkem

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je pokládán zápis za schválený a řádně ověřený.

1 c) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Předseda: PhDr. Jiří Vlček

Členové: Pan Karel Pelikán, Mgr. Martin Komínek

Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.

Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

Bod programu č.
2 Schválení závěrečného účtu města Hořovice za rok 2016

Starosta města seznámil zastupitele s materiály pro schválení účtu a otevřel rozpravu k projednávanému bodu programu.

V 16.10 hodin přišel zastupitel MUDr. Richard Švamberk, počet zastupitelů je 16.

Do diskuse se přihlásil Ing. Petr Karban a zeptal se, proč nastal propad ve výnosech ze skládkování, proč je propad tak velký téměř o 3. mil. korun? Myslím, že by se měly provádět více kontroly svozu odpadu, a kdo kontroly provádí? Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina řekl, že určitě jsou dělány namátkové kontroly, které provádí odbor stavební a životního prostředí konkrétně paní Eva Podubecká, kterámá na starosti tuto agendu.

Zastupitel pan Karel Červený potvrdil, že často pozoroval svoz odpadu na skládku, a že se opravdu váží každé auto. Dále Ing. Karban podotkl, že se málo opravují výtluky a kanálové vpusti, na těchto opravách by se rozhodně šetřit nemělo.

Situace je složitá, hledáme nápravu, protože firma AVE, s.r.o. se potýká s nedostatkem pracovníků, proto je situace taková jaká je, řekl místostarosta Ondřej Vaculík.

Budeme se snažit nejspíše hledat novou firmu, klidně jich může být i vícero, řekl Ing. Karban, hlavně když to bude fungovat. V současnosti se snažíme tuto situaci řešit pomocí Technických služeb Hořovice, ještě dodal místostarosta Ondřej Vaculík.

Toto občany určitě zajímá, a myslím si, že je nesprávné na tomto místě šetřit, úspory hledejme jinde, podotkl Ing. Karban. Dále mám dotaz k půjčce pro MAS Karlštejnsko, jestli už vrátili půjčku? Starosta odpověděl, že půjčka vrácena ještě nebyla, a že se již podnikly určité právní kroky, aby byla tato půjčka vrácena.

Ještě někdo do rozpravy? Nikdo.

Dávám hlasovat.

Návrh usnesení přečetl předseda komise PhDr. Jiří Vlček.

 

HLASOVÁNÍ: PRO 16  PROTI 0  ZDRŽEL SE  0

Závěrečný účet města Hořovice pro rok 2016 byl jednomyslně schválen bez výhrad.

Dále budeme schvalovat 3. bod programu a otevírám rozpravu.

Nikdose již do rozpravy nepřihlásil. Dávám hlasovat, řekl starosta Dr.Ing. Jiří Peřina

 

Bod č. 3
Účetní závěrka města sestavená k 31. 12. 2016

Návrh usnesení přečetl předseda komise PhDr. Jiří Vlček.

 

HLASOVÁNÍ: PRO 16  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0

 

Bod č. 4
Schválení 2. Rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2017

Návrh usnesení přečetl předseda komise PhDr. Jiří Vlček.

Otevírám rozpravu, nikdo se nepřihlásil.

 

HLASOVÁNÍ PRO 16  PROTI 0  ZDRŽEL SE  0

 

2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2017 bylo jednomyslně schváleno.

 

V 17. hodin přišel Ing. Jan Skopeček, omluvil se za zpoždění. Počet zastupitelů 17.

 

Přejdeme k dalšímu bodu programu, řekl starosta.

Bod č. 5
Schválení dotace pro FK Hořovicko v roce 2017

Starosta seznámil zastupitele s podklady pro schválení tohoto bodu a otevřel rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil Ing. Karban, chtěl vysvětlit, jak je to s příspěvkem od Terminal Oil a.s. ve výši 300 tisíc Kč. K tomuto podal vysvětlení zastupitel Mgr. Jiří Vavřička.

