Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

Zápis č. 3

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 3. září 2015 v Klubu Labe

Přítomni:  Mgr. Petr Bakule

Karel Červený

Karel Dudák

MUDr. Marta Jedličková

Ing. Petr Karban

Mgr. Martin Komínek

Jarmila Gruntová

Karel Pelikán

Dr. Ing. Jiří Peřina

Ing. Jan Skopeček

Jan Slaboch, DiS.

MDDr. Antonín Spal

   Jana Šrámková

   Mgr. Zdeňka Ulčová

   Ondřej Vaculík

   Mgr. Jiří Vavřička

   Miroslav Veverka

   PhDr. Jiří Vlček

   Mgr. Renata Wachtlová

 

Omluveni: MUDr. Richard Švamberk a Ing. Ladislav Žalud
 

Program:  1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů

                 2. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Hořovice

                 3. Návrh jmenovitého záznamu hlasování jednotlivých zastupitelů

                 4. Schválení dotace pro nízkoprahové centrum

                 5. Třetí rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015

                 6. Majetkoprávní úkony

                7. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2015

                8. Program rozvoje města Hořovice 2015 – 2020

                9. Diskuse, závěr

Jednání zahájil a řídil starosta města.

 

Na začátku jednání bylo přítomno 16 zastupitelů.

Ověřovateli byli navrženi Karel Pelikán a Jiří Vavřička.

Návrhová komise byla navržena ve složení: Jiří Vlček, Renata Wachtlová a Petr Bakule. Ověřovatelé i návrhová komise byli zvoleni s výsledkem hlasování: 15 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

 

Program byl na návrh starosty rozšířen o návrh společnosti VaK Beroun, a. s., aby místo odstoupivšího Ing. Ladislava Kazdy nejprve kooptovala a na nejbližší valné hromadě zvolila za zástupce města Hořovice Ing. Ladislava Tinka členem představenstva této společnosti. Pro rozšíření programu o tento bod bylo hlasováno jednomyslně. Pro takto upravený program bylo také hlasováno jednomyslně.

 

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Hořovice

Návrh předložil pan zastupitel Karban:

Do Jednacího řádu Zastupitelstva města Hořovice (za stávající bod 14.4) zařadit bod „14.5. Z jednání zastupitelstva se pořizuje videozáznam. Videozáznam je nejdéle do 10 dní od jednání zastupitelstva zveřejněn na internetových stránkách města po dobu minimálně čtyř let.“                                                        
Podobným způsobem jsou pořizovány záznamy jednání zastupitelstev např. i v Příbrami nebo v Berouně. Je to výhoda pro občany, kteří nemohou na zastupitelstvo přijít osobně.

Přišel pan zastupitel Komínek, celkem bylo tedy 17 zastupitelů.

Pan zastupitel Bakule podpořil návrh s tím, že jsme jedno z mála měst, které takové záznamy zastupitelstva nepořizuje. Výsledek hlasování: jednomyslně pro.

Návrh jmenovitého záznamu hlasování jednotlivých zastupitelů                
Návrh předložil opět pan zastupitel Karban s tím, že je třeba mít u zápisu doloženo hlasování jednotlivých zastupitelů také z důvodu trestní odpovědnosti každého zastupitele za své rozhodování.
Petr Bakule k tomu řekl, že když zastupitelstvo odhlasovalo videozáznamy, pak je zbytečné zaznamenávat hlasování jednotlivých zastupitelů písemně.
Paní zastupitelka Wachtlová k tomu řekla, že zastupitelstvo je kolektivní orgán, po volbách nese kolektivní odpovědnost. Zastupitel, který nesouhlasí s usnesením a je přehlasován většinou, je pak stejně vázán daným usnesením. A pokud budou zastupitelstva nahrávána, bude existovat důkaz, jak kdo hlasoval.
Místostarosta souhlasí s paní Wachtlovou, kontrola bude díky videozáznamům a kdo chce, může přijít na zastupitelstvo.
Pan Karban opět otevřel otázku trestně právní odpovědnosti zastupitelů.
Paní zastupitelka Wachtlová mu odpověděla, že odpovědnost za škodu vůči dalším subjektům mají zastupitelé už dle Občanského zákoníku.

Přišel pan zastupitel Skopeček a bylo celkem 18 zastupitelů.

Výsledek hlasování pro návrh jmenovitého záznamu hlasování zastupitelů:         1 pro, 16 proti a 1 se zdržel. Návrh nebyl přijat.

Schválení dotace pro Nízkoprahové centrum

Pan starosta uvedl, že na návrh pana Karbana a kontrolního výboru je předloženo zastupitelstvu schválení dotace nad 50 tis. Kč pro Nízkoprahové centrum. Výsledek hlasování: jednomyslně pro.

