Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

 

ZÁPIS č. 2/2017

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 29. března 2017 v Klubu Labe Hořovice

 

Přítomni:

Dr. Ing Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Jana Šrámková, Mgr. Renata Wachtlová,
Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Petr Bakule, Karel Dudák, Mgr. Martin Komínek, Karel Pelikán, MDDr. Antonín Spal, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka, Karel Červený, Ing. Ladislav Žalud

Omluveni: Jan Slaboch, Dis., MUDr. Marta Jedličková, MUDr. Richard Švamberk, Ing. Jan Skopeček

 

 1. ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 16:00 hod.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání 17 členů zastupitelstva z celkového počtu 21 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

      Omluveni jsou: Jan Slaboch, Dis., MUDr. Marta Jedličková, MUDr. Richard
      Švamberk, Ing. Jan Skopeček  

 

Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:

Program:     

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
 2. 1. Rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2017
 3. Rozdělení dotací zájmovým organizacím z rozpočtu města
 4. Schválení zřizovací listiny nové příspěvkové organizace – Městské sportovní centrum Hořovice.
 5. Majetkoprávní úkony:
  A) Prodej nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb.
      pozemků parcelní č. 828/2, 850/4, 850/13, 851/6 a 851/7 v  k. ú. Velká Víska
       o celkové výměře 1350 m2 (u Cihlářského rybníka)
   B) Budoucí prodej nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
      části pozemku parcelní č. 942/1 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 42 m2
      (ul. Višňová)
 6. Revokace usnesení ze dne 20. února 2017 písmene B odst. 1, bod 1 o podání
  žádosti dotace městem Hořovice z programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR na akci „Nákup automobilu s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu“.                                                 
 7. Podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení dvou automobilů s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu z programu 013 310–Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR na akci „Nákup dvou automobilů s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu“.
 8. Podání žádosti o dotaci na projekt „Stropní zvedací a asistenční systém“ z programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.
 9. Diskuse, usnesení a závěr

 

Bod programu č. 1  Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: paní Jarmilu Gruntovou a Ondřeje Vaculíka

Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města jednomyslně zvoleni.

-2-

1 b) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen paní Janou Šrámkovou  a Ing. Petrem Karbanem.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je pokládán zápis za schválený.

1 c) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Předseda: PhDr. Jiří Vlček

Členové: Mgr. Renata Wachtlová a MDDr. Antonín Spal

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.

Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

Další bod přednesl starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina

Bod programu č. 2 – 1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2017

Starosta otevřel diskusi.

Do diskuse se přihlásil Ing. Petr Karban a zeptal se na vícepráce na sportovní hale, starosta odpověděl, že veškeré vícepráce jsou jasně definované. Ing. Pelikán s Ondřejem Vaculíkem řekli, že kompletní seznam je specifikován finančním dozorem, schůzka proběhne dne 30. 3. 2017. Všechny výdaje a práce budou upřesněny finančním dozorem.

Dále se Ing. Karban zeptal, proč se v rozpočtu objevuje hodně položek spojených s dotacemi. Všechny tyto položky se objevují v rozpočtu, protože ke všem žádostem o dotace se vypracovávají projekty, které jsou nutné k podání žádostí o dotace. Dále se pan Ing. Karban zeptal, co je to dotační monitoring. Pan tajemník Bc. Michal Hasman, MPA vysvětlil, že konkrétně tato položka se týká nadstavby 2. ZŠ, ale žádost se nepodala. Zpracovaná projektová dokumentace je hotová, a je u pana ředitele Mgr. Jiřího Vavřičky kdykoli k nahlédnutí. Mgr. Jiří Vavřička vysvětlil, že tento projekt byl nákladný proto, že součástí musel být zpracován projekt na únikové schodiště a výtah. Toto je právě velmi finančně nákladné.

Další dotaz byl na mobilní rozhlas, proč nechodí informace. Starosta odpověděl, že se na tom určitě pracuje, aby bylo vše co nejdříve funkční. Dále se pan Ing. Karban zeptal na doplatek energií v hale. Pan starosta sdělil, že tyto energie budou určitě přeúčtované - upřesní finanční dozor.