Požadavek sponzora je tuto částku přerozdělit na sporty, nejvíce na fotbal. Takže 200. 000 Kč bude rozděleno pro FK Hořovicko a 100. 000 Kč bude rozděleno pro ostatní sporty.

Až přijdou tyto peníze na účet města, pak se přerozdělí jednotlivým sportům. Snažíme se být objektivní a spravedliví. Ing. Skopeček řekl, že každý sport je jinak nákladový, fotbal asi nejvíce. Sport je rozhodně třeba podporovat a shánět sponzory a těmto klubům pomoci. Tyto kluby byly doposud závislé na penězích od měst, je potřeba, aby byly více samostatné a sehnaly si sponzory sami s naší pomocí.

Další dotaz byl na výstavbu klubovny/zázemí/ pro tenis. Současná situace je nevyhovující a jistě všichni souhlasí, že tuto klubovnu je potřeba postavit.

Ing. Karban řekl, že souhlasí, ale proč se najednou zvedla cena výstavby skoro
o polovinu, jaké úpravy původního rozpočtu na projekt to zvýšily?

Starosta a místostarosta odpověděli, že je to dané nárůstem cen ve stavebnictví, takový je současný trend, bohužel. Ing. Karban řekl, že celá tato akce je netransparentní, a že by se mělo začít od znova, a soutěžit o lepší cenu. Ing. Šnajdr z Technického oddělení ale řekl,že vše proběhlo řádně, jak mělo, přihlásilo se sedm firem a tato cena byla nejlevnější z těchto nabídek. Smlouva s vybranou firmou, je již podepsaná, při odstoupení by byly již vyvozeny určité sankce. Určitě se shodneme na tom, že klubovna je velmi potřebná,a že se budeme snažit snížit náklady, ale postavit jen holý objekt bez vybaveného zázemí je také nesmysl dodal Mgr. Martin Komínek.

Mgr. Jiří Vavřička řekl, že všichni víme jak to s FK Hořovicko bylo. Diskuze o FK je častá, buď je necháme padnout, nebo jim pomůžeme, FK Hořovicko se s tím musísrovnat samo a musí se naučit být samostatné, dodal ještě jednou Ing. Skopeček. Jednotlivésporty nelze srovnávat, každý sport má jinou nákladovost.PhDr. Jiří Vlček řekl, že ale můžeme být hrdi na to, že podporujeme sporty v našem městě,a že jim můžeme pomoci, když to potřebují. Pan Pelikán také dodal, že určitě chceme, abyklub byl zdravý, a proto jim pomůžeme hledat
i sponzory, což je sice nelehký úkol, alepomoci jim chceme.Z občanů se ještě přihlásil pan Sojka, který řekl, že toto téma je rozhodně na dlouho, a určitě sek němu budeme neustále vracet, protože chybí peníze na vybudováníkvalitního tréninkového hřiště a úpravu stávajícího hřiště.Ještě někdo do rozpravy. Nikdo.Prosím předsedu komise o přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu.Návrh usnesení přečetl předseda komise PhDr. Jiří Vlček.Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ:  PRO 16  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

Nyní přejdeme k dalšímu bodu programu a tím jsou majetkoprávní úkony, jelikož je omluvena Mgr. Renata Wachtlová v krátkosti Vás seznámím s materiálem pro hlasování,řekl starosta.

 

Bod č. 6
Majetkoprávní úkony

 

