Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Navigace

Obsah

 Obecně závazná vyhláška Města Hořovice
o vyhlášení závazné části
územně plánovací dokumentace města Hořovice

 

 

Územní plán s dokumentací

 

Obecně závazná vyhláška Města Hořovice o vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace města Hořovice

Městská rada Hořovice se usnesla dne 16. prosince 1999 vydat podle § 29 odst. 3 zák.č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), úplné znění č. 197/1998 Sb. , a v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. , o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku " o závazné části územního plánu města Hořovice ".


Část první
Úvodní ustanovení

Čl. 1. 

Účel vyhlášky

(1.) Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Hořovice, schválené zastupitelstvem města Hořovice dne 16.12.1999 . Ostatní části územního plánu jsou směrné.
(2.) Vyhláška stanovuje závazné regulativy pro územní a stavební řízení a popřípadě pro jiná správní řízení o území, v jejichž rámci pro vydání správních rozhodnutí o území, o činnostech a o stavbách v území.


Čl. 2. 

(1.) Tato vyhláška platí pro celé správní území města Hořovice, tj. pro katastrální území Hořovice a Velká Víska.
(2.) Tato vyhláška platí na dobu neurčitou. Její platnost může být zrušena pouze novou vyhláškou ke změnám a doplňkům schváleného územního plánu nebo k nově schválenému územnímu plánu města Hořovice.


Čl. 3. 

Základní pojmy

(1.) Pojmy uváděné v této vyhlášce jsou používány shodně s platným zněním Stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.
(2.) Stavbou je v této vyhlášce míněn jednak objekt, který je vytvářen stavební činností, jednak stavební činnost sama.


Část druhá

Závazná část územního plánu, závazné regulativy


Čl. 4.
Závazné části územního plánu

(1.) Závazné části územního plánu jsou:

 

 • vymezení řešeného území
 • základní předpoklady a podmínky vývoje města a ochrany hodnot území
 • návrh urbanistické koncepce, etapizace
 • návrh členění území města na funkční plochy a podmínky jejich využití
 • limity využití území ( ochranná pásma. Limity pro zátopová území)
 • přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území (nové zastavitelné plochy, plochy přestavby, současně zastavěného území)
 • návrh koncepce dopravy, technického vybavení a nakládání s odpady
 • doprava
 • technické vybavení území (vodní hospodářství , zásobování plynem, vytápění, zásobování el.energií, telekomunikace, nakládání s odpady)
 • plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů
 • návrh územního systému ekologické stability
 • vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanačních úprav a veřejně prospěšných
 • opatření, ploch pro rozvoj po roce 2010 a ploch ÚSES
 • návrh řešení požadavků civilní ochrany
 • vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů
 • návrh lhůt aktualizace


(3.) Závazné části územního plánu jsou vyjádřeny v textu této vyhlášky
- v následujících ustanoveních a
v příloze č. 1 vyhlášky " Závazné regulativy území"
v příloze č. 2 vyhlášky " Seznam veřejně prospěšných staveb ".


Čl. 5.
Závazné regulativy

(1.) Území je členěno na části s rozdílnou funkcí , které jsou odlišně vyznačené ve výkrese č. 2 v měřítku 1:10 000.
(2.) Pro každou takto vymezenou část území jsou v příloze č. 1 vyhlášky "

Závazné regulativy území" uvedeny:

 • charakteristika území
 • přípustné využití území, činnosti a stavby
 • nepřípustné využití území, činnosti a stavby
 • pravidla pro uspořádání území funkční, objemová, plošná apod.

(3.) O využití území, činnostech a stavbách, které není uvedeno v závazných regulativech území (ani jako přípustné, ani jako nepřípustné ), rozhoduje pouze obecní zastupitelstvo na základě odborného podkladu.
(4.) Z hlediska stavební činnosti je území členěno na :

A. - část území určené k zastavění ( stavební pozemky ve smyslu § 6 vyhl.č. 85/1976 Sb.,
ve znění vyhl.č. 378/1990 Sb.
- zastavěné: stavby a užívání pozemků jsou v souladu se způsobem využití určeným územním plánem
- doposud nezastavěné
B. - část území nezastavitelné
V tomto území je možné pouze výjimečně povolovat stavby a to jen takové, které budou umožňovat využití nezastavitelných území v souladu s územním plánem.

