Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

 

Zápis č. 4

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 26. listopadu 2015 v Klubu Labe

 

Přítomni:       

                 Karel Červený

Karel Dudák

Ing. Petr Karban

Mgr. Martin Komínek

Jarmila Gruntová

Karel Pelikán

Dr. Ing. Jiří Peřina

Ing. Jan Skopeček

MDDr. Antonín Spal

   Mgr. Zdeňka Ulčová

   Ondřej Vaculík

   Mgr. Jiří Vavřička

   Miroslav Veverka

   PhDr. Jiří Vlček

   Mgr. Renata Wachtlová

I   ng. Ladislav Žalud

 

Omluveni: MUDr. Richard Švamberk, Mgr. Petr Bakule, Jana Šrámková,

                  MUDr. Marta Jedličková, Jan Slaboch, DiS.,

 

 

Program:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů
 2. 4. rozpočtové opatření na rok 2015 
 3. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019
 4.  Rozpočet města na rok 2016
 5. Kontokorentní úvěr na rok 2016
 6. Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření
 7. Majetkoprávní úkony:
   a) prodej nemovitostí z vlastnictví města Hořovice
  - části pozemku p. č. 73/1 v k. ú. Velká Víska; části pozemku parcelní č. 906/2 v k. ú. Hořovice; pozemků parcelní č. 1672/1 a 1671/2 v k. ú. Hořovice; pozemku parcelní  č. 25 s budovou č. p. 1138, části pozemku parcelní č. 26 a části pozemku parcelní č.  27/1 v k. ú. Velká Víska
  b) nabytí nemovitostí do vlastnictví města Hořovice
   - pozemků parcelní. č. 2385/1, 2386/1, 2386/2, 2387/3, 2387/5, 2387/11,
  2387/12, 2387/14 v k. ú. Hořovice a pozemku parcelní č. 777/6 v k ú.Osek
   c) zřízení věcných břemen – služebností ve prospěch města Hořovice
  - práva chůze přes pozemek parcelní č. 770 v k. ú.Velká Víska; umístění, provozování a údržby objektu mostu na části pozemku parcelní č. 125/1 v k. ú. Hořovice
 8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015
 9. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hořovicko vč. Dodatku č. 1
 10. Diskuse, závěr

 

 

Jednání zahájil a řídil starosta města a na začátku jednání bylo přítomno 15 zastupitelů.

Ověřovateli byli navrženi a jednomyslně zvolení: Mgr. Zdeňka Ulčová a Ing. Ladislav Žalud.

Návrhová komise byla navržena ve složení: Jiří Vlček, MDDr. Antonín Spal a Jarmila Gruntová. Návrhová komise byla zvolena s výsledkem: 14 pro 0 proti a 1 se zdržel.

Na začátku jednání pan starosta představil nového tajemníka Městského úřadu Bc. Michala Hasmana.

Plnění úkolů z minulého jednání zastupitelstva: zastupitelé vznesli dotaz na technologické centrum a jeho financování. Z tohoto důvodu přišel Bc. Pavel Nový, informatik MěÚ Hořovice a vysvětlil zastupitelům fungování technologického centra, které doplnil fotkami zařízení. Doba udržitelnosti projektu je 5 let a podpora softwarů včetně jejich průběžné aktualizace činí 2 mil. 277 tisíc Kč za pět let. Dalším úkolem z minulého zastupitelstva bylo informování veřejnosti na webu města ve věci podomního prodeje. Také tento úkol byl splněn a informace jsou zveřejněny.

Poté přišel pan zastupitel Skopeček a bylo celkem 16 zastupitelů.

