Město Hořovice
Hořovice

Partnerství s německými městy žije!

Die Partnerschaft mit der deutschen Städten lebt!

Partnerství s německými městy žije!

Die Partnerschaft mit der deutschen Städten lebt!

Dvě desítky žáků 2. základní školy Hořovice si na konci dubna užily pobytový týden s výukou ve spolkové zemi Porýní-Falc. Školáci se projeli na lodi po Rýnu, navštívili třetí největší letiště Evropy ve Frankrurtu nad Mohanem a zakopali si na bránu v bundesligovém stadionu v Mohuči. Tak pokračuje čtyřleté partnerství města Hořovice se sdružením německých obcí Gau-Algesheim. Co dalšího tato spolupráce přinesla a jaká přání mají obě strany do dalších let? V rozhovoru odpovídá starosta Hořovic Jiří Peřina.

Auf Zwanzig Schüller der Zweiten horovitzen Grundschule genossen sich einen Wochenaufenthalt mit dem Unterricht im Bundesland Rheinland-Pfalz. Die Schüller fuhren mit dem Schief auf dem Rhein, besuchten den dreigrössten Flughafen Europas im Frankfurt am Main und spielten Fussball im Bundes-liga – Stadion in Münz. So schreitet die vierjährige Partnerschaft zwischen der Stadt Hořovice und Verbandsgemeinde Gau-Allgesheim fort. Was Anderes brachte diese Partnerschaft und welche Wünsche haben die beiden Seiten für Zukunft? Im Gespräch antwortet Herr Bürgemeister von Hořovice Jiří Peřina.

Jaké další zážitky si hořovičtí školáci z Německa přivezli?

Was für nächste Erlebnisse brachten die Schüller von Deutschland mit?

Jejich program byl bohatý. Kromě jiného navštívili i historicky významné město Mohuč, které je hlavním městem spolkové země Porýní-Falc. Sídlí v něm zemský sněm, vláda a jsou zde i nejrůznější muzea, například muzeum vynálezce knihtisku Johanna Guttenberga, který zde působil. Je zde také starý chrám, který je zajímavý svou vnitřní výzdobou. Velmi specifický je také tím, že jeho oltář je obrácený na západ. S Mohučí a tímto chrámem je spojený významný moment historie, kdy město bylo ve druhé světové válce bombardované spojeneckým letectvem. Jediné, co bylo ušetřeno, byl právě tento chrám. Mohuč je znovu vystavěná, je to v podstatě kopie původního historického města.

Ihr Program war buntes. Ausser Anderes besuchten sie eine geschichtlich bedeutende Stadt Mainz, die Hauptstadt des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Hier haben der Landtag und die Regierung ihren Sitz und sind auch die verschiedensten Museen, zum Beispiel das Guttenberg-Museum, der Erfinder von Buchdruck, der in Mainz wirkte. Es gibt hier auch ein alter Dom, der durch seine Verschmückung sehr interessant ist. Sein Altar ist ungewöhnlich zum West umgekehrt. Mit Mainz und mit diesem Dom ist ein bedeutendes Moment von der Geschichte des Zweiten Weltkrieges verknüpft. Wenn die ganze Stadt durch die Bombardierung vernichtet wurde, blieb dieser Dom als einzige zu erhalten. Die Stadt Mainz ist ganz neu erbaut, es ist im Grunde eine Kopie der ursprüglichen alten Stadt.

V závěru pobytového týdne jste se za žáky přijeli podívat, co je podle vás v Německu nejvíce oslovilo?
Sie besuchten die Schüller am Ende ihres Aufenthalts, wovon wurden sie am meisten in Deutschland angeredet?

Potěšilo mne, že to byla výuka, což nebývá zcela obvyklé. Pak mne zaujaly jejich postřehy. Doufám, že si je přenesou do svého života. Našim školákům přijdou německé ulice čistší, upravenější. Všimli si, že zde vše lépe funguje. Děti mohou v budoucnu přispět k tomu, že to bude lépe fungovat i u nás.