 

(5.) Části určené k zastavění jsou :

1. bydlení - BD, RD
2. plochy veřejných a nekomerčních služeb - NPZ, NBN,NZ,NK,NHŘ
3. plochy komerčních služeb - KPZ,KASK,K
4. plochy výroby a skladů - VS,VO,VN
5. plochy dopravy - AN, PBN,G

Části nezastavitelné
1. plochy zeleně - ZZ,ZBN,ZN,ZR,LES


Část třetí
Veřejně pospěšné stavby

Čl. 6.
Veřejně prospěšné stavby

(1.) Plochy pro nově navržené veřejně prospěšné stavby jsou vyznačené v grafické příloze na výkrese č. 8 v měřítku 1 : 5 000. Jejich jmenovitý výčet je v příloze č. 2 " Seznam veřejně prospěšných staveb".

 

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení

Čl.7.
Účinnost

(1.) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2000 .

 

starosta města Hořovice
Mgr. Jan Hájek

 

místostarosta města Hořovice
Miloš Koželuh

 

Uložení územního plánu Hořovice


1. úplná dokumentace územního plánu města Hořovice je uložena :
- na Městském úřadě v Hořovicích.

 

Přílohy vyhlášky


Nedílnou součástí této vyhlášky jsou:

1./ Úplná dokumentace územního plánu Hořovice , zpracovaná firmou
KADLEC K.K. NUSLE s.r.o., Praha - textová i výkresová část

2/ Příloha č. 1 Závazné regulativy

3/ Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby

 

Příloha č. 1
Závazné regulativy

1. regulativy pro celé území města

 • mimo již souvisle zastavěné a zastavitelné území lze povolit stavby jen na základě změny územního plánu
 • na plochách veřejně prospěšných staveb nesmí být prováděny žádné stavby, změny kultur nebo činností , které by znesnadnily nebo znemožnily jejich veřejně prospěšnou funkci
 • na území města nejsou přípustná maloobchodní zařízení o celkové ploše podlaží 2.000 m2 a větší
 • odstavování všech vozidel potřebných pro činnosti je nutné zajistit na vlastním pozemku provozovatelů
 • na pozemcích o 400 m2 a větších je nutné zajistit odstavení nejméně dvou osobních vozů(lze i za sebou)
 • plochy mimo zastavěné území lze oplocovat jen pokud to bude povoleno stavebním úřadem
 • rozloha skupin chat a stálých tábořišť mimo zastavěné území města (chaty kategorie B) je neměnná v rozsahu ke dni schválení územního plánu a nesmí být povolovány nové hlavní stavby chat
 • chaty na zastavěném území města (chaty kategorie A) s pozemky většími než 400 m2
 • lze přestavět na obytné budovy při dodržení regulativů platných pro plochy rodinných domů
 • umisťování nových chat není na území města povoleno

2. regulativy pro současně zastavěné území města

 • hlavními činnostmi polyfunkčních ploch je trvalé bydlení v bytech, ubytování, občanská zařízení, nerušící bydlení . Na těchto plochách nejsou přípustné činnosti a stavby , které by rušily kteroukoliv z hlavních činností . Maximální počet podlaží přizpůsobit sousedním budovám.
 • závody a zařízení s velkými nároky na dopravu s méně než 100 zaměstnanci na 1 ha
 • pozemku lze umisťovat výhradně severně od Červeného potoka . Zařízení s negativními vlivy na životní prostředí nebo s více než 100 zaměstnanci na 1 ha pozemku lze umisťovat jen severně od železniční trati
 • nové budovy a dostavby existujících budov budou respektovat dochovaný obraz obce, zejména nebudou překračovat výšky okolních budov. Pro stavby v ochranném pásmu památek území je třeba stanovit při povolování stavby podrobnější architektonické regulativy
 • plochy staveb a areálů chráněných kulturních památek jsou neměnné