 

Dále pan starosta informoval, že zastupitelstvo nedodržuje nový jednací řád, protože nejsou dořešeni technické a právní záležitosti. K tomuto bodu navrhl pan Vavřička bod 10 programu revokace usnesení zastupitelstva bodu A ze dne 3. září 2015 změna jednacího řádu zastupitelstva. Pro toto doplnění programu bylo hlasováno s výsledkem: 15 pro, 0 proti a 1 se zdržel. Program jako celek byl odsouhlasen s výsledkem: 15 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

 

4. rozpočtové opatření na rok 2015

Pan Karban měl dotaz, proč nejsou v příjmech dividendy z Městské akciové společnosti Hořovice a splátky firmy Koeko. Paní Šumerová odpověděla, že přesnou výši dividend zatím nevíme a platby firmy Koeko jsou v příjmech. Pan Červený se zeptal na prodej knihovny a na depozitář muzea. Starosta řekl, že nájem depozitáře končí, protože budou exponáty z depozitáře uloženy v nově vzniklé pobočce Muzea Českého krasu ve Starém zámku. Knihovna se přestěhuje do Starého zámku po rekonstrukci prostor. Pan Komínek měl dotaz, kam mířily dotace ve výši 123 tisíc Kč. Pan Vavřička vysvětlil jednotlivé příjemce.

Pro 4. rozpočtové opatření bylo hlasováno jednomyslně.

 

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019

Starosta vysvětlil, že rozpočtový výhled je koncepční materiál, který podmínkou pro schválení rozpočtu. Pan Pelikán se zeptal, kdy se bude realizovat a z čeho se bude financovat zateplení budovy městského úřadu a Společenského domu, když nejsou pro tyto akce zpracovány projekty. Starosta odpověděl, že k realizaci nedojde v příštím roce, město čeká na dotace pro tyto akce a mezi tím budou projekty zpracovány. Pan Karban se zeptal na splátku 4 mil. Kč a ukončení Smlouvy o výstavbě s Městskou akciovou společností. Pan starosta odpověděl, že radní se shodují v názoru ukončit tuto smlouvu a vrátit peníze, ale zatím tyto prostředky v rozpočtu vyhrazeny nejsou. Pan Skopeček řekl, že by mělo město hospodařit bez kontokorentu. Starosta odpověděl., že kontokorent město unese a je dobře, že ho má k dispozici. Ovšem pokud ho nebude potřebovat, nezapojí čerpání kontokorentu do rozpočtu. Pan Skopeček podal protinávrh nezapojovat kontokorentní úvěr s výsledkem hlasování: 2 pro a 14 proti.

Poté bylo hlasováno o rozpočtovém výhledu (v původním znění) s výsledkem: 14 pro a 2 proti.

 

 

