Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

30. 4. 2017

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 5 až 1°C.

Obsah

                                                                         

Zápis č. 4

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

22. 2. 2017

              

                                                                         

Přítomni:       

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Mgr. Renata Wachtlová, radní                                                      

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               Bc. Michal Hasman, MPA tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

                                                                         

                                                                         

Omluveni:      Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

                                                                         

                                                                         

Program:       

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

               Schůze zahájena v 15:00 hodin.                                                   

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej Vaculík.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, PhDr. Jiří Vlček                                                      

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

                                                                         

               Schůze rady ukončena v 18:05 hodin.                                                     

                                                                         

                         


                                                

 

Usnesení č. 4

 

Rady města Hořovice ze dne 22. 2. 2017

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                                      

                             

Ing. Grunt       
Rada souhlasí se zněním výzvy pro podání nabídek na zpracování územní studie a s podáním žádosti pro získání dotace na pořízení územních studií v zastavitelných plochách města Hořovice, a to z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 9, kdy finanční spoluúčast žadatele činí 10 % z celkových nákladů. Pořízení územní studie je podmínkou pro další rozvoj města v lokalitě Pod Nemocnicí, Nad Statkem a Západní sídliště, kdy jejich pořízení je stanoveno projednávaným novým územním plánem města Hořovice.     
8.3.2017
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s pronájmem (dle platného ceníku) zasedací místnosti radnice Hořovice za účelem pořádání informačního semináře pro mateřské a základní školy na téma Animace škol – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Seminář se bude konat dne 14. března 2017 od 15:00 do 20:00 hod.
8.3.2017
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Domovu Na Výsluní Hořovice za účelem konání jarního  setkání seniorů, které se bude konat dne 30. března 2017 od 8:00 do 22:00 hod.
8.3.2017
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem vestibulu budovy MěÚ Hořovice č. p. 640  Občanskému sdružení Sedmikráska za účelem uspořádání Velikonočních tvořivých dílniček dne 1. 4. 2017 od 8:00 do 16:00 hod a dne 26. 11. 2017 od 8:00 do 16:00 hod za účelem uspořádání dalšího ročníku Vánočních tvořivých dílniček.
8.3.2017          
                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem cenového ujednání pro rok 2017 na dodávku tepelné energie, dodávané úřadu společností Hořovická teplárenská, s.r.o. ve výši 1,963 Kč bez DPH za kWh, tj. 2,257 Kč vč. 15% DPH. Zajistit podpis dodatku č. 4 - cenové ujednání na rok 2017 k příloze č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 07/2013,  jež město Hořovice uzavřelo se společností Hořovická teplárenská v roce 2013.              
8.3.2017
                                           

Ing. Šnajdr       Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost PROJEKT IV, s.r.o., za cenu 238.000 Kč bez DPH, tj. 287.980 Kč vč. 21% DPH, dokumentaci pro stavební povolení na akci Revitalizace lokality Stareč. Zajistit podpisy smluvních stran. Rada zároveň souhlasí s textem plné moci, kterou je společnost PROJEKT IV, s.r.o., zastoupená ing. Jaroslavem Knotkem, zplnomocněna, aby vykonávala potřebné úkony pro zajištění stavebního povolení výše uvedené stavby.              
8.3.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada se seznámila se stanoviskem KŘP Středočeského kraje k návrhu města Hořovice na doplnění dopravního značení u přechodu pro chodce, nacházejícího se v Pražské ulici u zámecké zdi. Jelikož je v tomto stanovisku vyjádřen nesouhlas s městem navrhovaným řešením a zároveň návrh na řešení jiné, a to výstražným nátěrem Rocbinda, ukládá rada města odboru technickému a dopravnímu zajistit cenovou nabídku dle návrhu policie.
8.3.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice dodá a namontuje, za cenu 141.581 Kč bez DPH, tj. 171.313 Kč vč. 21% DPH, novou vstupní bránu do sportovního areálu v Hořovicích. Po technickém dořešení objednat provedení prací.
8.3.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje, podle které bude městu Hořovice poskytnuta dotace ve výši 2.598.000 Kč na zajištění realizace projektu "Odstranění škod vzniklých po přívalovém dešti a krupobití". Zajistit podpisy smluvních stran.
8.3.2017          
                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zahájením projektování komplexní rekonstrukce inženýrských sítí a vyřešení komunikačního systému v lokalitě Žižkov vč. provedení nových povrchů. Za tím účelem rada ukládá předložit na některé své další zasedání cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti.
8.3.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
 Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "Novostavba provozního objektu u tenisových kurtů, Hořovice".  Rada zároveň souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a s předloženým slepým výkazem výměr, tj. rozhodujících částí zadávací dokumentace. Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman, ing. Petr Karban a náhradníky: Ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán a Jaroslav Sedlák. Termín pro podání nabídek je stanoven do 6. 3. 2017, 10:30 hod., což je zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.
8.3.2017
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající se stavební akce nazvané "MěÚ 2 - výměna oken na západní a jižní straně objektu radnice v Hořovicích".  Rada zároveň souhlasí s předloženou zadávací dokumentací, tj. i s návrhem smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 4 dokumentace. Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ondřej Vaculík, Bc. Michal Hasman, ing. Petr Karban a náhradníky: Ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán a Jaroslav Sedlák. Termín pro podání nabídek je stanoven do 6. 3. 2017, 10.00 hod., což je zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.
8.3.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá paní Marii Zappové část pozemku parc. č. 1111/4 v k. ú. Hořovice o výměře cca 10 m2 za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Nájemné činí 200,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.3.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zrušením trvalého pobytu bývalým nájemníkům sociálních bytů v domě č. p. 585 v Hořovicích, kteří již nemají platnou nájemní smlouvu a do dnešního dne si sami trvalý pobyt nepřihlásili na jiné adrese. Zahájit řízení o zrušení trvalého pobytu.
8.3.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást distribuční soustavy na pozemku parcelní č. 427/2 v k. ú. Velká Víska za cenu 1.210,- Kč. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.