A) Prodej nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

pozemků parcelní č. 2320/2, 2322/1 a 2323/1 v k. ú. Hořovice o  celkové výměře 208 m2 (Valdecká ulice) panu Bořku Rýdlovi, bytem 9. května 231, Hořovice, za účelem sjednocení majetku, zajištění lepšího přístupu k domu a oprav domu č. p. 526 v Hořovicích za kupní cenu 77.000 Kč.
Jedná se o zatravněné pozemky ležící mezi komunikací (ul. Valdecká) a hranicí rodinného domu č. p. 526. Pan Bořek Rýdl je vlastníkem domu č. p. 526 s pozemkem parc. č. 2321/1 v k. ú. Hořovice. O prodej pozemků požádal z důvodu sjednocení majetku, zajištění lepšího přístupu k domu č. p. 526 a oprav tohoto domu. Město si ve svém vlastnictví ponechá pozemek parc. č. 2320/1 v šíři 2 m od stávající hrany asfaltu komunikace s využitím pro případnou výstavbu chodníku. Dle znaleckého posudku ze dne 5.6.2017 činí obvyklá cena pozemků 77.000,- Kč. V daném případě nelze provést směnu pozemků, neboť žadatel nevlastní pozemky, které by byly vhodné ke směně.

Otevírám rozpravu. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení přečetl předseda komise PhDr. Jiří Vlček.
Přejdeme k hlasování.
HLASOVÁNÍ  PRO 17  PROTI  0  ZDRŽEL SE  0
Jednomyslně schváleno.

-5-

B) Nabytí nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

 

1) části pozemku parcelní č. 2153/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 280 m2

   (Sklenářka) z vlastnictví paní Lenky Kubíčkové, bytem Praskolesy 215, do
    vlastnictví města Hořovice, za účelem budoucí výstavby chodníku, za kupní cenu
    300,- Kč/m2 .

Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku.

Předmětný pozemek se nachází u křižovatky na Sklenářce. U pozemku jsou dvě autobusové zastávky, ke kterým lidé chodí přes tento pozemek. Též si přes pozemek zkracující cestu občané, kteří jdou do obce Tlustice a dále pokračují po chodníku na konci letiště. Nabídku k odkoupení části pozemku za kupní cenu 300,- Kč/m2 podala paní Kubíčková z důvodu plánovaného oplocení tohoto pozemku, které hodlá provést za účelem ochrany svého majetku.  Šíře kupovaného pásu bude po celé délce 2 m. Takto získaný pozemek bude možné v budoucnu použít pro stavbu chodníku.

Otevírám rozpravu.

Přihlásil se Ing. Karban, a řekl, že je velmi rád že ke stavbě chodníku dojde, je to dobré hlavně pro bezpečnost občanů. Do rozpravy se pak již nikdo nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl předseda komise PhDr. Jiří Vlček.

Přejdeme k hlasování.

HLASOVÁNÍ  PRO 17  PROTI  0  ZDRŽEL SE  0

Jednomyslně schváleno.

2) pozemků parcelní č. 895/4, 895/5, 895/6 v k. ú. Velká Víska, pozemků parc. č. 1670/2, 1670/3, 1670/4 a částí pozemků parc. č. 1670/1,  1671/1 a 1671/4 v k. ú.
Hořovice o celkové výměře 3557 m2 (ul. na Tíhavu a Fügnerova)
bezúplatný převod z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.

Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemků.

Na pozemcích v k. ú. Velká Víska a Hořovice se nacházejí komunikace, které mají charakter místních komunikací II., III a IV. třídy a jsou vedeny v pasportu místních komunikací. V k. ú. Hořovice jsou pozemky součástí ulice Fügnerova. Pozemky v k. ú. Velká Víska, až na malou část pozemku parc.
č. 895/4, který tvoří část komunikace, jsou zatravněné a tvoří okraj místní komunikace na Tihavu.

Otevírám rozpravu.

Přihlásil se Ing. Karban, zeptal se, proč nám to nabízejí a jak dlouho trvá takový převod.

Ing. Šnajdr, vedoucí technického oddělení odpověděl, že o převod pozemku jsme žádali sami, a že samotný převod trvá zhruba 2 roky.

Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil.

Přejdeme k hlasování.

HLASOVÁNÍ  PRO 17  PROTI  0  ZDRŽEL SE  0

Jednomyslně schváleno.

