Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Navigace

Obsah

 

Zápis č. 1

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 5. března 2015 v Klubu Labe

 

 

 

 

Přítomni:       

             Mgr. Petr Bakule

Karel Červený

Karel Dudák

Ing. Petr Karban

Mgr. Martin Komínek

Jarmila Gruntová

Karel Pelikán

Dr. Ing. Jiří Peřina

Ing. Ing. Jan Skopeček

Jan Slaboch, DiS.

MDDr. Antonín Spal

   Jana Šrámková

   Mgr. Zdeňka Ulčová

   Ondřej Vaculík

   Miroslav Veverka

   PhDr. Jiří Vlček

   Mgr. Renata Wachtlová

   Ing. Ladislav Žalud

 

 

Omluveni: MUDr. Marta Jedličková, MUDr. Richard Švamberk, Mgr. Jiří Vavřička

 

Program:       

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů.
 2. 6. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014.
 3. 1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015.
 4. Rozdělení příspěvků poskytovatelům sociálních služeb.
 5. Schválení Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018.
 6. Majetkoprávní úkony.
 7. Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu.
 8. Žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her.
 9. Diskuse, závěr.

 

 

Jednání zahájil a řídil starosta města.

 

 

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů.

 

Jednání zahájil a řídil pan starosta. Na začátku jednání bylo přítomno 17 zastupitelů. Ověřovateli byli po jednomyslném hlasování jmenováni pánové Karel Pelikán a Ing. Jan Skopeček. Návrhová komise byla zvolena jednomyslně ve složení: předseda PhDr. Jiří Vlček, členové Mgr. Zdeňka Ulčová a Mgr. Martin Komínek. Program jednání zastupitelstva byl jednomyslně schválen.

 

 1. 6. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014.

 

Pan starosta vysvětlil situaci s dotací Středočeského kraje na Domov seniorů poskytnutou ke konci roku 2014. Pokud již nelze z časových důvodů svolat zastupitelstvo (popř. radu) a obec obdrží finanční prostředky koncem roku a je nutné je do konce roku vyčerpat, rozpočtové opatření se schvaluje následně.

 

 1. 1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015.

 

Pan starosta otevřel diskusi k tomuto bodu, přihlásil se pan Ing. Skopeček a požádal o vysvětlení konkrétních částek příspěvků na sociální služby, ptal se i na porovnání s minulým rokem. Pan starosta požádal Mgr. Kebrlovou o reakci na jeho dotaz. Mgr. Kebrlová odpověděla, že v minulosti se sociální služby samostatně nefinancovaly a na základě změny celostátního systému financování sociálních služeb byl v loňském roce vytvořen materiál pro dotace z rozpočtu města a v tomto rozpočtu byl na rok 2015 vyčleněn příspěvek na sociální služby ve výši 1 milión korun. Dále objasnila, co se skrývá za pojmy „nízkoprah“, „ranná péče“ nebo „azylové domy“.

Ing. Karban se přihlásil s dotazem na hospodaření „nízkoprahu“ v bývalé budově kina, zdá se mu, že čerpání dotace ve výši 550 tisíc korun za dva měsíce je příliš vysoké a žádal o předložení vyúčtování dotace. Mgr. Kebrlová k tomuto jen dodala, že grant 500.000 Kč, který „nízkoprah“ získal, není z rozpočtu města a tudíž nemá k dispozici vyúčtování. Starosta podotkl, že dotace je zřejmě správně vyúčtována, protože poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a to má své kontrolní mechanismy přísné a řekl, že je možné si písemně požádat o informace příslušné ministerstvo. Do diskuse se přidal i PhDr. Vlček, i Ing. Skopeček a nakonec se shodli na tom, že je třeba se soustředit v Hořovicích v sociální oblasti zejména na prevenci u dětí.

V 18.30 hod. přišel pan zastupitel Červený. Bylo tedy 18 zastupitelů.

Ing. Skopeček konstatoval, že Technické služby města Hořovice budou jistě levnější než služby zajištěné dodavatelsky. Otevřel i otázku navýšení rozpočtu na Městskou policii, která má vypsáno výběrové řízení na tři strážníky. Na to reagoval starosta, že prioritou je rozvoj městské policie, zajištění jejího nepřetržitého provozu a to i s ohledem na záměr pořídit kamerový systém.