3. regulativy pro centrální zónu města

 • pro centrální zónu města budou v regulačním plánu regulativy zástavby ( architektonické ) určující zejména stavební čáry a podmínky vztahující se k nim, umístění a výšky budov ve vzájemném vztahu a ve vztahu ke stavebním čarám , podmínky vztahující se k tvaru nebo materiálu budov
 • na území centra nelze umisťovat nová zařízení výroby a skladování s vyššími nároky nanákladovou dopravu
 • na celém území centra města jsou zakázány stavby pro motorismus, nájemní garáže a čerpací stanice pohonných hmot. Garáže jsou povoleny jen na vlastních pozemcích obytných domů a občanských zařízení, v rozsahu nutném pro hlavní funkční využití.
 • novostavby dostavby a úpravy nemovitostí v centrální zóně města musí zlepšovat hygienické,estetické a jiné kladné stránky úrovně života jak na daném pozemku a jeho okolí, nesmí rušit panorama města
 • na pozemcích rod.domů jsou přípustné provozy nerušící bydlení. Index lpp nesmí překročit 0,6. Koeficient KZ nesmí překročit 0,4. Minimální podíl nezpevněných ploch nesmí být nižší než 40%.
 • na pozemcích bytových domů je přípustné jen bydlení a ubytování. Index lpp nejvýše 0,8,koeficient KZ nesmí překročit 0,4. Minimální podíl nezpevněných ploch rod.domů nesmí být nižší než 25%.
 • jako vedlejší činnost na plochách občanského vybavení je přípustné bydlení v bytech zapředpokladu, že index lpp nepřekročí 1,2 a koeficient KZ nepřekročí 0,5.
 • na plochách veřejné zeleně koeficient podílu nezpevněných ploch nesmí být nižší než 60% (za zpevněnou plochu se považují i chodníky a hřiště)
 • plochy chráněné neveřejné zeleně jsou určeny pro vzrostlou zeleň, podíl nezpevněné plochy nejméně 80%
 • nové stavby a jakékoliv změny současných budov musí být provedeny s ohledem na památkově chráněné objekty a jejich prvky . Na pozemcích v sousedství chráněných památkových objektů, zejména Nového zámku a Víseckém náměstí jsou přípustné jen činnosti, stavby a zařízení nerušící jejich prostorové působení a hlavní funkce
 • - hlavními činnostmi v oblasti tzv. Žižkova je bydlení v rodinných domcích a individuelní rekreace. Hlavní zásadou je zachování historických budov a jejich vzájemného umístění. Při stavbě nového domku na pozemku do 300 m2 je nutno dodržet objem a tvar dosavadní zástavby vč. střechy.
 • Na pozemcích o 300 m2 a větších ( i vzniklých sloučením původních pozemků ) může stavebník zvolit mezi reprodukováním dosavadního objektu nebo novostavbou při dodržení všech hygienických požadavků , index lpp max. 0,45 , koeficient KZ max. 0,4 , nejvýše přízemí s podkrovím, výška podlaží do 3 m - hlavními činnostmi na plochách veřejného a neziskového občanského vybavení jsou veřejná správa, zdravotní, sociální a kultovní nezisková kulturní a podobná zařízení. Index lpp nesmí překročit 1,2 , koeficient KZ nesmí překročit 0,5 . Jako vedlejší činnost je přípustné bydlení v bytech.
 • hlavními činnostmi na plochách komerčního občanského vybavení jsou maloobchod, osobní služby, peněžnictví, ubytování a podobná komerční zařízení. Index lpp nesmí překročit 1,2 , koeficient KZ nesmí překročit 0,5. Jako vedlejší činnost je přípustné bydlení v bytech.
 • hlavní činností na plochách veřejné zeleně je pobyt osob a pěší provoz. Přípustní je zemědělské využití, pokud nenarušuje hlavní činnost. Podíl nezpevněných ploch nesmí být nižší než 0,6 ( 60 %). Za zpevněnou plochu se považují i chodníky a hřiště.