Ich war erfreut, dass sie sehr hoch die Unterricht werteten, was ist nicht ganz gewöhnt. Weiter gefallen mir ihre Beobachtungen und ich hoffe, dass sie das ins ihr Leben übertragen. Sie finden die deutsche Strasse sauberere und gepflegte. Sie bemerkten sich, dass in Deutschland Alles besser funktioniert. Die Kinder können in Zukunft dazu beitragen, dass Alles auch bei uns besser funktionieren wird.

Co oslovilo vás?
Und wovon wurden Sie persönlich angeredet?

V Německu jsme byli poněkolikáté, jen výjimečně nás zde něco překvapí. Už máme zkušenost s tím, že se zde setkáváme s kvalitou, kterou u nás mnohdy marně hledáme. Jedna věc mne ale přeci jenom překvapila. Přesto, že víme o uprchlické krizi, která Německo postihla, tak jsme za celou dobu, co jsme v Porýní byli, nepotkali ani jednoho uprchlíka. Ačkoliv se v oblasti nachází utečenecký tábor, ani Němci nezmínili v této souvislosti žádný problémech. Mám pocit, jako kdyby žádná uprchlická krize v Německu nebyla, a to mne překvapilo.

In Deutschland waren wir mehrmals, man kann sagen, wir sind dort nur selten überrascht. Wir haben die Erfahrungen, die Qualität, die bisher bei uns vergeblich suchen, hier immer zu treffen. Aber von einer Sache war ich wirklich überrascht. Alle wissen von Migrantenkrisis in Deutschland, aber trotzdem trafen wir keinen Flüchtling während der ganzen Zeit, die wir in Rheinland-Pfalz verbrachten. In diesem Region befindet sich auch ein Flüchtlingslager, aber die Deutschen erwähnteten keine Probleme im Zusmmenhang damit. Ich hatte ein Gefüll, als keine Krisis wäre, und davon war ich überrascht.

Partnerství se sdružením německých obcí Gau-Algesheim trvá čtyři roky, co dalšího se za tu dobu událo?
Die Partnerschaft mit
Verbandsgemeinde Gau-Allgesheim dauert vier Jahre, was Anderes geshah während dieser Zeit?

Partnerství funguje, žije. Máme za sebou mnoho akcí, patří mezi ně koncert sboru Gau-Algesheim, který se před dvěma lety uskutečnil v kostele Nejsvětější trojice na hořovickém Palackého náměstí. Velice úspěšné jsou výměnné tábory mladých hasičů. Za dobu trvání partnerství se konaly dva. Jeden v oblasti Porýní-Falc, druhý na táborové základně u Zbirožského potoka. Uspořádali ho komárovští hasiči a za to jim patří velké poděkování. Další táborové setkání se uskuteční v příštím roce. Připraví ho opět komárovští hasiči, a to v jižních Čechách na základně Buzuluku Komárov Smetanka.

Die Partnerschaft funktioniert, lebt. Wir haben viele Veranstaltungen hinter uns. Unter sie gehört zum Beispiel ein Konzert des Sangerchores von Gau-Allgesheim in der Heiligste Dreifaltigkeit Kirche in Hořovice. Sehr erfolgreich waren zwei Austauschaufenthälte der jungen Feuerwehrleute im Gau Allgesheim und auch bei uns in der Lagerbasis Zbirožský potok. Dieser wurde von der Feuerwehrleute von Komárov veranstaltet und dafür gehört ihnen Vielen Dank. Das nächste Lagerstreffen wird wieder von Komárov Feuerwehrleute im nächsten Jahr vorbereitet und zwar im Süd Böhmen auf der Basis von Firma Buzuluk.

Co může partnerství zúčastněným stranám přinést?
Wass kann die Partnerschaft den Mitgliedern weiter bringen?

To nejcennější je, že už se nejedná pouze o spolupráci komunálních politiků, ale že už se partnerství přenáší na úroveň obyvatel města Hořovice i okolních obcí, zejména Komárova.

Das wertvollste ist, dass es sich nicht mehr nur um die Mitarbeit der komunalen Politiker handelt, aber auch die Bewohner (besonders vom Komárov) nehmen daran teil.

Jakým směrem se spolupráce se sdružením obcí Gau-Algesheim bude dál ubírat?
In welche Richtung wird diese Partnerschaft weitergehen?

