Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

 

 

ZÁPIS č. 1/2017

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 20. února 2017 v Domově na Výsluní, Pražská 932 Hořovice

 

Přítomni:

Dr. Ing Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Jana Šrámková, Mgr. Renata Wachtlová, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Petr Bakule, Karel Dudák, MUDr. Marta Jedličková, Mgr. Martin Komínek, Karel Pelikán, Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jarmila Gruntová, MUDr. Richard Švamberk, Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka

Omluveni: Jan Slaboch, Dis., Karel Červený, Ing. Ladislav Žalud

 1. ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 16.05 hod.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání 16 členů zastupitelstva z celkového počtu 21 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Chybí:  Ing. Jan Skopeček, Mgr. Renata Wachtlová,  patrně přijdou později.

      Omluveni jsou:  Jan Slaboch, Dis., Karel Červený, Ing. Ladislav Žalud

Dále zde všechny přivítala ředitelka Domova na Výsluní PhDr. Mgr. Bc. Drahomíra Boubínová, na dnešní schůzi zastupitelstva se bude schvalovat podání žádosti o dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020 Městem Hořovice pro Domov Na Výsluní.

Dále pokračoval Dr. Ing. Jiří Peřina.

Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:

      Dnešní program:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
 2. Schválení odměn členů zastupitelstva
 3. Schválení podání žádosti o dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně technické

  Základny sociálních služeb 2016 – 2020 Městem Hořovice pro Domov Na Výsluní

 4. Schválení dotace a smluv neziskovým organizacím v oblasti sociálních služeb
 5. Majetkoprávní úkony:

  A) Směna nemovitostí dle §85 písm. a) zákona č. 128/200 Sb.

  části pozemků parcelních č. 877/9 a 877/10 o celkové výměře 2 668 m2 v k. ú. Velká Víska

  za pozemky parcelní č. 2279/3, 2279/4 a 2279/5 o celkové výměře 2 664 m2 v k. ú. Hořovice

  B) Zřízení práva stavby dle § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.

  Pro stavbu „ Skládka odpadů Hrádek – Hořovice , Rekultivace II. Etapa“

  Na pozemcích parcelní č. 2387/9, 2387/10, 2388/3, 2388/5, 2388/7, 2388/9 a 2389

  V k. ú. Hořovice

 6. Diskuze, usnesení a závěr.

Starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina seznámil členy zastupitelstva se změnou programu:

Bod programu č.5 B) bude stažen z programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice

Dávám o tom hlasovat:

 HLASOVÁNÍ: PRO 16   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0

Bod programu č. 1  Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: paní Janu Šrámkovou a Ing. Petra Karbana

Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:

HLASOVÁNÍ: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE  2

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.

 

1 b) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen paní Jarmilou Gruntovou a Ondřejem Vaculíkem

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je pokládán zápis za schválený.

1 c) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Předseda: PhDr. Jiří Vlček

Členové: Mgr. Jiří Vavřička a MDDr. Antonín Spal

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.

Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

Další bod přednesl starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina

Bod programu č 2  Schválení odměn členů zastupitelstva

Starosta otevřel diskusi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.

Návrh usnesení A přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ PRO 16  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

V 16:15 hodin přišel Ing. Jan Skopeček

Počet zastupitelů 17 

Starosta města představil další bod programu.

Bod č. 3  Schválení podání žádostí o dotaci

Na úvod řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina, že tento bod se skládá ze dvou částí podání žádosti o dotace na „Nákup automobilu s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu“ a „Modernizace koupelen v pokojích“.

Pak starosta předal slovo místostarostovi Ondřeji Vaculíkovi, který představil projekt renovací koupelen a podání žádosti o dotace. Vše bohužel nelze udělat naráz, ale budeme do budoucna určitě hledat finanční prostředky, aby renovace koupelen proběhla postupně v celém areálu Domova Na Výsluní. Zatím jsme ve fázi podání žádosti o dotaci. Paní ředitelka PhDr. Mgr. Bc. Drahomíra Boubínová vysvětlila, o co žádají a jaký je postup při podání žádosti a splnění všech podmínek.

       Ke slovu se vrátil pan starosta Dr. Ing. Jiří Peřina a poděkoval Ing. Petru
       Karbanovi za upozornění na změnu v usnesení. Řekl, že takto si představuje
       spolupráci.

       Dalším bodem ke schválení podání žádosti je „Nákup automobilu s úpravou
       pro převoz osob se sníženou schopností pohybu – pro Domov Na výsluní“.   