Poté bylo hlasováno, výsledek hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.

Ing. Skopeček podotkl, že je mu divné, že dva členové rady, která připravuje jednání zastupitelstva, se zdrželi hlasování. Mgr. Wachtlová vysvětlila, že nemůže být pro, jelikož není průhledné financování školní jídelny. K tomu pan radní Vlček vysvětlil, že dle zákona musí město přispívat na stravování žáků svých škol stravovacímu zařízení, pan starosta dodal, že by nebylo pro město dobré vypovídat smlouvu o pronájmu školní jídelny, jelikož by to přineslo městu problémy – sehnat zařízení, zaměstnance apod.

 

 1. Rozdělení příspěvků poskytovatelům sociálních služeb

 

Paní místostarostka Šrámková v krátkosti shrnula situaci v přidělování dotací v sociální oblasti, mluvila o počtu žadatelů, o 1. i 2. kole výběrového řízení. Posuzováním žádostí o dotace byla pověřena Řídící skupina komunitního plánování, která byla ustanovena radou města ve složení PhDr. Jiří Vlček, předseda, Mgr. Jiří Vavřička, místopředseda a členové: Mgr. Renata Wachtlová, Jana Šrámková, Pavla Klimentová, Alena Ratajová, DiS., Bc. Alena Beierová a Mgr. Olga Kebrlová. Paní radní Mgr. Wachtlová doplnila, že žádosti jsou velice obsáhlé, všechny byly důkladně pročteny a vyhodnoceny dle kritérií potřebnosti a na základě podrobného prozkoumání byly přiděleny dotace z rozpočtu města.

Ing. Karban znovu připomněl již zmíněnou dotaci 500.000 Kč pro „nízkoprah“, Mgr. Kebrlová opět vysvětlila, že náš finanční odbor má pouze vyúčtování 50.000 Kč, které dostal „nízkoprah“ od města. Pan místostarosta upozornil na odborníky pracující v „nízkoprahu“, i na jeho důležitou funkci, kdy je postaráno o volný čas dětí a to nejen ze sociálně slabých rodin, přičemž počet zapojených dětí vzrůstá.

Výsledek hlasování: 15 pro, 1 proti, 2 se zdrželi

 

 

 1. Schválení komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018

 

Paní místostarostka Šrámková v krátkosti informovala o komunitním plánu sociálních služeb města Hořovice. Ing. Skopeček, řekl, že by očekával bližší informace, v čem komunitní plánování spočívá. To vysvětlila paní Ratajová.

Poté bylo hlasováno jednomyslně pro.

Odešel Mgr. Bakule, bylo přítomno 17 zastupitelů.

 

 1. Majetkoprávní úkony.

 

Pan starosta vysvětlil důvody, proč by město mělo bezúplatně převést pozemkové parcely 920/3 v k. ú. Velká Víska na společnost NH Hospital. Všichni vědí, jaká je u nemocnice situace s parkováním a proto se sešli zástupci rady a nemocnice a shodli se na bezúplatném převodu pozemku za účelem vybudování a provozování parkoviště pro klienty nemocnice. Paní radní Mgr. Wachtlová seznámila přítomné s obsahem smlouvy, diskutovalo se o tom, zda smlouva dostatečně zajistí, že parkoviště bude zadarmo pro klienty nemocnice, na jak dlouho, jaký bude povrch parkoviště, možnost odstoupení od smlouvy a jiné aspekty navrhované smlouvy. Starosta s místostarostou obhajovali bezúplatný převod, i když by mohly být i jiné možnosti, např. pronájem pozemku anebo uplatnění „práva stavby“, ale obojí se jeví časově velmi náročné. Nejjednodušší je cesta bezúplatného převodu. Pan starosta nabádal, abychom se nechovali ke všemu tak negativisticky, neboť ze strany NH Hospital je vidět snaha o řešení problematické situace s parkováním. Již je hotova studie standardního parkoviště (vznikne 99 parkovacích míst), vše je v souladu s územním plánem, Mgr. Wachtlová upřesní smlouvu (povrch parkoviště, předkupní právo apod.). Ing. Skopeček konstatoval, že se schválením nemá problém, pokud je to v souladu s péčí dobrého hospodáře. Pan místostarosta doplnil, že město opraví komunikaci u nemocnice, zrekonstruuje autobusovou zastávku a vybuduje nájezdy na parkoviště. Po diskusi se zastupitelé shodli, že předseda návrhové komise PhDr. Vlček doplní návrh usnesení a poté bude hlasováno.