Třetí rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015

Pan starosta řekl, že některé investice uvedené v 3. rozpočtovém opatření (např. rekonstrukce ulice Strmé nebo renovace pomníku Partyzána) budou pokryty z dotací ze Středočeského kraje. Vývoj příjmů v letošním roce je dobrý a výdaje jsou pod 50 %.
Pan zastupitel Skopeček řekl, že jsme jedno z mála měst, které nemá problémy s příjmy do rozpočtu města.
Pan Karban chtěl vědět, proč je v rozpočtu dotace pro Mikroregion více než 60 tisíc Kč, která nebyla schválena radou.
Místostarosta řekl, že město je členem dvou dobrovolných svazků obcí, jeden zajišťuje dopravní obslužnost obcí ORP Hořovice a druhý je Mikroregion Hořovicko. Do prvního svazku se platí ročně milion korun a Mikroregion si letos odhlasoval částku 10 Kč na obyvatele za každou obec.
Pan Karban si myslí, že tato částka měla být schválena usnesením rady.
Paní Wachtlová řekla, že by měla existovat smlouva o vstupu města do Mikroregionu.
Starosta řekl, že každá dotace musí být schválena dle zákona o rozpočtových pravidlech.
Dále pan Karban rozporoval navýšení 2 mil. Kč v rozpočtu na technologické centrum, tedy místo 6 mil. Kč je nyní v rozpočtu 8 mil. Kč.
Pan Skopeček se připojil s tím, že by rád věděl, co město za tak velkou investici získá.
Tajemník Ladislav Kazda vysvětlil, že obce ORP Hořovice jsou napojeny na server na našem úřadě. Tento server slouží k archivaci, napojení na ministerstvo vnitra, jsou zde zálohované emailové schránky obcí, atd. Technologické centrum má sloužit k elektronizaci státní správy.
Starosta k tomu řekl, že uznatelné náklady dotace budou 6 mil. Kč.

Přišel pan zastupitel Červený, celkem tedy bylo 19 zastupitelů.

Místostarosta k diskusi o  technologickém centru dodal, že tu bohužel nemáme odborníka. Na příští jednání zastupitelstva bude tato položka v rozpočtu lépe vysvětlena.
Paní Wachtlová řekla, že by měl odborník přijít osobně na příští zastupitelstvo.
Pan Karban se zeptal na prodej knihovny a rekonstrukci Tiché ulice.
Místostarosta řekl, že Tichá ulice by měla být hotová do konce měsíce září. Prodej budovy městské knihovny je vázán na adaptaci prostor ve Starém zámku. Cena za tuto budovu by měla být cca 3,5 mil. Kč a za tyto prostředky by se měly adaptovat prostory pro novou knihovnu. Pro předložený návrh 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015 s výjimkou navýšení v části 6171 Konsolidace IT o 1 973 700 Kč a v části 36939 Ostatní služby + dotace mikroregionu o 67 100 Kč. O sumu ve výši součtu obou těchto částek (tj. 2 040 800 Kč) se sníží použití přijatého kontokorentního úvěru. Bylo hlasováno s výsledkem: jednomyslně pro.

Prodej nemovitosti - části pozemku parcelní č. 37 / 1 v k. ú. Velká Víska (ul. Pražská) o výměře 64 m2 společnosti Hořovická teplárenská, s. r. o., za účelem zkultivování této části pozemku a vybudování oplocení, za kupní cenu 1 000 Kč / m2. Paní zastupitelka Wachtlová uvedla, že se jedná o městem nevyužitý pozemek v Panské zahradě, který Hořovická teplárenská nově oplotí a zkulturní. Pan Karban řekl, že kdyby město odstranilo stávající plot ze svého pozemku a řádně tuto část Panské zahrady udržovalo, nemuselo by dnes tento pozemek prodávat. Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

Nabytí nemovitosti - stavby „Veřejné osvětlení pro RD – lokalita Hvozdecká, Hořovice“ z vlastnictví Ing. Petra Mareše do vlastnictví města Hořovice.
Tento bod programu opět uvedla paní zastupitelka Wachtlová – jedná se o předání nového veřejného osvětlení do majetku města. Pan zastupitel Bakule řekl, že souhlasí s převzetím veřejného osvětlení a doufá, že město zhasne část VO, která je v dosud neobydlené části města. Pan zastupitel Pelikán řekl, že by město mělo převzít VO s platnými revizemi. Místostarosta odpověděl, že město převezme VO s platnými revizemi. Důvod svícení VO v neobydlené části byl právě ten, že je třeba nové VO odzkoušet, tedy musí určitý počet hodin svítit. Výsledek hlasování: jednomyslně pro.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění a provozování elektrické a vodovodní přípojky na pozemku parcelní č. 86 / 1 v k. ú. Velká Víska a zajištění práva vstupu a vjezdu na tento pozemek pro sběrný dvůr odpadů (dle přílohy originálu zápisu). Paní Wachtlová uvedla, že se jedná o pozemek bývalého statku, který bude město využívat pro sběrný dvůr. Výsledek hlasování: jednomyslně pro.

Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hořovice a část společného školského obvodu základních škol (dle přílohy originálu zápisu). Tento bod programu předložil radní pro oblast školství Jiří Vlček a uvedl, že stanovení školských obvodů zaručí rodičům dětí z Hořovic a spádových obcí umístění v základních školách v Hořovicích. Výsledek hlasování pro tuto vyhlášku: jednomyslně pro.

Program rozvoje města Hořovice 2015 – 2020 uvedl jeho zpracovatel Libor Lněnička, který prezentoval vypracovaný dokument a jeho význam. Následně ho doplnil předseda komise Miloš Urban.
Pan Karban se zeptal, kdo bude garantem a kdo městským architektem.
Pan Mraček se zeptal, jak se bude plnit akční plán na příští rok, když není personální obsazení.
Pan Urban řekl, že diskuse o 58 navržených projektech by byla velmi dlouhá. Je třeba se sejít pouze k tomu tématu. Předložený program není cvičení na papíře, má reálný základ a spolupracovalo na něm spousta lidí. Zásobník projektů by měl být časem revidován a postupně realizován. Garantem projektu by měla být dle předběžné dohody Mgr. Plecitá.
Pan Lněnička dodal, že každý rok bude zastupitelstvu předložena zpráva o realizovaných a nerealizovaných projektech.
Pan Skopeček řekl, že se projekty budou realizovat dle možností rozpočtu.
Pan Mraček se zeptal na analýzu rizik.
Pan Urban mu odpověděl, že riziková analýza by měla být podkladem pro jednání s občany a radou města.
Pan Ludvík se zeptal, proč z programu rozvoje vypadla integrace v dopravě s DP Plzeň a zůstala pouze integrace s Prahou.
Pan Urban řekl, že to bylo zřejmě nedopatření. Do projektu bude zapracována integrace jak s DP Praha, tak s DP Plzeň.
Dále pan Ludvík řekl, že by se měl realizovat kruhový objezd u Billy na Masarykově ulici, protože za kruhovým objezdem na Valdeku dochází ke špatné průjezdnosti této komunikace.
Místostarosta řekl, že projekt na kruhové objezdy ve městě existuje a postupně bude realizován. Výsledek hlasování pro Program rozvoje města: jednomyslně pro.

Návrh společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., místo odstoupivšího Ing. Ladislava Kazdy, nejprve kooptovat a na nejbližší valné hromadě zvolit zástupce města Ing. Ladislava Tinka členem představenstva společnosti. Zároveň ukládá panu starostovi uplatnit toto usnesení podle čl. 4 platné akcionářské dohody mezi Enerie AG Bohemia, s. r. o. a městy Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák, aby k realizaci návrhu města Hořovice došlo na nejbližším jednání představenstva VaK Beroun, které je plánováno na 21. 10. 2015. Tento bod programu uvedl pan starosta s tím, že z důvodu odchodu pana tajemníka z úřadu k 1. 11. 2015 město využívá svého práva a navrhuje nového zástupce do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.. Pan Skopeček řekl, že by to měla být osoba, která je spojená s městem a bude hájit zájmy města. Pan starosta řekl, že návrh nominace pana Tinka vzešel právě od Ladislava Kazdy. Pan Tink má určitě odbornost, aby tuto funkci zastával. Pan místostarosta řekl, že výsadu nominovat do představenstva společnosti právě odborníka, nikoliv pouze politika – zastupitele, si do smlouvy prosadilo právě město Hořovice. Proto toto právo využíváme. Ing. Tink je odborník a jistě bude hájit zájmy města. Výsledek hlasování: jednomyslně pro.

