Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

 

ZÁPIS č. 4

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 21. září 2016 v Klubu Labe

 

 

Přítomni:

Dr. Ing Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Jana Šrámková, Mgr. Renata Wachtlová, Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Petr Bakule, Karel Dudák, MUDr. Marta Jedličková, Mgr. Martin Komínek, Karel Pelikán, Ing. Jan Skopeček, Jan Slaboch, Dis., Karel Červený, MDDr. Antonín Spal, Jarmila Gruntová, MUDr. Richard Švamberk, Ing. Ladislav Žalud

Omluveni: Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka

 

 1. ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno při zahájení tohoto jednání 16 členů zastupitelstva z celkového počtu 21členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Chybí:  Ing. Jan Skopeček, MUDr. Richard Švamberk, Jan Slaboch, Dis., patrně přijdou později.

Omluveni jsou:  Ing. Petr Karban, Miroslav Veverka

      Dnešní program:

      Pro rekapitulaci Vás seznámím s návrhem dnešního programu:

 

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
 2. Schválení spoluúčasti na akci „Sportovní hala v Hořovicích“ z rozpočtu města
 3. Návrh 3. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2016
 4. Vyúčtování přidělených dotací z finančních prostředků města – sociální oblast za rok 2015
 5. Prodej nemovitostí – pozemku p. č. 25 s budovou č. p. 1138, části pozemku p. č. 26 a části pozemku p. č. 27/1 vše v k. ú. Velká Víska (obálkovou metodou)
 6. Nesouhlas s prodejem, výkupem či směnou nemovitostí v k. ú. Velká Víska
 7. Aktualizovaná zřizovací listina příspěvkové organizace Domov Na Výsluní Hořovice
 8. Diskuse, usnesení a závěr

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELU ZÁPISU

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: paní Jarmilu Gruntovou a pana Karla Dudáka

Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města jednomyslně zvoleni.

1 b) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen panem Karlem Dudákem a panem Miroslavem Veverkou

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky, a tím je pokládán zápis za schválený.

1 c) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Předseda: PhDr. Jiří Vlček

Členové: pan Karel Pelikán, MUDr. Marta Jedličková

Má někdo z členů zastupitelstva protinávrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o návrhu.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Návrhová komise byla jednomyslně zvolena.

V 18:10 hodin přišel Ing. Jiří Skopeček, celkem 17 zastupitelů

 1 d) SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Má někdo z přítomných členů zastupitelstva města k navrženému programu pozměňující návrh?  Nikdo.

Dávám hlasovat o dnešním programu.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

Program byl jednomyslně schválen.

Další bod přednesl starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina

2) SCHVÁLENÍ SPOLUÚČASTI NA AKCI „Sportovní hala v Hořovicích“ z rozpočtu města

Starosta otevřel diskusi.

První dotaz měl Ing. Jan Skopeček ke schválení spoluúčasti na akci „Sportovní hala v Hořovicích“ z rozpočtu města. Jaké bude zatížení rozpočtu města? Starosta uvedl, že dotace je z MŠMT. Také vysvětlil financování této akce a postupné rozpuštění financí v jednotlivých letech z rozpočtu města. Pan Ing. Jan Skopeček se zeptal, zda nebude využit kontokorent. Starosta odpověděl, že financování sportovní haly je zajištěno, a že kontokorent využit na tuto akci nebude.

