Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 10. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Navigace

Obsah

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice

Provoz odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hořovice bude v pondělí 16.4.2018 omezen.

 

Sociální práce se všemi skupinami obyvatel, sociální služby, sociálně-právní poradenství, sociálně-právní ochrana dětí a mladistvých.  Město Hořovice jako obec s rozšířenou působností  uvedené poskytuje na celém území správního  obvodu.
 
Odbor je členěn na dvě základní oblasti:
Sociálně-právní ochrana dětísociální práce
 

 

 

 

 Sociálně-právní ochrana dětí

 

Sociálně právní ochranou dětí se rozumí především ochrana práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, při plném respektování odpovědnosti rodičů za výchovu svých dětí. Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb.
Oblast je dále dělena na:
sociálně-právní ochrana-přímá práce s klientem, kurátor pro děti a mládež a náhradní rodinná péče

 

Sociálně-právní ochrana – přímá práce s klientem 


Sociálně-právní ochrana dětí sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a činí opatření k omezování jejich působení, pomáhá rodičům při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává výchovnou a poradenskou činnost rodičům a dětem hájí zájmy dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte, sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pravidelně tyto děti a jejich rodiny navštěvuje, vyjadřuje se k pobytu dítěte mimo tato zařízení – u rodičů nebo jiných fyzických osob provádí dohled nad nezletilým, který byl stanoven soudem nebo orgánem sociálně-právní ochrany dětí a zasahuje při podezření na jakoukoli formu týrání dítěte. Poskytuje dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným okamžitou pomoc, oznamuje toto orgánům činným v trestním řízení,  spolupracuje s ostatními státními orgány, provádí šetření v rodině a bydlišti dítěte, ve školském, zdravotnickém nebo jiném zařízení, kde se dítě zdržuje. Vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí při jednáních opatrovnického soudu. Vydává rozhodnutí o uložení povinnosti rodičům využít odborného poradenského zařízení, pokud rodiče sami nezbytnou odbornou pomoc pro sebe a dítě nezajistili, a to zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem. Orgán sociálně-právní ochrany dětí podává soudu návrhy a podněty, které směřují k ochraně dítěte.

 

 Kurátor pro děti a mládež

 

Kurátor pro děti a mládež  se  zabývá výchovnými problémy dětí do 18 let, jako jsou: záškoláctví, útěky z domova, požívání alkoholu nebo návykových látek, závadové chování doma nebo ve škole,  páchání trestné činnosti nebo přestupků, nerespektování autorit, prostituce, atd. Poskytuje sociálně právní a výchovné poradenství dětem i rodičům. Zprostředkovává další odbornou pomoc, orgánům činným v trestním řízením a soudům podává zprávy o dětech, které se dopustily trestného provinění či činu jinak trestného, zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení (výslech, konfrontace, apod). Zúčastňuje se hlavního líčení a veřejného zasedání v trestních věcech nezletilých. Podává podněty na výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a mladistvých, podává podněty soudu na zahájení řízení o předběžném opatření a účastní se jeho výkonu. Dále se podílí na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy, navštěvuje nezletilé, kteří jsou umístěni v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a mladistvé ve věznicích, analyzuje situaci v oblasti patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje preventivní opatření. Pracuje s nezletilými a mladistvými propuštěnými z ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a mladistvými propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody, zastupuje děti s poruchami chování v řízení o ústavní výchově a zúčastňuje se trestního řízení proti mladistvým, účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému. Spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány obcí, školami, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi, probační a mediační službou atd.

 

 Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno „náhradními rodiči“ v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Formy NRP jsou osvojení (adopce) , kdy manželé či jednotlivci přijímají „právně volné“ dítě za vlastní a stávají se jeho rodiči se všemi právy a povinnostmi. Osvojením zanikají vazby k původní rodině. Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Osoba pěstouna musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte. Poručnictví - liší se od pěstounské péče v tom, že rodiče nemají rodičovskou odpovědnost, poručník tedy vykonává práva a povinnosti rodičů. Péče jiné fyzické osoby než rodiče nahrazuje péči rodičů osobami příbuznými. Rozhoduje o ní soud. Pěstounská péče na přechodnou dobu je péče „profesionálních“ pěstounů, kteří jsou připraveni na přijetí dítěte v krizové situaci nebo před svěřením dítěte do péče budoucích osvojitelů, trvá max. 1 rok. Odbor vyhledává osoby a přijímá žádosti fyzických osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu, vyhledává děti vhodné k osvojení a svěření do pěstounské péče a vede příslušnou dokumentaci, pravidelně sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, uzavírá dohody s pěstouny a poručníky a zajišťuje závazky z nich plynoucí a poskytujeme poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.

logo

 

 Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany

 

Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Touto vyhláškou je upraveno základní znění standardů kvality sociálně-právní ochrany. S účinností od 1. 2. 2014  započalo město Hořovice  realizovat projekt „Naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany“ č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00093 na jehož naplňování získalo město finanční podporu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v celkové výši 2 465 223 ,-. Základní podstata projektu spočívala ve vytvoření dokumentu „metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany“ a naplňování jednotlivých standardů. Ukončení projektu je k 30. 6. 2015.  Úplné znění Metodiky standardů, včetně příloh a právních předpisů je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice.