 

 

Diskuse

Pan starosta informoval o dni otevřených dveří v Domově Na Výsluní, kde přislíbil účast pan premiér Bohuslav Sobotka. Dále informoval o jednání v partnerském městě Gau-Algesheim, se kterým tvoříme partnerství v Evropě. Dalším městem, které má zájem o partnerství s městem Hořovice je italské město Bonavigo. Pan místostarosta informoval o investičních akcích ve městě: rekonstrukce komunikace Rpetská by měla začít 7. 9., komunikace ve Strmé ulici by měla být do konce listopadu, část ulice Tyršova do 15. 9. a druhá část do 30. 9. 2015. V Tiché ulici by měla začít rekonstrukce 20. 9. Parkoviště u nemocnice se bude realizovat společně s ulicí K Nemocnici. Probíhá 1. etapa ošetření památných stromů v Bažantnici. Na kamerový systém obdrželo město dotaci 1 mil. Kč a do konce roku se bude realizovat. Dále chce město zřídit sběrný dvůr, dotační výzva by měla padnout v září či říjnu.
Paní Gruntová informovala o kontrole finančního výboru ve Školní jídelně, s. r. o. FV kontroloval účetní závěrky roku 2011 a 2014. Bohužel FV nezískal doklady, jak byla využita dotace od města v jednotlivých letech.
Pan Mraček k tomu řekl, že není možné, aby ŠJ nedoložila využití dotace 1,3 mil. Kč městu.
Starosta řekl, že tyto doklady vyžádá přes odbor finanční a školství.
Paní Wachtlová řekla, že Školní jídelna je společnost s ručením omezeným a má povinnost každý rok zveřejňovat účetní závěrky. V roce 2011 zveřejnili tyto doklady zpětně za několik let, pak opět nezveřejňovali, až v roce 2014 po urgenci doložili roky 2011 – 2014. Vítá tedy iniciativu finančního výboru a nabízí součinnost v této záležitosti. Paní Wachtlová upřesnila, že chce vědět, co konkrétně je fakturováno za 14 Kč na jednoho žáka – jaká energie, vybavení. V jiných městech dostávají jídelny od města od 1 Kč do 8 Kč na žáka.
Pan Rogos řekl, že je nutné zjistit, zda je třeba dotace 14 Kč na jeden oběd.
Pan Sojka se zeptal, proč jsou ve školní jídelně nejdražší obědy v Hořovicích.
Pan Karban řekl, že by mělo mít město takovou smlouvu se Školní jídelnou, kde by byla podmínka poskytovat tyto informace městu. 
Pan Vavřička řekl, že v době, kdy se pronajímala školní jídelna, město nechtělo investovat do vybavení a dotace 14 Kč na žáka je důsledkem.
Starosta řekl, že probíhá dohoda o technických záležitostech – rekuperace, úniky tepla atd. a poté bude následovat úprava právního vztahu mezi městem a Školní jídelnou, s. r. o.
Pan Skopeček řekl, že když rada zakázala podomní prodej, bude teď nelegální i prodávat kosmetiku či pojištění přímo u zákazníka doma a ne v kamenné prodejně. Paní Wachtlová řekla, že nařízení o zákazu podomního prodeje bylo schváleno hlavně na ochranu starších lidí, kteří často na praktiky podomních prodejců doplatí. Paní Ulčová řekla, že město chce chránit staré lidi, sama má zkušenosti ze svého okolí, kdy senioři podepsali kupní smlouvu prodejcům a pak to stálo velké úsilí takové smlouvy zrušit.
Pan Karban řekl, že by měla přestupková komise následně zjistit, zda byl prodejce pozván či nikoliv.
Paní Wachtlová řekla, že na prodejce, kterého člověk u svého domu nechce, může zavolat policii a oznámit ho. Mělo by proběhnout školení starších občanů. Podle novely zákona na ochranu spotřebitelů v současné době na předváděcích akcích může prodejce prodat zboží, ale inkasovat peníze může až po 14 dnech. Důvodem zákona je ochrana slabšího.
Paní Ulčová řekla, že nejsme první město, kde je podomní prodej zakázán.
Pan Rogos řekl, že v Berouně bylo za rok 2014 asi 20 trestních oznámení spojených s podomním prodejem.
Paní Křížková řekla, že je rozdíl mezi podomním prodejem a prodejem bez kamenného obchodu.
Pan Skopeček řekl, že by měl úřad vysvětlit pro veřejnost tento rozdíl na webových stránkách města.
Pan Ludvík je rád, že se z darů firmy Sekurit realizují přechody pro chodce, ale měly by být vybírány přechody ve více vytížených oblastech než je Rpetská ulice. Dále pan Ludvík kritizoval absenci přechodu u Společenského domu.
Pan místostarosta řekl, že s takovým přechodem je pamatováno a při rekonstrukci mostu u Společenského domu byla připravena cesta vpravo směrem k pivovaru. Přechod je projektován o několik metrů dále směrem z města, než se nyní přechází. Pan Skopeček kritizoval nový systém parkování ve městě, řekl, že jsme malé město a on nesouhlasí se zónami, kde si občané platí, aby mohli parkovat před domem. K tomu řekl místostarosta, že poplatek 100 Kč za rok je symbolický a vlastně je to rezervace místa.
Dále se pan Skopeček zeptal na výběrové řízení na tajemníka úřadu, zda odchází současný tajemník dobrovolně a zda je pravda, že bude tajemníkem už nyní vybraná osoba.
Pan starosta odpověděl, že tajemník odchází po dohodě na vlastní žádost a pokud se k tomu chce sám vyjádřit, klidně může.
Pan tajemník odmítl záležitost více komentovat.
Pan Karban řekl, že zastupitelé obdrželi dopis od pana Srpa a žádal po starostovi komentář.
Pan starosta řekl, že pan Srp ukončil dobrovolně smlouvu o výstavbě ve volebním období, kdy byl starostou pan Čížek. Od té doby město podalo žalobu na pana Srpa a v letošním roce byl z důvodu důkazní nouze spor ukončen. Pan starosta se snažil s panem Srpem dohodnout o předání sítí s tím, že finanční prostředky, které město od provozovatelů sítí obdrží, předá panu Srpovi. On však tuto nabídku odmítl a požadoval 13 mil. Kč.
Pan místostarosta k tomu řekl, že vodovody v dotčených komunikacích ani nejsou majetkem pana Srpa, ale Vodovodů a kanalizací Beroun, které je budovaly jako přeložky právě kvůli výstavbě domů.