Další dotaz ohledně financování měl pan Mgr. Petr Bakule, který se zeptal na plán finančního plnění. Starosta odpověděl, že se postupuje podle uzavřené smlouvy. Financování bude postupné. Oba se shodli na tom, že by měli být k nahlédnutí podrobnější materiály, smlouvy, dodatky a vůbec nahlédnutí do řešení toku investic CASH FLOW. Oba se shodli na tom, že mají obavu o financování této akce. Starosta řekl, že stavba je řádně kontrolována důsledným stavebním dozorem, aby nedocházelo k výjimkám. Toto vysvětlil i místostarosta Ondřej Vaculík a pan Karel Pelikán, členové stavebního dozoru. Starosta opět vysvětlil financování a kontrolu, s tím, že pokud nebude schválen tento bod programu, bude dotace vážně ohrožena. Byl by to pak následně velký problém. Chceme, aby z města Hořovice bylo hezké město k žití, proto se snažíme hodně investovat s využitím dotací. O slovo se opět přihlásili pan Mgr. Petr Bakule a Ing. Jan Skopeček, proti projektu nemají vůbec žádné námitky, spíše naopak, ale stále mají obavu o financování projektu. Slovo minimálně ve výši spoluúčasti z rozpočtu města pro ně znamená riziko. Následně se o slovo přihlásil Mgr. Jiří Vavřička, opět vysvětlil podmínky dotace. Z tohoto důvodu požádal ostatní zastupitele o schválení.      

V 18:35 hodin přišel MUDr. Švamberk, zastupitelů je celkem 18.

O slovo se přihlásil místostarosta Ondřej Vaculík, který opět vysvětlil a popsal činnost stavebního dozoru, důsledné kontroly a požádal ostatní zastupitele o schválení.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina řekl, že tady nyní neschvalujeme žádné vícepráce, ale spoluúčast pro přidělení dotace. Z tohoto důvodu požádal ostatní zastupitele o schválení.

Ing. Jan Skopeček se přihlásil o slovo, a řekl, že za těchto podmínek se zdrží hlasování. Poté se přihlásil ke slovu pan Mgr. Petr Bakule, který řekl, že tento bod programu pro něj znamená riziko, a také se zdrží hlasování.

O slovo se přihlásil pan tajemník Bc. Michal Hasman a řekl, že opravdu pokud nebude tento bod schválen, tak nedostaneme dotaci. To samé řekl i PhDr. Jiří Vlček, a žádal ostatní zastupitele o schválení. Pan Ing. Ladislav Žalud řekl, že s tím rozhodně problém nemá. Pan Karel Pelikán  ještě vysvětlil jednou situaci
a důslednost stavebního dozoru.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina se zeptal, jestli má někdo ještě něco do diskuse. Nikdo. Končím diskusi k tomuto bodu.

Prosím předsedu návrhové komise pana PhDr. Jiřího Vlčka o přečtení bodu A, usnesení podle § 84 odst. 2, písm. x), schvaluje spoluúčast na akci „Sportovní hala v Hořovicích“ ve výši minimálně 21.168.438,- Kč z rozpočtu města.

Dávám hlasovat o návrhu.

Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 2, hlasování se zdržel: Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule

Návrh byl schválen.

 1. NÁVRH 3. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ MĚSTA HOŘOVICE NA ROK 2016

Starosta otevřel diskusi.

Přihlásil se ke slovu Ing. Jan Skopeček, otevřel diskusi ohledně Měšťana, konkrétně ohledně inzerce besedy ministra vnitra pana Chovance. Tato inzerce by neměla být v Měšťanovi, jsou to noviny města, a tento inzerát byla propagace strany ČSSD. K tomuto názoru se přidal i pan Mgr. Petr Bakule  a řekl, že by se takto inzerovat nemělo.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina, vysvětlil, že toto není žádná inzerce strany ČSSD, ale že je to informace pro občany města, o tom, že se koná beseda s ministrem vnitra.

V 18:56 hodin přišel pan Jan Slaboch, Dis., zastupitelů je celkem 19 

Do diskuse se přihlásil Ing. Ladislav Žalud a požádal, aby se dodržoval program, a vrátili jsme se k bodu 2, schvalování 3. rozpočtového opatření.

V 19:02 odešel zastupitel Mgr. Petr Bakule, zastupitelů je celkem 18

Ing. Jan Skopeček řekl, že se vrátíme k rozpočtu, a zeptal se na odpadové hospodářství, konkrétně na položky v rozpočtu. Co je to BIO odpad a jeho třídění. Problematiku vysvětlila paní Šumerová, vedoucí finančního odboru a školství.