8.3.2017
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat součást distribuční soustavy na pozemku parcelní č. 1777/1 v k. ú. Hořovice za cenu 27.225,- Kč. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.       
8.3.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty čtyřem žadatelům dle přílohy zápisu na dobu jednoho roku. Vzhledem k nepravidelným a neuhrazeným platbám a s přihlédnutím k výši dluhu, u jednoho žadatele prodloužit nájemní smlouvu pouze do 31. 05. 2017. Po tomto datu uzavřít novou nájemní smlouvu pouze v případě pravidelného hrazení běžných plateb a uhrazení celé dlužné částky do 30. 04. 2017, případně uzavření dohody o splátkách na Městské správě bytového a nebytového fondu.
Rada dále souhlasí, vzhledem k nepravidelným platbám, s uzavřením nájemních smluv na sociální byty u šesti žadatelů pouze do 31. 08. 2017. V případě pravidelného hrazení běžných plateb pak nájemní smlouvy Městská správa bytového a nebytového fondu automaticky prodlouží až do 28. 02. 2018.
Rada souhlasí se zvýšením nájemného dle Vnitřního předpisu č. 1/2011 (Zásady pro přidělování soc. bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy), čl. 4, písm. f) u dvou rodin.
Informovat žadatele.
8.3.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy  na jednu místnost v holobytech  žadatelce  dle přílohy zápisu do 31.5.2017 s možností automatického prodloužení při splnění podmínky pravidelného hrazení nákladů na bydlení.
8.3.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s výjimkou ze „Zásad pro přidělování sociálních bytů a eventuálního prodloužení nájemní smlouvy“ a tím s automatickým prodlužováním nájemních smluv u dvou těžce zdravotně postižených žadatelek vždy na dobu jednoho roku v případě plnění podmínek stanovených nájemní smlouvou (zejm. pravidelná úhrada nákladů na bydlení) a dodržování domovního řádu.
Informovat žadatele.
8.3.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí, že v rámci podpory a rozvíjení procesu Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hořovice, umožní Farní charitě Beroun, pod záštitou  starosty Dr. Ing. Jiřího Peřiny dne 12. dubna 2017 realizaci akce Den bez paměti Hořovice 2017. Zároveň pro tuto akci rada souhlasí s bezplatným pronájmem Palackého náměstí. V průběhu akce bude veřejnosti prezentována práce a podány informace týkající se Alzheimerovy choroby a stařecké demence. Tato akce v letošním roce nahradí pravidelnou interaktivní prezentaci poskytovatelů sociálních služeb PŘEDSTAVME SE! 8.3.2017
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí s aktualizovaným dokumentem Akční plán města Hořovice a ORP pro oblast sociálních a návazných služeb na období 2017-2018.
8.3.2017          
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí, aby byl z důvodu většího zabezpečení objektu do budovy č.p. 620/3 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, instalován zvukový alarm, který bude napojen na služebnu Městské policie Hořovice.
8.3.2017
                                           

p. Vaculík        
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na 29. 03. 2017.
8.3.2017
                                           

pí Šrámková  
Rada souhlasí s protokolem likvidační komise o likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.    
8.3.2017                                        

                                                                         

                                                                         

Mgr. Zdeňka Ulčová  PhDr. Jiří Vlček                          Ondřej Vaculík