Rozpočet města na rok 2016

Starosta uvedl rozpravu o rozpočtu s tím, že finanční výbor doporučil rozpočet ke schválení zastupitelstvu. Pan Karban se zeptal, proč je snížena kapitola oprava výtluků ze 3 mil. na 2,5 mil. Kč. Starosta odpověděl, že se zlepšuje situaci silnic a chodníků. Letos byla realizována ulice Tyršova a první část Rpetské. Druhá část této ulice bude dokončena v příštím roce. Po realizaci parkoviště u nemocnice bude městem realizována rekonstrukce ulice U Nemocnice. Dále se pan Karban zeptal na koupi pozemků pod skládkou za 1,7 mil. Kč, kde dodnes město platilo nájemné a dále kdy bude dokončena ulice K Nemocnici. Starosta odpověděl, že je výhodnější pro město pozemky pod skládkou koupit než platit neustále vyšší nájemné. Ve věci parkoviště ředitel nemocnice slíbil, že bude realizováno v polovině roku 2016. Pan místostarosta doplnil, že nejdříve musí být parkoviště a pak se může rekonstruovat komunikace U Nemocnice. Pan Skopeček řekl, že oproti minulému roku ve výdajích klesá poměr investic k ostatním výdajům. Nelíbí se mu investice do Starého zámku, která spolu se splátkou úvěru na tento objekt tvoří velký podíl investic. Paní Wachtlová řekla, že ji kolega Skopeček překvapil, protože před pěti lety právě on hájil v zastupitelstvu koupi Starého zámku s tím, že tehdejší rada měla financování zámku promyšlené. Stejně tak pan Skopeček tehdy obhajoval kontokorentní úvěr jako prospěšný pro městský rozpočet a dnes je proti kontokorentu. Pan místostarosta vysvětlil, že Starý zámek město pořizovalo s tím, že se z něj stane společenské a kulturní centrum města, s knihovnou Ivana Slavíka, galerií, rodinným centrem Kaleidoskop. Jsou zde opraveny střechy a technické práce jsou řešeny Technickými službami města. Stejně jako chce město rekonstruovat sportovní halu, která bude soužit jenom určité části obyvatelstva města, podobným způsobem bude využit Starý zámek pro kulturní účely. Starosta řekl, že když se do investic zapojí dotace, není odchylka 10 mil. nic neobvyklého. Pan Komínek se zeptal, proč je rekonstrukce knihovny na dvě etapy. Místostarosta mu odpověděl, že rekonstrukce musí být realizována v průběhu dvou let z toho důvodu, že jde o historický objekt a při opravě mohou být odkryty historické konstrukce. Proto je určitá časová rezerva, aby nedošlo k situaci, že se budou muset tisíce svazku z knihovny někam uschovat. Pokud by knihovna zůstala ve stávající budově, muselo by se do ní dost investovat. Pan Karban řekl, že investice 12 mil. Kč je hodně velká a v budově Starého zámku bude muset město počítat s velkými účty za topení. Místostarosta odpověděl, že není náročnější způsob vytápění než má současná budova knihovny. Pan Šalena k tomu dodal, že v rekonstruovaných prostorách nebude jenom knihovna, ale i informační centrum, kanceláře Domečku, muzea a další. Samotná výpůjční část knihovny bude zhruba o 15 % větší než dnes. Pan Skopeček se zeptal, proč je v rozpočtu 1. základní školy stejný příspěvek jako loni, když je budova zateplená. Paní Šumerová řekla, že budou muset být po zateplování rekonstruovány některé poškozené interiéry. Dále pan Skopeček řekl, že by se mělo zvýšit nájemné Gymnázia v budově města. Pan Vavřička k tomu řekl, že je pan Skopeček v dost vysoké funkci ve Středočeském kraji, aby takovou věc mohl řešit sám. Pan Vlček k tomu řekl, že nájemné, které město od kraje dostane, stejně investuje zpátky do budovy gymnázia. Starosta k tomu řekl, že se pokusí vyřídit zvýšení nájemného za Gymnázium. Pan Karban se zeptal na příspěvek na školní jídelnu a dlouhodobé neřešení nízkého nájemného pro školní jídelnu. Místostarosta řekl, že se řeší technické záležitosti kvůli zateplování 1. ZŠ, škola touto akcí dost trpí. Pan Vlček řekl, že přispívat žákům na obědy ve školní jídelně je povinnost, u nás je to 14,50 Kč na jeden oběd. Pan Karban k tomu řekl, že je třeba změnit smlouvu a přesně vědět, co je za příspěvky města účtováno. Pan Vavřička k tomu řekl, že je možné diskutovat o výši příspěvku. Je pravda, že část školy, kde je školní jídelna, už je zateplena druhým rokem, a ceny jsou pořád stejné. Paní Wachtlová k tomu řekla, že finanční výbor má v plánu se zabývat vztahy mezi městem a školní jídelnou. Zastupitelstvo podpoří tuto snahu finančního výboru, úřad prošetří podklady. Výsledek hlasování o rozpočtu na rok 2016: 15 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

 

Kontokorentní úvěr na rok 2016 do výše 5 mil. Kč

Výhrady i výhody kontokorentu byly řešeny v průběhu schvalování rozpočtu i rozpočtového výhledu. O kontokorentu bylo hlasováno s výsledkem: 15 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření

Starosta uvedl s tím, že do konce roku přijde dotace na kamerový systém a další platby, které je nutno dále zaúčtovat. A aby se zastupitelstvo nemuselo scházet mezi svátky, bylo by potřeba pověřit radu k provádění rozpočtových opatření větších, než je dnešních 200 tisíc Kč. Pan Karban řekl, že kontrolní výbor projednal a doporučuje toto pověření s tím, že to budou pouze v odůvodněných případech, tedy tam, kde hrozí nebezpečí z prodlení, a to výlučně v položkách týkajících se dotačních titulů. O této podmínce bylo hlasováno jednomyslně pro.