Pan místostarosta Ondřej Vaculík se přidal k vysvětlení a problematice třídění odpadu. Měla by se zvýšit frekvence vývozu tříděného odpadu. Konstatovalo se, že lidé více třídí odpad, což je velmi pozitivní.

Ing. Jan Skopeček se dále zeptal na příspěvky do sportu.

Pan starosta Dr. Ing. Jiří Peřina vyjmenoval některé příspěvky z poslední doby: příspěvek pro FK Hořovice na úpravu hřiště, příspěvek na motokáry nebo příspěvek Petru Koukalovi.

Další dotaz vznesl pan Karel Červený, proč se investuje právě teď do projektu „Revitalizace rybníka Valcverk“.

Odpověděl mu Ing. Grunt, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí.

Jedná se o projekt, na základě kterého budeme žádat o dotaci. Spěchá to, protože na základě průzkumu bylo zjištěno, že hráz rybníka je poškozená a musí se co nejdříve udělat oprava. Projekt je náročný na vypracování.

Ing. Jan Skopeček ještě žádal o vysvětlení některých bodů nájemní smlouvy Gymnázia. Vzhledem k navýšení nájmu. Vše vysvětlil PhDr. Jiří Vlček a pan starosta Dr. Ing. Jiří Peřina

Ing. Jan Skopeček se ještě zeptal na položku v rozpočtovém opatření - navýšení soc. služby. Vše vysvětlila paní Šumerová a paní PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka Domova Na Výsluní Hořovice. Navýšení souvisí s nárůstem mezd.

Starosta se zeptal, zda má ještě někdo něco do diskuse. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

Přistoupíme ke schvalování. Prosím pana PhDr. Vlčka, předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh usnesení B, podle § 84, odst. 2, písm. b), zastupitelstvo města Hořovice schvaluje 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016.

Dávám hlasovat.

Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0

Bylo jednomyslně schváleno.

Nyní přejdeme ke schvalování dalšího bodu programu.

 1. VYÚČTOVÁNÍ PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA PRO SOCIÁLNÍ OBLAST ZA ROK 2015
  Otevírám diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

Nyní žádám předsedu návrhové komise, PhDr. Jiřího Vlčka, aby přednesl návrh usnesení a schválení bodu C, podle § 85 písm. c), vyúčtování přidělených dotací z finančních prostředků města pro sociální oblast za rok 2015.

Dávám hlasovat.

Hlasování: pro 17, proti: 0, zdržel se: 1, zdržela se paní Jarmila Gruntová

Bylo schváleno.

Přistoupíme k dalšímu bodu programu.

 1. PRODEJ NEMOVITOSTÍ – POZEMKU p. č. 25 S BUDOVOU č. p. 1138, ČASTI POZEMKU p. č. 26  A ČÁSTI POZEMKU p. č. 27/1 VŠE v k.ú. VELKÁ VÍSKA (obálkovou metodou)

Otevírám diskusi.

Pan Ondřej Vaculík, místostarosta se přihlásil do diskuse a požádal zastupitele o schválení. Nikdo jiný se už do diskuse nepřihlásil. Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina požádal paní Mgr. Renatu Wachtlovou o úvodní slovo. Jedná se o budovu městské knihovny v Hořovicích. O budovu knihovny projevili zájem dva kupci. Prodej se uskuteční obálkovou metodou, zastupitelé vyberou nejvýhodnější nabídku. Paní Mgr. Wachtlová přistoupila k otevření obálek. Znění jednotlivých nabídek přečetla:

1. Zájemce po otevření obálky nabídl za objekt cenu 3.845.000,- Kč, jako využití objektu nabídl veřejné služby (provoz zdravotnických služeb – ambulance), obchodní činnost, kancelářské prostory, v budoucnu případná nástavba jednoho podlaží ke stejným účelům, případně k pronájmu bytů. Zároveň souhlasí se závazkem ponechání městské knihovny v budově č. p. 1138 po dobu rekonstrukce náhradních prostor.

