Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

 

Zápis č. 1

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 14. ledna 2016 v Klubu Labe

 

 

Přítomni: Mgr. Petr Bakule

                 Karel Červený

                 Karel Dudák

                 Ing. Petr Karban

                 Mgr. Martin Komínek

                 Jarmila Gruntová

                 Karel Pelikán

                 Dr. Ing. Jiří Peřina

                 Jan Slaboch, Dis.

                 MDDr. Antonín Spal

                 Jana Šrámková

                 MUDr. Richard Švamberk

                 Mgr. Zdeňka Ulčová

                 Ondřej Vaculík

                 Mgr. Jiří Vavřička

                 Miroslav Veverka

                 PhDr. Jiří Vlček

                 Mgr. Renata Wachtlová

 

Omluveni:    MUDr. Marta Jedličková

                      Ing. Jan Skopeček

                      Ing. Ladislav Žalud

 

Program: 

  1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
  2. Podání žádosti o dotaci z programu MŠMT – Státní podpora sportu pro rok 2016 Program 133510 na akci nazvanou „Sportovní hala v Hořovicích“.
  3. Podání žádosti o dotaci z programu MŠMT – Státní podpora sportu pro rok 2016 Program 133510 na akci nazvanou „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Hořovicích“.
  4. 5. rozpočtové opatření na rok 2015
  5. Prodej nemovitostí – pozemku parcelní č. 1672/1 o výměře 554 m2, pozemku parcelní číslo 1671/2 o výměře 258 m2 v k.ú. Hořovice
  6. Diskuse, závěr

 

Jednání zahájil a řídil starosta města a na začátku jednání bylo přítomno 16 zastupitelů.

Ověřovateli byli navrženi a zvoleni: Mgr. Jiří Vavřička, Karel Pelikán
Hlasováno: 16 : 0 : 0

 

Návrhová komise byla navržena ve složení: PhDr. Jiří Vlček, Karel Červený, MDDr. Antonín Spal.  Návrhová komise byla zvolena: 16 : 0 : 0

Zápis z minulého jednání byl ověřen, nebyly zjištěny nedostatky.

Úkolem z minulého veřejného zasedání byl dotaz, proč je v tzv. alkoholové vyhlášce jmenována také ulice Rpetská – pan starosta odpověděl, že kvůli pohřebišti. Ještě byl dotaz na zastřešení nástupišť na autobusovém nádraží, k tomu pan místostarosta uvedl, že zastřešit úzká nástupiště je dle předpisů nemožné a i neúčelné, počítalo se s budovou, ve které by byla čekárna, nyní se vyčkává na vhodný dotační titul na možnost výstavby nové budovy, pan Červený dal podnět, zda by se nemohla využít současná budova a jen změnit účel jejího využití ve prospěch cestujících na čekárnu.

K programu jednání se přihlásil pan Karban a ptal se, proč není zařazen bod, který navrhoval již před několika měsíci. Pan starosta odpověděl, že rada schválila takto sestavený program, a pan Karban jakožto zastupitel má možnost při schvalování programu navrhnout změnu programu a podat návrh na zařazení jeho bodu do programu, jelikož toto neučinil, tak bylo o programu jednání hlasováno – 16 : 0 : 0

 

A/Podání žádosti o dotaci z programu MŠMT – Státní podpora sportu pro rok 2016 Program 133510 na akci nazvanou „Sportovní hala v Hořovicích“.

Starosta uvedl, že dotace z MŠMT by měla být ve výši 20 miliónů Kč, ze Středočeského kraje je příslib pana hejtmana také na 20 miliónů Kč a zbytek by financovalo Město Hořovice, a poté předal slovo panu Vavřičkovi. Ten nejprve poděkoval všem zúčastněným v týmu, jenž celý projekt připravoval. Vysvětlil potřebu víceúčelové sportovní haly, v Hořovicích se nemohou odehrávat žádné oficiální soutěže, jelikož všechny sporty mají dané regulérní plochy a ty zde nemáme. Všechny sportovní organizace se k daným parametrům haly vyjadřovaly, aby splňovala jejich kritéria. Počítá se zde i s jinými volnočasovými aktivitami (pilates, zumba apod.) a využití haly všemi školami.

V 16:25 hod. přišel MUDr. Švamberk a bylo 17 zastupitelů.

