Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

 

 

ZÁPIS č. 5

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 15. prosince 2016 v Klubu Labe

 

 

Přítomni:

Dr. Ing Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Jana Šrámková, Mgr. Renata Wachtlová, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Petr Bakule, Karel Dudák, Mgr. Martin Komínek, Ing. Jan Skopeček, Jan Slaboch, Dis., Karel Červený, MDDr. Antonín Spal, Jarmila Gruntová, Ing. Ladislav Žalud, Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka

 

Omluveni: MUDr. Marta Jedličková, Karel Pelikán, MUDr. Richard Švamberk

 

ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané, dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání 17 členů zastupitelstva z celkového počtu 21 členů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Chybí:  Mgr. Martin Komínek patrně přijde později.

Omluveni jsou:  MUDr. Marta Jedličková, Karel Pelikán, MUDr. Richard Švamberk

      Dnešní program:

      Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:

1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení programu

2. 4. a 5. rozpočtové opatření na rok 2016

3. Schválení rozpočtu města Hořovice na rok 2017

       4. Podání žádosti o zřízení kontokorentního úvěru v roce 2017
          do výše 5. mil. Kč.

 5. Majetkoprávní úkony:

A) Prodej nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

1) část pozemku parcelní č. 745/1 v k. ú. Hořovice o výměře 56 m2

pozemek parcelní č.  747/2 v k. ú. Hořovice o výměře 19 m2 (Husovo náměstí)

2) část pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska o výměře 19 m2

(ul. Komenského)

3) část pozemku parcelní č. 66/23 v k. ú. Velká Víska o výměře 186 m2

(ul. K Nemocnici)

4) pozemek parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2

(ul. Fügnerova)

B) Nesouhlas s prodejem nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

pozemek parcelní č. 611/1 o výměře 78 m2, pozemek parcelní č. 612 o výměře 316 m2

oba v k. ú. Hořovice (ul. Valdecká)

C) Nabytí nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

1) pozemek parcelní č. 678/11 v k. ú. Velká Víska o výměře 192 m2 (ul. Rpetská)

2) pozemek parcelní č. 359/7 v k. ú. Velká Víska o výměře 94 m2 (ul. Vrchlického)

D) Nesouhlas s nabytím nemovitosti dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

pozemek parcelní č. 903/8 v k. ú. Velká Víska (část koryta Žákova náhonu včetně břehových porostů) o délce 570 m

       6.  Schválení akčního plánu 2017 – 2018

       7.  Záměr pořízení regulačních plánů (RP) nazvaných dle lokalit – RP

            RP Hvozdecká, RP Západní sídliště, RP Velká Víska a RP Žižkov

       8. Schválení účasti města v Destinační společnosti Brdy, z.s.

       9. Diskuse, usnesení a závěr

         BOD 1

1a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: paní Jarmilu Gruntovou a pana Ondřeje Vaculíka

Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města jednomyslně zvoleni.

1b) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen paní Jarmilou Gruntovou a panem Karlem Dudákem. Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je pokládán zápis za schválený.

1c) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Předseda: PhDr. Jiří Vlček

Členové: paní Mgr. Zdeňka Ulčová a pan Ing. Petr Karban

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o návrhu.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.

1d) SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Má někdo z přítomných členů zastupitelstva města k navrženému programu pozměňující návrh?  Nikdo.

Dávám hlasovat o dnešním programu.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

Program byl jednomyslně schválen.

 

V 18 hodin 14 minut přišel pan Mgr. Komínek počet zastupitelů je 18.

Další bod přednesl starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina

       BOD 2 – Rozpočtové opatření

2a) 4. rozpočtové opatření na rok 2016 na vědomí

a

2b) 5. Rozpočtové opatření na rok 2016 schválení

Otevírám diskuzi k bodu A): Nikdo?

Otevírám diskuzi k bodu B): Nikdo?

Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0

4. a 5 rozpočtové opatření bylo jednomyslně schváleno.

Dalším bodem dnešního jednání je:

BOD 3 – Schválení rozpočtu v „ paragrafovém znění“  města Hořovice na rok 2017

Otevírám diskuzi.

O slovo se přihlásil Ing. Petr Karban, který chtěl vysvětlit příjmy od Městské a.s., podrobné vysvětlení podala vedoucí finančního oddělení paní Šumerová, tyto příjmy jsou na základě smluv, které byly již uzavřené v předchozích letech. Jsou to finanční operace zápočtem a tyto finanční operace v rozpočtu neprobíhají. Dále situaci kolem Městské a.s. vysvětlil podrobněji starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina. Dále se o slovo přihlásil Ing. Jan Skopeček, který požaduje, aby předkládané materiály byly podrobnější. Později se ukázalo, že jsou dostačující.