Další debata vznikla o výši takto schvalovaných rozpočtových opatření. Nakonec se zastupitelé dohodli na výši 2 mil. Kč v jednotlivých případech. O takto doplněném pověření rady k rozpočtovým opatřením bylo hlasováno jednomyslně pro.

 

Prodej nemovitostí z vlastnictví města Hořovice

1) části pozemku p. č. 73/1 v k. ú. Velká Víska – hlasováno jednomyslně pro.

2) části pozemku parcelní č. 906/2 v k. ú. Hořovice – pan zastupitel Pelikán podal návrh na změnu ceny za pozemkovou parcelu, protože je to zbývající pozemek vedle silnice se zbytky asfaltu, tedy návrh na prodej za 500 Kč/m2- výsledek hlasování:14 pro, 0 proti a 2 se zdrželi.

O novém návrhu jako celku bylo hlasováno s výsledkem: 13 pro, 0 proti a 3 se zdrželi.                          

3) pozemků parcelní č. 1672/1 a 1671/2 v k. ú. Hořovice v ulici Fügnerova firmě Cymedica – Pan Žalud řekl, že tyto pozemky lemují velkou parcelu a tudíž na ni nebude v budoucnu přístup. Pan Karban řekl, že je tento pozemek v současnosti velmi využíván k parkování. Město by mělo spíš kupovat pozemky pro parkování, a pokud prodávat, tak s věcným břemenem bezplatného parkování. Paní Wachtlová k tomu řekla, že s firmou Cymedica bylo jednáno o záměru využití, bude zde i věcné břemeno ve prospěch vlastníků vedlejších pozemků. Je možné dát do smlouvy předkupní právo, pokud nebude novým vlastníkem dodržena podmínka bezplatného parkování po neomezenou dobu. Pan Vlček k tomu řekl, že město v současnosti tento pozemek nevyužívá a firma, která za pozemek zaplatí, na něm vybuduje parkoviště, to by mělo město vítat. Pan Žalud řekl, že by město nemělo pozemek prodávat, ale samo by mělo tady vybudovat parkoviště. Po dohodě byl tento bod stažen z programu – hlasováno jednomyslně pro.

 

Prodej pozemku parcelní č. 25 s budovou č. p. 1138, části pozemku parcelní č. 26 a části pozemku parcelní č. 27/1 v k. ú. Velká Víska.

Jedná se o prodej nepotřebného majetku obálkovou metodou. Přišla pouze jedna obálka, kdy má pan Miloš Kadeřábek v úmyslu zřídit v těchto prostorách soukromou mateřskou školku s výukou angličtiny, venkovní prostory pro dětské hřiště a možné využití dalších prostor komerčně. Podmínkou prodeje je úhrada kupní ceny včetně nákladů spojených s prodejem ve výši 100 % v termínu do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy na depozitní účet s tím, že po vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí by z depozitního účtu byla uvolněna částka ve výši 75 % z kupní ceny a do 30 dnů po vyklizení budovy č. p. 1138 částka ve výši 25 % z kupní ceny. Druhou podmínkou je zachování provozu městské knihovny v budově č. p. 1138 po koupi nemovitostí po dobu rekonstrukce náhradních prostor.

Pan Karban chce dát do smlouvy právo zpětného odkoupení pro případné nedodržení účelu využití. Paní Wachtlová oponovala, že taková podmínka nebyla zveřejněna předem. Pan Skopeček řekl, že nemůžeme kupujícího nutit, aby dodržel účel využití. Pan Grunt k tomu řekl, že by se dal do územního plánu účel využití pro školské zařízení. Pan Karban chtěl znovu dát do kupní smlouvy podmínky využití. Paní Wachtlová k tomu řekla, že je nutné vyjednávat s kupujícím. Město vlastní vedlejší nemovitost, v případě stavebního řízení bude město účastníkem řízení. Kupující chce hradit část ceny z úvěru, ovšem banka neuvolní peníze na úvěr před zavkladováním nemovitosti do katastru. Poté bylo hlasováno pro prodej nemovitosti jednomyslně.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví města Hořovice - pozemků parcelní. č. 2385/1, 2386/1, 2386/2, 2387/3, 2387/5, 2387/11, 2387/12, 2387/14 v k. ú. Hořovice a pozemku parcelní č. 777/6 v k ú. Osek jedná se o pozemky pod skládkou.