Do diskuze se již nikdo nepřihlásil tak přejdeme k hlasování.

Návrh usnesení bod A přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ PRO 17  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Návrh byl jednomyslně schválen.

Starosta města představil další bod programu.

Bod programu č. 3 – Rozdělení dotací zájmovým organizacím z rozpočtu města

Otevírám diskuzi, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

Ing. Karban řekl, že by se dostal do střetu zájmu a tudíž se zdrží hlasování. Nikdo další se pak již do diskuze nepřihlásil.

     Návrh usnesení B přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

     Dávám hlasovat.

   

     HLASOVÁNÍ  PRO 15  PROTI 0   ZDRŽEL SE 2

     (Ing. Petr Karban, Karel Pelikán)

 

    Dalším bodem programu ke schválení je:   

    Bod programu č.4 – Schválení zřizovací listiny nové příspěvkové organizace
   Městské 
sportovní centrum Hořovice.             

    Otevírám diskuzi.

    Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina předal slovo Mgr. Renatě Wachtlové, řekla, že by ráda
    k této smlouvě přivítala připomínky a komentáře. Ing. Pelikán se zeptal, jak to
    bude s provozem sauny a údržbou fotbalového areálu a jaká bude do budoucna
    komunikace MSC, aby vše řádně fungovalo. Mgr. Vavřička odpověděl, že by vše
    mělo fungovat za stejných podmínek jako doposud.

    Starosta řekl, že je velmi důležité dodržet stávající funkční podmínky údržby
    sportovního areálu a hlavně vkládat úsilí a podporu do rozvoje sportu.

    Dalším krokem je oprava tenisových kurtů. Máme zájem, aby sportoviště
    fungovala a veškeré služby s tím spojené byly kvalitní. Také chceme požádat
     o dotaci na umělý povrch pro fotbal, řekl starosta.

    K otázce schválení bodu se vrátil Ing. Petr Karban, řekl, že je potřeba udělat
    řádné inventury (aktualizace majetku) viz přílohy majetku. Toto by se mělo zadat
    jako úkol.

    Mgr. Renata Wachtlová upřesnila, že se nic neprodává, ale předává do
    hospodaření nově vzniklé organizaci.

    Mgr. Jiří Vavřička souhlasí s Ing. Petrem Karbanem, že v soupisech je určitě
    mnoho nedostatků a je potřeba provézt aktualizaci tohoto majetku, bude zde
    určitě mnoho nefunkčních a již opotřebených věcí, které je potřeba zlikvidovat.
    Navrhoval bych stanovit inventarizační a likvidační komisi, řekl Ing. Karban.
    S tím souhlasil i Mgr. Petr Bakule, a řekl, že bude rád když bude provedena řádná
    aktualizace, ale že si myslí že toto mělo být již připraveno, a proto nebude pro
    toto usnesení hlasovat.

    Místostarostka Jana Šrámková dodala, že inventarizace majetku je vždy
    provedena řádně a důsledně na konci roku.

    Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina k tomu dodal, že se musí napřed schválit organizace,
   do které se pak převádí majetek na základě řádné inventarizace.

    Na to reagoval Ing. Petr Bakule, že se rozhodně nestaví proti, ale že si myslí,
    že podklady měly být lépe připraveny, dále řekl, že je rád, že se MSBNF uleví,
    a že sportoviště budou mít svého samostatného správce.

    Ing. Jaroslav Pelán řekl, že inventární soupis je skutečný stav. Vše bylo řádně
    zkontrolováno a evidováno.

    Do diskuse se již nikdo nepřihlásil.

    Návrh usnesení C přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

    Dávám hlasovat.