Výsledek hlasování: 14 pro, 2 proti, 1 se zdržel

 

 1. Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace MSBNF.

 

Paní radní Mgr. Wachtlová vysvětlila, že jde o doplnění čl. 3 bodu 3.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace MSBNF – začlenění údržby veřejné zeleně na území města do hlavní činnosti příspěvkové organizace.

Výsledek hlasování: jednomyslně pro (17)

Vrátil se pan zastupitel Bakule, bylo 18 přítomných

 

 1. Žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her.

 

Mgr. Wachtlová vysvětlila, že dvě společnosti žádají změnu vyhlášky, která by herny zařadila do lokalit, kde je povoleno provozování loterií a jiných podobných her.

Pan Červený by žádal uzavření všech heren ve 12 hodin v noci. Vznikla slovní přestřelka mezi zastupiteli panem Červeným a Ing. Skopečkem, netýkala se však projednávaného, proto pan starosta žádal zúčastněné držet se programu. Ing. Karban také nechce rozšiřovat počet heren.

Výsledek hlasování: jednomyslně pro (18)

 

 

 1. Diskuse, závěr.

 

Pan starosta zahájil diskusi informací, že rada schválila své programové prohlášení a slíbil, že bude zveřejněno v Měšťanovi i v Podbrdských novinách.

Pan zastupitel Dudák se přihlásil s dotazem jak je to s příspěvkem Školní jídelně, kdo kontroluje náklady na spotřebovanou vodu, plyn, elektřinu, počet jídel pro žáky a jak vysoké jsou další režijní náklady. Pan radní Vlček vysvětlil, že příspěvek města je příspěvkem přímo na stravování žáka. Pan starosta uvedl, že pokud má dobré informace, tak školní jídelna již oddělila vyvařování pro žáky škol od vyvařování pro cizí strávníky, dále řekl, že se radní na své příští schůzi sejdou s jednatelkou školní jídelny, vyžádají si podrobné vyúčtování příspěvků od města a po setkání by rádi dospěli k závěrům, které by vedly k větší transparentnosti, a případně by se mohla pro město lépe nastavit pravidla hry.

Dále se přihlásil zastupitel Pelikán s dotazem, proč je otevřená brána u sportovního areálu, nová štěrková cesta je rozježděná od aut, všude je bláto. Pan místostarosta se domnívá, že zřejmě byl vyvíjen nátlak sportovců, aby oni mohli parkovat svá auta uvnitř areálu. K tomu zastupitel dr. Spal dodal, že před areálem se auta vykrádají a proto sportovci jezdí dovnitř. Starosta slíbil, že má schůzku s nájemcem ledové plochy panem Ing. Jíchou a mimo jiné s ním projedná i uzavření areálu.

V této souvislosti se ptal Ing. Karban na odvodňovací jímku, která neměla být před sportovní halou. Pan místostarosta vysvětlil, že vzhledem k čerpání dotace a udržitelnosti projektu to takto musí být po dobu 5 let.

