Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Navigace

Obsah

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HOŘOVICE
o ochraně veřejné zeleně


Zastupitelstvo města Hořovice na svém zasedání dne 11.10.2005 schválilo a vydává v souladu s ustanoveními § 10 písm. c), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejné zeleně ve městě Hořovice

Čl. I.
Základní ustanovení

 1. Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhláška") je zajistit ochranu veřejné zeleně na území města Hořovice (dále jen "město") včetně zařízení, vybavení a objektů se na veřejné zeleni nacházejících.
 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny občany a podnikající fyzické i právnické osoby nacházející se a působící na území města.

Čl. II.
Vymezení pojmů

Veřejná zeleň je ta část zeleně, která se nachází na území města, je trvale přístupná veřejnosti a je tvořena parky, parčíky, sídlištní zelení, uličním a silničním stromořadím, doprovodnou zelení komunikací, vodních ploch a toků, zelení občanského vybavení, lesoparkem, hřbitovní zelení, ochrannou a rekultivační zelení.
Patří do ní travnaté plochy, porosty stromů a keřů, květinové záhony, mobilní zeleň (nádoby s okrasnými rostlinami), drobné architektonické prvky, cesty pro pěší, schody a zpevněné plochy. její součástí je rovněž občanská vybavenost (lavičky, přístřešky, pískoviště, dětská hřiště apod.)

Čl. III.
Údržba a ochrana veřejné zeleně

 1. Správu a odbornou údržbu městské veřejné zeleně zabezpečuje městem určená oprávněná osoba, která dbá na její pravidelnou péči a zajišťuje zejména trvalou čistotu ploch městské veřejné zeleně.
 2. Údržba a ochrana veřejné zeleně je součástí péče města o životní prostředí ve městě a je povinností všech občanů, fyzických a právnických osob, nacházejích se na území města, v souladu s touto vyhláškou veřejnou zeleň na celém teritoriu města chránit.
 3. Veřejnou zeleň je povoleno užívat pouze způsobem přiměřeným jejímu účelu a jakékoli její poškozování je zakázáno.
 4. Při užívání veřejné zeleně je třeba zachovávat pořádek, čistotu a vyvarovat se všeho, co by narušovalo nebo ohrožovalo účel, jemuž veřejná zeleň slouží a dodržovat zákazy stanovené v bodě 5.
 5. Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, je na plochách veřejné zeleně zakázáno zejména:
  a) používat motorová vozidla, tj. vjíždět na plochy veřejné zeleně, parkovat na nich, odstavovat zde motorová vozidla a provádět údržbu a mytí těchto vozidel.
  b) jezdit na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových prostředcích
  c) jezdit na koních
  d) vstupovat na trávníky, do křovin, lézt po stroměch
  e) ořezávat, lámat větve či jinak poškozovat stromy, keře a jiné části veřejné zeleně
  f) vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na záhonech
  g) znečišťovat plochy veřejné zeleně
  h) provádět jakékoli úpravy a výsadby bez souhlasu vlastníka veřejné zeleně
  i) stanovat a nocovat
  j) rozdělávat a udržovat otevřené ohně
  k) odhazovat hořící nebo doutnající předměty
  l) poškozovat a znečišťovat zařízení a vybavení patřící k veřejné zeleni, jako jsou lavičky, kašna a dětská hřiště apod.
  m) provozovat na plochách veřejné zeleně sportovní, kulturní, zábavné, propagační, reklamní a jiné akce.
 6. Vlastník veřejné zeleně může povolit výjimku ze zákazů uvedených v bodě 5.
 7. Zákazy uvedené v bodě 5 písm. a), d), e) a f) se nevztahují na Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou službu při výkonu služby.
  Zákazy uvedené v bodě 5 písm.a), d), e) a f) se nevztahují rovněž na osoby pověřené vlastníkem správou a údržbou veřejné zeleně.
 8. Za škody způsobené na veřejné zeleni odpovídají v plné výši příslušné osoby, které škody způsobily.

Čl. IV.
Sankce a kontrola

 1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat u fyzických osob jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo u právnických osob a podnikatelů jako jiný správní delikt dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 2. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí pověření pracovníci Městského úřadu v Hořovicích.

Čl. V.
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška o ochraně veřejné zeleně ve městě Hořovice ze dne 11.12.2001

Čl. VI.
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005

 

Mgr. Jan Hájek                                            Miloš Koželuh
starosta města                                            místostarosta města

 

Vyvěšeno 14. 10. 2005