Pan Karban se diví, že město chce tyto pozemky koupit, když si je dosud pronajímalo. Řekl, že kontrolní výbor doporučuje finančnímu výboru, aby zjistil, zda je pro město výhodný nájem nebo prodej pozemků. Starosta řekl, vlastníci pozemků dostali návrh na prodloužení nájmu, v souvislosti s legislativním prodloužením možnosti skládkovat na našem území. Sami vlastníci přišli s návrhem na odprodání pozemků městu. Starosta si myslí, že je výhodnější, odkoupit pozemky nyní a po ukončení skládkování je dále využít. Pan Vavřička k tomu řekl, že i po roce 2023 bude nutné mít pozemky na třídění odpadů, kompostárny, atd.  Místostarosta k tomu dodal, že v minulosti s vlastníky pozemků několikrát jednal a byla to často tristní jednání a podmínky nájmu byly pro město čím dál méně výhodné. Pan Červený k tomu dodal, že i po ukončení skládkování se bude vozit do spalovny a bude se muset někde třídit. Starosta doplnil, že město Hořovice bude zřejmě jedno z překladišť v rámci Středočeského kraje, protože máme železnici i v blízkosti dálnici. Pan Komínek konstatoval, že tristní jednání s vlastníky pozemků budou ještě pokračovat, protože paní Štěpničková své pozemky městu neprodala. Pan Karban se zeptal, kdy se budou tyto pozemky kupovat a z čeho se budou platit.
Paní Šumerová řekla, že výnos ze skládky dle smlouvy s AVE bude cca 16,5 mil. Kč a tedy není problém investovat 1,7 mil. Kč do pozemků pod skládkou. Pro koupi těchto pozemků bylo hlasováno jednomyslně pro.

 

Zřízení věcných břemen – služebností ve prospěch města Hořovice - práva chůze přes pozemek parcelní číslo 770 v k. ú. Velká Víska

Pro toto zřízení služebnosti bylo hlasováno jednomyslně.

Zřízení věcných břemen – služebností ve prospěch města Hořovice - umístění, provozování a údržby objektu mostu na části pozemku parcelní č. 125/1 v k. ú. Hořovice

Místostarosta k tomu řekl, že je to obligátní smlouva ve prospěch města, která umožňuje Povodí Vltavy přístup ke konstrukci mostu ke Společenskému domu z důvodu údržby. Pro tuto smlouvu bylo také hlasováno jednomyslně.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Nahrazuje OZV č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství, jejichž seznam je rozšířen o Vrbnovskou ulici. Pan Karban má za to, že by město mělo s občany o vyhlášce jednat, zda není potřeba začlenit i jiné ulice do vyhlášky. Ptá se, jak byla tato ulice určena. Místostarosta mu odpověděl, že vedení města hodně jednalo s občany, a právě lokalita Vrbnovská je ve vyhlášce na popud obyvatel Višňovky. Byla to iniciativa obyvatel města. Pan Karban si myslí, že i jiné lokality by měly být zahrnuty do vyhlášky. Starosta odpověděl, že každý rozumný návrh je vítán. Pan Komínek se zeptal, proč je ve vyhlášce Rpetská ulice i samotný hřbitov. Starosta slíbil, že bude vysvětleno příště. Pan Pelikán si myslí, že by ve vyhlášce mělo být i autobusové nádraží.