Poté pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání zastupitelstva.

 


 

 

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2015

ze dne 3. září 2015

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

A

schvaluje

Do Jednacího řádu Zastupitelstva města Hořovice se (za stávající bod 14.4) zařazuje bod „14.5. Z jednání zastupitelstva se pořizuje videozáznam. Videozáznam je nejdéle do 10 dní od jednání zastupitelstva zveřejněn na internetových stránkách města po dobu minimálně čtyř let“.

 

                                     B

podle § 85, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

schvaluje

poskytnutí dotace na nízkoprahové centrum ve výši 55.556 Kč

 

C

podle § 84, odst. 2, písm. b)

schvaluje

předložený návrh 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015 s výjimkou navýšení v části 6171 Konsolidace IT o 1 973 700 Kč a v části 36939 Ostatní služby + dotace Mikroregionu o 67 100 Kč. O sumu ve výši součtu obou těchto částek (tj. 2 040 800 Kč) se sníží použití přijatého kontokorentního úvěru.

V té souvislosti ukládá radě města předložit zastupitelstvu smlouvu s Mikroregionem Hořovicko, v níž je řešeno poskytnutí dotace města na jeho činnost.

                                      D

podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

schvaluje

prodej nemovitosti - části pozemku parcelní č. 37 / 1 v k. ú. Velká Víska (ul. Pražská) o výměře 64 m2

společnosti Hořovická teplárenská, s. r. o., za účelem zkultivování této části pozemku a vybudování oplocení, za kupní cenu 1 000 Kč / m2.

 

E

podle § 85 písm. a)

schvaluje

Nabytí nemovitosti - stavby „Veřejné osvětlení pro RD – lokalita Hvozdecká, Hořovice“ z vlastnictví Ing. Petra Mareše do vlastnictví města Hořovice

 

F

podle § 85 písm. a)

schvaluje

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění a provozování elektrické a vodovodní přípojky na pozemku parcelní č. 86 / 1 v k. ú. Velká Víska a zajištění práva vstupu a vjezdu na tento pozemek pro sběrný dvůr odpadů (dle přílohy originálu zápisu).

 

G

podle § 84 odst. 2 písm. h)

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hořovice a část společného školského obvodu základních škol (dle přílohy originálu zápisu).

 

H

podle § 84 odst. 2 písm. a)

schvaluje

dokument Program rozvoje města Hořovice 2015 - 2020.

 

 

 

CH

podle § 84, odst. 2 g,

navrhuje

 

společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., místo odstoupivšího      Ing. Ladislava Kazdy, nejprve kooptovat a na nejbližší valné hromadě zvolit zástupce města Ing. Ladislava Tinka členem představenstva společnosti. Zároveň ukládá panu starostovi uplatnit toto usnesení podle čl. 4 platné akcionářské dohody mezi Energie AG Bohemia, s. r. o. a městy Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák, aby k realizaci návrhu města Hořovice došlo na nejbližším jednání představenstva VaK Beroun, které je plánováno na 21. 10. 2015.

 

 

Karel Pelikán, Mgr. Jiří Vavřička                                                Dr. Ing. Jiří Peřina