Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Navigace

Obsah

 

znak městaObecně závazná vyhláška Města Hořovice
č. 4/2008
o požární ochraně při kulturních a jiných akcích

 

Zastupitelstvo města Hořovice na svém zase
d
ne 16. 12. 2008 usnesenim č. 5/2008 vyvá na zákla§ 29 odst. 1 pismo o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochra, ve zní pozdejších předpisů (le jen "zákon o PO) a dle § 1 odst. 2 pismo e) nařízeni vdy č. 172/2001 Sb.,
k provedeni kona o požární ochra (le jen "NV č. 172/200] Sb.)
souladu s ustanovem § 10 pism.d) a § 84 odst. 2 sm. h) zákona
č
. 128/2000 Sb., o obcich, (le jen "zákon o obcich"), ve zní pozjších předpisů, tuto obecněvaznou vyhlášku.

 

ČL. 1 
Úvodní ustanove

 

Vyhláška stanovi podminky požárni bezpečnosti pro zabezpeni kulturnich, sportovnich, společenskych, bavních, politických, obchodních, bensch a jich obdobných akcích a shromážních, kterých se zúčastňuje větší počet osob (le jen "akce").

 

ČL. 2
Vymezeni  druhu akcí

Jedná se oakce, které mohou zvýšenou rou ohrozit bezpečnost nebo představují zvýšeriziko požáru.

1. Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích - souhrn opatření, kterými se stanovi rozsah a způsob zabezpečenípožární ochrany ed zajem akce, v jejím průběhu a při jejím ukoe,

b) ukončenim akce  - ponechání místa ko akce v požárně nevadném stavu včetnědodení podmínek stanovených smlouvou (povolenim)

c) shromažďovam prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor určepro shromazďovani většího počtu osob

d) vnitřm shromažďovacim prostorem - prostor, který je po obvo a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považutaké konstrukce přemístitel (posuvsna či secha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.)

e) venkovním shromazďovacim prostorem - prostor, kteje neuzavřepo obvodě nebo shora, avšak vytvořenebo vymeze stavebními konstrukcemi (tribunou, diem, ohradni stěnou, oplocením, enosmi zábranami apod.), okolním tenem nebo irodním prostřem (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo polozavřem volném prostranství (dvory apod.), prostor na veřejném prostranství i mimo j pod širým nebem.

2. Čle akcí podle místa koná a počtu osob:
- akce ve vnitřnim shromažďovacim prostoru

a) u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyppočet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horhranice),

b) u něhož nebyla v dokumentaci ověře stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, ktese mohou v tomto prostoru soas vyskytovat, pak se za tento počet povazuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověře stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současv tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet ručí jeho vlastk.

 

- akce ve venkovnim shromažďovacim prostoru

a) u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplyvá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice),

b) u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolni hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a vice; nebyla li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastnik,

c) akce ve venkovnim shromažďovacim prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více.

 

ČL. 3
Stanovení podmínek požární bezpečnosti
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Stanovení podmínek požární bezpečnosti při pořádání akce

 1. K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem, přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený v čl. 2.
   
 2. V případě, že pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebnim úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současné v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást stanoveni rozsahu a způsobu zabezpečení požárni ochrany. Zpracuje identifikační kartu prostoru. (rozsah je uveden v příloze č. 4)
   
 3. V případě, že organizátor není vlastníkem prostoru (stavby, mista), kde se akce koná, kromě veřejného prostranstvi, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti stanoven smlouvou (mezi organizátorem a vlastnikem pozemku nebo stavby).
   
 4. Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinnosti a způsobu plněni úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce.
   
 5. V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti, včetně odstranění zjištěných závad.
   
 6. Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen "požární hlidka"), a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konaní, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla slozena z velitele a dvou členů.
   
 7. 0rganizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby:
  • činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu,
  • byly vymezeny úkoly požární hlidky včetně určeni stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možno velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě (některé podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky)
  ,
  • byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace při průběhu akce k zajištění neodkladného předávání informací.

   
 8. Organizátor akce seznámí odpovídajím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovemi opatřenimi k zabezpečení požární ochrany účastníky akce (např. rozmísním informačch a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, kterémůže t součástí poznky či prezentace akce). Za tímto účelem provede před zahájením:
  -
  seznámení se s charakterem akce,
  -
  seznámení se s charakterem objektu,
  -
  provede kontrolu požárně bezpečnostních zařízeníobjektu,
  -
  prověří použitelnost a dostupnost prostředků pro zásah,
  -
  prověří přístupnost únikových chodů a volnost únikových cest,
  -
  prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,
  -
  zjištěné skutečnosti zapíše do požární knihy objektu.
  hem akce a po jejím skončení se preventivní požární hlídka zaměří především na:
  - pro
  ní požárního dohledu a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti (kouření na vyhrazených místech, používání topidel při stánkovém prodeji, atd.),
  - s
  leduje stav a dostupnost prostředků a zařizeni PO,
  -
  po skončení akce provede prohlídku ech míst v objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru, požárni hlídka odchází z objektu jako poslední.

   
 9. Povinnosti požární hlídky:
  -
  v průběhu akce musí byt každý člen požární hlídky viditelně označen,
  - č
  lenové požární hlídky se během akcí chovají důstojně a nesmí požívat alkoholické nápoje ani jiné toxické a omamné látky,
  - dále členové se podrobí poučení pro výkon této činnosti před zahájením akce (poučení provede odborně
  způsobilá osoba v PO),
  -
  u členů, kteříjsou opakovaně určenipro výkon v této hlídce, se provede odborná příprava 1x ročně.
  Pokud preventivní požární hlídku vykonává člen sdrení občanů působící na úseku PO, doporučuje se tuto činnost vykonávat ve vycházkovém stejnokroji. Odborna příprava se skládá z teoretické a praktické části.
  Dokumentaci odborné přípra
  vy tvoří tématický plán, časorozvrh a záznam oprovedeni odborné přípravy.

