Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

16. 2. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 9 až 13°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Navigace

Obsah

 

Z á p i s č. 7

z veřejného zasedání ustavujícího Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 2. prosince 2010 
v sále radnice


Přítomni:
Mgr. Petr Bakule
Karel Červený
Mgr. Luboš Čížek
JUDr. Dana Heřboltová
MUDr. Marta Jedličková
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Dr. Ing. Jiří Peřina
Ing. et Ing. Jan Skopeček
Jana Šrámková
MUDr. Richard Švamberk
Bohumil Taraba
Mgr. Zdeňka Ulčová
Ondřej Vaculík
Mgr. Jiří Vavřička
Miroslav Veverka
PhDr. Jiří Vlček
Mgr. Jana Vlčková
Jan Voříšek
Ing. Jaroslav Vyhnal
Mgr. Renata Wachtlová
Ing. Ladislav Žalud


Program:

Složení slibu zastupitelů
Jmenování ověřovatelů a zapisovatele, ověření zápisu z předchozího jednání,
volba návrhové a volební komise, schválení programu a jednacího řádu
Stanovení počtu místostarostů a rozhodnutí, které funkce budou uvolněné a
které neuvolněné
Volba starosty
Volba místostarosty(ů)
Volba ostatních členů rady
Ustavení výboru finančního a kontrolního a volba jejich členů
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí dle § 71 a 72 zákona 128/2000 Sb.
Schválení přísedících u soudu
Diskuse, usnesení, závěr


1)Dosavadní starosta pan Luboš Čížek zahájil jednání a přečetl návrh programu.
Pan Skopeček navrhl projednávat bod 4 programu před bodem 3.
S touto změnou souhlasilo 16 zastupitelů a upravený program byl poté schválen jednomyslně.

2) Pan starosta přečetl slib zastupitele a jednotliví zastupitelé ho potvrdili slovem „slibuji“ a podpisem. Starosta složil slib do rukou Ing. Žaluda.

3) Pan starosta upozornil na problém neslučitelnosti funkcí u pana zastupitele pana Peřiny, který je současně zaměstnancem krajského úřadu jmenovaným radou kraje. Dle metodiky ministerstva vnitra má dotyčný zastupitel do 3 dnů zahájit kroky k odstranění neslučitelnosti a do 3 měsíců informovat zastupitelstvo, jak problém vyřešil. Pro tento návrh bylo hlasováno:
4 pro, proti 0 a 17 se zdrželo hlasování.
Pan starosta Čížek konstatoval, že další postup by měl být takový, že město postoupí tuto záležitost řediteli krajského úřadu.

4) Ověřovateli byli jmenování: pan Skopeček a paní Wachtlová
Hlasováno 19 pro, 0 proti a 2 se zdrželi hlasování.

Pro návrhovou komisi ve složení: pan Jiří Vlček, paní Heřboltová
a pan Voříšek bylo hlasováno: 18 pro, 0 proti a 3 se zdrželi hlasování.

Volební komise ve složení: Švamberk, Žalud a Vyhnal,
byla zvolena poměrem: 18 pro, 0 proti a 3 se zdrželi hlasování.