C) Směna nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. části pozemků parcelní č. 877/9 a 877/10 o celkové výměře 2 668 m2 v k. ú. Velká Víska
v podílovém spoluvlastnictví Jiřího Hrabáka a Josefa Lisého za pozemky parcelní č. 2279/3, 2279/4 a 2279/5 o celkové výměře 2 664 m2 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví města Hořovices doplatkem 210.000,- Kč ve prospěch města Hořovice.

Směna předmětných nemovitostí byla již schválena usnesením zastupitelstva města dne 20.2.2017. Následně bylo zjištěno, že nebyl zveřejněn záměr směny nemovitostí na úřední desce města. V důsledku této skutečnosti není směna nemovitostí platná. Záměr směny byl dne 26.5.2017 na úřední desce zveřejněn. Je ale třeba, aby směnu nemovitostí schválilo zastupitelstvo města opakovaně.

Pan Jiří Hrabák a pan Josef Lisý navrhli městu směnu pozemkův jejich vlastnictví parcelní č. 877/9 a 877/10 o výměře cca 2668 m2, které by měly být dotčené plánovaným obchvatem města Hořovice. Pozemky se nacházejí v k. ú. Velká Víska, poblíž silnice na Lochovice, v koridoru pro plánovaný obchvat. Směnu navrhli za pozemky ve vlastnictví města a to pozemky parcelní č. 2279/3, 2279/4 a 2279/5 o celkové výměře 2664 m2. Tyto pozemky se nacházejí v západní části Hořovic nad bývalou skládkou „Lom“. Dle znaleckých posudků ze dne 23.11.2016 činí obvyklá cena částí pozemků p. č. 877/9 a 877/10 v k. ú. Velká Víska 847.000,- Kč. Obvyklá cena pozemků p. č. 2279/3, 2279/4 a 2279/5 v k. ú. Hořovice činí 1,057.000,- Kč. Doplatkem ve výši 210.000,- Kč ve prospěch města Hořovice si smluvní strany rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků vyrovnají.

Do rozpravy k tomuto bodu se přihlásil Ing. Karban, a řekl, že tato směna pozemků je pro město velmi důležitá, a že je potřeba tuto směnu schválit.

Předseda návrhové komise sdělil, že budeme muset nejdříve původní návrh revokovat a schválit nové usnesení.

 

HLASOVÁNÍ PRO 17 PROTI 0  ZDRŽEL SE  0

Jednomyslně schváleno.                  

 

D) Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací města dle § 84 odst. 2 písm. d)

 

 1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Městská mateřská škola Hořovice
 • rozšíření doplňkové činnosti o provozování jeslové třídy

   

 1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice
 • změna sídla organizace
 • změna přílohy č. 1 – soupisu nemovitého majetku: vyjmutí budovy č. p. 620 (bývalého městského kina) s pozemkem parc. č. 2/1 v k. ú. Hořovice z majetku organizace
 • změna přílohy č. 2 – soupisu movitého majetku
 1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice

- čl. 3 – aktualizace hlavního předmětu činnosti příspěvkové organizace

- změny přílohy č. 1 (soupisu nemovitého majetku):

  a) svěření budovy č. p. 620 (bývalého městského kina) s pozemkem parc. č. 2/1 v k. ú. Hořovice do majetku organizace

  b) vyjmutí správy a údržby sportovního areálu, areálu městských lázní, hřiště u 1. ZŠ a restaurace Na Koupališti z předmětu činnosti organizace (bude zajišťovat příspěvková organizace Městské sportovní centrum Hořovice).

Otevírám rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil ing. Karban, a řekl, že materiály ke schválení zřizovacích listin měly nedostatky, u některých chyběly přílohy. Myslím, že měly být součástí materiálů i když se v nich nic nezměnilo. 

Ing. Jan Skopeček se zeptal, jestli město počítá se zřízením jeslové třídy s náklady s tím spojenými, které jistě nebudou nízké, protože otevření jeslové třídy má svá specifická pravidla. PhDr. Jiří Vlček seznámil zastupitelstvo se skutečností, že byl proveden průzkum,zda je zájem o jeslovou třídu, a zjistilo se, že zatím není zájem. Nicméně rozšířit zřizovací listinu o tuto činnost je do budoucna dobré, abychom byli připraveni.