Dále měl Ing. Karban dotaz ke sběrnému dvoru, proč má být právě na tomto pozemku, jestli je výhodná pro město výše pronájmu. Na to reagoval pan starosta, že ve městě není jiný vhodný pozemek, aby byl blízko centra a nebyl přímo v centru města, dlouhodobý pronájem od společnosti Statek, s. r. o. je výhodný, poskytovateli dotace se pozemek líbí, provozovatel bude buď externí firma, nebo naše technické služby, a mimo jiné je zde i časová tíseň pro získání dotace. Tu administruje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s, která  má velmi dobré reference. Ing. Karban oponoval, že cena je standardní (nájemní cena za pozemek se zřejmě nezdá až tak výhodná), kdyby se pozemek koupil, bylo by to výhodnější. Zastupitel Ing. Žalud podotkl, že komise životního prostředí se tímto problémem zabývá již dlouhou dobu, nepodařilo se jí nalézt vhodný pozemek, vždy byl problém buď v majetkových vztazích, nebo rozpor s územním plánem. Vysvětlil také rozdíl mezi skládkou a sběrným dvorem – lidé si to pletou, postavil se za toto řešení, protože sběrný dvůr je pro občany přínosem, jako vzor uvádí sběrný dvůr v nedalekých Jincích.

V diskusi vystoupil pan Ludvík. Nejprve si postěžoval na nepravdivé údaje v hořovickém měšťanovi č. 3/2015 o stavu cyklostezky. Přinesl autentické fotografie stavebních nedostatků. Starosta i místostarosta dali panu Ludvíkovi částečně za pravdu,  cyklostezka je vybudovaná z dotace, problém je udržitelnost projektu – 5 let se do něho nesmí zasahovat, při stavbě cyklostezky byl problém s výkupem pozemků a proto cyklostezka je taková jaká je. Ing. Šnajdr sdělil, že úsek kolem nátrže ještě není přebrán, komunikace kolem a zábradlí bude doděláno v jarních měsících. Cyklostezka je v současné době stavbou a zcizené označení bude nahrazeno novým. Pan Ludvík konstatoval, že by se měla hotová díla lépe přebírat.

Pan Rissel požadoval zanést do plánu údržby komunikací Jiráskovu ulici a vyřešit přechod pro chodce u hřbitova. Pan starosta řekl, že Jiráskova ulice je již v plánu zanesena, přechod se také již řeší, měl by být zřejmě ještě letos.

Pan Sojka si stěžoval na péči o zeleň na Západním sídlišti, jsou zde ještě úlomky větví z loňska, pan místostarosta odpověděl, že již naše technické služby začaly s hrabáním a jarním úklidem.

 

Ve 20.20 hod. pan starosta poděkoval všem za účast a ukončil veřejné zasedání.

 

 


 

 

USNESENÍ

Zastupitelstva města Hořovice

č. 1/2015

ze dne 5. března 2015

 

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

 

A

podle § 84, odst. 2, písm. b)

schvaluje

1. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015

 

a zároveň bere na vědomí

6. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014.

 

 

B

dle § 85 písm. a)

schvaluje

bezúplatný převod nemovitosti pozemkové parcely 920/3 o výměře 5.166 m* v k.ú. Velká Víska společnosti NH Hospitál, a.s. za účelem vybudování a provozování parkoviště pro osobní automobily pro klienty nemocnice a příslušnou smlouvu, která je v příloze originálu zápisu, doplněnou v článku IV o nový odstavec 3, který zní: Parkoviště bude zbudováno v souladu s pokynem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 22. 5. 2012 (spis. zn. SZ_076404/2012/KUSK)

 

 

C

dle § 84 odst. 2 písm. d)

schvaluje

aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace MSBNF Hořovice Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice – doplnění čl. 3 bodu 3.1. –  začlenění údržby veřejné zeleně na území města do hlavní činnosti příspěvkové organizace dle přílohy originálu zápisu.

 

 

D

neschvaluje

žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku dle originálu zápisu.

 

 

E

podle § 84, odst. 2, písm. c)

schvaluje

Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018 a Akční plán města Hořovice a ORP pro oblast sociálních a návazných služeb na období 2014 – 2016.

 

 

F

podle § 85, písm. c)

schvaluje

přidělení dotací organizacím, které podaly na základě vyhlášených výběrových řízení žádost a splnily podmínky dle „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu města Hořovice – sociální oblast“ dle přílohy originálu zápisu. Současně zastupitelstvo schvaluje smlouvy na poskytnutí těchto dotací.

 

 

 

Karel Pelikán, Ing. Jan Skopeček            Dr. Ing. Jiří Peřina