4. regulativy pro zastavitelné plochy

 • stavební pozemky pro izolované rod.domy nesmí být menší než 800 m2. Index lpp nesmípřekročit 0,3, koeficient KZ nesmí překročit 0,2 ( tj. 20% výměry pozemku ). Zpevněná plochanesmí překročit 50= výměry pozemku. Počet nadzemních podlaží nesmí překročit 2 podlaží.
 • stavební pozemky pro intenzivní zástavbu rodinnými domy ( řadové apod. ) nesmí být menší než 400 m2 , index lpp nesmí překročit 0,6 , koeficient KZ nesmí překročit 0,3 tj. 30% výměry pozemku. Zastavěná plocha nesmí překročit 60% výměry pozemku . Počet nadzemních podlaží nesmí překročit 3 podlaží.
 • hlavní činnosti na plochách pro bytové domy je trvalé bydlení v bytech a ubytování . Index lpp nesmí překročit 0,8 a koeficient KZ nesmí překročit 0,3. Zpevněná plocha nesmí překročit 40% výměry pozemku. Počet nadzemních podlaží nesmí překročit 4 podlaží. V přízemí mohou být nerušící občanská zařízení.
 • hlavními činnostmi na plochách veřejného a neziskového občanského vybavení jsou zařízení veřejné správy, zdravotní, sociální, kulturní, kultovní a podobná zařízení. Index lpp nesmí překročit 1,2 a koeficient KZ nesmí překročit 0,5 . V přízemí mohou být nerušící komerční občanská zařízení.
 • hlavní činnost na plochách komerčního občanského vybavení jsou maloobchod, osobní služby, peněžnictví, ubytování a podobně, komerční zařízení. Při umístění na vlastních pozemcích regulativy nesmí přesahovat hodnoty platné pro sousední funkčně odlišné pozemky. Index LPP nesmí překročit 1,2 , koeficient KZ nesmí překročit O,5 / 50 % výměry pozemku ).
 • na plochách pro zařízení zdravotní a sociální ( plocha NZS ): lpp 0,4 , výšková hladina2 podlaží , max. výška 4 podlaží
 • na plochách pro sport, rekreaci, ve veřejných sadech a parcích zpevněná plocha vč. chodníků a zpevněných hřišť nesmí překročit 30% výměry pozemku. Převážná část nezpevněných ploch musí být osázena vzrostlou zelení. Regulativy pro plochy výroby , skladování a technického vybavení města se stanoví při povolování staveb individuelně podle možných vlivů hlavních i vedlejších činností na prostředí. Výjimečně zde mohou být pohotovostní byty pokud nevzniknou hygienické závady.


5. regulativy rezervních ploch a ploch ÚSES

 • na plochách pro rozvoj města po roce 2010 se zakazují stavby, činnosti a změny, které by ztížily nebo znemožnily v budoucnosti funkce, pro které jsou plochy rezervovány . Povolena je údržba existujících staveb, zařízení a zeleně a jejich úpravy směřující k odstranění hygienických závad.
 • hlavními činnostmi na pozemcích bloku mezi ulicemi 9. Května ( Zámecká ), Smetanovajsou ze 60% chodníky a veřejná zeleň v nutném rozsahu komunikace propojující komunikaci 9. Května a ulici Hradební. V období do roku 2010 je na bloku zakázána jakákoliv nová zástavba, dosavadní stavby mohou být jen opravovány a v nutné míře doplňovány
 • na plochách územního systému ekologické stability ( ÚSES ) se zakazuje provádět stavby a jiné změny , které by mohly snižovat ekologickou stabilitu těchto ploch.

 

Příloha č. 2
Veřejně prospěšné stavby


Seznam veřejně prospěšných staveb, které jsou vyznačeny ve výkrese č. 8 územně plánovací dokumentace :

6. východní obchvat silnice č. II/114 vč. opatření proti hluku
7. rekonstrukce Hradební a Zámecké ulice
8. přestavba Pražské ulice na pěší zónu
9. uliční síť pro bytové domy za Západním sídlištěm ( plocha BD , RD )
10. uliční síť pro rodinné domy nad nemocnicí ( plocha RD )
11. západní okružní ulice , rekonstrukce předmostí u Červeného potoka
12. nové autobusové nádraží v pásmu " B " města ( AN )
13. parkoviště na náměstí B. Němcové ( PBN )
14. rozšíření Tyršovy ulice
15. rekonstrukce komunikace Hořovice - Rpety na úroveň II. třídy
16. dokončení levobřežní stoky do ČOV vč. připojení Tlustice
17. Podzámecký park
18. park na náměstí B. Němcové
19. veřejně prospěšná asanace - zkapacitnění křižovatky ulice Vrchlického a Dr. Holého

 


Zastupitelstvo města Hořovice
na základě projednání ze dne 2.2.1999

I. schvaluje
v souladu s § 26 odst. 2 zák.č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v úplném znění č. 197 /1998 Sb.