V současnosti se budeme věnovat a připravovat rozšíření míst v MŠ.

Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil.

V 17.40 hod. přišel zastupitel Slaboch. Počet zastupitelů byl 18.

Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl předseda komise PhDr. Jiří Vlček.

Přejdeme k hlasování.

HLASOVÁNÍ  PRO 17  PROTI  0  ZDRŽEL SE  1

 

E)  Změny názvů ulic v Hořovicích

 

 1. Změna názvu ulice LÁZEŇSKÁ na TROUPOVA

  Jedná se o ulici již existující a pojmenovanou v roce 2001. Začíná od mostu
  u Společenského domu kolem Lázeňského rybníka směr žel. nádraží,
  na pozemcích parc. č. 1856/1, 1856/8, 1856/7, 1898/3, 1898/2 v k. ú. Hořovice.

 2. Změna názvu ulice POD ŠIBENCEM na OLYMPIJSKÁ

  Jedná se o ulici již existující a pojmenovanou v roce 2011. Vychází z horní části ulice Valdecká směrem k Dražovce, na pozemcích parc. č. 2331/72, části 2331/1, části 2331/147 v k. ú. Hořovice.

 3. Změna názvu části ulice FÜGNEROVA na U ŠTĚPÁNKŮ

  Jedná se o ulici již existující a pojmenovanou. Ulice Fügnerova je v současné době ve tvaru písmene „Y“. Z kruhového objezdu směr žel. nádraží a zároveň směr ulice Nová. S ohledem na nově vznikající zástavbu v lokalitě, které se historicky říká „U Štěpánků“ i na přesnější identifikaci nově budovaných staveb je vhodné část této ulice pojmenovat novým názvem. Nově by se pojmenovala pouze část ulice od Lidlu směrem k ulici Nová, na části pozemku parc.
  č. 1671/1 v k. ú. Hořovice.

  Starosta seznámil zastupitele s materiály pro schválení a otevřel rozpravu.

  Do rozpravy se přihlásil Ing. Karban, a řekl, že jen doufá, že to občanům nepřinese více starostí co se týká výměny dokladů, a jestli to bylo prověřeno. Do rozpravy se nikdo již nepřihlásil.

  Návrh usnesení přečetl předseda komise PhDr. Jiří Vlček.

  Přejdeme k hlasování.

  HLASOVÁNÍ  PRO 18  PROTI  0  ZDRŽEL SE  0

  Jednomyslně schváleno.        

  Dalším bodem ke schválení je účast města v Destinační agentuře Brdy, řekl starosta.
   

  F) Schválení účasti města Hořovice v Destinační agentuře Brdy, organizační složce Ekologického centra Orlov o.p.s.

  Destinační agentura Brdy je organizační složkou Ekologického centra Orlov o.p.s. pro realizaci rozvoje cestovního ruchu v regionu Brdy. Cílem agentury je zlepšování kvality života, životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu a zvýšení atraktivnosti regionu Brdy. Jedním z nástrojů je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků směřujících k rozvoji cestovního ruchu. Destinační agenturu Brdy personálně tvoří partneři o.p.s. na základě smlouvy o partnerství. Partner hradí o.p.s. roční příspěvek na provozní náklady, jehož výše a splatnost je stanovena Shromážděním partnerů Destinační agentury Brdy; maximální příspěvek bude činit 5.000,- Kč/ rok.

  Dovolte, abych mezi námi přivítal hosta MVDr. Gardoně, který Vám představí záměr a práci destinační agentury Brdy, řekl starosta a předal slovo.

  Pan MVDr. Gardoň vysvětlil, že agentuře Brdy jde o to, aby se v Brdech rozvinul turistický ruch, a zároveň nechce, aby se z Brd stalo komerční území. Chceme zachovat Brdy takové, jaké jsou. Chceme přilákat turisty na pěší turistiku, tak
  i cykloturistiku. Chceme udělat základny v okolních obcích, sem situovat parkoviště a občerstvení.

