Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 9. 2018

oblacnosde

Bude skoro jasno až polojasno, od západu postupně až oblačno a místy přeháňky, ojediněle bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Navigace

Obsah

 

Město Hořovice
J E D N A C Í  Ř Á D
Zastupitelstva města Hořovice
 
Zastupitelstvo města Hořovice se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na tomto svém Jednacím řádu.
 
1.
Úvodní ustanovení
1.1    Jednací řád zastupitelstva města upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
1.2    O otázkách upravených tímto Jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo města v intencích silnějších právních norem - zákonů.
 
2.
Pravomoc zastupitelstva města
2.1        Zastupitelstvo města rozhoduje o všech otázkách uvedených v §§ 84 – 85 zákona č.128/2000 Sb., v platném znění.
2.2        Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo rozhodovat i v dalších věcech samostatné působnosti.
 
3.
Svolávání jednání
Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Jeho zasedání řídí zpravidla starosta. Svolává je nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva města nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva města nejpozději do 21 dnů.
 
4.
Příprava jednání
4.1    Přípravu jednání zastupitelstva města organizuje starosta podle programu stanoveného radou města. Přitom stanoví zejména:
- dobu a místo jednání
- odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
- způsob projednání materiálů.
         Důležité záležitosti (návrh závěrečného účtu hospodaření města za uplynulý kalendářní rok, návrh rozpočtu města na další kalendářní rok, popř. návrh rozpočtového provizória, návrh rozpočtových opatření na příslušný kalendářní rok, návrh smlouvy o přijetí úvěru, návrhy změn územního plánu města, návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení města) budou před jednáním v zastupitelstvu projednány v příslušných výborech.
 
4.2   Návrhy rady města, výborů nebo členů zastupitelstva města se předkládají zpravidla
        v písemné formě v předstihu tak, aby mohly být rozeslány s pozvánkou. Předkladatel,
        který tento termín nesplní, je povinen uvést příčinu nesplnění na jednání  
        zastupitelstva.
 
4.3    Písemné materiály předkládá navrhovatel zpravidla elektronicky prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději 14 dnů přede dnem jednání. Jednotliví zastupitelé si sami určí v jaké formě chtějí dostávat materiály.
 
4.4    Kromě názvu a vlastního obsahu je součástí výše uvedených materiálů i důvodová
         zpráva.
 
4.5  O místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva města informuje městský
       úřad občany alespoň 7 dnů před zasedáním, a to na úřední desce městského úřadu,
       prostřednictvím tisku, plakátových ploch, popř. internetu.
 
5.
Účast na jednání
5.1    Členové zastupitelstva města jsou povinni se účastnit každého jednání, jinak jsou
         povinni omluvit se starostovi s uvedením důvodu.
5.2    Účast na jednání stvrzují členové podpisem do prezenční listiny.
 
6.
Program jednání
6.1    Program jednání zastupitelstva města navrhuje rada města. Nedílnou součástí
        každého jednání je kontrola úkolů z usnesení předcházejícího jednání zastupitelstva.
        V případě projednávání rozpočtu, nebo změn rozpočtu a výsledku hospodaření,
        zpracuje finanční výbor písemné stanovisko, které předá všem zastupitelům
        v písemné podobě, nejpozději v den konání zastupitelstva.
6.2    Na zasedáních zastupitelstva města může být jednáno jenom o věcech, které jsou
        obsaženy v programu a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo města
        souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení. O něm či o 
        námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním.
6.3    Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva města, projedná se zařazení
        požadovaného bodu programu na nejbližším zasedání rady města. Nevyhoví-li rada
        města, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel
        přesto na jeho zařazení, rozhodne o tom zastupitelstvo města.
 
7.
Průběh jednání zastupitelstva města
7.1    Předsedající, tj. zpravidla starosta, v zahajovací části jednání prohlásí, že jednání 
         zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatuje přítomnost
         nadpoloviční většiny členů, dá schválit program a rozhodnutí, zda diskuze bude
         probíhat ke každému bodu zvlášť. Dá zvolit návrhovou komisi pro úpravu usnesení, 
         dva členy zastupitelstva města za ověřovatele zápisu. Sdělí, zda byl ověřen zápis
         z předchozího jednání, kde byl uložen k nahlédnutí, případně jaké byly proti němu
         podány námitky.
7.2    Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly
        námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo města po vyjádření ověřovatelů.
7.3    Zápis z předchozího jednání je členům zastupitelstva města zaslán.
7.4    Úvodní slovo k jednotlivým bodům přednese předkladatel.
7.5    Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva písemně nebo zdvižením ruky
         v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno 
         slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení Jednacího řádu nebo
         platných právních předpisů.
7.6    Předsedající, tj. zpravidla starosta, řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek,
         přerušuje a ukončuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný 
         průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů
         zastupitelstva města, ukončí předsedající zasedání a svolá do 14 dnů nové jednání
         k témuž nebo zbývajícímu programu.
7.7    Starosta předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí usnesení rady města
         v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon pozastavil pro nesprávnost.
         Po vysvětlení rozhodne zastupitelstvo města hlasováním.
7.8    Zastupitelstvo města může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy přesunout
        body programu nebo sloučit rozpravu ke dvěma i více bodům.
7.9    Do diskuze se mohou členové zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.
         Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se slova ujmout.
7.10  Zastupitelstvo města se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu
        jednání, a to např.:
-       nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát
-       délka diskusního vystoupení se omezuje (minimálně však na 3 minuty 
        a u předkladatele na 5 minut)
-       technické poznámky se zkracují na dobu 2 minuty
7.11   Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města.
         O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 
8.
Příprava usnesení
8.1    Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu rada města.
8.2    Usnesení musí odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly
        musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za
        splnění ukládaných úkolů. Definitivní návrh usnesení předkládá zastupitelstvu města
        návrhová komise.
8.3    Usnesením zastupitelstva města se ukládají úkoly v otázkách samostatné
        působnosti starostovi, radě města, popř. jiným členům zastupitelstva města,
        resp. zaměstnancům městského úřadu.
 