O obecně závazné vyhlášce bylo hlasováno s výsledkem: 15 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

 

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hořovicko vč. Dodatku č. 1

Místostarosta uvedl, že město Hořovice je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hořovicko. Starostové jednají v tomto svazku jako zástupci obce. Vznikla polemika, zda je nutné schvalovat stanovy, metodický pokyn v tomto směru není úplně jasný.

Po krátké debatě bylo hlasováno o stanovách včetně dodatku č. 1 s výsledkem jednomyslně pro.

 

 

Revokace usnesení č. 3/2015 ze dne 3. září 2015 bod Azměna jednacího řádu

Pan Vavřička zdůvodnil revokaci tím, že bylo neprofesionální na minulém jednání zastupitelstva schválit změnu jednacího řádu ve věci videonahrávek jednání zastupitelstva, bez toho, aniž by zastupitelé znali finanční podmínky a právní úpravu věci. Paní Wachtlová řekla, že i kdyby byl na úřadě pracovník, který by natáčel, stříhal a upravoval dle zákona nahrávky, nevyšlo by nahrávání levněji, než nabídka firmy na 40 tisíc za jedno jednání. Pan Karban řekl, že jiné firmy dokážou nahrávat plesy a jiné události levněji. Místostarosta řekl, že politici musí takové zveřejňování unést, ale občané, kteří se zúčastňují zastupitelstva, některé věci na kameru neřeknou. Paní Wachtlová řekla, že v tisku byl prezentovaný zajímavý soudní spor ve věci nahrávek jednání. Pan Spal řekl, že pokud by se záznam upravoval vystřiháváním částí jednání, pak ztrácí smysl. Starosta řekl, že další variantou nahrávání je on-line verze, kterou není třeba upravovat dle zákona na ochranu osobních údajů. Po debatě bylo hlasováno pro revokaci usnesení bodu A z jednání zastupitelstva 3/2015 s výsledkem: 15 pro, 1 proti.

 

Diskuse

Pan Veverka řekl, že na autobusovém nádraží chybí zastřešení 1. a 2. zastávky, bylo by třeba doplnit. Pan Pelikán řekl, že po rekonstrukci Tyršovy ulice jsou špatně provedeny kanálové vpusti a je třeba je reklamovat jak v úseku který stavěla firma Strabag tak i ČNES. Pan Karban se zeptal na přechod od Společenského domu k nádraží. Místostarosta řekl, že je vypracován projekt a realizovat se bude v příštím roce. Pan Červený upozornil na to, že do Panské zahrady chodí neustále lidi se psy, přestože je zde z obou stran zákaz vstupu psů. Pan Karban se zeptal, zda se na valné hromadě MAS bude řešit Seniorpark a proč se vedou sítě na pozemky u nemocnice. Starosta odpověděl, že od realizace Seniorparku MAS zatím odstupuje, ale od výstavby za nemocnicí zatím ne. Pan Pelikán si myslí, že by bylo lépe ukončit Smlouvu o výstavbě a vrátit zbylé 4 mil. Kč. Poté vystoupil pan Košťálek se svou vizí budoucnosti města Hořovice. Pan Žalud se zeptal, jak chce této vize pan Košťálek dosáhnout. Místostarosta řekl, že je to velmi pěkné prohlášení, ale při realizaci nastanou velké problémy. Poté vystoupil pan Srp se svou kritikou starosty a místostarosty. Starosta panu Srpovi odebral slovo a jako reakci na některé jeho výhružky přečetl stanovisko města ve věci plynulého a bezpečného provozování vodovodu ve městě, které je součástí tohoto zápisu.

 

 


 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2015

ze dne 26. listopadu 2015

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

A

podle § 84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015

 

B

podle § 84, odst. 2, písm. b)

schvaluje

střednědobý rozpočtový výhled na r. 2016 - 2019

 

 

C

podle § 84 odst. 2, písm. b)

schvaluje

rozpočet města Hořovice na rok 2016. Rozpočet se schvaluje jako schodkový s tím, že schodek bude vyrovnán kontokorentním úvěrem.

 

 

D

podle § 85 písm. j)

schvaluje

kontokorentní úvěr na rok 2016 do výše 5 mil. Kč.

