Město Hořovice
Hořovice

Architektonické návrhy obnovy Palackého náměstí

Výsledky architektonicko-urbanistické soutěže
o Cenu Petra Parléře:
návrhy architektonického řešení
Palackého náměstí v Hořovicích.
 

Část průvodní zprávy k návrhu 1.
 
1)      Zdůvodnění zvoleného urbanisticko-architektonického řešení.
 
Do dnešního náměstí navrhuji postavit dvě budovy, navázané na kostel a M. Úřad, jenž spoluvytvoří uzavřený blok. Vznikne tak tzv. „chrám života“ v menším městě. Vně vznikají ulice, uvnitř volný prostor pro pěší. Vnější parter je navržen pro snadné a rychlé zaparkování aut pod budovu na pilířích, a s možností vjezdu do velkého podzemního parkingu pod plochou bloku zapuštěného v terénu (cca 45 stání při ulici schovaných pod domem, 80 stání v podz. p.). Uvnitř bloku vznikne prostor pro klidný život bez aut, popsaný níže. Prostory v budovách nejsou předem funkčně předurčeny. Jsou navrženy tak, že mají spektrum možností, intenzitu a potenciál. V návrhu jsou popsány doporučené funkce (spíše vhodné), které se nabízí. Dům je ale navržen neutrálně, je možné ho osídlit mnoha způsoby. Velikosti prostorů jsou rozmanité, schopny pojmout nejrůznější funkce. Dům tak má být schopný vzdorovat době, a fungovat i v nepředvídatelném budoucnu. Není pevný, je nastavitelný a otevřený. Fasády budou řešeny až s jednotlivými uživateli.  Ale má jasný výraz, a každý jeho prostor má vlastní specifikum a charakter. Hmotově budovy přebírají výškovou úroveň okolní zástavby (2-3 podlaží). Ideálně by měl být výrazně vyšší až nelidský, aby čněl jako bazilika, autor ovšem respektuje dnešní svět (normy a ctění historie), a tak navrhuje budovu přiměřenou a lidskou měřítkem. Budovy mají věže. Sakrální je u kostela (a doplňuje jeho absenci), světská je u MÚ, slouží rozhledu (výhledu na Prahu). Obě věže upevňují urbánní souvislosti města. Kostel i MÚ se dostávají do nových souvislostí.
 
 

návrh č.1:  zde ke stažení ve tvaru .pdf

Varianta č. 1

 


 

Průvodní zpráva k návrhu č.2
 
 
Palackého náměstí je nejstarším přirozeným centrem města Hořovice a navrhované řešení by mělo připravit podmínky k návratu všech původních funkcí tohoto místa. Důvodem současné situace je především necitlivé dopravní řešení z nedávné minulosti, které vzniklo na nátlak státu a transitní dopravy a zcela potlačilo hlavní účel náměstí. Z náměstí se stala pouhá součást průtahu silnice II.třídy II/114 městem.
 
Navrhované řešení vychází ze základního principu – umožnit pohodlný, přehledný a bezpečný pohyb chodců
v celém prostoru náměstí a vytvořit podmínky pro přirozený rozvoj obchodních, společenských a sociálních aktivit.Tomuto principu pak podřídit dopravní řešení náměstí, širší dopravní vazby na město a spádové území.
Plocha náměstí je přirozeně členěná na dvě části, na část s obvodovou pěší komunikací a vnitřní část, která je
tvořená různými „subprostory“. Mezi nimi je vedena jednosměrná doprava.
 
Vnitřní části náměstí dominuje objekt (bývalého) okresního úřadu (OU), a to především svým objemem. Právě budova OU je základním klíčem pro určení měřítka a organizaci vnitřního prostoru náměstí a jeho subprostor. Vnitřní prostor náměstí je tedy vymezen „obdélníkem“, jehož šířku určuje půdorys OU. V jižní části subprostoru oddělené objektem OU je odpočinková zahrada se stromořadím, před hlavním vstupem do OU je ústřední část náměstí, která umožní shromažďování lidí, konání trhů apod., s barokní kašnou situovanou kompozičně i provozně mimo jeho střed. V dalším subprostoru „obdélníku“ navazujícím na hlavní část náměstí jsou v meditativním společenství skupiny velkých lip umístěné sakrálními objekty klášterního kostela, lorety a mariánského sloupu. Mají společnou „podlahu“ – pískový mlat. Poslední, severní část vymezeného středu náměstí zůstala v původní svažité podobě se vzrostlou zelení záměrně bez pěších komunikací.
Výškově je vnitřní část náměstí v podélném profilu rozdělena na tři úrovně, které vyrovnávají přirozenou svažitost terénu náměstí. Pod úrovní, která tvoří hlavní plochu náměstí je umístěné podzemní parkoviště ve dvou úrovních. Vjezd a výjezd z parkingu využívá výškového rozdílu terénu náměstí. Vstup a východ z pod. parkingu obsluhují dvě komunikační jádra s výtahy. Výškový rozdíl při východní hraně „obdélníku“ vyrovnává terasové schodiště, které v severní části přechází do tvarované zeleně.    
 
Doprava přes náměstí bude projíždět pouze po obvodu a to výhradně jednosměrně. Doprava v klidu je řešena na úrovni náměstí pomocí kolmých i podélných stání, která mohou být zrušena během jarmarků a výročních trhů. Naprosto nezbytnou součástí řešení dopravy v klidu je vybudování podzemních garáží pod náměstím. Vznikne tak nabídka, která bude obratem využita.
Náměstí ožije zvýšeným ruchem, vytvoří se nabídka pro vznik a provoz nových služeb a náměstí získá statut centra nejen města, ale i širšího okolí. Novému významu náměstí bude odpovídat zvýšení atraktivity města Hořovic díky „dosažitelnosti“ Prahy a zvýšeného výzamu nabude i jeho spádovému území v důsledku výstavby rychlostního železničního koridoru Praha – Mnichov.
 

návrh č. 2 zde ke stažení(a)  stažení(b) ve tvaru .pdf  

2a:

varianta 2a

2b:

varianta 2b

 

Město

Rizika a nebezpečí

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
1
29
1
30
1
1
1
2
4
3
6
4
6
5
4
6
4
7
6
8
4
9
6
10
6
11
5
12
4
13
4
14
5
15
4
16
4
17
5
18
6
19
3
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
2
1
2

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...