Dr. Ing. Jiří Peřina dále řekl, že rozpočet je schodkový, s tím že schodek bude dorovnán kontokorentním úvěrem. Rozpočet byl projednán finančním výborem a doporučen ke schválení. Starosta řekl, že letošní rozpočet je dobře ekonomicky sestaven. V roce 2015 nebyl kontokorent využit vůbec, v roce 2016 využit jen na velmi krátkou dobu.

Vše je také závislé na počtu schválených dotací, proto se musí počítat se zapojením kontokorentu. Ing. Karban řekl, že mu chybí jakýsi přehled projektů, které projekty jsou zrealizované, které právě probíhají a které budou realizované, a které leží tzv. „v šuplíku“. Starosta vysvětlil, že tyto projekty se musí zpracovávat, protože bez vypracovaných projektů nelze žádat o dotace. Proto některé tzv. „leží v šuplíku“, a čekají až bude vypsaný vhodný dotační titul. Pan místostarosta Ondřej Vaculík a místostarostka Jana Šrámková se zapojili do diskuze a vysvětlili, že projekty se musí vždy připravit předem, aby se mohly zrealizovat a žádat o dotace. Ing. Petr Karban uvedl, že např. projekt „ Revitalizace Západní sídliště“, se neuskutečnil. Starosta i místostarosta odpověděli, že to rozhodně není „mrtvý projekt“, ale že bylo respektováno rozhodnutí občanů.

O slovo se přihlásil Ing. Skopeček, který řekl, že je špatné projekty nemít, ale že je i špatné, aby projekty ležely dlouho v šuplíku, protože tzv. „stárnou“. Pravda je někde mezi. Dále se poukazovalo na projekt ohledně budovy autobusového nádraží. Starosta vysvětlil, že dotace přinášejí peníze, aby město neplatilo 100%, proto byl vypracován projekt na zvelebení zázemí na autobusovém nádraží. Týká se to hlavně vybudování toalet pro občany, které tam v současné době právě chybí.

Mgr. Bakule řekl, že je dobré mít tyto projekty, ale že si myslí, že některé by to potřebovaly více. Například silnice, chodníky v našem městě. Dále městské lázně apod. Je potřeba městský majetek zhodnocovat, ale upřednostňovat projekty, které to právě potřebují. Proto se snažme hledat dotace systémově, aby dlouho neležely projekty „v šuplíku“.

Dále se ptal ohledně rozpočtu Ing. Skopeček na nárůst položky, týkající se městské policie. Starosta vysvětlil, že tento nárůst je hlavně způsoben tarifním nárůstem mezd, vznikl nepřetržitý provoz kamerového systému. Starosta města sdělil, že bezpečnostní situace v našem městě se díky kamerovému systému výrazně zlepšila.

Starosta se zeptal, zda má ještě někdo něco do diskuze ohledně rozpočtu. Nikdo?

Dávám hlasovat.

Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

Hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 2 

Rozpočet města na rok 2017 byl schválen.

V 19 hodin 20 minut odešla Mgr. Renata Wachtlová. Počet zastupitelů 17.

BOD 4 - Dalším bodem je schválení kontokorentního úvěru na rok 2017 do výše 5 mil. Kč.

Otevírám diskuzi.

V diskuzi starosta města vysvětlil podrobnosti k tomuto bodu. Do diskuze se pak už nikdo

nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  jednomyslně schváleno

Starosta přešel k dalšímu bodu jednání.

BOD 5 – Majetkoprávní úkony:

5A) Prodej nemovitostí 

5A.1) části pozemku parcelní č. 745/1 v k. ú. Hořovice o výměře 56 m2  a pozemku parcelní č. 747/2 v k. ú. Hořovice o výměře 19  (Husovo náměstí) manželům JUDr. Jaroslavu a PhDr. Ivaně Ortmanovým, bytem Hořovice, Husovo nám. 65/2 a  Vilová 1091/5, za účelem sjednocení majetku a parkování osobního automobilu (část pozemku p. č. 745/1) a z důvodu přístupu k domu č. p. 65 a umožnění oprav domu č. p. 65 v Hořovicích (pozemek p. č. 747/2) za kupní cenu 51.000,-  Kč

     Otevírám diskuzi. Nikdo?

     Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

     Dávám hlasovat.

     Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 jednomyslně schváleno

5A.2) části pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska o výměře 19 m2

  (ul. Komenského)

manželům Hedvice a Milošovi Koželuhovým, bytem Hořovice, Lesní 1144, za účelem   majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 11.000,- Kč

     Otevírám diskuzi. Nikdo?

     Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

     Dávám hlasovat.

     Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  jednomyslně schváleno

     5A.3) části pozemku parcelní č. 66/23 v k. ú. Velká Víska o výměře 186 m2   (ul.   K nemocnici)

     společnosti NH Hospital, a. s., za účelem výstavby nových ambulancí, za kupní cenu 44. 000,- Kč.

    Otevírám diskuzi.

    O slovo se přihlásil Ing. Karban s dotazem, proč se prodává jen část pozemku.  
    Starosta města vysvětlil,  proč tomu tak je, město část pozemku bude
    v budoucnu potřebovat.

    Zastupitel pan Karel Červený se domnívá, že pozemek by se neměl prodávat,
    dokud nebude vybudováno  parkoviště před nemocnicí. Diskuze ukončena.
    Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

    Dávám hlasovat.

    Hlasování:  pro 15, proti 1, zdržel se 1 

5A.4) Zastupitelstvo revokuje své usnesení č.3/2016 ze dne 22.6. 2016 v části
         týkající 
se prodeje  
         pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře 554 mtak,
         že je ruší. 
        
         
         pozemku parcelní č. 1672/1 v k.ú. Hořovice o výměře 554 m2(ul Fügnerova)
        
Společnosti Cymedica Engineering, s.r.o., za účelem vybudování veřejného
         parkoviště a chodníku, za kupní cenu 252.000,- Kč.

Otevírám diskuzi.

Mgr. Petr Bakule se přihlásil o slovo, a řekl, že by se měla uvádět v materiálech pro lepší orientaci cena za m2 než cena celková (prodejní).

Tento materiál se již opakuje, byl přepracován znalecký posudek, měla by být nejprve provedena revokace původního usnesení zastupitelstva a pak následně hlasovat o prodeji. Na základě této připomínky se zastupitelé dohodli, že bude provedena   revokace usnesení č. 3/2016 ze dne 22.6. 2016.

Ing. Karban řekl, že by se tohoto pozemku město nemělo zbavovat, s tím souhlasil i pan Karel Červený. Konec diskuze.

         Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

         Dávám hlasovat.

         Hlasování: pro 11, proti 6, zdržel se 0 schváleno

5B)  Neschvaluje prodej nemovitostí:

         pozemku  parcelní č. 611/1 o výměře  78   m2  a  pozemku parcelní č. 612 
         o výměře 
316 m2   v k. ú. Hořovice  (ul. Valdecká)

         Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Dobříš

         Otevírám diskuzi.

         Ing. Karban se zeptal, proč se tento materiál dává do zastupitelstva?

         JUDr. Maříková vysvětlila, že nakládání s majetkem města je na zastupitelstvu.

         Ing. Jan Skopeček dodal, že to tak musí být. Rada doporučuje, zastupitelstvo

         schvaluje. Diskuze ukončena.

          

         Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

         Dávám hlasovat.

         Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1

Dalším bodem jednání je:

5C.1) pozemku parcelní č. 678/11 v k. ú. Velká Víska o výměře 192 m2 (ul. Rpetská) z vlastnictví pana IVO Kulíka, bytem Rpetská 1030, Hořovice, do vlastnictví města Hořovice, za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 38. 400,- Kč.

    Otevírám diskuzi. Nikdo?

    Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

    Dávám hlasovat.

    Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  jednomyslně schváleno  

Další bod jednání: 

5C.2)  Bezúplatný převod nemovitosti – pozemku parcelní č. 359/7 v k. ú. Velká Víska o výměře 94 m2 (ul. Vrchlického) z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.

     Otevírám diskuzi. Nikdo.

     Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

     Dávám hlasovat.

     Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se  0  jednomyslně schváleno

     Další bod.

5D)  Neschvaluje nabytí nemovitosti:

     pozemku parcelní č.903/8 v k. ú. Velká Víska (část koryta Žákova náhonu
    včetně břehových porostů o délce 570 m) 
z vlastnictví české republiky –
    Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, za kupní cenu
    126.000,- Kč.

     Otevírám diskuzi. Nikdo.

     Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

     Dávám hlasovat.

     Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1 

 Dalším bodem dnešního jednání je:

 BOD 6 - Schválení akčního plánu na dvouleté období 2017 – 2018

     akční plán představil tajemník Bc. Michal Hasman, MPA.