9.
Hlasování
9.1    Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
         všech jeho členů.
9.2    Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto
         změnách a poté o ostatních částech návrhu.
9.3    V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje
         zastupitelstvo města nejprve o variantě doporučené radou města (popř. návrhovou
         komisí). Při uplatnění jediného protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu. 
         Při několika protinávrzích se hlasuje nejprve o původním návrhu. Schválením jedné
         varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
9.4    Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se
         zastupitelstvo města z iniciativy svého člena usnést na dohodovacím řízení.
         Předsedající v tomto případě vyzve politické skupiny, aby jmenovaly po jednom
         zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva města přeruší. Dojde-li k dohodě,
         která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající 
         obnoví přerušené jednání zastupitelstva města, přednese upravený návrh a dá o něm
         hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, bude prohlášen za zamítnutý.
         Obdobným způsobem lze zasedání přerušit i za účelem porady jednotlivých
         politických klubů.
9.5    Nepřijme-li astupitelstvo města žádnou z variant návrhu usnesení, návrhová komise
         se pokusí vypracovat nový návrh usnesení.
9.6    Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhodne samo zastupitelstvo 
         města veřejným hlasováním. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh
         nebo proti návrhu, případně se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li
         pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města.
9.7    Usnesení zastupitelstva města je nedílnou součástí zápisu z jeho jednání
         a podepisuje jej starosta nebo místostarosta a stanovení ověřovatelé. Specifickému
         režimu jsou podrobena ta usnesení zastupitelstva města, která představují obecně 
         závazné vyhlášky. Vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou a jsou
         zveřejňovány vyvěšením na úřední desce městského úřadu, pokud není zákonem
         stanovena jiná forma zveřejnění.
 
 
10.
Dotazy členů zastupitelstva města
10.1 Členové zastupitelstva města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na
        radu města, její jednotlivé členy, na další orgány města a vedoucí organizací
        a zařízení zřízených městem a požadovat od nich vysvětlení.
10.2 Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž
        obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, 
        nejdéle do 30 dnů.
10.3 Pokud tazatel vyjádří nespokojenost s vyřízením svého podnětu, zaujímá k tomu
        konečné stanovisko zastupitelstvo města.
10.4 Veškeré dotazy jsou zaznamenány v zápisu a o jejich vyřízení je vedena evidence
        u městského úřadu.
 
11.
Péče o nerušený průběh jednání
11.1 Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva města. Předsedající může rušitele
        jednání vykázat ze zasedací síně.
11.2 Nemluví-li řečník k věci nebo překročí stanovený časový limit, může mu předsedající
        odejmout slovo.
 
 
 
 
12.
Ukončení zasedání
Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí jednání za ukončené, klesl-li počet členů zastupitelstva města pod polovinu nebo z jiných závažných důvodů znemožňujících další jednání. V těchto případech se zasedání svolá znova do 14 dnů.
 
 
13.
Pracovní komise
Pro přípravu stanovisek může zastupitelstvo města zřídit pracovní komise, do kterých volí své členy a další odborníky. Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu.
 
14.
Organizační a technické záležitosti
14.1 O průběhu jednání zastupitelstva města se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení
       odpovídá městský úřad. Ten vede rovněž evidenci zápisů a usnesení z jednotlivých 
       zasedání.
14.2 Nedílnou součástí zápisu jsou vlastnoručně podepsaná listina přítomných a písemná
       podání.
14.3 V zápisu se uvádí: den a místo jednání, jména ověřovatelů, jména omluvených
        i neomluvených členů zastupitelstva, program, průběh rozpravy, výsledky hlasování,
        podstatné dotazy a návrhy, usnesení a další skutečnosti, které by se podle
        rozhodnutí členů zastupitelstva města měly stát součástí zápisu.
14.4 Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva města
       a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis je rozesílán
       členům zastupitelstva města nejpozději s pozvánkou na další zasedání. Musí být
       uložen na městském úřadu k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let se předá k archivaci.
 
15.
Zabezpečení a kontrola usnesení
15.1 Rada města projedná na nejbližším zasedání organizační opatření nutná ke splnění usnesení zastupitelstva města. Obdobným způsobem postupují ustanovené komise.
15.2 Souhrnnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města provádí rada města čtvrtletně a o výsledcích zastupitelstvo města informuje.
 
16.
Tento Jednací řád schválilo Zastupitelstvo města Hořovice dne 27. ledna 2011.
 
 
 
 
Mgr Petr Bakule                                                                    Ondřej Vaculík
   místostarosta                                                                          starosta