Při naší dubnové návštěvě proběhlo také jednání na úrovni delegací, kde jsme hovořili o tom, jaká máme přání do budoucna, jak chceme rozvíjet naši spolupráci. Rádi bychom v Německu uspořádali volejbalový turnaj, kterého by se zúčastnily týmy obou partnerských stran. Plánujeme také společnou účast na maratonském běhu v Mohuči i v Praze. To jsou plány do příštího roku. Ještě letos bychom ale rádi zopakovali spolupráci, která měla úspěch u našich občanů na hořovickém Cibulovém jarmarku v roce 2015. Jeho součástí byl stánek s výborným rýnským vínem. Němečtí partneři k nám víno dopraví i letos začátku na srpna, kdy naše město navštíví. Víno se u nás bude prodávat za symbolickou cenu a výtěžek věnujeme na to, co si Němci určí. Minule jsme získané peníze věnovali na sport a rozvoj mládeže. Jednáme také o tom, že by němečtí kantoři přijeli k nám a vnesli by originální jazyk do výuky na našich školách. Nabídek na spolupráci je celá řada. Naši němečtí přátelé by přivítali i spolupráci na úrovni ochrany životního prostředí, v této oblasti jsou Němci velmi daleko.

Bei unserem Besuch im April verlief auch die Besprechung unter Delegationen, wo wir über unsere Vorstellungen und Wünschen für die künftige Entwicklung der Partnerschaft sprachen. Wir würden gern ein Volleyballturnier in Deutschland veranstaltet, auf dem beide Seiten teilnehmen würden. Wir planen auch gemeinsame Teilnahme auf dem Marathonlauf in Mainz und auch in Prag. Das sind aber die Pläne für nächstes Jahr. Noch in diesem Jahr würden wir gern die im Jahre 2015 erprobte Mitarbeit auf dem Zwiebelmarkt wiederholen. Die deutschen Partner hatten während der Zwiebelmarkt vor dem Rathaus eine Budde mit köstlichem Rheinwein, die auch in diesem Jahr am Anfang Augustes in Hořovice bringen. Der Wein wird für den symbolischen Preiss verkauft und der Ertrag wird dafür gewidmet, was wird von den deutschen Partner ausgewählt. Bei letztem Mal gaben wir das Geld für Sport und Jugendentwicklung. Wir handeln auch darüber, dass die deutschen Lehrer zu uns kommen würden, und als Muttersprachler die Unterricht auf unseren Schullen verbessern. Es gibt viele Angebote für die Mitarbeit. Unsere deutschen Partner würden auch die Mitarbeit auf dem Gebiet von Naturschutz willkommen, in diesem Gebiet haben die Deutschen reiche Erfahrungen.

Jak se může partnerství ještě více dostat do povědomí lidí?
Auf welche weise kann die Partnerschaft ins Bewusstsein der Menschen eintreten?

Rádi bychom uspořádali zájezd pro obyvatele Hořovic i okolních obcí do Porýní. Porýní je proslulé jeho výrobou, zejména Ryzlinku rýnského a samozřejmě rulandských vín. Tato návštěva by samozřejmě nebyla jen o víně. Porýní-Falc je velmi zajímavou oblastí s historickými památkami a přírodními krásami. Všechny obyvatele zvu, aby se do těchto míst vypravili. Byl jsem zde několikrát, nikdy jsem nebyl zklamaný.

Wir würden gern eine Gruppenreise nach Rheinland für Bewohner von Hořovice und ihrer Umgebung veranstaltet. Rheinland ist durch Produktion von Riesling und selbstverständlich auch weiteren Wein (Ruland) bekannt. Wir würden nicht nur wegen Wein nach Rheinlad-Pfalz Reise fahren, sondern auch die Sehenwürdigkeiten und Naturschönheiten zu besichtigen. Ich lade alle Bürger ein, dort mitzufahren. Ich war dort schon mehrmals und war nie enttauscht.

GA

 

 

 

Datum vložení: 30. 6. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2017 0:00
Autor: Správce Webu

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
5
13
4
14
4
15
4
16
5
17
5
18
5
19
6
20
6
21
5
22
4
23
5
24
4
25
5
26
7
27
5
28
7
29
3
30
3
1
2
2
2
3
3
4
1
5
1

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...