 

 

ČL. 4
Povinnosti účastníků

 

 1. Účinkující a účastníci akce mudodovat povinnosti vyplývající z edpisu o požární ochraně a této vyhlášky a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se k zabezpečení požární ochrany, požár hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci.
   
 2. Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět, které by mohly být použity jako zápalnýprostředek (např. zápalnáhev).
   
 3. Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prosedky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrože života, zdraví a majetku.
  V případě běžných předmetů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru (§ 17 odst. 1 pismo a) zakona opožární ochraně).

   

ČL. 5
Sankce

 

Poruši-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanoveni § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcich, ve znění pozdějších předpisů.

 

ČL. 6
Společná, přechodná a závěrečná ustanoveni

 1. U akcí uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky je organizátor akce povinen předložit městu zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkIádá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací. V připadě, že místo konání akce přesahuje katastrální území jedné obce, předkládá organizátor akce tuto zprávu i krajskému úřadu.
   
 2. Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy opožární ochraně a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených touto vyhláškou a na jeho základě ubezpečuje organizátor akce.
   
 3. Povinnost dodržovat podminky požární ochrany stanovené touto vyhláškou se vztahuje také na akce, které se uskutečni po nabyti její účinnosti, i když jejich příprava byla zahájena před nabytim její účinnosti.

ČL.7

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Mgr. Luboš Čížek v.r.                      lng. Jiří Auterský v.r. 
starosta                                         
místostarosta

Originál vyhlášky v pdf zde ke stažení

 

Přílohy

 1. Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky a stanovení jejích úkolů
 2. Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí
 3. Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva 0 stanovení podmínek požární bezpečnosti
 4. Obsah identifikacči karty prostoru (stavby) pro akce podle této vyhlášky

 


 

Příloha č. 1

 

NĚKTERÉ PODROBNOSTI, KTERÉ UPLATNÍ ORGANIZÁTOR AKCE PŘI ZŘIZOVÁNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY A STANOVENÍ JEJÍCH ÚKOLŮ

1. Podrobnosti ke zřizování požární hlídky

a) složení požární hlídky z nižšího počtu osob, než je stanoveno ve vyhlášce, z jedné osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky, stanoví OZO,

b) vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací, stanoví organizátor ve spolupráci s OZO,

c) do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně i duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob se doporučuje u osob starších 62 let vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu)

d) členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti,

e) velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA" (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem).

2. Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky:

Velitel:

a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky
b)zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle příkazů organizátora akce ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, pořízení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli; záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno / jména člena požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,
c) předkládá záznam o výsledku kontroly provedné při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem.

Požární hlídka:

a) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů) a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,
b) je oprávněna vydávat pokyny ve smyslu čl. 3 vyhlášky - zákazy a příkazy pro plnění úkolů v oblasti požární ochrany při pořádané akci,
c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:

a) zúčastnit se odborné přípravy jejíž součástí je mim jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací / dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými touto vyhláškou). Vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,
b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,
c) nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou "POŽÁRNÍ HLÍDKA".

 

Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
 


 

Příloha č. 2

KONTROLA PLNĚNÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PRO AKCI SE PROVÁDÍ:

1. Před zahájením akce

a) v souladu s předpisy opožární ochra, a to osobou odbornězpůsobilou (§ 5, 6 a 11kona opožární ochraně a § 12 vyhlášky opožární prevenci); jedná se zejména opravidelné kontroly dodržování předpisů opožární ochraně formou preventivních požárních prohlídek, jejichž součástíje prověřoní dokladů oplnění povinností stanovených předpisy opožární ochraně,
b) v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. stav únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdoch komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasich přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systemů, úplnost označení příslušmi bezpečnostními tabulkami, příkazy, kazy a pokyny ve vztahu k požární ochra.

2. V průběhu akce

a) pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjišno zaparkované vozidlo před únikom východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zajisštěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),
b) v připadě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizačnězabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.

Bezprostřední nebezpečí - výbuch, požár, pás stromu, aj.

Poznámka: Záznam opřípadných zjištěních je nutno provést jako součást záznamu 0 kontrole při ukončení akce.


 

Příloha č. 3

VYMEZENÍ AKCÍ, U KTERÝCH MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA ZPRÁVA O STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

1. Shromažďování dle zákona č. 84/1990 Sb., oprávu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, zahrnující i pouliční průvody a manifestace.

2. Jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v bodu 1. včetně kulturních a sportovních akcí pořádaných mimo prostory k těmto účelům určeným, pokud předpokládaný počet zúčastněných osob přesahuje ve vnitřním shromažďovacím prostoru 200 osob a ve vnějším shromažďovacím prostoru 300 osob.

 


 

Příloha č. 4

 

OBSAH IDENTIFlKAČNÍ KARTY PROSTORU (STAVBY) PRO AKCE PODLE TÉTO VYHLÁŠKY

1. Neni-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce zpracovaní identifikační karty, která bude obsahovat minimálně tyto údaje:
- prostoru (stavby),
- velikost - využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,
- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,
- způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,
- způsob zajištění evakuace - přesné určení, kdo a jaký
m způsobem oznámí nutnost evakuace, včetně určených únikových komunikací a východů atd.,
- počet, situování, kapacita (šířka) unikových komunikací a východů včetně pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti, rozmístění, typ (D25, C52) vnitřního hydrantoveho systému;
-
umístění a vzdálenost venkovních hydrantů, počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů, informace odalších, věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu/ prostoru instalovány,
- umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení el
. energie, jejich označení včetně přístupu k nim,
- seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.

2. Identifikačni karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.