        

    HLASOVÁNÍ  PRO 15 PROTI 0  ZDRŽEL SE 2

    ( Mgr. Petr Bakule, Jarmila Gruntová)

 

   Dalším bodem programu je:

   bod č. 5

   1) prodej nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

   pozemků parcelní č. 828/2, 850/4, 850/13, 851/6 a 851/7  k. ú. Velká Víska 
   o celkové výměře 1 350 m2 (u Cihlářského rybníka) manželům Evě a Jiřímu
   Klánovým, bytem v Hořovicích, za účelem sjednocení majetku a provedení
   majetkoprávního vypořádání za kupní cenu 187.000,- Kč.

   Tento návrh přečetla Mgr. Renata Wachtlová a vysvětlila, že jde o ucelení vodního
   díla. Ing. Petr Karban na toto reagoval, že by raději toto řešil směnou, ne
   prodejem.

   Ing. Mraček se zeptal, jestli tuto skutečnost někdo prověřoval.

   Mgr. Renata Wachtlová odpověděla, že to bylo právním oddělením pečlivě
   prověřeno, ale žádné pozemky v tomto případě ke směně nejsou.

   S tímto souhlasí i starosta Dr. Ing. Jiří Peřina, že rozhodně pokud je možná
   směna, je to vždy pro město výhodné.

   a

   2) budoucí prodej nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

   části pozemku parcelní č. 942/1 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 42 m2 (ul.
  Višňová) vlastníkům bytových jednotek domu č.p. 1230 v Hořovicích, za účelem
  vybudování šikmé bezbariérové rampy u bytového domu č.p. 1230 za kupní cenu
   ve výši určené znaleckým posudkem.
   Návrh přečetla Mgr. Renata Wachtlová. Místostarosta Ondřej Vaculík řekl, že toto
   je příklad jak řešit bezbariérový přístup, který je velmi potřebný. 
   Mgr. Petr Bakule se zeptal, jestli existuje vypracovaný znalecký posudek.
   Mgr. Renata Wachtlová odpověděla, že máme povinnost postupovat podle tržní
   ceny obvyklé. 
   Až bude stavba komplet hotová, tak se nechá vypracovat aktuální znalecký 
   posudek a na základě toho se stanoví cena k prodeji a vypracuje se smlouva.

   Další se do diskuze nikdo nepřihlásil.

  

   Návrh usnesení D přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

   Dávám hlasovat.

 

   HLASOVÁNÍ   PRO 17  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 

   Jednomyslně schváleno.

Přejdeme k dalšímu bodu:

Bod č. 6 - Revokace usnesení ze dne 20. 2. 2017

zastupitelstvo revokuje své usnesení ze dne 20. 2. 2017 č. 1/2017 a to v písm. B odst.1,

bod 1 podání žádosti o dotaci městem Hořovice.

O slovo se přihlásila  Mgr. Drahomíra Boubínová, ředitelka Domova Na Výsluní, a vysvětlila že původní návrh na nákup 1 automobilu se ruší a bude se podávat nová žádost na nákup

2 automobilů.

Zastupitel pan Karel Červený se dotázal, proč se žádá o dva automobily.

Ředitelka Mgr. Boubínová vysvětlila, že 75% obyvatel Domova Na Výsluní je imobilních, je potřeba mít pro ně speciálně upravená auta pro převoz těchto osob k lékaři, do nemocnic apod. Současný vozový park je nedostačující a již zastaralý, a přestavba stávajících aut nelze udělat. Tyto vozidla hlavně využíváme na rozvoz obědů pro seniory (tzv. obědové trasy).

Do diskuze se již nikdo nepřihlásil.

 

Návrh usnesení E přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček.

Dávám hlasovat.

 

HLASOVÁNÍ   PRO 16  PROTI 0  ZDRŽEL SE 1

(Mgr. Petr Bakule)

 

Dalším bodem je:

Bod č. 7 –  Podání žádosti o dotaci městem Hořovice z programu 013 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, na projekt „Nákup dvou automobilů s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu pro Domov Na Výsluní“. Spoluúčast města ve výši minimálně 25% z celkových uznatelných nákladů projektu.

Do diskuze se již nikdo po předchozím vysvětlení nepřihlásil.

Návrh usnesení F přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček.