2. Zájemce po otevření obálky nabídl za objekt cenu 3.700.100,- Kč, jako využití nabídl výstavbu bytových jednotek, 1. NP by využil pro účely služeb (např. zdravotnictví, vzdělávání, prodejna apod.). A zároveň souhlasí s ponecháním městské knihovny v budově č. p. 1138 po dobu rekonstrukce náhradních prostor.

Nyní žádám předsedu návrhové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přednesl návrh usnesení D, podle § 85 písm. a) o schválení prodeje nemovitostí – pozemku parcelní č. 25 o výměře 633 m2 s budovou č. p. 1138, části pozemku parcelní č. 26 o výměře 618 m2, části pozemku parcelní č. 27/1 o výměře 444 m2 vše v k. ú. Velká Víska (ul. Vrbnovská)

Jedná se o prodej obálkovou metodou.

Dávám hlasovat.

Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1, zdržel se pan Karel Červený

Zastupitelstvo schválilo prodej objektu městské knihovny v Hořovicích za cenu

3. 845. 000, - Kč. Za podmínek obálkové metody – nejvýhodnější nabídce při splnění podmínek:

- úhrada kupní ceny včetně nákladů spojených s prodejem ve výši 100% v termínu do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy na depozitní účet s tím, že po vkladu do vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí by z depozitního účtu byla uvolněna částka ve výši 75% z kupní ceny a do 30 dnů po vyklizení budovy č. p. 1138 částka ve výši 25% z kupní ceny.

- zachování provozu městské knihovny v budově č. p. 1138 po koupi nemovitostí po dobu rekonstrukce náhradních prostor.

Dalším bodem programu dnešního jednání je bod programu:

6) NESOUHLAS S  PRODEJEM, VÝKUPEM ČI SMĚNOU NEMOVOTOSTÍ

V  k. ú. VELKÁ VÍSKA

Otevírám diskusi.

O slovo se přihlásil Ing. Jan Skopeček, doporučil stažení z programu.

Mgr. Renata Wachtlová, ale se stažením nesouhlasí a prodej nedoporučuje. Do diskuse se

přihlásila žadatelka o pozemek paní Ing. Tereza Martonová s vysvětlením svého záměru, ale paní Mgr. Renata Wachtlová vysvětlila, že město nemá zájem pozemek prodat, vyměnit ani směnit. 

Diskuse byla ukončena. Starosta požádal předsedu návrhové komise, aby přednesl

Usnesení E, podle § 85 písm. a), aby zastupitelstvo neschválilo

1. prodej nemovitosti – pozemku p. č. 819/2 o výměře 548 m2 a pozemku p. č. o výměře 434 m2, oba v k. ú. Velká Víska (sídliště Karla Sezimy) paní Ing. Tereze Martonové.

Dávám hlasovat.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 6, zdrželi se: Mgr. Vavřička, Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Komínek, Jan Slaboch, Dis. , Karel Červený, MDDr. Antonín Spal

Zastupitelstvo prodej neschválilo.

2. Výkup či směnu nemovitostí – pozemku p. č. 541/1 o výměře 1301 m2 v k. ú. Velká   Víska (v lokalitě pod Dražovkou mezi ulicemi Lesní a Pod Dražovkou).

Mgr. Wachtlová vysvětlila, že pozemek není vhodný ani k výkupu, ani ke směně. Město nemá zájem tento pozemek prodat, vyměnit ani směnit.

Dávám hlasovat.

Hlasování: pro 18, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo neschválilo.

Přistoupíme k poslednímu bodu dnešního programu.

7) Schválení aktualizované zřizovací listiny příspěvkové organizace Domova Na Výsluní Hořovice.

Otevírám diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

Žádám předsedu výběrové komise PhDr. Jiřího Vlčka, aby přednesl poslední návrh usnesení F, podle § 84 odst.2, písm. d), zastupitelstvo schvaluje aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní Hořovice.