územní plán Města Hořovice ( jeho čistopis )


II. vymezuje


závaznou část územního plánu města Hořovice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

III. ukládá

vedoucímu odboru výstavby a územního plánování zajišťovat následné zpracovávání jednotlivých zastavovacích studií v souladu se schváleným územním plánem města Hořovice v rozsahu finančních možností daných rozpočtem na jednotlivá léta.


Městský úřad Hořovice
Odbor výstavby a životního prostředí
Palackého nám. 2, 268 33 Hořovice

 


Územní plán byl schválen usnesením č. 7/99 Městského zastupitelstva v Hořovicích 16.12.1999.

 


Vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Hořovice
František Marek

 


Souhlas nadřízeného orgánu územního plánování vyplývá z ustanovení § 25 odst. 3 zák.č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 


Uložení územního plánu Hořovice

1. Úplná dokumentace územního plánu města Hořovice včetně změny č.1 je uložena na Městském úřadě v Hořovicích.


Přílohy vyhlášky

Nedílnou součástí této vyhlášky jsou:

Úplná dokumentace změny č.1 územního plánu Hořovice, zpracovaná firmou KADLEC K.K.
NUSLE s.r.o., Praha – textová i výkresová část

 

 

 


Z M Ě N A erb


Obecně závazné vyhlášky Města Hořovice
o vyhlášení změny č.1
závazné části územně plánovací dokumentace města Hořovice

 

Rada Města Hořovice se usnesla dne 16.října 2002 vydat podle § 29 odst.3 zákona.č.50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), úplné znění zákona č. 103/2001 Sb.,a v souladu se zákonem č.128/2000Sb. o obcích(obecní zřízení),tuto změnu obecně závazné vyhlášky „o změně závazné části územního plánu města Hořovice".


V části první
Úvodní ustanovení
Čl.1
Účel vyhlášky

(1) (1) Vyhláška vymezuje změnu č.1 závazné části územního plánu obce Hořovice, schválené zastupitelstvem města Hořovice dne 29.10.2002.
(2) (2) Vyhláška stanovuje závazné regulativy pro územní a stavební řízení a popřípadě pro jiná správní řízení o území, v jejichž rámci pro vydání správních rozhodnutí o území, o činnostech a o stavbách v území.

V Čl.2

(1) (1) Tato vyhláška platí pro změnu č.1 v celém správním území města Hořovice, tj. pro katastrální území Hořovice a Velká Víska.
(2) (2) Tato vyhláška platí na dobu neurčitou.Její platnost může být zrušena pouze novou vyhláškou ke změnám a doplňkům schváleného územního plánu nebo k nově schválenému územnímu plánu města Hořovice.

V části druhé
Závazné části změny č.1 územního plánu

Čl.4

Ke změně závazné části územního plánu dochází u následujících veřejně prospěšných staveb: Na obchvat se navrhuje doplnění kruhového objezdu v místě napojení na stáv.II/114 Rozsah pěší zóny zmenšen od východu
Změna vedení uliční sítě u plochy RD2
Změna vedení uliční sítě u plochy RD1
Na komunikaci zrušen kruhový objezd

Nově jsou navrženy změnou č.1 veřejně prospěšné stavby:

Parkoviště před nemocnicí (označeno č.32)
Parkoviště nad nemocnicí (označeno č.33)
Cyklistická stezka (podél Červeného potoka od Lomu až na Tíhavu)
Inženýrské sítě
Návrhové rozvody vody včetně zařízení
Návrhové rozvody kanalizace včetně zařízení
Návrhové trafostanice a vedení VN ( vzdušné i kabelové) v územích navrhované
zástavby
Návrhové vedení plynu, regulační stanice

Ke změně dochází u následujících veřejně prospěšných opatření-rezervních ploch:

R1 – rozsah plochy zmenšen ve prospěch návrhové plochy RD 2
R2 - rozsah plochy zmenšen ve prospěch návrhové plochy RD4
R6 - převedeno do návrhového období
R8 - změna rozsahu území v souvislosti se změnami plochy R1, převedena do návrhu jako
RD7
R10- převedeno do návrhového období
R15- původně navržená asanace bloku zrušena
Nově nejsou navrženy žádné rezervní plochy.