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ   PRO 16  PROTI 0  ZDRŽEL SE 1

(Mgr. Petr Bakule)

Bod č. 8 - Podání žádosti o dotaci městem Hořovice z programu 013 310 – Rozvoj

a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, na projekt „Stropní zvedací a asistenční systém pro Domov Na Výsluní“. Spoluúčast města ve výši minimálně 25% z celkových uznatelných nákladů projektu.

K tomuto bodu se do diskuze již nikdo nepřihlásil, žádost o dotaci je za stejných podmínek jako u předcházející žádosti.

 

Návrh usnesení G přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček.

Dávám hlasovat.

 

HLASOVÁNÍ   PRO 17  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0

Posledním bodem dnešního programu je:

 

Bod č. 9 – Diskuse, usnesení  a závěr.

Tímto otevírám rozpravu řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

Jako první,  prosím aby se do diskuze přihlásili zastupitelé.

 

První se do diskuze přihlásil Ing. Petr Karban. Zeptal se jaký je průběh jednání s Městskou akciovou společností Hořovice?

Mgr. Wachtlová vysvětlila, že město je velice opatrné v tomto jednání a rádo by to řešilo dohodou, byla by to nejvýhodnější forma jednání. Rozhodně to chceme řešit, pokud by došlo na soudní jednání, vše by bylo zdlouhavé a komplikované.

Mgr. Petr Bakule řekl, že je důležité se dohodnout na podmínkách a a co nejrychlejším dořešení.

Dále byl vznesen dotaz týkající se Hořovické Teplárenské, zeptal se Ing. Petr Karban, zda jsou již vyhotovené znalecké posudky.

Ano, jsou již zpracované, odpověděl starosta, ale nyní prověřujeme, zda odhadce, který tyto posudky zpracoval, má na tuto činnost oprávnění. Na tuto skutečnost nás upozornil Ing. Žížala.

Karel Červený upozornil na nelegální skládku, která se tvoří za mostem, také upozornil, že je zde poničené zábradlí a Na Valdeku také. Místostarosta Ondřej Vaculík odpověděl, že na opravu zábradlí u společenského domu je již nahlášena oprava. Zábradlí u Valdeku je ve správě kraje, poničení bylo nahlášeno, ale zatím k žádným opravným krokům nedošlo.

Ing. Pelán odpověděl, že nelegální skládka se řeší a co v nejkratší době bude odstraněna. Ale nejspíš nezbráníme tomu, aby se znovu vytvořila. Starosta řekl, že by bylo vhodné prostor monitorovat a řádně označit. Toto opatření se nám již osvědčilo.

Potřebujeme co nejrychleji, aby již fungoval sběrný dvůr, řekl místostarosta Ondřej Vaculík.

Zastupitel Karel Červený navrhl, že u sochy slevače ve Starém zámku by měla být rozšířena tabulka o významná jména, kdo na výrobě této sochy spolupracoval. Seznam jmen předal starostovi, starosta slíbil, že tabulku o tato jména doplníme.

Dále byl vznesen dotaz na zpevnění a zabezpečení cesty kolem stadionu, je to tam poměrně nebezpečné hlavně pro starší občany a děti.

Mgr. Jiří Vavřička řekl, že se na to tak trochu pozapomnělo, určitě chceme napravit.

O slovo se přihlásil Ing. Ludvík – řekl, že je velmi mile překvapen, že konečně došlo k úklidu vlakového nádraží. Byl to neustálý boj, který se konečně povedl.

Starosta řekl, že na tom tak trochu zapracovala média, hlavně poděkoval paní Martě Šestákové z Podbrdských novin, která napsala a uveřejnila článek, který konečně přispěl k dořešení úklidu vlakového nádraží. Děkujeme.

Dále by Ing. Ludvík přivítal, kdyby se zdokonalil systém v placení poplatků, bylo by dobré aby se veškeré poplatky zaplatily na jednom místě, které by mělo být bezbariérové a bylo by to ohleduplné hlavně ke starším občanům.  Je to poněkud zastaralý přístup. Pan tajemník Bc. Michal Hasman, MPA, vysvětlil, že se snažíme toto co nejdříve vyřešit, ale potýkáme se s nedostatkem místa.