       Otevírám diskuzi.

       Pan Ing. Karban se zeptal o jaký počet koupelen se jedná. Paní ředitelka
       PhDr. Boubínová odpověděla, že se jedná v první fázi o 42 koupelen.

       Z řad občanů byl dotaz, proč se projekt neudělal hned správně. Odpověděl
       místostarosta, že technické podmínky a normy se neustále mění, a zpřísňují,
       proto se musí udělat tyto renovace, aby vyhověly současným normám. Tyto
       požadavky jsou velmi nákladné, proto se využívají možnosti čerpání dotací,
       které může město získat.

       Do diskuze se již nikdo nepřihlásil.

        Návrh usnesení B přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

        Dávám hlasovat.

       HLASOVÁNÍ  PRO 17  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0

       Dalším bodem programu ke schválení je:

        Bod programu č. 4  Schválení dotace a smluv neziskovým organizacím
        v oblasti  sociálních služeb    

        Otevírám diskuzi.

       Ing. Karban pochválil velmi dobrou práci komise. Dále navrhl, že by naše město
       mohlo poskytovat službu pro seniory „ SENIOR POINT“, která by mohla fungovat
       prostorách starého zámku.  

       Určitě tento návrh podpoříme, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

       Do diskuze se již nikdo nepřihlásil.

       Návrh usnesení C přečetl předseda návrhové komise PhDr. Jiří Vlček

       Dávám hlasovat.

       HLASOVÁNÍ  PRO 16  PROTI 0  ZDRŽEL SE 1 

  

       Dalším bodem programu je:

       bod č. 5 A) směna nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

       části pozemků parcelní č. 877/9 a 877/10 o celkové výměře 2 668 m2 v k. ú.
       Velká Víska za pozemky parcelní č. 2279/3, 2279/4 a 2279/5 o celkové výměře
       2 664 m2 v k. ú. Hořovice.

       Starosta města řekl, že tato směna pozemků se týká budoucího obchvatu
       města a je pro město výhodná.

       Otevírám diskuzi. 

       Ing. Karban řekl, že je rád že se něco děje ohledně řešení dopravní situace
      (obchvatu města).

       K tomuto bodu se do diskuze již nikdo nepřihlásil.

       Návrh usnesení D přečetl PhDr. Jiří Vlček

       Dávám hlasovat.

 

       HLASOVÁNÍ   PRO 17  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0

 

       V 16:40 hodin. přišla Mgr. Wachtlová

       Počet zastupitelů 18

Poslední bod programu byl stažen, takže můžeme přejít k diskuzi.

Otevírám diskuzi pro členy zastupitelstva i občany.

První se přihlásil do diskuze zastupitel Ing. Jan Skopeček a seznámil ostatní se skutečností, že v průběhu měsíce dubna bude možné začít žádat Středočeský kraj
o nové dotační tituly v různých oblastech. Touto cestou bude možné žádat
a získávat finanční prostředky pro různé projekty.

Do diskuze se přihlásil Ing. Karban a otázal se jako předseda kontrolního výboru, proč rada schvaluje výjimky, což vypadá netransparentně. Požádal, aby v zápisech bylo odůvodnění proč se výjimka schvaluje. Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina řekl, že schvalování radou probíhá vždy transparentně, každý radní má k dispozici důvodovou zprávu, která je zároveň přílohou zápisu, a kdykoli k nahlédnutí. Rozhodně žádné předpisy rada nechce porušovat ani obcházet.

Vše je transparentní a pokud bude kdokoliv mít zájem o vysvětlení a nahlédnutí do zápisu, tak je vše k dispozici na úřadě.

Místostarosta Ondřej Vaculík řekl, že výjimky se většinou týkají projekčních akcí, kde jde o rychlost a správnost řešení a nedělitelnost odpovědnosti za projekt mezi více projektantů.

Pan Karel Pelikán se dotázal na průběh stavby parkoviště u nemocnice. Starosta města odpověděl, že s výstavbou se již započalo, výstavba parkoviště by měla být dokončena v 1. pololetí tohoto roku.

Ing. Karban se dotázal na údajnou závoru, která by měla být součástí parkoviště. Starosta odpověděl, že se bude muset technicky zajistit, aby nedocházelo ke zneužívání parkovacích míst. Vedení nemocnice by chtělo zajistit, aby toto parkoviště sloužilo výhradně pro klienty nemocnice. Ing. Karban řekl, že toto jsou informace, které by měli vědět občané Hořovic a měli by být o tomto informováni.