5) Volba starosty, místostarostů a členů rady
Pan Skopeček navrhl jako kandidáta na starostu pana Ondřeje Vaculíka
a pan Vlček navrhl protikandidáta pana Luboše Čížka. Pan Vaculík kandidaturu přijal, ale pan Čížek ji odmítl s tím, že sám podporuje Ondřeje Vaculíka.
Návrh na veřejnou volbu podpořilo jen 5 zastupitelů – návrh tedy nebyl přijat a volilo se tajně.
Volební komise nahlásila výsledek hlasování: 20 pro Ondřeje Vaculíka, 0 proti a 1 se zdržel hlasování. Starostou byl tedy zvolen pan Ondřej Vaculík.
Nový starosta pan Vaculík poděkoval dosavadnímu starostovi panu Čížkovi za vše, co uplynulé čtyři roky pro město udělal. Také poděkoval radě a zastupitelstvu. Pan starosta konstatoval, že v příštím období čeká vedení města za méně peněz více práce.
Uvolněným místostarostou byl navržen pan Petr Bakule, neuvolněného místostarostu paní Jana Šrámková a radními: pan Jiří Peřina, pan Bohumil Taraba, pan Jiří Vavřička a pan Jan Skopeček.
Paní zastupitelka Wachtlová navrhla jednat o každém kandidátovi zvlášť a navrhuje zvolit jen jednoho místostarostu, protože v podobně velkých městech mají také jen jednoho místostarostu, úřad je dostatečně velký a je potřeba šetřit finanční prostředky.
Pan zastupitel Čížek navrhnul, ať zůstanou 2 místostarostové, ale rozdělí si jedny mzdové prostředky.
Pan Skopeček konstatoval, že 2 místostarostové jsou ve městě už dlouho, ale
o snížení finančních prostředků se uvažuje.
Pro návrh paní Wachtlové bylo hlasováno: 6 pro, 0 proti a 15 se zdrželo.
Pro návrh pana Čížka bylo hlasováno: 3 pro, 11 proti a 7 se zdrželo.
Pro původní návrh – 1 místostarosta uvolněný a 1 neuvolněný bylo hlasováno:
14 pro, 6 proti a 1 se zdržel.
Na uvolněného místostarostu byl tedy starostou navržen Petr Bakule a paní Jedličková navrhla jako protikandidáta Luboše Čížka. Oba pánové souhlasili s kandidaturou.
Volba byla opět tajná a volební komise vyhlásila výsledek hlasování:
Pro pana Bakuleho hlasovalo 17 zastupitelů a pro pana Čížka 4 zastupitelé.
Uvolněným místostarostou byl tedy zvolen Petr Bakule.
Jediným kandidátem na neuvolněného místostarostu byla paní Jana Šrámková.
Volební komise vyhlásila výsledek volby: 16 pro, 3 proti a 2 se zdrželi.
Neuvolněným místostarostou byla zvolena paní Jana Šrámková.
Poté se volili další 4 členové rady. Návrh na veřejnou volbu byl hlasován: 3 pro, 17 proti a 1 se zdržel. Volilo se tedy opět tajně.
Volební komise vyhlásila výsledek hlasování:
pro Jiřího Peřinu bylo hlasováno: 17 pro, 3 proti a 1 se zdržel,
pro pana Bohumila Tarabu bylo hlasováno: 17 pro, 3 proti a 1 se zdržel,
pro Jiřího Vavřičku bylo hlasováno: 21 , 0 proti, 0 se zdržel,
pro Jana Skopečka bylo hlasováno: 20 pro, 1 proti, 0 se zdržel.


Dalším bodem programu byla volba kontrolního výboru. Byla navržena veřejná volba – hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Předsedkyní kontrolního výboru byla navržena paní Dana Heřboltová, protikandidátem byl navržen pan Luboš Čížek.
Bylo hlasováno o panu Čížkovi, jako kandidátovi na předsedu kontrolního výboru: 3 pro, 8 proti a 10 se zdrželo hlasování.

Kontrolní výbor ve složení: předseda paní Dana Heřboltová, členové:
paní Renata Wachtlová, pan Tomáš Žalud, pan Libor Kaufman,
pan Vladimír Votruba, paní Anna Červená a pan Hynek Jeřábek
byl zvolen poměrem: 18 pro, 0 proti a 3 se zdrželi.

Dále byl navržen finanční výbor ve složení: předseda pan Richard Švamberk
a členové: pan Miroslav Sojka, paní Marcela Kohoutová, pan Miloš Koželuh
a pan Jindřich Lukavský. Pro finanční výbor bylo hlasováno: 20 pro, 0 proti
a 1 se zdržel hlasování.