Plochy pro územní systém ekologické stability.
Beze změn.


Závazná část ve formě regulativů

Ke kap. D)ÚPSÚ Hořovice
Doplňuje se text:
Výstavba stavebních objektů na plochách zahrádkových kolonií – stavby do 16m2, maximálně
jedno nadzemní podlaží, maximální výška 4,5m.


Návrh lhůt aktualizace

Ke kap. Bm) ÚPSÚ Hořovice
Beze změn.


K části čtvrté
Závěrečnému ustanovení
K Čl. 7
Účinnost

Tato změna vyhlášky nabývá účinnosti dnem 1.1. 2003.

 

 

starosta města Hořovice místostarosta města Hořovice
Mgr.Jan Hájek Miloš Koželuh

 

 


Z M Ě N A č. 2

 

erbObecně závazná vyhláška Města Hořovice č. 3/2005
kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Hořovice
o vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace města Hořovice

 

Zastupitelstvo města Hořovice na svém zasedání dne 21. 6. 2005 schválilo a vydává na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění tuto změnu obecně závazné vyhlášky o vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace města Hořovice:


V části první

Úvodní ustanovení
Čl. 1.
Účel vyhlášky

(1.) Vyhláška vymezuje změnu č. 2 závazné části územního plánu obce Hořovice schváleném zastupitelstvem města Hořovice dne 21. června 2005
(2.) Vyhláška stanovuje závazné regulativy pro územní a stavební řízení a popřípadě pro jiná správní řízení o území, v jejichž rámci pro vydání správních rozhodnutí o území, o činnostech a o stavbách v území.


Čl. 2. 

(1.) Tato vyhláška platí pro změnu č. 2 v celém správním území města Hořovice, tj. pro katastrální území Hořovice a Velká Víska.
(2.) Tato vyhláška platí na dobu neurčitou. Její platnost může být zrušena pouze novou vyhláškou ke změnám a doplňkům schváleného územního plánu nebo k nově schválenému územnímu plánu města Hořovice.


V části druhé

Závazná část územního plánu, závazné regulativy


Čl. 4.
Závazné části územního plánu

Ke změně závazné části územního plánu dochází u následujících veřejně prospěšných staveb:

1 Východní obchvat silnice č. II/114 vč. Zeleně a opatření proti hluku - komunikace se přemísťuje do polohy východněji od města, napojení na stávající II/114 křižovatkou T

20a Návrhové rozvody vody včetně zařízení

20b Návrhové rozvody kanalizace včetně zařízení

20c Návrhové trafostanice a vedení VN (vzdušné i kabelové)

20d Návrhová vedení plynu, regulační stanice

 

Nově jsou navrženy veřejně prospěšné stavby:
20 Sportovní plocha "U stadionu"
21 Parkoviště "U ČOV"
22 Parkoviště "U nemocnice"
23 Místní komunikace včetně kruhového objezdu a zeleně (mezi plochou NUN a nemocnicí)
24 Odvodňovací příkopy
25 Prodloužení úpravy Červeného potoka

Beze změny zůstávájí veřejně prospěšné stavby č. 2-19, jejich seznam je uveden v dokumentaci Změny č. 1 územního plánu Hořovice.

K části čtvrté
Závěrečné ustanovení

Čl. 7.
Účinnost

(1.) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení

 

starosta města Hořovice místostarosta města Hořovice
Mgr. Jan Hájek Miloš Koželuh

 

Uložení územního plánu Hořovice


1. úplná dokumentace územního plánu města Hořovice včetně změny č. 2 je uložena:
- na Městském úřadě v Hořovicích.

 

Přílohy vyhlášky


Nedílnou součástí této vyhlášky jsou:

1./ Úplná dokumentace změny č.2 územního plánu Hořovice , zpracovaná firmou KADLEC K.K. NUSLE s.r.o., Praha - textová i výkresová část

 

Vyvěšeno 29.6.2005