Dále byl položen dotaz ohledně odkupu akcií Městské akciové společnosti Hořovice, a.s.. Mgr. Renata Wachtlová vysvětlila, že tento závazek chceme ukončit a hledat výhodnou variantu pro město. Musí se vypracovat znalecké posudky, rozhodně je to dlouhodobá záležitost k řešení.

Do diskuze se přihlásila paní z řad občanů. “Co uděláte s městskou dopravou? Autobusy nejezdí podle jízdního řádu nebo nejedou vůbec. Napojení autobusové linky na odjezdy vlaků ČD vůbec nefunguje. Je to zoufalá situace.“

Místostarosta Ondřej Vaculík odpověděl, že město dělá vše, co může, aby autobusová doprava fungovala jak má, ale bohužel ARRIVA, s.r.o. je soukromá společnost, nemůžeme jim nic přikázat. Opravdu se to snažíme řešit. Je potřeba, aby občané nahlásili spoje, které nejely do ARRIVY.

Paní místostarostka Jana Šrámková dodala, že když volala přímo na ředitelství, tak jí bylo řečeno, že autobusy jezdí.

Ing. Karel Dudák se ještě vrátil k renovaci koupelen a řekl, že to mělo být řešeno hned  správně. Také se zeptal, zda už je vypracován projekt. Tajemník  Bc. Michal Hasman, MPA mu vysvětlil, že jsme ve fázi zpracování a podání žádosti. Technické nároky se zvyšují, a proto je potřeba tuto renovaci stávajících koupelen řešit, využít možnosti dotace.

Další dotaz vznesl pan Ing. Žížala, zda se realizují práce ohledně obchvatu města? Starosta odpověděl, že ano. Ing. Žížala si přál, aby tento dotaz i odpověď byly zaznamenány v zápisu zasedání zastupitelstva.

Dopravní situace týkající se průjezdem kamionů městem je složitá, jedná se s Krajským úřadem a okolními městy a obcemi.

Dále byl vznesen požadavek, zda by mohlo fungovat veřejné osvětlení v okolí firmy TEDOM a. s. Hořovice, směr Komárov. Je to neosvětlený úsek a chybí zde chodník. Bylo slíbeno, že se tím bude město zabývat.

 

Ještě někdo se chce přihlásit do diskuze, zeptal se starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

Nikdo se již nepřihlásil.

„Tímto tedy končím dnešní veřejné zasedání“, a všem přítomným starosta poděkoval za účast.

 

Jana Šrámková   Ing. Petr Karban                      Dr. Ing. Jiří Peřina –  starosta města

 


 

 

 

USNESENÍ

Zastupitelstva města Hořovice č. 1/2017

ze dne 20. února 2017

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

A

podle 84 odst. 2 písm. n)

Zastupitelstvo se seznámilo s Nařízením vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto nařízení je zvýšen maximální možný limit odměn členům zastupitelstev. Zastupitelstvo schvaluje ponechat odměny v dosavadní výši.

 

B

podle § 84 odst. 1

schvaluje

podání žádostí o dotace městem Hořovice z programu 013 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020, k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, na akce nazvané:

1)Nákup automobilu s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu – Domov Na Výsluní“ (předpokládané výdaje 1.600.000 Kč, maximální výše dotace 1. 200.000,- Kč)

a

2) Modernizace koupelen v pokojích – Domov Na Výsluní, Domov pro seniory se zvláštním režimem Hořovice“ (předpokládané výdaje 9. 148.000,- Kč, maximální výše dotace 6. 870. 000,- Kč).

Zároveň zastupitelstvo schvaluje spoluúčast města ve výši minimálně 25% z celkových uznatelných výdajů.

 

C

podle § 85 písm. c)

schvaluje

přidělení dotací organizacím, které podaly na základě vyhlášených výběrových řízení žádost a splnily podmínky dle „ Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu města Hořovice – sociální oblast“. 

Současně zastupitelstvo schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí těchto dotací dle přiloženého vzoru.

 

D

schvaluje

podle § 85 písm. a)

 1. Směnu nemovitostí

  části pozemků parcelní č. 877/9 a 877/10 o celkové výměře 2 668 m2 v k. ú. Velká Víska v podílovém spoluvlastnictví Jiřího Hrabáka a Josefa Lisého

  za

  pozemky parcelní č. 2279/3, 2279/4 a 2279/5 o celkové výměře 2 664 m2 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví města Hořovice s doplatkem 210.000,- Kč ve prospěch města Hořovice.

   

   

  Dr. Ing. Jiří Peřina – starosta města