Dále má Ing. Ludvík  výhrady k ústroji městské policie, je přesvědčen, že kraťasy jsou nevhodné pro policii, i z hlediska bezpečnosti práce. Na tuto skutečnost již jednou poukazoval a nic se nezměnilo. Starosta odpověděl, že tato výstroj je schválena a povolena.

Má ještě někdo něco do diskuze? Nikdo?

 

V 18:05 hodin starosta schůzi ukončil.

 

 

Jarmila Gruntová   Ondřej Vaculík                     Dr. Ing. Jiří Peřina –  starosta města

 

 


 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 2/2017

ze dne 29. března  2017

 

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

 

 

A

dle §84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

 

1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2017

 

B

dle §85 písm. c)

schvaluje

 

poskytnutí dotací nad 50. 000,-  Kč organizacím  jmenovitě:  

TJ Spartaku 585 tis. Kč,  Sokolu 90 tis. Kč,  FK Hořovicku 600 tis. Kč,          Red Dragons 120 tis. Kč,  Cvočkařům 100 tis. Kč  a Ing. Jíchovi  na letní provoz zimního stadionu 100 tis. Kč.  Současně zastupitelstvo schvaluje  uzavření veřejnoprávních smluv ve znění dle přiloženého vzoru.

 

 

C

dle §84 odst. 2 písm. d)

schvaluje

zřízení příspěvkové organizace Městské sportovní centrum Hořovice a jeho zřizovací listinu. V souvislosti s tím ukládá radě města, aby prostřednictvím škodní a likvidační komise v rámci mimořádné inventarizace aktualizovala do 30. 6. 2017 seznam nemovitého a movitého majetku předávaného Městskému sportovnímu centru k hospodaření.

 

 

D

dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje

1) prodej nemovitostí pozemků parcelní č. 828/2, 850/4, 850/13, 851/6 a 851/7 v k. ú. Velká Víska o celkové výměře 1350 m2 (u Cihlářského rybníka)

manželům Evě a Jiřímu Klánovým, bytem v Hořovicích, za účelem sjednocení majetku a provedení majetkoprávního vypořádání za kupní cenu 187.000 Kč

 

a

dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje

2) budoucí prodej nemovitosti části pozemku parcelní č. 942/1 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 42 m2 (ul. Višňová) vlastníkům bytových jednotek domu čp. 1230 v Hořovicích, za účelem vybudování šikmé bezbariérové rampy u bytového domu č.p. 1230 za kupní cenu ve výši určené znaleckým posudkem.

 

E

revokuje

své usnesení ze dne 20. února 2017 č. 1/2017 a to v písm. B odst. 1, bod 1 podání žádosti o dotaci městem Hořovice se ruší.

 

 

F

schvaluje

podání žádosti o dotaci městem Hořovice z programu 013 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020, k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR , na projekt „Nákup dvou automobilů s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu – Domov Na Výsluní“ (předpokládané výdaje 3. 200. 000,- Kč, maximální výše dotace 2. 400. 000,- Kč).

Zároveň zastupitelstvo schvaluje spoluúčast města ve výši minimálně 25%
z celkových uznatelných nákladů projektu.

 

G

schvaluje

podání žádosti o dotaci městem Hořovice z programu 013 310 – Rozvoj a obnova technické základny sociálních služeb 2016 – 2020, k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, na projekt  „Stropní zvedací a asistenční systém pro Domov Na Výsluní“ (předpokládané výdaje  946. 826,- Kč, maximální výše dotace 23. 200,- Kč/m2). Zároveň zastupitelstvo schvaluje spoluúčast města ve výši minimálně 25% z celkových uznatelných nákladů projektu.

 

 

 

 

Jarmila Gruntová                   Ondřej Vaculík                             Dr. Ing. Jiří Peřina