  Na trasách chceme udělat dobrou informační síť a vyznačit jednotlivé trasy.

  Starosta otevřel rozpravu.

  V 18.05 hodin odešla paní Jarmila Gruntová počet zastupitelů je 17.

  Do rozpravy se přihlásil Ing. Jan Skopeček, a řekl, že bude mít problém o tom hlasovat, protože na Středočeském kraji vzniká také destinační agentura Brdy, měli bychom posečkat, jak se to bude vyvíjet. Brdy jsou určitě krásné a měli bychom podporovat rozvoj cestovní ruchu.

  Starosta dodal, že tato vznikající agentura není v rozporu s Destinační agenturou Brdy.

  V 18.10 odešla MUDr.  Marta Jedličková a Ing. Ladislav Žalud, počet zastupitelů je 15.

  Dále se do rozpravy přihlásil Ing. Petr Karban, přiklonil bych se k té krajské agentuře, aby stále nevznikaly nové a nové agentury. Měla by to spravovat podle mého názoru jedna agentura.

  Pan Karel Červený, řekl, že by se mělo hlavně dbát na bezpečnost, aby se nerozdělával ve volné přírodě oheň a nevznikaly pak požáry.

  Rozpravu končím a prosím předsedu návrhové komise o přečtení usnesení, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

  Návrh usnesení přečetl předseda komise PhDr. Jiří Vlček.

  Přejdeme k hlasování.

  HLASOVÁNÍ  PRO 8  PROTI  3  ZDRŽEL SE  4  

  TENTO BOD NEBYL ZASTUPITELSTVEM SCHVÁLEN.

  Dalším bodem programu je schválení:

   

  Bod č. 7  Schválení spolupráce při zajištění projektu „Beroun – Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“

  Tento bod schvalujeme opět jako minulý rok, řekl starosta.

  Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

  Nikdo se nepřihlásil tak poprosím předsedu komise o přečtení návrhu a přejdeme k hlasování.

  Návrh usnesení přečetl předseda komise PhDr. Jiří Vlček.

  Přejdeme k hlasování.

  HLASOVÁNÍ  PRO 15  PROTI  0  ZDRŽEL SE  0

  Jednomyslně schváleno.

  Posledním bodem dnešního programu je:

  Bod č. 8 Diskuse, usnesení a závěr.

  Nejdříve prosím zastupitele.

  Pan Veverka se přihlásil ke slovu jako první a zeptal se jak zlepšit parkování v našem městě, konkrétně v ulici Horní. Budu o tom informovat městskou policii, řekl starosta.

  Stavba, nadměrný provoz kolem mateřské školky. Co s tím? Snažíme se tuto situaci řešit, ale nejsou to pozemky města.

  Ing. Petr Karban připomněl, že by se měla sekat tráva včas, např. spodní část hřbitova není ještě posekaná a vypadá to hodně neudržovaně. Toto jsou věci, kterých se občané hodně všímají, myslím, že by se toto mělo zlepšit.

  Z řad občanů se hodně ozývala kritika na parkování v našem městě, a na průjezd kamionů naším městem. Ing. Žížala řekl, že dopravní situace je opravdu hrozná a nic se s tím nedělá.

  Snažíme se to řešit, ale je to hrozně zdlouhavé. Byla provedena studie průjezdu naším městem, snad se brzy dočkáme obchvatu města, řekl starosta, je to na dobré cestě.

  Co se týká parkování, tak bohužel je problém v šířce komunikace, v mnoha případech se čeká na řešení a výrok od policie.

  Další připomínka byla od pana Horvátha. Ta se týkala návaznosti autobusu C9 na vlakové spoje. Vše bylo nahlášeno, několikrát jsme si stěžovali, ale ARRIVA to nechce řešit, řekl starosta.