 

 

E

podle § 102 odst. 2, písm. a)

pověřuje

radu města, aby prováděla rozpočtová opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech, a to pouze v odůvodněných případech, tedy tam, kde hrozí nebezpečí z prodlení, a to výlučně v položkách týkajících se dotačních titulů. Dílčí rozpočtová opatření budou předložena jako souhrn vždy na nejbližší jednání zastupitelstva.

F

podle § 85 písm. a)

schvaluje

Prodej nemovitostí - části pozemku parcelní č. 73 / 1 v k. ú. Velká Víska (ul. Na Okraji) o výměře cca 8 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za účelem narovnání majetkoprávních vztahů, za kupní cenu 1 000 Kč / m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu pro

 

 

G

podle § 85 písm. a)

schvaluje

 

Prodej nemovitostí - části pozemku parcelní č. 906 / 2 v k. ú. Hořovice (ul. Větrná) o výměře cca 55 m2 paní Janě Chábové, Hořovice, Valdecká 598, za účelem zarovnání linie pozemků v ulici Větrné, za kupní cenu 500 Kč / m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku.

 

 

H

podle § 85 písm. a)

schvaluje

prodej pozemku parcelní č. 25 o výměře 633 m2 s budovou č. p. 1138, části pozemku parcelní č. 26 o výměře 618 m2, části pozemku parcelní č. 27 / 1 o výměře 444 m2 vše v k. ú. Velká Víska (ul. Vrbnovská).

Jedná se o prodej obálkovou metodou.

Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce panu Miloši Kadeřábkovi, bytem Hořovice, Na Radosti 1138, za kupní cenu 4 101 000 Kč, při splnění následujících podmínek:

 • úhrada kupní ceny včetně nákladů spojených s prodejem ve výši      100 % v termínu do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy na depozitní účet s tím, že po vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí by z depozitního účtu byla uvolněna částka ve výši 75 % z kupní ceny a do 30 dnů po vyklizení budovy č. p. 1138 částka ve výši 25 % z kupní ceny
 • zachování provozu městské knihovny v budově č. p. 1138 po koupi nemovitostí po dobu rekonstrukce náhradních prostor. 

 

 

CH

podle § 85 písm. a)

schvaluje

Nabytí nemovitostí  

pozemků parcelní č. 2385 / 1, 2387 / 3, 2387 / 5, 2387 / 11, 2387 / 12, 2387 /14

v k. ú. Hořovice, ideální ½ pozemku parcelní č. 2386 / 1 v k. ú. Hořovice,

ideální ¾ pozemku parcelní č. 2386 / 2 v k. ú. Hořovice, pozemku parcelní č.

777 / 6 v k. ú. Osek ze spoluvlastnictví pana Jindřicha Brotánka, Žebrák 314,

paní Vlasty Štěpničkové, Záluží 89 a pana Stanislava Vaňury, Záluží 85 do

vlastnictví města Hořovice za kupní cenu 1.723.100 Kč

 

 

I

podle § 85 písm. a)

schvaluje

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti práva chůze přes pozemek parcelní č. 770 v k. ú. Velká Víska ve prospěch města Hořovice dle přílohy originálu zápisu.

 

 

 

J

podle § 85 písm. a)

schvaluje

 

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti umístění, provozování a údržbě objektu mostu na části pozemku parcelní č. 125 / 1 v k. ú. Hořovice ve prospěch města Hořovice dle přílohy originálu zápisu.

 

 

 

K

podle § 84 odst. 2 písm. h)

schvaluje

 

Obecně závaznou vyhlášku č. 3 / 2015, která nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství dle přílohy originálu zápisu.

 

 

 

L

podle § 84 odst. 2 písm. e)

schvaluje

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hořovicko ze dne 28. 4. 2015 a Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hořovicko ze dne 18. 6. 2015.

 

M

revokuje

své usnesení č. 3/2015 ze dne 3. září 2015 tak, že jeho bod A se ruší.

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Ulčová, Ing. Ladislav Žalud                        Dr. Ing. Jiří Peřina