     Otevírám diskuzi.

     Ing. Jan Skopeček řekl, že akční plán slouží pro zpracování budoucích
     projektů a podávání žádostí o dotace. Schvalování akčního plánu je
     víceméně formalitou. O slovo se přihlásil z řad občanů Ing. Mraček, chtěl
     vysvětlit kdo vybírá projekty pro strategický plán. Tajemník vysvětlil, že to
     vybírá strategická komise, která naposledy zasedala 8. 9. 2016 a  byl pořízen
     zápis z tohoto jednání. Dále řekl, že v akčním plánu není řešena dopravní
     situace města.

     Diskuze je ukončena.

     Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

     Dávám hlasovat.

     Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 3 

Dalším bodem je:

BOD 7 - Záměr pořízení regulačního plánu Hvozdecká, regulačního plánu

Západní sídliště, regulačního plánu Velká Víska a regulačního plánu Žižkov.

Regulační plán představil vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí Ing. David Grunt.

Regulační plán zpracovává architekt , stanoví jak bude vypadat zástavba v našem městě a její regulace. Místostarosta Ondřej Vaculík je přesvědčen, že je to změna k lepšímu.

Ing. Ladislav Žalud se zeptal,  jestli se to bude týkat i původní zástavby. Zpětně to nelze.

Regulační plán bude řešit budoucí zástavbu a její vzhled. Ing. Skopeček řekl, že by spíše upřednostnil městského architekta než regulační plán. Pro město by to mělo větší architektonický význam. Diskuze ukončena.

Návrh usnesení přečetl PhDr. Jiří Vlček

Dávám hlasovat.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1 

Ve 20 hodin 45 minut odešel pan Mgr. Jiří Vavřička zastupitelů celkem 16

Dalším bodem dnešního jednání je:

BOD 8 - Souhlas s účastí města Hořovice v Destinační Společnosti Brdy, z. s. a schválení stanov tohoto spolku.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík seznámili s programem této společnosti. Po podrobném prostudování bylo zjištěno, že je to pro město Hořovice nevýhodné. Nechceme, aby se CHKO Brdy stalo územím pro komerční využití.

Otevírám diskuzi:

Pan Karel Červený řekl, že si CHKO Brdy nenecháme zničit, a rozhodně bychom se takových projektů neměli účastnit. Ing. Karban má také stejný názor. Konec diskuze.

Dávám hlasovat.

 

Hlasování: pro 0, proti 15, zdržel se 1

Zastupitelé města nesouhlasí s účastí města Hořovice v Destinační společnosti Brdy, z.s. a neschvaluje stanovy tohoto spolku.

 

Posledním bodem dnešního jednání je:

BOD 9 - diskuze pro zastupitele a občany, usnesení a závěr:

Ing. Žalud se zeptal, proč na minulém jednání přišel návrh pana Červeného, aby obchodní řetězce přispívaly na dopravu tolik úsměvný. Místostarosta Ondřej Vaculík řekl, že to vzal opravdu vážně a chce tento návrh i realizovat.

Ing. Karban poukázal na nedostatky v jízdních řádech. Spoje nejezdí, nenavazují na ČD.
Společnost ARRIVA slíbila, že se budou snažit udělat nápravu.

Pan Karel Červený si také stěžoval na městskou dopravu, konkrétně na linku C9. Řeší se to, ale ARRIVA nemá řidiče, je jich nedostatek.

Pan Karel Dudák se zeptal, kdy bude realizace sběrného dvora. Pan starosta a místostarosta řekli, že bude zrealizován v roce 2017 na původně zamýšleném místě, pokud získáme dotaci.

Pan M. Veverka připomenul, že by opravdu měli být vybudované alespoň veřejné WC na autobusovém nádraží. Opravdu tam velmi chybí.

Ing. Skopeček s tímto souhlasí, ale říká, že by to neměla být velmi drahá investice.

Z občanů se přihlásil o slovo pan Ludvík, mluvil věcně k problému s parkováním, některé modré zóny nejsou vůbec využité, a situované, tam kde nejsou zapotřebí. Toto řekl i zastupitel pan Slaboch.

Pan Ludvík řekl, že má ještě dotaz na práci Městské policie, proč nestojí u přechodů, když jdou děti do škol a nekorigují dopravu. Měl výhrady ohledně letní uniformy, starosta města řekl, že je to předepsaná uniforma, nic neporušují.