Pan Karban namítá, že v rozpočtu není s financemi na halu počítáno, z čeho se případně bude hala financovat, starosta odpovídá, že když se sestavoval rozpočet, nebyla ještě výzva vyhlášena a změnu v rozpočtu vyřeší rozpočtové opatření, starosta si myslí, že jsme halu schopni ufinancovat nebo má v záloze bankovní výpomoc. Pan Bakule ještě vznesl otázky týkající se dotace z MŠMT – nebývá plněna ve 100% a zda příslib hejtmana Středočeského kraje je reálný. Ještě byl vznesen dotaz na provoz haly – vysvětlil pan Komínek, že náklady v nové hale budou, co se týče energií a vytápění díky novým stavebním technologiím podobné jako v současné hale, zvednou se i příjmy z nájmů, pan Vavřička podotkl strategickou výhodnost polohy města Hořovice, ubytovnu lze využít a pořádat spoustu soutěží.

Pan Vaculík upozornil, že jsme teprve ve fázi podávání žádosti, technologické lhůty samotné výstavby jsou minimálně 9 – 10 měsíců takže hala může být dofinancována i v příštím roce. Lhůta na zakázku běží od 14. ledna, a to je první krok, který město učinilo. Pan Mraček vznesl dotaz, jakým způsobem vybralo vedení města jako prioritu právě sportovní halu, když je ve strategickém plánu 120 bodů, pan starosta odpověděl, že demokratickým způsobem.

Pan Bakule se ptal, zda se budou rekonstruovat i tenisové kurty z dotace, v projektu to není zařazeno, ale počítá se s rekonstrukcí klubovny, konstatoval starosta i pan Vavřička.

Pro návrh hlasováno: 16 : 0 : 1

B/  Podání žádosti o dotaci z programu MŠMT FK Hořovickem na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Hořovicích“

Osvětlení problému se ujal pan Vlček, žádat o dotaci musí sportovní klub (80% plnění), když žádá město, tak je plnění jen 60%, město jen bere na vědomí podání žádosti o dotaci FK Hořovickem. Pan Karban by chtěl vědět, jak to bude s financováním, a kde město sežene další cca 4 milióny korun na umělý povrch hřiště. Starosta připomíná, že vloni rozpočet skončil přebytkem 4 milióny Kč, pokud budou příjmy stejné, nebude problém a částka se najde v rozpočtu na 2016. Pan Vavřička říká, že FK Hořovicko má výborné výsledky a plochu budou moci využívat i ostatní, s tím souhlasil i pan Červený, že je potřeba podporovat děti a mládež. Pak se diskutovalo o nájmu, dlouhodobém pronájmu, musí být udržitelnost projektu (10 let) – starosta konstatuje, že provozní věci se ještě musí doladit a paní Wachtlová by chtěla již některé podmínky alespoň rozjednat (správu areálu, podnájem sportoviště) a na to pan Bureš navrhl, abychom se učili v některých městech, kde už tato spolupráce dobře funguje. Pan starosta uvedl jako vzor třeba nedaleký Králův Dvůr.

Hlasováno: 17 : 0 : 0

C/ 5. rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření bylo vzato na vědomí: 17 : 0 : 0

D/ Prodej nemovitostí

Úvodem promluvila paní Wachtlová, poté pan MVDr. Tink uvedl svoji prezentaci a přiblížil všem přítomným, o které pozemky má zájem a také podobu jeho investičního záměru.

17:25 hod. přišel pan Slaboch a bylo 18 zastupitelů

Pan Tink představil svůj projekt, který je příkladem, jak pěkně zacházet s veřejným prostorem. Pan Vaculík řekl, že záměr je krásný, secesní budova zůstane zachována, vznikne zde kultivovaná obytná zóna, vyskytly se dotazy na parkování – vznik veřejného nebo vyhrazeného parkoviště – nedostatek parkovacích míst, na to zda je technicky možné vybudovat zde parkoviště, pan Mraček má obavu z už takového nedostatku parkovacích míst a ještě vzniknou nové byty – kde budou všichni parkovat. Pan Vaculík – pokud se podaří vybudovat podchod, vznikne u vlakového nádraží parkoviště, tím by se mělo ulevit parkování v této lokalitě.

Paní Wachtlová upozornila zastupitele, že prodejem těchto pozemků bude znemožněn přístup na sousední pozemek, který vlastní několik majitelů (v současné době nekomunikují) – je potřeba řešit buď věcným břemenem, nebo oddělením části pozemků a poté je teprve prodávat. Nastala shoda, že se nejprve vyřeší problémy, které by prodejem vznikly, tudíž starosta navrhl bod stáhnout z programu dnešního zastupitelstva a nejprve dořešit. Pan Vlček ještě podotkl, že se jedná o pozemek, který město vůbec nevyužívá a ani nemá žádný záměr využití do budoucna.