  Pan Rogos, měl připomínku ke koupališti, že tam vůbec nefunguje občerstvení, není kam jít, vše je od koupaliště daleko. Mgr. Vavřička řekl, že doufá, až bude fungovat Městské sportovní centrum, že se to změní k lepšímu.Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil.

   

  V 19.45 hodin starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina jednání zastupitelstva ukončil.

   

  Dr. Ing. Jiří Peřina  Mgr. Zdeňka Ulčová                             Miroslav Veverka

   

   

   

   

  Usnesení

  Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2017

  ze dne 26. června 2017

  Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

   

  A

  podle § 84 odst. 2, písm. b)

  schvaluje

  závěrečný účet města Hořovice za rok 2016 bez výhrad

   

  B

  podle § 84 odst. 2, písm. b)

  schvaluje

  účetní závěrku města Hořovice sestavenou k 31. 12. 2016

   

  C

  podle § 84 odst. 2, písm. b)

  schvaluje

  2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2017

   

  D

  podle § 85 písm. c)

  schvaluje

  poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč organizaci FK Hořovicko, z.s., na základě veřejnoprávní smlouvy ve znění aktuální přílohy, která je nedílnou součástí zápisu.

   

  E

  podle § 85 písm. a)

  schvaluje

  prodej nemovitostí:

  pozemků parcelní č. 2320/2, 2322/1 a 2323/1 v k. ú. Hořovice o celkové výměře cca 208 m2 (Valdecká ulice)

  panu Bořku Rýdlovi, bytem 9. května 231, Hořovice, za účelem sjednocení majetku, za kupní cenu 77.000,- Kč

   

  F

  podle § 85 písm. a)

  schvaluje

  nabytí nemovitostí:

  a) části pozemků parcelní č. 2153/1 v k. ú. Hořovice o výměře 280 m2 (Sklenářka)

  z vlastnictví paní Lenky Kubíčkové, bytem Praskolesy 215, do vlastnictví města Hořovice za účelem budoucí výstavby chodníku, za kupní cenu 300,- Kč/m2

  b) pozemků parcelní č. 895/4, 895/5, 895/6 v k. ú. Velká Víska, pozemků parc. č. 1670/2, 1670/3, 1670/4 a části pozemků parc. č. 1670/1, 1671/1 a 1671/4 v k. ú. Hořovice o celkové výměře 3557 m2 (ul. na Tíhavu a Fügnerova)

  z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání (bezúplatný převod)

   

  G

  podle § 85 písm. a)

  revokuje

  příslušnou část svého usnesení č. 1/2017 z 20. února 2017

  a

  schvaluje

  směnu nemovitostí:

  části pozemků parcelní č. 877/9 a 877/10 o celkové výměře 2 668 m2 v k. ú. Velká Víska v podílovém spoluvlastnictví Jiřího Hrabáka a Josefa Lisého

  za

  pozemky parcelní č. 2279/3, 2279/4 a 2279/5 o celkové výměře 2 664 m2 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví města Hořovice s doplatkem 210. 000,- Kč ve prospěch města Hořovice

   

  H

  podle § 84 odst. 2 písm. d)

  schvaluje

  aktualizované zřizovací listiny příspěvkových organizací města:

 1. Městské mateřské školy
 2.  Městského kulturního centra Hořovice
 3. Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice

  Znění zřizovacích listin je v příloze originálu zápisu.

   

  CH

  podle § 84 odst. 2 písm. r)

  schvaluje

  změny názvů ulic v Hořovicích:

  1) změna názvu ulice Lázeňská na TROUPOVA

  2) změna názvu ulice Pod Šibencem na OLYMPIJSKÁ

  3) změna názvu části ulice Fügnerova na U ŠTĚPÁNKŮ

   

  I

  podle § 84 odst. 2 písm. p)

  schvaluje

  spolupráci s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“. Zároveň zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy o této spolupráci.

   

   

  Dr. Ing. Jiří Peřina        Mgr. Zdeňka Ulčová                      Miroslav Veverka