 

 Seznam standardů

1.  Místní a časová dostupnost

1a   Základní informace o úřadu, přehled pracovníků SPOD, zastupitelnost

1b  Pracovní doba, pohotovost

2.  Prostředí a podmínky

  2a  Popis prostor a jeho využití

  2b  Vybavení pracoviště a jeho využívání

  2c  Materiální vybavení k cílové skupině

  2d  Hygienické zázemí a ochrana zaměstnanců

3.  Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

  3a  Přehled vnitřních předpisů úřadu, postupů a pravidel

  3b  Přehled o činnostech zajišťovaných SPOD

4.  Personální zabezpečení výkonu SPOD

  4a  Organizační struktura odboru sociálních věcí a zdravotnictví

  4b  Přehled o aktuálním počtu zaměstnanců

  4c  Oprávnění a povinnosti

5.  Přijímání a zaškolování

  5a  Kvalifikační předpoklady pracovníků SPOD

  5b  Pravidla pro přijímání pracovníků SPOD

  5c  Zkouška odborné způsobilosti

  5d  Zaškolování pracovníka SPOD

  5e  Studentské praxe

6.  Profesní rozvoj zaměstnanců

  6a  Hodnocení zaměstnanců

  6b  Individuální plán vzdělávání

  6c  Realizace plánu vzdělávání

  6d  Supervize

7.  Prevence

  7a  Spolupráce s organizacemi

  7b  Jednání komisí

8.  Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

  8a  Postup přijímání a evidence případu SPOD

  8b Vyhodnocení naléhavosti

  8c  Přidělování jednotlivých případů

  8d  Statistické výkazy a vytíženost pracovníků

9.  Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

  9a  Přehled principů jednání s klientem

  9b  Informace o spolupracujících organizacích

  9c  Vyhodnocování potřeb dítěte

  9d  Individuální plán ochrany dítěte

10.  Kontrola případu

  10a  Postup kontroly případu

11.  Rizikové a nouzové situace

  11a  Postupy při řešení nouzových a rizikových situací

12.  Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany

  12a  Informace o předpisech

  12b  Zásady zpracování záznamů

13. Vyřizování a podávání stížností

  13a  Postup při podávání stížností

  13b  Informace pro klienty o stížnostech

14  Návaznost výkonu SPOD na další subjekty

  14a  Odborné služby (viz Standard 9b)

  14b Témata přípravy na samostatný život

 

Sociální práce

Je praktická činnost, jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů jako je chudoba, zanedbávání výchovy dětí, diskriminace určitých skupin, delikvence mládeže, nezaměstnanost, atp. Sociální práce je službou klientům, kterou je možno charakterizovat pojmy pomoc, podpora, provázení, nikoli  přebírání zodpovědnosti za vlastní život. Působnost obecního úřadu typu III v oblasti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování je upravena zákonem o sociálních službách  č. 108/2006 Sb. a zákonem o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.  Odborná  sociální práce  je zaměřená  na zvládání obtíží a navození změny. Sociální  práce se také zaměřuje na společenské bariéry, nerovnosti a nespravedlnosti. Reaguje na krize a akutní situace, stejně jako na každodenní osobní  a společenské problémy.  Cílovými skupinami jsou zejména osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, osoby s omezením svéprávnosti, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, oběti agrese, trestné činnosti, a domácího násilí, osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy, imigranti, rodiny s dětmi.

Oblast je dělena na přímou sociální práci s klientem sociálního  kurátora

Další činnosti odboru: sociálních pohřby, parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením, správní řízení a kontrola výkonu rozhodnutí u ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, přestupkové řízení na úseku sociálních věcí, zdravotnictví a školství, veřejný opatrovník, přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Hořovicích, komunitní plánování.

 

 Sociální práce s klientem

Odbor v rámci sociální práce vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, provádí šetření různých aspektů životní situace. zajišťuje základní i odborné sociální poradenství, zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení, stáří a hmotné nouze, provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění. Pomáhá klientům, aby dokázali sami ovlivňovat své prostředí a měnit podmínky svých životů, realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace a  spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací. Zabývá se  problematikou sociálních bytů v obci a klientů žijících v těchto bytech, poskytuje občanům odbornou pomoc při vyřizování dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi.

 

 Sociální kurátor

Sociální kurátor poskytuje poradenskou, socioterapeutickou a sociální pomoc občanům při překonávání obtížných životních situací a při jejich integraci do společnosti, pomáhá při hledání pracovního uplatnění, ubytování a finančního zajištění pro klienty propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody a vydává doporučení pro přiznání mimořádné okamžité pomoci. Poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady, soudy, neziskovými organizacemi, úřady práce, obecními úřady, zdravotnickými zařízeními, ubytovateli, školskými zařízeními, Policií ČR a potenciálními zaměstnavateli. Spolupracuje také  s orgánem sociálně-právní ochrany dětí v oblasti péče o klienty, kteří jsou propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Do péče sociálního kurátora spadají zejména občané propuštění z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, po ukončení léčby chorobných závislostí  propuštění ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti, občané, kteří nemají uspokojivě naplněny důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobami bez přístřeší a ti, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Základní informace o úřadu

 

Městský úřad Hořovice                             

Palackého náměstí 2/2                                 

268 01 Hořovice

 

spojovatelka: tel.: 311 545 301, 311 545 301
                      fax: 311 545 313
                      e-podatelna@mesto-horovice.cz
                      identifikátor datové schránky: yjmbxfn

 

ÚŘEDNÍ HODINY:                                PRACOVNÍ DOBA

po 08 : 00 - 17 : 00 
út není úřední den
st 08 : 00 - 17 : 00 
čt není úřední den
pá není úřední den