Hlasováno: schváleno stažení bodu z programu: 18 : 0 : 0

 

Diskuse

Starosta otevřel diskusi pozváním všech přítomných na  Městský ples, který se koná 13.2. 2016  od 20 hodin ve Společenském domě v Hořovicích.

Přihlásil se pan Karban s výtkou, že nikdo neupozornil předsedy výborů zastupitelstva, že mají podat návrh na odměnu členů výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva, a navrhl, aby MěÚ vypracoval vnitřní směrnici pro vyplácení těchto odměn.

Pan starosta vysvětlil jednoduchý postup (nemusí být směrnice) – výbory jsou orgány zastupitelstva, jejich předsedové (zastupitelé) navrhnou výši odměny a zastupitelstvo je schválí. Pan Karban navrhuje do příštího programu zařadit bod „odměny členům kontrolního výboru – nezastupitelům“, což bylo přijato.

Pan Bakule ještě upozornil na skutečnost, že sál Klubu Labe nebyl s dostatečným předstihem vytopen, bylo zde chladno a dámy zastupitelky musely sedět v kabátech, a také poukazoval na brzký čas začátku jednání zastupitelstva – v 16 hodin, rozpoutala se diskuse o tom, jak je to v jiných městech a kdy by to každému vyhovovalo. Optimální prý je 17 hodina.

Pan Karban upozornil na rozpor ve vydaném Nařízení města č.2/2015 ohledně parkování v proluce v Pražské ulici, (v nařízení je pouze dlouhodobé stání, fakticky se zde dá zaparkovat i krátkodobě). Starosta vysvětlil, že po vyhodnocení dalších připomínek bude příslušné nařízení města aktualizováno. Pan Červený si opakovaně stěžoval na špatné parkování ve Višňovce, pan Švamberk na protizákonnost chování řidičů, nerespektování předpisů – má hlídat městská policie, pan starosta řídí městskou policii, a proto se v případě nedostatečného řešení přestupků nebo jakýchkoli pochybností je možné obracet na něho.

Pan Pelikán se ptá, jestli se řeší propadlé kanály v Tyršově ulici – řeší se jako reklamace v rámci záruky. Uliční vpusti neodtékají při velkém dešti, měla by řešit KSÚS, ale Ing. Šnajdr slíbil, že to město vyřídí.

Ještě vznesl dotaz pan Karban na neschválení radou Dodatku smlouvy s AVE – paní Wachtlová vysvětlila, že v Dodatku do roku 2023 vypracovaném AVE našla změny, které by pro město byly krajně nevýhodné. Chceme vyjednat podmínky, které nás nebudou znevýhodňovat.

Pan Rissel se ptal na Farní Centrum, na úpravu Víseckého náměstí, pan Vaculík odpovídá, že je i ze strany města požadavek upravit v souvislosti s FC Vísecké náměstí, Studie byla připomínkována, měl by být průchod kolem Klubu Labe.

Pan Karban se ptá, co konkrétního se udělalo za rok působení zastupitelstva ve věci obchvatu města, starosta odpovídá, že je to krajská záležitost, v blízké době se bude účastnit jednání týkajícího se této záležitosti, vázne vyjednávání s vlastníky nemovitostí – chceme obchvat vybudovat, je to jedna z našich priorit.

V 18:35 hod. pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání bylo ukončeno.

 


 

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 1/2016

ze dne 14. ledna 2016

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

A

podle § 84, odst. 1

schvaluje

podání žádosti o dotaci z programu MŠMT - Státní podpora sportu pro rok 2016 Program 133510 na akci nazvanou "Sportovní hala v Hořovicích". 

B

podle § 84, odst. 1

bere na vědomí

podání žádosti FK Hořovicko o dotaci z programu MŠMT - Státní podpora sportu pro rok 2016 Program 133510 na akci nazvanou "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Hořovicích“ a zároveň se zavazuje k finanční spoluúčasti města Hořovice na realizaci tohoto projektu ve výši minimálně 20 % z celkových uznatelných nákladů a dofinancování případných neuznatelných nákladů.

C

podle § 84 odst. 2, písm. b)

bere na vědomí

5. rozpočtové opatření na rok 2015 

 

 

 

 Mgr. Jiří Vavřička, Karel Pelikán                                           Dr. Ing. Jiří Peřina