Pan starosta se zeptal pana Ludvíka, jak to vypadá s řešením úklidu vlakového nádraží. Pan Ludvík v této věci pomáhá. České dráhy se prý v co nejkratší době budou snažit o nápravu.

Pan Karel Červený se zeptal, proč byla 29. 11. uzamčena Panská zahrada, byl tam technický problém se zámkem, který byl v co nejkratší době odstraněn, řekl pan místostarosta Ondřej Vaculík.

Na závěr dnešního jednání pozval všechny přítomné pan Mgr. Martin Komínek na městský ples.

Ve 21 hodin 30 minut starosta Dr. Ing. Jiří Peřina všem poděkoval za účast a jednání zastupitelstva ukončil.

 

 

Jarmila Gruntová   Ondřej Vaculík                               Dr. Ing. Jiří Peřina

 


 

 

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 5/2016

ze dne 15. prosince 2016

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

A

podle § 84 odst. 2, písm. b)

bere na vědomí

4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016

a  schvaluje

5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016

 

B

podle § 84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

Rozpočet města Hořovice na rok 2017 v paragrafovém znění. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Schodek bude vyrovnán kontokorentním úvěrem.

 

C

podle § 85 písm. j)

schvaluje

Kontokorentní úvěr na rok 2017 do výše 5 mil. Kč.

 

D

podle § 85 písm. a)

schvaluje

Prodej nemovitostí:

1) části pozemku parcelní č. 745/1 v k. ú. Hořovice o výměře 56 m2    a pozemku parcelní č. 747/2 v k. ú. Hořovice o výměře 19    (Husovo náměstí)

manželům JUDr. Jaroslavu a PhDr. Ivaně Ortmanovým, bytem Hořovice, Husovo nám. 65/2 a  Vilová 1091/5, za účelem sjednocení majetku a parkování osobního automobilu (část pozemku p. č. 745/1) a z důvodu přístupu k domu č. p. 65 a umožnění oprav domu č. p. 65 v Hořovicích (pozemek p. č. 747/2) za kupní cenu 51.000,-  Kč

2)  části pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká Víska o výměře 19 m2  (ul. Komenského)

manželům Hedvice a Milošovi Koželuhovým, bytem Hořovice, Lesní 1144,  za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 11.000,- Kč

3)  části pozemku parcelní č. 66/23 v k. ú. Velká Víska o výměře 186 m2 (ul. K nemocnici)

společnosti NH Hospital, a. s., za účelem výstavby nových ambulancí, za kupní cenu 44.000,-

4)  Zastupitelstvo revokuje své usnesení č.3/2016 ze dne 22.6. 2016 v části      týkající se prodeje pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2 (ul. Fügnerova) tak, že je ruší a schvaluje prodej pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře  554 m2 (ul. Fügnerova)

společnosti Cymedica Engineering, s. r. o., za účelem vybudování veřejného parkoviště a chodníku, za kupní  cenu 252.000,- Kč

 

 

E

podle § 85 písm. a)

neschvaluje

Prodej nemovitostí:

pozemku  parcelní č. 611/1 o výměře  78   m2  a  pozemku parcelní č. 612 o výměře 316 m2   v k. ú. Hořovice  (ul. Valdecká)

Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Dobříš

 

F

dle § 85 písm. a)

schvaluje

Nabytí nemovitostí:

pozemku parcelní č. 678/11 v k. ú. Velká Víska o výměře 192 m2  (ul. Rpetská)

z vlastnictví pana Ivo Kulíka, bytem Rpetská 1030, Hořovice, do vlastnictví města Hořovice, za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 38.400,- Kč

 

G

dle § 85 písm. a)

schvaluje

Bezúplatný převod nemovitosti - pozemku parcelní č. 359/7 v k. ú. Velká Víska o výměře 94 m2     (ul. Vrchlického)

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání

 

H

dle § 85 písm. a)

neschvaluje

Nabytí nemovitosti:

pozemku parcelní č. 903/8 v k. ú. Velká Víska (část koryta Žákova náhonu včetně břehových porostů o délce 570 m)

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, za kupní cenu 126.000,- Kč

    

 

CH

dle § 84 odst. 2 písm. a)

schvaluje

Akční plán na dvouleté období 2017-18

 

I

dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.

schvaluje

pořízení regulačního plánu Hvozdecká, regulačního plánu Západní sídliště, regulačního plánu Velká Víska a regulačního plánu Žižkov  

 

 

                                                                                                              Dr. Ing. Jiří Peřina