6) Rozhodnutí o odměnách zastupitelů
Pan zastupitel Jeřábek podal návrh, aby neuvolnění zastupitelé nedostávali příplatek za počet obyvatel.
Pro tento návrh bylo hlasováno: 8 pro, 2 proti a 11 se zdrželo hlasování – návrh tedy nebyl přijat.
Poté bylo hlasováno o odměnách zastupitelů, tentokrát dle předloženého písemného materiálu .
Paní zastupitelka Jedličková reagovala dotazem, pokud většina zastupitelů deklaruje, že chce šetřit, jak se může zdržet hlasování v otázce svých odměn?
K tomu reagoval pan zastupitel Jeřábek s tím, že není stanoveno, zda budou
odměny stanoveny tou nejvyšší možnou částkou, či souběhem částek za každou funkci konkrétního zastupitele. Bylo tedy přesně formulováno návrhovou komisí znění bodu D usnesení zastupitelstva. Dále bylo hlasováno o návrhu, že rada projedná a navrhne na příští jednání zastupitelstva novou výši odměn, dle skutečně vykonané práce v jednotlivých funkcích.
Pro tento návrh bylo hlasováno: 21 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

7) Diskuse
Pan zastupitel Čížek měl dotaz na pana místostarostu Bakuleho, jak míní prosadit bezplatnou lékařskou péči v Hořovicích. Paní zastupitelka Jedličková položila dotaz panu starostovi, jakým způsobem bude analyzována činnost zastupitelů. Paní zastupitelka Wachtlová poděkovala občanům za účast a doufá, že budou hojně navštěvovat i další jednání zastupitelstva.
Pan zastupitel Žalud zopakoval, že dle svého slibu mají zastupitelé činit ve prospěch občanů a nikoliv politikařit. Reagoval pan zastupitel Čížek připomněl panu Žaludovi, že minulé čtyři roky zastupitelé také nepolitikařili.
Další dotazy byly z řad občanů, např. zdražení vody na minimálně 500 Kč/rok. Všude se má šetřit, ale kdo spotřebuje méně vody, zaplatí za m3 než ten, kdo spotřebuje více. Pan zastupitel Žalud zopakoval, že tato záležitost byla projednána na zastupitelstvu před šesti měsíci a zastupitelstvo vyhlášku o dvousložkové ceně neschválilo.

Poté přečetl předseda návrhové komise usnesení, pro které hlasovali jednomyslně všichni zastupitelé.
Usnesení ustavujícího
Zastupitelstva města Hořovice
ze dne 2. prosince
č. 7 / 2010


Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

A
podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedené zákona
bere na vědomí

složení slibu všemi členy zastupitelstva


B
podle § 104, odst. 1 výše uvedeného zákona
stanovuje,

že ve vedení města budou působit dva místostarostové, a to jeden uvolněný a jeden neuvolněný.

A dle § 84 odst. 2, písm. m)
schvaluje

sedmičlennou radu města

C
podle § 84, odst. 2, písm. m)
volí


z řad svých členů
za starostu
Ondřeje Vaculíka
za místostarostu uvolněného
Mgr. Petra Bakuleho,
za místostarostu neuvolněného
Janu Šrámkovou
za další členy městské rady
Dr. Ing. Jiřího Peřinu
Bohumila Tarabu
Mgr. Jiřího Vavřičku
Ing. Jana SkopečkaD
podle § 77 a podle § 84, odst. 2, písm. n)
rozhoduje


o odměnách za výkon funkcí dle předloženého návrhu a akceptuje maximální výši odměn a možnost poskytovat měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. V této souvislosti zastupitelstvo ukládá radě, aby do příštího jednání zastupitelstva analyzovala konkrétní práci v jednotlivých funkcích a doporučila na základě toho zastupitelstvu případně schválit novou výši odměn.

E
podle § 84, odst. 4
schvaluje jako přísedící u soudu


paní Mgr. Olgu Kebrlovou a paní Janu Šrámkovou

F

Ustavuje výbor finanční a kontrolní a volí za jejich členy:

Kontrolní výbor: předseda Dana Heřboltová,
členové: Renata Wachtlová, Tomáš Žalud, Libor Kaufman,
Vladimír Votruba, Anna Červená, Hynek Jeřábek.
Finanční výbor: předseda Richard Švamberk,
členové: Miroslav Sojka, Marcela Kohoutová, Miloš Koželuh, Jindřich LukavskýMgr. Renata Wachtlová, Ing. Jan Skopeček                                Ondřej Vaculík