Dávám hlasovat.

Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně zastupitelstvem.

8) Diskuse, různé a závěr

Závěrečnou diskusi otevřel starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

Mgr. Renata Wachtlová poukázala na špatné značení cyklotras. Dále se do diskuse přihlásili občané - ohledně svozu odpadu a odstranění betonového torza v ulici Vísecká a Komenského. Starosta odpověděl, že město vypsalo soutěž na svoz odpadu – záměrem je zkvalitnění a zlevnění služeb. Dále byla připomínka na chybějící WC na autobusovém nádraží - pokusíme se dohodnout s dopravcem slíbil pan místostarosta Ondřej Vaculík. O slovo se přihlásil pan Karel Červený a navrhl, že by obchodní řetězce mohly přispívat na MHD. Místostarosta Ondřej Vaculík řekl, že to není špatný nápad a pokusí se s obchodními řetězci jednat.

Další dotaz byl na úpravu parku Panské zahrady – odpověděl místostarosta pan Ondřej Vaculík, že výhledově se bude opravovat. Vzhledem k nákladům na tento záměr bude potřeba využít vhodného dotačního titulu.

Ještě někdo do diskuse? Nikdo se nepřihlásil.

V 19. 55 hod. pan starosta Dr. Ing. Jiří Peřina poděkoval všem přítomným za účast a jednání bylo ukončeno.

 

 

Karel Dudák, Jarmila Gruntová                                     Dr. Ing. Jiří Peřina

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2016

ze dne 21. září 2016

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

A

podle § 84 odst. 2, písm. x)

 schvaluje

spoluúčast na akci „Sportovní hala v Hořovicích“ ve výši minimálně 21. 168.438,- Kč z rozpočtu města

 

B

podle § 84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2016

 

C

podle § 85 písm. c)

schvaluje

vyúčtování přidělených dotací z finančních prostředků města pro sociální oblast za rok 2015

 

 

 

D

podle § 85 písm. a)

schvaluje

prodej nemovitostí - pozemku parcelní č. 25 o výměře 633 m2 s budovou č. p. 1138, části pozemku parcelní č. 26 o výměře 618 m2, části pozemku parcelní č. 27 / 1 o výměře 444 m2 vše v k. ú. Velká Víska (ul. Vrbnovská)

Jedná se o prodej obálkovou metodou.

Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce panu Tomášovi Křečkovi, bytem Nerudova 196, Hořovice za kupní cenu 3.845.000 Kč, při splnění následujících podmínek: 

 • úhrada kupní ceny včetně nákladů spojených s prodejem ve výši      100 % v termínu do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy na depozitní účet s tím, že po vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí by z depozitního účtu byla uvolněna částka ve výši 75 % z kupní ceny a do 30 dnů po vyklizení budovy č. p. 1138 částka ve výši 25 % z kupní ceny
 • zachování provozu městské knihovny v budově č. p. 1138 po koupi nemovitostí po dobu rekonstrukce náhradních prostor.

 

 

E

podle § 85 písm. a)

neschvaluje

1) prodej nemovitostí - pozemku parcelní č. 819/2 o výměře 548 m2

a pozemku parcelní č. 820/1 o výměře 434 m2, oba v k. ú. Velká Víska (sídliště Karla Sezimy) paní Ing. Tereze Martonové, bytem Janovská 374, Praha 10

2) výkup či směnu nemovitostí - pozemku parcelní č. 541/1 o výměře 1301 m2 v k. ú. Velká Víska (v lokalitě pod Dražovkou mezi ulicemi Lesní a Pod Dražovkou) od spoluvlastníků Jany Kopecké, bytem Sládkovičova 1243, Praha 4 a Petra Kopeckého, bytem Mexická 691, Praha 10

 

F

podle § 84 odst.2, písm. d)

schvaluje

aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní Hořovice

Znění zřizovací listiny je v příloze originálu zápisu.

 

                                                                                    

 

                                                                                         Dr. Ing. Jiří Peřina